Riksdagen påverkar svensk EU-politik

I EU representeras Sverige av regeringen. När EU-länderna ska förhandla och ta beslut om nya EU-lagar är det regeringen som för Sveriges talan i ministerrådet, där ministrar från EU-ländernas regeringar deltar. Men regeringen måste hålla riksdagen informerad, och även förankra sitt agerande på EU-nivån genom överläggningar i utskotten och samråd i EU-nämnden

Regeringen ska ha riksdagens stöd

I förhandlingarna med de andra EU-länderna kan regeringen inte föra fram vilka åsikter den vill. Regeringen träffar därför riksdagen regelbundet för att stämma av EU-frågor. Ministrar från regeringen kommer både till EU-nämnd, utskott och kammare för att ge information och svara på riksdagsledamöternas frågor om EU-förslagen.

Regeringen representerar Sverige i EU

Det är regeringen som representerar Sverige i EU, vilket innebär att regeringen är med i EU-institutionerna ministerrådet och Europeiska rådet. I ministerrådet, som består av ministrar från EU-ländernas regeringar, förhandlas och beslutas nya EU-lagar. I Europeiska rådet, som består av EU-ländernas stats- och regeringschefer, planeras EU:s verksamhet på lång sikt.

Ska informera riksdagen om EU-politiken

Regeringen är inte fri att tycka och säga vad den vill i EU utan ska löpande informera och stämma av sin EU-politik med riksdagen. Det står skrivet i regeringsformen, som är en av Sveriges grundlagar. Att kontrollera hur regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete, däribland regeringens EU-politik, är en av riksdagens viktigaste uppgifter. Det kallas för riksdagens kontrollmakt.

Ministrar kommer till utskotten

Ministrar från regeringen kallas ofta till riksdagens utskott för överläggningar. Vid en överläggning redovisar regeringen sin ståndpunkt i en EU-fråga, och utskottets ledamöter får möjlighet att lämna synpunkter på hur regeringen bör agera i EU. Det är också ett tillfälle för regeringen att stämma av om den har stöd i riksdagen i en fråga.

Ministrar kommer till EU-nämnden

När ett lagförslag från EU-kommissionen är klart för beslut ska en minister från regeringen delta i ministerrådet och förhandla och ta beslut om lagen. Om det exempelvis gäller en ny energilag är det energiministern som ska förhandla med energiministrarna från de andra EU-länderna. Inför ett sådant möte i ministerrådet måste regeringen stämma av med riksdagen vilken linje Sverige ska driva i förhandlingarna.

Det kallas för att regeringen ska samråda med riksdagen. De här diskussionerna sker i riksdagens EU-nämnd, som består av ledamöter från riksdagens alla partier.

EU-nämnden

I riksdagens EU-nämnd förankrar regeringen sin EU-politik. Statsministern och övriga ministrar kommer till EU-nämnden inför möten och beslut i Europeiska rådet och ministerrådet. På riksdagens webbplats kan du ta del av EU-nämndens dokument, bland annat föredragningslistor, protokoll och verksamhetsberättelser.

Diskuterar Sveriges ståndpunkt

Ett samråd går till så att den minister som ska delta i ministerrådets möte kommer till EU-nämnden för att diskutera Sveriges ståndpunkt i en aktuell EU-fråga, exempelvis synen på en ny energilag.

Även i samband med toppmöten i Europeiska rådet ska regeringen stämma av frågor med riksdagen. Inför möten i Europeiska rådet kommer statsministern till EU-nämnden för att prata om de frågor som ska tas upp på mötet. Efter toppmötet kommer statsministern till riksdagens kammare för att berätta om vad som hände vid mötet. I de allra flesta fallen är det statsministern som kommer till riksdagen, men någon gång kan det även vara en annan minister eller en statssekreterare.

Efter toppmötet kommer statsministern till riksdagens kammare för att berätta om vad som hände vid mötet.

EU-nämnden ger mandat till regeringen

EU-nämnden ger regeringen mandat inför förhandlingarna i ministerrådet. Regeringen måste inte följa EU-nämndens rekommendationer, men om den inte gör det finns det en risk att riksdagens förtroende för regeringen skadas.

Ministrar kommer till utskott och kammare

Det är inte bara inför möten i ministerrådet och Europeiska rådet som regeringen träffar riksdagen. Ministrar från regeringen kallas ofta till riksdagens utskott för överläggningar. Vid en överläggning redovisar regeringen sin ståndpunkt i en EU-fråga, och utskottets ledamöter får möjlighet att lämna synpunkter på hur regeringen bör agera i EU. Det här kan till exempel ske när utskotten granskar tidiga idéer och preliminära utkast på lagförslag från EU-kommissionen. Regeringens ministrar kan också kallas till utfrågningar om EU-frågor i riksdagens kammare.

Regeringen skickar dokument till riksdagen

Regeringen skickar kontinuerligt skriftlig information till riksdagen. Exempel på dokument som regeringen skickar är rapporter från möten i ministerrådet och faktapromemorior, så kallade fakta-pm, där regeringen sammanfattar aktuella lagförslag eller meddelanden från EU-kommissionen och regeringens syn på dem.

Fakta-pm om EU-förslag

Debatter och frågor i kammaren

I november varje år hålls en EU-politisk partiledardebatt i riksdagens kammare som tar avstamp i regeringens prioriteringar i EU-arbetet, den så kallade EU-deklarationen.

EU-deklarationen 2023 på regeringens webbplats

Varje år redovisar regeringen sitt EU-arbete genom skrivelsen "Verksamheten i Europeiska unionen", som också kallas "Årsboken om EU". Efter att utskotten har gått igenom årsboken hålls en EU-debatt i kammaren då alla riksdagsledamöter kan tycka till om regeringens EU-politik det senaste året.

Debatter kan också äga rum i samband med att kammaren behandlar gransknings- eller prövningsutlåtanden. Regeringens ansvar inför riksdagen gäller även EU-frågor. Därför måste ministrar komma till kammaren och svara på frågor från ledamöterna.

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad