Så arbetar EU-nämnden

Det är regeringen som företräder Sverige inom EU. Men regeringen måste ha stöd i riksdagen för hur den ska ställa sig i olika EU-frågor. Därför samråder regeringen med riksdagens EU-nämnd inför möten i EU:s ministerråd och Europeiska rådet.

Ledamöter från alla partier

EU-nämnden är sammansatt som utskotten, med 17 ledamöter från alla riksdagspartierna. Efter ett riksdagsval bestämmer riksdagen, efter förslag från partierna, vilka ledamöter som ska sitta i EU-nämnden. Sedan valet 2018 består nämnden av fem socialdemokrater, fyra moderater, tre sverigedemokrater, en centerpartist, en vänsterpartist, en kristdemokrat, en liberal och en miljöpartist.

EU-nämnden ska ha minst lika många ersättare, så kallade suppleanter, som den har ordinarie ledamöter. Antalet suppleanter brukar dock vara högre än så. Suppleantens uppgift är att vid behov träda in i ordinarie ledamots ställe.

EU-nämnden förbereder inte förslag till riksdagsbeslut på samma sätt som utskotten gör. Nämnden är till för samråd och information.

EU-nämnden

Samråd inför beslut i ministerrådet

Regeringen samråder med EU-nämnden inför varje möte i Europeiska unionens råd, kallat ministerrådet. Ministerrådet består av en minister från varje EU-lands regering. Rådet fattar beslut om EU-lagar tillsammans med Europaparlamentet.

Regeringen samråder med EU-nämnden om hur Sverige ska ställa sig i frågor som ministerrådet ska besluta om. Det gäller inte bara när slutgiltiga beslut tas. Under förhandlingarnas gång tar regeringen fortlöpande ställning i rådet i olika frågor och alla ställningstaganden ska först tas upp med EU-nämnden.

Till skillnad från utskotten har EU-nämnden överblick över alla frågor som EU är på gång att besluta om.

Samråden i EU-nämnden äger oftast rum på fredagar och gäller möten i ministerrådet den kommande veckan. Ibland måste beslut fattas snabbt och då kan regeringen samråda skriftligt med EU-nämnden. Även när det gäller så kallade A-punkter, det vill säga punkter som är färdigförhandlade och inte leder till någon någon diskussion i rådet, sker regeringens samråd med EU-nämnden skriftligt.

Under svåra förhandlingar händer det att regeringen måste få ett nytt mandat från riksdagen. Då kan regeringen behöva samråda med EU-nämnden under pågående möte i rådet. Dessa samråd sker på telefon.

Ministrarna träffar EU-nämnden

Vilken minister som deltar vid ett möte i ministerrådet beror på vilka frågor som ska tas upp. Om beslut ska fattas om till exempel energifrågor är det energiministrarna som träffas. Då besöker energiministern EU-nämnden fredagen före ministerrådsmötet.

I EU-nämnden presenterar ministern hur regeringen anser att Sverige ska förhålla sig i varje fråga som ska beslutas. Efter samrådet i nämnden har regeringen fått mandat från riksdagen som regeringen väntas följa i förhandlingarna i ministerrådet.

Ministerrådet

Statsministern samråder inför Europeiska rådet

Statsministern kommer till EU-nämnden inför möten i Europeiska rådet. Det är möten som samlar EU-ländernas stats- och regeringschefer. Europeiska rådet drar upp EU:s övergripande riktlinjer och prioriteringar på lite längre sikt. Inför mötet får statsministern mandat i EU-nämnden i frågor som ska tas upp vid mötet.

Europeiska rådet

Ulf Kristersson samt riksdagsledamöter sitter vid ett bord.

Statsminister Ulf Kristersson (M) samråder med EU-nämnden inför ett möte i Europeiska rådet i oktober 2022.

1 / 3

Regeringen bör följa EU-nämnden

EU-nämnden ger regeringen mandat för vilken åsikt riksdagen anser att regeringen ska föra fram i EU-förhandlingarna. Regeringen är visserligen inte rättsligt bunden av vad EU-nämnden har sagt, men konstitutionsutskottet, KU, har slagit fast att regeringen bör handla enligt EU-nämndens råd och synpunkter. KU har framhållit att regeringen måste ha mycket goda skäl om den inte följer det mandat den fått från EU-nämnden.

Om regeringen inte följer EU-nämndens mandat riskerar den kritik i riksdagen. Ytterst kan riksdagen förlora förtroendet för regeringen och rösta om en misstroendeförklaring.

Kontrollerar regeringen

Öppenhet vid samråd

Statsministerns samråd med EU-nämnden inför Europeiska rådets möten brukar vara öppna och sändas via webb-tv på riksdagens webbplats. Sammanträden inför möten i ministerrådet är slutna.

Allt som sägs vid samråd i EU-nämnden skrivs ned i så kallade uppteckningar. Efter att uppteckningarna har renskrivits och justerats blir de allmänna handlingar som alla kan ta del av på webbplatsen.

EU-nämndens uppteckningar

Vissa uppgifter är hemliga och lämnas inte ut. Det kan till exempel handla om uppgifter som gäller slutskedet i en känslig förhandling i ministerrådet eller vilken alternativ ståndpunkt Sverige ska inta om den första ståndpunkten inte är framgångsrik.

Samarbete med andra parlament

EU-nämnden träffar sina motsvarigheter i de andra EU-ländernas parlament för att diskutera aktuella frågor och de nationella parlamentens roll i EU-arbetet. Till exempel träffar EU-nämnden de andra parlamentens EU-organ en gång i halvåret på en konferens som kallas för Cosac.

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad