Finans­utskottet

Hur mycket pengar ska staten lägga på olika områden som arbetsmarknad, utbildning och hälso- och sjukvård? Vilken inriktning ska den ekonomiska politiken ha? Finansutskottet har det övergripande ansvaret för riksdagens arbete med statens budget. Utskottet har också hand om lagstiftningsfrågor om bland annat finansmarknaden och offentlig upphandling. En annan viktig uppgift för utskottet är att följa upp och utvärdera Riksbankens verksamhet, såsom penningpolitiken.

Pågående ärenden

De här förslagen arbetar finansutskottet med.

Välj ärendestatus
Illustration
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Finansutskottet

Har bland annat det övergripande ansvaret för riksdagens arbete med statens budget.

Aktuellt för finansutskottet

Se alla finansutskottets aktuelltnotiser

Utskottets arbete och dokument

Dokument

Betänkanden och utlåtanden, förslag som utskottet behandlat, yttranden, föredragningslistor, protokoll och verksamhetsberättelser.

Finansutskottets dokument

Finansutskottets granskning av Riksbanken

En viktig uppgift för finansutskottet är att följa upp och utvärdera Riksbankens verksamhet. Fokus ligger på hur effektiv verksamheten är och hur väl Riksbankens mål, till exempel prisstabilitetsmålet, uppfylls.

Finansutskottets granskning av Riksbanken

Forskningsfrågor

Det är viktigt att ledamöterna får väl underbyggda beslutsunderlag. Därför arbetar utskotten med forsknings- och framtidsfrågor.

Finansutskottets forskningsfrågor

Uppföljningsarbetet

Utskotten följer upp och utvärderar riksdagens beslut. Tanken är att det utskott som förberett ett beslut ska utvärdera resultatet.

Finansutskottets uppföljningsarbete

Utskottets resor

Utskotten gör resor för att hålla sig uppdaterade om samhällsutvecklingen och studera hur andra länder löst ett visst problem.

Finansutskottets resor

Utskotten förbereder besluten

Motorn i riksdagsarbetet är de 15 utskotten. Det är där ledamöterna förbereder riksdagens beslut. När ett utskott presenterat sitt förslag till beslut ska alla riksdagens 349 ledamöter ta ställning till förslaget. I varje utskott sitter 17 ledamöter. Utskotten är som en "miniriksdag", vilket innebär att sammansättningen på ledamöterna i utskottet speglar fördelningen i riksdagen.

Så arbetar utskotten