Aktuellt

Förslag om ja till att skatteavtal mellan Sverige och Portugal respektive Grekland sägs upp

Förslag till beslut För att motverka orättvisa skattelättnader föreslår regeringen att Sveriges skatteavtal med Portugal respektive Grekland ska upphöra. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Regeringen bör komma med ett förslag om att utvidga bidragsbrottslagen

Förslag till beslut Regeringen bör snarast lägga fram ett förslag i riksdagen om att utvidga bidragsbrottslagen. Lagen bör också omfatta statliga stöd till företag. Det anser socialförsäkringsutskottet, som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Särskild debatt om händelseutvecklingen i Ryssland

Debatt Den 28 maj klockan 9 håller riksdagen en särskild debatt om händelseutvecklingen i Ryssland. Debatten har begärts av Moderaterna. Från regeringen deltar utrikesminister Ann Linde (S). Den särskilda debatten går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Utredning om kompletteringar i säkerhetsskyddet i riksdagen och dess myndigheter

Press Utredningen om en fortsatt översyn av regelverket om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter har den 5 maj överlämnat sitt betänkande till riksdagsstyrelsen. Utredningen föreslår bland annat att granskningen av hur riksdagen och dess myndigheter följer tillämpliga säkerhetsskyddsbestämmelser ska utvecklas.

Socialutskottet tillsätter ny utredning om hur placerade barns och ungas rättigheter kan stärkas

Socialutskottet anser att frågan om hur placerade barns och ungas rättigheter kan stärkas bör utredas ytterligare. Utskottet har därför fattat beslut om en ny utredning som bland annat ska analysera tidigare utredningars förslag och kritiska remissvar samt föreslå nödvändiga lagändringar. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2022. Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot utskottets beslut.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 7 maj klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i EU:s ministerråd för utrikes frågor och rådet för allmänna frågor. Från regeringen deltar utrikesminister Ann Linde (S) och EU-minister Hans Dahlgren (S). Ministrarna återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Tillfällig lagändring föreslås göra skolinformation offentlig igen

Förslag till beslut Regeringen föreslår tillfälliga ändringar i sekretesslagstiftningen för att kunna offentliggöra statistik och information om Sveriges skolor. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslaget.

Förslag om ja till säkrare samordningsnummer och folkbokföring

Förslag till beslut Det ska bli enklare för icke folkbokförda personer att få ett så kallat samordningsnummer, samtidigt som samordningsnummer som är äldre än fem år ska kunna vilandeförklaras. Dessutom ska fler myndigheter få ett ansvar att anmäla fel i folkbokföringen till Skatteverket. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. M, SD och KD reserverar sig mot delar i förslaget.

Nya regler ska underlätta radio- och tv-sändningar inom EES-området

Beslut Regeringen har föreslagit lagändringar i syfte att göra det lättare för radio- och tv-företag att göra sina program tillgängliga i andra länder inom EES-området. Riksdagen sa ja till förslaget, vilket innebär att ett EU-direktiv genomförs i svensk lag.

Brandmän från räddningstjänstens deltidskår tar bort stormfällda träd från en väg. Foto: Jeppe Gustafsson/TT

Ändrade regler för beräkning av arbetslöshetsersättning för deltidsbrandmän

Beslut Reglerna för beräkningen av arbetslöshetsersättning ändras för att deltidsbrandmän inte ska riskera lägre a-kassa. Riksdagen sa ja till regeringens förslag som bland annat ska bidra till att fler vill arbeta som deltidsbrandmän i den kommunala räddningstjänsten.

Skyddet ska stärkas för enskilda vid skönhetsoperationer

Beslut Skyddet för personers liv och hälsa vid skönhetsoperationer ska stärkas så att den typen av behandlingar får liknande krav på säker vård som ingrepp inom hälso- och sjukvården. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny lag och lagändringar.

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta att gälla

Beslut Regeringen har föreslagit att lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta att gälla till slutet av september 2021. Detta på grund av den fortsatt höga smittspridningen av covid-19, belastningen på hälso- och sjukvården och att bland annat covid-19-lagen gäller till slutet av september 2021. Lagen är tidsbegränsad och har förlängts en gång tidigare.

Utskott föreslår ja till möjlighet till tillfälliga urvalsregler för högskolan

Förslag till beslut Det ska vara möjligt för regeringen att tillfälligt kunna ändra urvalsreglerna till högskola och universitet vid extraordinära händelser i fredstid, till exempel under coronapandemin. Det anser utbildningsutskottet och föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.

Särskild debatt om det grova och dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer

Debatt Den 6 maj höll riksdagen en särskild debatt om det grova och dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer. Debatten hade begärts av Liberalerna. Från regeringen deltog justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S). Debatten går att se i efterhand via webb-tv.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden höll ett öppet sammanträde den 5 maj. Under mötet informerade och samrådde statsminister Stefan Löfven (S) inför ett möte med EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet. Sammanträdet går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Öppen utfrågning om penningpolitiken

Utfrågning Den 4 maj höll finansutskottet en öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken. Deltog gjorde Riksbankens direktion och två penningpolitiska experter.

Medaljong på Carl XVI Gustaf. Gåva till kungen på 75-årsdagen från riksdag och regering. Konstnär Ernst Nordin Foto: Anders Löwdin

Riksdag och regering uppvaktade H.M. Konungen på 75-årsdagen

Press Förste vice talman Åsa Lindestam och statsminister Stefan Löfven uppvaktade den 30 april H.M. Konungen på 75-årsdagen. Vid en mottagning på Slottet överlämnades en gåva från riksdag och regering – en porträttmedaljong av Konungen som ska hänga i Riksdagshuset.

Nordiskt samtal om gränshinder i pandemins spår

Internationellt Riksdagsledamöterna i Nordiska rådets svenska delegation arrangerade den 28 april ett digitalt möte för att samtala om gränshinder under covid-19-pandemin. I fokus stod de konsekvenser de stängda nordiska gränserna medfört, både för alla de nordbor som bor vid och arbetar över gränserna, men även för det nordiska samarbetet och de mellanfolkliga relationerna.

En röd sommarstuga på en holme i en sjö. Foto: Anders Good / TT

Tvånget att ansluta sig till kommunala va-nätet bör tas bort

Beslut En fastighetsägare med enskilt avlopp ska inte kunna tvingas att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Detta under förutsättning att det egna avloppet uppfyller de gällande miljö- och hälsokraven. Det anser riksdagen som riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om det.

Utskott säger ja till ändrade a-kasseregler för deltidsbrandmän

Förslag till beslut För att deltidsbrandmän inte ska riskera lägre a-kassa föreslår regeringen ändrade a-kasseregler för denna yrkesgrupp. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget som bland annat ska bidra till att fler vill arbeta som deltidsbrandmän i den kommunala räddningstjänsten. Moderaterna och Kristdemokraterna har synpunkter på förslaget i en reservation.