Näringsutskottets resor

Här publiceras löpande information om de utrikesresor som utskottet gör.

Utskotten gör även resor inom Sverige och tar emot besök. Utskotten tar också emot utländska besök, till exempel från andra länders parlament.

Näringsutskottets resa till Kanada och USA vecka 44, 2023

Resmål

Kanada och USA

Tidpunkt

Vecka 44

Syfte

Syftet med resan är att studera olika aktuella frågor inom utskottets beredningsområde, inte minst inom områdena innovation, utrikeshandel, energi och gruvnäring. Delegationen inleder resan med att besöka Kanada. Här fokuseras främst på gruvnäring, hållbar basindustri och vissa handelsfrågor. I USA ligger fokus på innovation och energifrågor. Utveckling av småskalig kärnkraft och vissa andra energislag kommer att belysas. När det gäller innovation planeras bland annat besök vid ett forskningscenter, där användning av artificiell intelligens med mera kommer att studeras.

Beräknade kostnader

Cirka 58 000 kronor per ledamot.

Reseredogörelse

Reseredogörelse för näringsutskottets resa till Kanada och USA (pdf, 119 kB)

Näringsutskottets resa till Sydkorea 25 augusti-2 september 2023

Resmål

Sydkorea (Seoul)

Tidpunkt

25 augusti–2 september 2023.

Syfte

Syftet med delegationsresan till Sydkorea är att studera aktuella frågor om såväl energiförsörjning som forskning, innovation och handel. Vidare syftar resan till att öka utskottets kunskaper om olika näringspolitiska insatser och utvecklingen när det gäller AI. Även förutsättningarna för svenska företag att verka i Sydkorea och regionen i övrigt är av intresse för delegationen. Under besöket planeras även för ett besök vid gränsen till Nordkorea där svenska officerare i Neutral Nations Supervisory Commission (NNSC) tjänstgör.

Beräknade kostnader

Cirka 47 000 kr per ledamot.

Delegationsledare

Tobias Andersson (SD).

Deltagare

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Monica Haider (S)
Lorena Delgado Varas (V)
Anna af Sillén (M)
Eric Palmquist (SD)
Marianne Fundahn (S)
Lili André (KD)
Elin Söderberg (MP)
Isak From (S).

Två tjänstemän från näringsutskottets kansli följer med delegationen.

Program

Möte hos ambassaden i Seoul med särskilt inbjudna gäster
Besök på Ericsson-LG
Besök på Hyundai Heavy Industries
Möte med inbjudna gäster på temat försvarsindustri
Besök på KHNP - Saeul Nuclear Power Plant
Möte med Korea International Trade Association (KITA)
Besök på Krafton
Besök på LG-science park
Besök på Nationalförsamlingen och möte med Trade, Industry, Energy, SMEs and Startups Committee
Möte med NAFI (National Assembly Futures Institute of the Republic of Korea)  
Möte med särskilt inbjudna representanter för svenska företag
Deltagande på seminarium om halvledare
Besök i Panmunjom, gränsen till Nordkorea
Besök på Samsung innovation museum

Redogörelse för resan

Näringsutskottets delegationsresa till Sydkorea 2023 (72 kB)

Näringsutskottets resa till USA och Kanada 26 oktober–3 november 2019

Resmål

USA (San Francisco) och Kanada (Vancouver).

Tidpunkt

26 oktober–3 november 2019.

Syfte

Det övergripande syftet med resan till USA och Kanada är att studera aktuella närings- och handelspolitiska frågor. Syftet med att besöka San Francisco är bland annat att närmare studera aktuella frågor inom forskning och innovation. Delegationen vill bland annat fördjupa sina kunskaper hur man i USA arbetar med att främja forskning och innovation, inte minst när det gäller att understödja kommersialisering av innovationer.

Vidare är avsikten att belysa frågor om handel mellan USA och EU. Syftet med att besöka Vancouver är främst att studera olika närings- och handelspolitiska frågor. Delegationen vill bland annat bredda sina kunskaper om hur man i Kanada arbetar för att på olika sätt främja betydelsefulla näringar, företagande och innovationer. Vidare önskar delegationen att fördjupa sina kunskaper om det frihandelsavtal, CETA, som EU och Kanada ingått och dess effekter. Därtill önskar delegationen att belysa olika energipolitiska frågor, såväl i Kalifornien som i Kanada.

Beräknade kostnader

Cirka 51 300 kr per ledamot.

Delegationsledare

Helene Hellmark Knutsson (S).

Deltagare

 • Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
 • Monica Haider (S)
 • Birger Lahti (V)
 • Lotta Olsson (M)
 • Tobias Andersson (SD)
 • Mathias Tegnér (S)
 • Per Schöldberg (C)

Två tjänstepersoner från näringsutskottets kansli följer med delegationen.

Redogörelse för resan

Näringsutskottets resa till USA och Kanada(pdf, 232 kB)

Näringsutskottets resa till Kina 31 augusti–8 september 2019

Resmål

Kina (Peking och Shanghai).

Tidpunkt

31 augusti–8 september 2019.

Syfte

Syftet är att bredda kunskapen om Sveriges viktigaste handelspartner i Asien genom att belysa olika aktuella närings- och handelspolitiska frågor. Bland annat vill delegationen få en ökad förståelse för hur kinesiska företag arbetar med entreprenörskap och innovation samt förutsättningar och möjligheter för svenska företag att verka på den kinesiska marknaden. Vidare vill delegationen få belyst hur Kina ser på olika handelspolitiska och immaterialrättsliga frågor samt digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Delegationen vill också fördjupa sina kunskaper om Kinas syn på tillförsel och förbrukning av energi.

Beräknade kostnader

Cirka 29 000 kr per ledamot.

Deltagare

 • Lars Hjälmered (M), delegationsledare
 • Mattias Jonsson (S)
 • Mattias Bäckström Johansson (SD)
 • Helena Lindahl (C)
 • Camilla Brodin (KD)
 • Åsa Eriksson (S)
 • Arman Teimouri (L)
 • Eric Palmqvist (SD)
 • Peter Helander (C)
 • Ann-Sofie Lifvenhage (M)
 • Lorena Delgado Varas (V)

Två tjänstepersoner från näringsutskottets kansli medföljer delegationen.

Redogörelse för resan

Från och med riksmötet 2014/15 skriver utskottet en reseredogörelse efter resans genomförande.

Reseredogörelse näringsutskottets resa till Kina(pdf, 455 kB)

Näringsutskottets resa till Belgien 4–6 september 2017

Resmål

Bryssel, Belgien

Tidpunkt

4–6 september 2017

Syfte

Syftet med resan är att besöka EU:s institutioner för information och diskussion om frågor som är relevanta för näringsutskottet. Det handlar bland annat om Energiunionen, den gemensamma handelspolitiken inklusive aktuella frihandelsavtalsförhandlingar och EU:s inre marknad. Utskottet avser också att fördjupa sina kunskaper om eventuella konsekvenser med anledning av Storbritanniens utträde ur unionen.

Beräknade kostnader

Cirka 8 300 kr per person.

Deltagare

Jennie Nilsson (S), ordf., delegationsledare
Åsa Westlund (S)
Hans Rothenberg (M)
Helena Lindahl (C)
Said Abdu (L)
Birger Lahti (V)
Penilla Gunther (KD)
Anna-Caren Sätherberg (S)
Johan Nissinen (SD)
Maria Weimer (L)
Patrik Engström (S)
Utöver ledamöterna följer två tjänstemän från utskottets kansli med på resan.

Redogörelse för resan

Från och med riksmötet 2014/15 skriver utskottet en reseredogörelse efter resans genomförande.

Reseredogörelse näringsutskottets resa till Bryssel (pdf, 172 kB)

 

Näringsutskottets resa till Lettland 4–6 september 2017

Resmål

Riga, Lettland

Tidpunkt

4–6 september 2017

Syfte

Syftet är att ledamöterna mot bakgrund av aktuella frågor om företagsfrämjande och energiproduktion i Sverige ska bredda sina kunskaper genom att ta del av hur Lettland arbetar med dessa frågor. Utskottet vill även fördjupa sina kunskaper om förutsättningarna för svenska företag att verka i och handla med Lettland och hur investeringsklimatet i landet ser ut. Ytterligare ett syfte är att diskutera dessa frågor utifrån ett förändrat politiskt läge i regionen.

Beräknade kostnader

Cirka 9 300 kr per person.

Deltagare

 • Lars Hjälmered (M), vice ordf., delegationsledare
 • Per-Arne Håkansson (S)
 • Mattias Jonsson (S)
 • Anna Wallén (S)
 • Hanna Westerén (S)
 • Mattias Bäckström Johansson (SD)
 • Josef Fransson (SD)
 • Lorentz Tovatt (MP)
 • Peter Helander (C)
 • Rikard Nordin (C)
 • Håkan Svenneling (V)

Utöver ledamöterna följer två tjänstemän från utskottets kansli med på resan.

Redogörelse för resan

Från och med riksmötet 2014/15 skriver utskottet en reseredogörelse efter resans genomförande.

Reseredogörelse näringsutskottets resa till Riga (pdf, 179 kB)

Näringsutskottets resa till Storbritannien 4–7 september 2016

Resmål

London och Cambridge, Storbritannien

Tidpunkt

4–7 september 2016

Syfte

Syftet med resan är att närmare studera frågor som rör landsbygdsutveckling och regional tillväxtpolitik, bland annat den metod för landsbygdssäkring som tillämpas i Storbritannien. Resan syftar vidare till att studera frågor rörande Storbritanniens politik för att främja forskning och innovation, särskilt politiken för att främja kommersialisering av innovationer med fokus på livsvetenskaperna. Ytterligare ett syfte med resan är att fördjupa sig i aktuella närings-, energi- och handelspolitiska frågor, bland annat förutsättningarna för svenska företag att verka i och handla med Storbritannien.

Beräknade kostnader

Cirka 20 000 kronor per ledamot.

Deltagare

 • Jennie Nilsson (S), ordförande, delegationsledare
 • Hans Rothenberg (M)
 • Per-Arne Håkansson (S)
 • Helena Lindahl (C)
 • Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
 • Mattias Jonsson (S)
 • Anna-Caren Sätherberg (S)
 • Johan Nissinen (SD)
 • Peter Helander (C)
 • Håkan Svenneling (V)
 • Maria Weimer (L)


Redogörelse för resan

Från och med riksmötet 2014/15 skriver utskottet en reseredogörelse efter resans genomförande.

Reseredogörelse näringsutskottets resa till Storbritannien (pdf, 181 kB)

Näringsutskottets resa till USA 6–13 september 2015

Resmål

New York och Washington, USA.

Tidpunkt

6–13 september 2015.

Syfte

Syftet med resan är att studera aktuella närings- och handelspolitiska frågor, bland annat de pågående förhandlingarna om ett handels- och investeringsavtal mellan EU och USA, TTIP, samt förutsättningarna för svenska företag att handla med och verka i USA.

USA:s politik för att främja forskning och innovation, till exempel kommersialisering av innovationer samt energipolitiska frågor, bland annat skiffergas, kommer också att diskuteras.

Beräknade kostnader

Cirka 37 500 kr per person

Deltagare 

Jennie Nilsson (S), delegationsledare
Ingemar Nilsson (S)
Helena Lindahl (C)
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Anna Wallén (S)
Birger Lahti (V)
Anna-Caren Sätherberg (S)
Jörgen Warborn (M)
Johan Nissinen (SD)
Annika Lillemets (MP)
Utöver ledamöterna följer tjänstemän från utskottets kansli med på resan.

Redogörelse för resan

Från och med riksmötet 2014/15 skriver utskottet en reseredogörelse efter resans genomförande.

Reseredogörelse näringsutskottets resa till USA (pdf, 177 kB)

Näringsutskottets resa till Sydkorea 5–12 september 2015

Resmål

Sydkorea (Republiken Korea).

Tidpunkt

5 – 12 september 2015.

Syfte

Syftet med resan är att närmare studera aktuella frågor som rör forskning, innovation och handel, bland annat med anledning av det frihandelsavtal som EU och Sydkorea ingått. Utskottet vill även öka utbytet med företrädare för Sydkoreas nationalförsamling. Utskottet önskar främja Sveriges och Sydkoreas relationer, och bredda utskottets kunskaper om förutsättningarna för svenska företag att verka i landet.

Beräknade kostnader 

Cirka 32 000 kronor per person.

Deltagare 

 • Lars Hjälmered (M), delegationsledare
 • Åsa Westlund (S)
 • Hans Rothenberg (M)
 • Josef Fransson (SD)
 • Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
 • Per-Arne Håkansson (S)
 • Penilla Gunther (KD)
 • Mattias Jonsson (S)
 • Hanna Westerén (S)
 • Anders Ahlgren (C)
 • Elisabet Knutsson (MP)
 • Rickard Nordin (C)

Utöver ledamöterna följer tjänstemän från utskottets kansli med på resan.

Redogörelse för resan

Från och med riksmötet 2014/15 skriver utskottet en reseredogörelse efter resans genomförande.

Reseredogörelse näringsutskottets resa till Sydkorea (pdf, 173 kB)

Näringsutskottets resa till Norge 27–28 januari 2014

Resmål

Oslo, Norge.

Tidpunkt

27–28 januari 2014.

Beräknade kostnader

6 500 kronor per person.

Syfte

Utskottet kommer bland annat att fördjupa sig i aktuella närings- och handelspolitiska frågor. En utgångspunkt för detta är att Norge, vid sidan av Tyskland, är Sveriges största exportmarknad. Besöket syftar också till att belysa olika energipolitiska frågor, exempelvis utvecklingen på den gemensamma nordiska elmarknaden.

Deltagare

 • Jonas Eriksson (MP), delegationsledare
 • Lars Hjälmered (M)
 • Jennie Nilsson (S)
 • Hans Rothenberg (M)
 • Olof Lavesson (M)
 • Ann-Kristine Johansson (S)
 • Kent Persson (V)
 • Berit Högman (S)
 • Erik A Eriksson (C)
 • Lise Nordin (MP)


Utöver ledamöterna följer tjänstemän från utskottets kansli med på resan.

Preliminärt program för näringsutskottets resa till Norge 2014 (pdf, 123 kB)

Näringsutskottets resa till Tyskland 11–13 september 2012

Resmål

Berlin, Tyskland.

Tidpunkt

11–13 september 2012.

Beräknade kostnader

12 200 kronor per person.

Syfte

Att studera aktuella närings- och handelspolitiska frågor samt få olika energipolitiska frågor belysta.

Deltagare

 • Mats Odell (KD), delegationsledare
 • Hans Rothenberg (M)
 • Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
 • Ann-Kristine Johansson (S)
 • Börje Vestlund (S)
 • Helena Lindahl (C)
 • Lars Isovaara (SD)
 • Kent Persson (V)
 • Erik A Eriksson (C)

Utöver ledamöterna följer tjänstemän från utskottets kansli med på resan. 

Preliminärt program för näringsutskottets resa till Tyskland 2012 (pdf, 17 kB)

Näringsutskottets resa till Ryssland 10–13 september 2012

Resmål

Moskva, Ryssland.

Tidpunkt

10–13 september 2012.

Beräknade kostnader

Cirka 15 500 kronor per person.

Syfte

Att studera aktuella närings- och handelspolitiska frågor samt få olika energipolitiska frågor belysta.

Deltagare

 • Jonas Eriksson (MP), delegationsledare
 • Jessica Polfjärd (M)
 • Carina Adolfsson Elgestam (S)
 • Olof Lavesson (M)
 • Krister Örnfjäder (S)
 • Eva Flyborg (FP)
 • Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
 • Boriana Åberg (M)
 • Johan Johansson (M)
 • Ingemar Nilsson (S)
 • Liselott Hagberg (FP)

Utöver ledamöterna följer tjänstemän från utskottets kansli med på resan.

Preliminärt program för näringsutskottets resa till Ryssland 2012 (pdf, 13 kB)

Besök och resor håller ledamöterna uppdaterade

För att hålla sig uppdaterade om samhällsutvecklingen gör utskotten studiebesök och tar emot besök. Ibland gör utskotten resor till andra länder för att till exempel studera hur just det landet löst ett visst problem.

Så arbetar utskotten

De resor ledamöterna gör i sitt riksdagsuppdrag är tjänsteresor.

Ledamöternas tjänsteresor

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad