Allmänna handlingar

De flesta dokument som ligger till grund för riksdagens beslut eller som kommer in till eller upprättas i Riksdagsförvaltningen är allmänna handlingar. Däremot är den post som riksdagsledamöterna får i egenskap av partiföreträdare i regel inte allmänna handlingar hos förvaltningen.

En garanti för insyn i riksdagens, regeringens och myndigheternas arbete är offentlighetsprincipen. Den står inskriven i tryckfrihetsförordningen, en av grundlagarna, och innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga.

Alla har rätt att vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling. Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller han ska använda handlingen till.

Det här är en allmän handling

  • En allmän handling kan vara en text, en bild, en ljudinspelning eller en film.
  • En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha skapats där.
  • Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten.
  • En handling som har skapats hos myndigheten men som inte har skickats ut från myndigheten blir i regel allmän först när myndigheten har avslutat arbetet med det ärende som handlingen hör till.

Att få ut en allmän handling

För att få ut en allmän handling ska du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt genom att komma till riksdagen och ta del av handlingarna på plats. Om du vill ha kopior av allmänna handlingar kan det innebära en avgift.

Om din begäran medför en avgift får du ett meddelande om detta innan handlingarna skickas. Handlingarna skickas när du accepterat att betala avgiften för kopiorna.

Om Riksdagsförvaltningen säger nej till din begäran att få ta del av en handling har du rätt att få ett skriftligt beslut med information om hur beslutet kan överklagas. Om handlingen du vill ha rör ett utskott i riksdagen är det utskottet som fattar beslut i frågan om handlingen ska lämnas ut. Utskottets beslut går inte att överklaga.

Avgift för kopior av handlingar som lämnas ut på papper eller skickas med brev

Vid kopiering av en pappershandling eller utskrift av en elektronisk handling på papper är de första nio sidorna gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor. 

Avgift för kopior av handlingar som skickas med e-post

För handlingar som skannas in och skickas med e-post är de första nio sidorna gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

För handlingar som redan finns lagrade i elektronisk form är avgiften 50 kronor om en beställning omfattar minst tio elektroniska handlingar. Detta gäller oavsett antal sidor i den elektroniska handlingen. För varje elektronisk handling därutöver är avgiften 5 kronor.

Avgift för kopior av handlingar som lämnas ut via usb-minne eller molntjänst

För handlingar som skannas in och lämnas ut via molntjänst eller usb-minne är de första nio sidorna gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor. Därutöver tillkommer en avgift på 10 kronor per usb-minne.

För handlingar som redan finns lagrade i elektronisk form och lämnas ut via molntjänst eller på usb-minne är kostnaden 50 kronor om en beställning omfattar minst tio elektroniska handlingar. Detta gäller oavsett antal sidor i den elektroniska handlingen. För varje elektronisk handling därutöver är avgiften 5 kronor. Därutöver tillkommer en avgift på 10 kronor per usb-minne.

För ljud- och bildinspelningar är avgiften för utlämnande på usb-minne eller via molntjänst 120 kronor. Avgiften är densamma oavsett hur många ljud- och bildinspelningar som lämnas ut, så länge de ryms på ett usb-minne eller i en överföring via molntjänst (max 1 000 MB/överföring). Kostnaden för usb-minnet ingår i avgiften.

Förmedlingsavgift

När en avgift tas ut ska samtidigt ersättning för portokostnad tas ut om en försändelse väger mer än 50 gram. Ersättning ska även tas ut för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren.

Handlingar som inte är offentliga

En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess. Det innebär att de uppgifterna inte är offentliga. I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess till skydd för allmänna intressen, exempelvis Sveriges säkerhet. Där finns också bestämmelser om sekretess till skydd för uppgifter om enskilda människors personliga eller ekonomiska förhållanden.

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Riksdagens dokument

Propositioner, motioner och utskottsbetänkanden ligger till grund för riksdagens beslutsfattande och är allmänna handlingar. Du kan ta del av dem via avdelningen Dokument & lagar på riksdagens webbplats. Där hittar du också kammarprotokoll, interpellationer, skriftliga frågor med mera. Om du vill ha riksdagens dokument i tryckt form går det att beställa från riksdagens tryckeriexpedition.

Ledamöternas post

Handlingar som skickas till en riksdagsledamot, till exempel brev och e-post, är i regel riktade till ledamoten i hans eller hennes egenskap av partiföreträdare. De är därför inte allmänna handlingar och registreras inte i Riksdagsförvaltningens diarium.

Handlingar som skickas till en ledamot i hans eller hennes egenskap av ordförande i ett utskott är däremot i regel allmänna handlingar och ska registreras i Riksdagsförvaltningens diarium.

Handlingar som utväxlas mellan en ledamot och Riksdagsförvaltningen är allmänna handlingar hos Riksdagsförvaltningen. Det kan handla om till exempel reseräkningar.

Riksdagens arkiv och registratur

Riksdagens arkiv och registratur diarieför riksdagens och Riksdagsförvaltningens allmänna handlingar. De bevarar, vårdar och tillhandahåller handlingar från kammaren, utskotten, EU-nämnden, Riksdagsförvaltningen och andra riksdagsorgan. I Riksdagshuset förvaras över 1 500 hyllmeter pappersarkiv. Här finns även foton och ritningar samt ljud- och bildupptagningar från kammaren.

Handlingarna från tvåkammarriksdagen (1866–1970) och ståndsriksdagen förvaras hos Riksarkivet.

Riksarkivets webbplats

Registrator

E-post: registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se
Telefon: 08-786 60 18
Fax: 08-786 51 30

Riksdagsförvaltningens diarium på riksdagens webbplats

På riksdagens webbplats finns möjlighet att söka fram uppgifter om vad som finns registrerat i Riksdagsförvaltningens diarium. Allmänna handlingar registreras i myndighetens diariesystem och vid registreringen får handlingarna ett diarienummer.

På webbplatsen kan du själv söka i Riksdagsförvaltningens diarium och begära ut handlingar som registrerats från och med den 1 januari 2017. Du kan skriva in sökord, söka på diarienummer eller söka inom vissa kategorier, till exempel riksdagens olika utskott. Det går också att avgränsa sökningen med hjälp av datum.

Diariet

Att diarieföra är ett sätt att hålla allmänna handlingar ordnade så att de lätt kan sökas fram. Alla allmänna handlingar behöver inte diarieföras. Handlingar som kan hållas ordnade på annat sätt, exempelvis kronologiskt, behöver inte finnas i ett diarium.

Om sidan

Publicerad