EU-kommissionen

EU-kommissionen i Bryssel kallas ofta för EU:s motor. Det är den som föreslår nya EU-lagar och kontrollerar att medlemsländerna följer gällande lagar. I kommissionen sitter 27 kommissionärer, en från varje EU-land. Kommissionärerna företräder inte sina egna länder utan ska se till hela EU:s bästa.

EU-kommissionen

  • föreslår nya EU-lagar
  • kontrollerar att gällande EU-lagar följs
  • består av 27 kommissionärer, en från varje medlemsland
  • företräder hela EU, inte enskilda EU-länder
  • utses vart femte år
  • leds från 1 december 2019 av ordföranden Ursula von der Leyen från Tyskland.  

EU-kommissionens webbplats

Illustration av byggnaden för EU-kommissionen i Bryssel.
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Arbetar för hela EU:s bästa

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och kontrollerar att medlemsländerna följer lagarna. Dessutom ska den se till att fri konkurrens råder inom EU, hantera unionens inkomster och utgifter samt föra EU:s talan i olika typer av internationella förhandlingar. Gemensamt för alla insatser är att de ska främja EU:s gemensamma intressen. En ny kommission utses vart femte år, efter valet till Europaparlamentet.

Kommissionärer med olika ansvarsområden

I EU-kommissionen sitter 27 kommissionärer. Det är en från varje EU-land. Kommissionärerna företräder hela EU, inte sina enskilda medlemsländer. Varje kommissionär har ansvar för ett eller flera politikområden, till exempel miljö eller jordbruk. Från 1 december 2019 heter den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson och hon har ansvar för migration och inre säkerhet. EU-kommissionen leds av en ordförande, Ursula von der Leyen från Tyskland.

Sex frågor och svar om EU-kommissionen

Sex frågor och svar med svenska EU-kommissionären Ylva Johansson.

Oftast ensamrätt på att ge lagförslag

Inom de flesta av EU:s politikområden är EU-kommissionen den enda EU-institution som kan föreslå nya lagar. Det gäller till exempel EU:s inre marknad, som handlar om fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer, samt jordbruks- och miljöpolitiken. När kommissionärerna fattar beslut är det oftast med enhällighet. När ett beslut om exempelvis ett nytt lagförslag är fattat anses hela kommissionen stå bakom det. Inom några områden kan även ministerrådet, en EU-institution som består av ministrar från medlemsländernas regeringar, föreslå lagar. Det gäller till exempel polis- och straffrättsligt samarbete.

Kontrollerar medlemsländerna

En annan uppgift som EU-kommissionen har är att kontrollera så att medlemsländerna följer gällande EU-lagar. Om kommissionen anser att ett land bryter mot lagstiftningen kan den ta ärendet till EU-domstolen. Att gå till domstol är ett stort steg. Därför finns möjlighet att lösa den så kallade överträdelsen i förhandlingar innan ärendet når domstolen. EU-kommissionen kan ge EU-länder, som riskerar att bryta mot EU:s grundprinciper och regler, en så kallad tidig varning. Om kommissionen till exempel har synpunkter på hur Sverige genomför EU-lagstiftning vänder den sig till den svenska regeringen.

EU-domstolen

Tar in idéer och synpunkter

EU-kommissionen får förslag på ny lagstiftning från många olika håll, exempelvis från ledamöter i Europaparlamentet eller från EU-institutionerna ministerrådet och Europeiska rådet. Även intresseorganisationer och lobbyister bidrar med förslag. Genom ett så kallat medborgarinitiativ kan personer eller grupper uppmana EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag i en särskild fråga. Innan EU-kommissionen lägger fram ett lagförslag hålls ett så kallat offentligt samråd då medlemsländer och intressegrupper kan lämna synpunkter.

Så kan du påverka

Andra instanser bestämmer om förslag ska bli lag

EU-kommissionens uppdrag i lagstiftningsprocessen stannar vid själva lagförslaget. Det är två andra EU-institutioner som beslutar om kommissionens lagförslag ska bli gällande EU-regler som medlemsländerna ska följa. De besluten tas av ministerrådet, som består av ministrar från EU-ländernas regeringar, och det folkvalda Europaparlamentet.

Säkerställer fri konkurrens inom EU

EU-kommissionen ansvarar också för genomförandet av EU:s konkurrenspolitik. Konkurrensreglerna ska säkra den fria konkurrensen inom EU och kommissionen har rätt att på egen hand granska exempelvis statsstöd, kartellbildningar och företagssammanslagningar i medlemsländerna. När lagar och regler på konkurrensområdet ska genomföras fungerar medlemsländernas myndigheter som kommissionens förlängda arm.

Förvaltar EU:s inkomster och utgifter

En annan viktig funktion som EU-kommissionen har är att förvalta EU:s budget. Det innebär att det är EU-kommissionen som hanterar EU:s inkomster och utgifter. Framför allt handlar det om att ansvara för utbetalningar av jordbruks- och regionalstöd till medlemsländerna. Det är två andra EU-institutioner, ministerrådet och Europaparlamentet, som beslutar om EU:s budget.

EU:s budget

För EU:s talan i förhandlingar

I internationella förhandlingar med till exempel Världshandelsorganisationen (WTO) är det EU-kommissionen som för EU:s talan. Även andra avtalsförhandlingar, som medlemskapsförhandlingar med länder som vill gå med i EU, sköts av EU-kommissionen.

EU och omvärlden

EU:s utrikesminister vice ordförande i EU-kommissionen

EU-kommissionen har flera vice ordförande. En av dem är EU:s så kallade höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Josep Borrell från Spanien. Posten kallas ofta för EU:s utrikesminister. Den höga representanten har en dubbel roll i EU eftersom denne sitter i både EU-kommissionen och ministerrådet.

Generaldirektorat för olika politikområden

EU-kommissionen är uppdelad i olika avdelningar, så kallade generaldirektorat, som hanterar olika politikområden. I generaldirektoraten jobbar tjänstemän och experter med sakfrågor. Varje kommissionär ansvarar för ett eller flera generaldirektorat.

Ny kommission utses vart femte år

Kommissionens mandatperiod är fem år och samma person kan utses till kommissionär flera perioder. En ny EU-kommission utses efter varje val till Europaparlamentet. Det är regeringen i Sverige som föreslår vem som ska vara svensk EU-kommissionär.

EU-kommissionen har kontor i Sverige

EU-kommissionen har representationer, lokala kontor, i alla EU-länderna. I Sverige ligger EU-kommissionens kontor i Stockholm. EU-kommissionens kontor i Sverige har bland annat i uppgift att förklara hur EU:s politik påverkar de som bor i Sverige, förmedla EU-information till den svenska regeringen och svenska myndigheter och rapportera om viktiga händelser i Sverige till EU-kommissionen i Bryssel.

Representationen i Sverige på EU-kommissionens webbplats

Regeringen utser svenska EU-kommissionären

En ny EU-kommission utses vart femte år, efter varje val till Europaparlamentet. Det är regeringen i Sverige som föreslår vem som ska vara svensk EU-kommissionär.

EU-kommissionens mandatperiod, alltså den tidsperiod som kommissionen har sitt uppdrag, är fem år. Den nuvarande EU-kommissionens mandatperiod är 2024-2029. Varje EU-land har en kommissionär och samma person kan utses till kommissionär i flera perioder.

EU-länderna föreslår kommissionärer

När en ny EU-kommission ska utses ska varje EU-land föreslå vem som ska vara kommissionär för landet. I Sverige är det regeringen som föreslår vem som ska vara svensk EU-kommissionär.

Så utses EU-kommissionen

En ordförande utses

EU-ländernas stats- och regeringschefer i Europeiska rådet föreslår en ordförande för EU-kommissionen. Europaparlamentet, som består av 720 folkvalda ledamöter från EU-länderna, röstar om förslaget.

Ordföranden föreslår kommissionärer

Den tillträdande ordföranden väljer övriga kommissionärer utifrån EU-ländernas förslag. Det är regeringen i Sverige som föreslår vem som ska vara svensk EU-kommissionär.

Ordförandens förslag godkänns

Ordförandens lista över kommissionärer godkänns av Europeiska rådet.

Kommissionärer frågas ut

De kommissionärer som föreslagits frågas ut och godkänns av Europaparlamentets utskott.

Kommissionen godkänns

Europaparlamentet röstar om de ska godkänna kommissionen som helhet.

Kommissionen utses formellt

Kommissionärerna utses formellt av Europeiska rådet.

Om sidan

Publicerad