Riksdagens demokratifrämjande samarbete

Från 2020 genomför riksdagen ett demokratifrämjande bilateralt samarbete med ett till två parlament i det Östliga partnerskapet eller på västra Balkan. Huvudsyftet med samarbetet är att stärka demokratiska institutioner och förmedla demokratiska värden. Samarbetet planeras pågå två till tre år med möjlighet till förlängning. Först ut är ett samarbete med parlamentet i Nordmakedonien.

En parlamentarisk styrgrupp ledd av andre och tredje vice talman och med representanter från samtliga åtta riksdagspartier leder samarbetet, som beslutats av riksdagsstyrelsen. Samarbetet handlar om att stärka demokratiska institutioner genom ömsesidigt utbyte med fokus på erfarenhetsutbyte mellan parlamentariker, relationsbyggande mellan parlament, stärkta processer och administration.

Brett politiskt deltagande

En viktig del i samarbetet är ett brett politiskt deltagande från båda parter i samarbetet. Samarbetet fokuserar på vad riksdagen som institution har möjlighet att bidra med i relation till andra aktörer som arbetar med demokratifrämjande frågor, det vill säga parlamentens och parlamentarikernas roll i en demokrati samt stödet till parlamentariker. Vilken specifik del av det parlamentariska arbetet parterna inriktar sig på beslutas gemensamt. Det kan handla om jämställdhet, vikten av representation och opposition, öppenhet och transparens, kontrollmakt och parlamentens lagstiftande funktion.

Aktiviteter styrs av efterfrågan

Riksdagens demokratifrämjande samarbete är efterfrågestyrt och sker i olika former både i riksdagen och i samarbetslandets parlament med inslag av studiebesök, presentationer, seminarier och möten. Samarbetet omfattar även tekniskt stöd och kunskapsöverföring av tjänstemän. Samarbetet utgör ett komplement till andra former av parlamentarisk samverkan och finansieras av riksdagens egna medel.

Samarbete med Nordmakedonien först ut

Styrgruppen för riksdagens demokratifrämjande samarbete beslutade att först inleda ett samarbete med parlamentet i Nordmakedonien. Landet genomförde val under sommaren 2020 och efter att en regering hade bildats och parlamentet formerats togs initiala kontakter, vilket resulterade i en positiv respons och samarbetet inleddes.

Parlamentarisk styrgrupp

Styrgruppen för riksdagens demokratifrämjande samarbete består av 18 ledamöter från samtliga åtta riksdagspartier.

Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

Om sidan

Publicerad