Värderingar och rättigheter

All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Så börjar 1974 års regeringsform som sammanfattar Sveriges statsskick. I Sverige röstar vi fram de 349 ledamöter som representerar folket i riksdagen. Det ska sedan företräda svenska folkets samlade vilja och skapa en politik som tar hänsyn till hela landets intresse. Men demokrati handlar inte bara om politiska beslut utan även om grundläggande fri- och rättigheter och skyldigheter som vi tillsammans i Sverige har kommit överens om.

Demokratins kännetecken

Demokrati betyder folkstyre. I alla demokratier är det folket som har den politiska makten men det kan i praktiken se olika ut i olika demokratiska stater. Det finns dock några grunder att följa.

Fria val

Fria och rättvisa val är centralt i demokratier. I Sverige har vi vart fjärde år val till riksdagen, kommunerna och landstingen. Val till Europaparlamentet hålls vart femte år. Alla som fyllt 18 och är svenska medborgare och är eller har varit folkbokförda i Sverige, får rösta i riksdagsvalet. Du behöver inte vara svensk medborgare för att rösta i kommun- och landstingsvalen. Valdeltagandet i riksdagsvalet 2022 var drygt 84 procent. Sverige har i en internationell jämförelse ett högt valdeltagande.

Flera partier 

För att ett val ska klassas som demokratiskt måste det finnas flera olika partier att välja mellan. I Sveriges riksdag finns åtta politiska partier representerade. Det gemensamma för dessa partier är att de fått minst fyra procent av rösterna i hela landet. Partier som fått färre röster får inga mandat i riksdagen.

Politiska rättigheter

Människor måste vara garanterade politiska rättigheter. Rösträtt, yttrandefrihet, mötesfrihet är exempel på politiska rättigheter. Du ska på många sätt kunna göra din röst hörd. Ingen får hindra dig att engagera dig i politiska frågor. I Sverige garanterar grundlagen dessa rättigheter.

Rättssäkerhet och likhet inför lagen

Alla ska vara lika inför lagen. Domstolar och andra myndigheter ska agera rättssäkert. Svenska domstolar är självständiga i förhållande till de politiska makthavarna. Domstolarna dömer endast efter de lagar som gäller i Sverige. Alla medborgare har rätt till en objektiv, opartisk och rättvis rättegång.

Respekt för de mänskliga rättigheterna

Alla människor ska räknas som jämlika, oavsett kön, etnicitet eller andra personliga egenskaper. Våra mänskliga rättigheter försäkras genom Sveriges grundlagar och särskilda lagar mot diskriminering och hatbrott. I Sverige får inte kroppsliga bestraffningar förekomma. Dödsstraff är förbjudet enligt grundlagen. I en internationell jämförelse är individens fri-och rättigheter stora i Sverige.

En statsförvaltning som fungerar

Det är viktigt att myndigheterna arbetar effektivt och rättssäkert. Myndigheterna måste kunna genomföra de folkvaldas beslut. Korruption och maktmissbruk ska inte förekomma inom statsförvaltningen. Det är viktigt att det finns kontrollinstrument som granskar hur statsförvaltningen sköter sina uppdrag. Justitieombudsmannen och Riksrevisionen är två organ som ska se till att den svenska statsförvaltningen agerar effektivt och rättssäkert.

Fri och rättigheter

Grundlagarna skyddar alla medborgares rätt att engagera sig och jobba politiskt. De innehåller även vissa bestämmelser om begränsningar i våra fri- och rättigheter. Det är till exempel inte tillåtet att hota landets säkerhet genom att sprida hemlig information eller syssla med terrorism. Vanliga lagar kan också begränsa våra fri- och rättigheter. Det är till exempel inte tillåtet att hota, skada, förtala, störa den allmänna ordningen eller diskriminera andra när vi utövar våra rättigheter.

Informationsfrihet

Det finns inget i Sverige som förbjuder oss från att läsa de böcker vi vill, se på filmer eller googla fritt på nätet.

Åsiktsfrihet

Ingen kan tvinga oss att tycka eller tänka på ett visst sätt. Vi behöver inte avslöja våra åsikter för någon annan om vi inte själva vill.

Tryck- och yttrandefrihet

Vi har rätt att tycka och tänka fritt och att sprida våra åsikter till andra människor.

Rätt till insyn

Vi kan ta del av protokoll, beslut och andra allmänna handlingar hos myndigheter och besöka politiska sammanträden och förhandlingar i våra domstolar.

Rättssäkerhet

Domstolar och myndigheter ska utöva sin makt enligt de regler som våra folkvalda politiker har bestämt. Alla som misstänks för brott har rätt till en rättvis prövning. 

Skydd mot diskriminering

Ingen ska särbehandlas negativt på grund av personliga egenskaper som kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Mötes-, förenings- och demonstrationsfrihet

Vi har rätt att ordna och delta i möten och demonstrationer. Vi kan gå med i partier, fackföreningar och andra föreningar – eller bilda en helt ny förening om det behövs.

Värderingar

Vi bor i en demokrati. Det påverkar vårt liv. Många av de vardagliga saker som du gör kan du göra just för att Sverige är en demokrati. I en diktatur skulle de kunna vara olagliga. Demokratin påverkar våra liv, varje dag, året runt. I många andra länder ser vardagen helt annorlunda ut.

Älska den du vill

Du väljer själv hur du vill leva ditt liv. I vissa länder är det olagligt med kärlek – om den riktar sig till en person av samma kön. I Sverige har vi en diskrimineringslag som ska förhindra diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Ingen person får diskrimineras på grund av sin sexuella läggning. Att själv få välja sin kärlek är en mänsklig rättighet.

Kritisera makthavare

Även om det är medborgarna i de demokratiska länderna som röstat fram politikerna så ska den makten alltid granskas. I Sverige är det tillåtet att kritisera de styrande eftersom vi både har yttrandefrihet och tryckfrihet i vårt land. Den som lever i en diktatur har inte tillgång till en oberoende och fri press. I diktaturer är medierna många gånger maktens förlängda arm, vilket innebär att granskande journalistik inte förekommer.

Välja kläder

Du väljer själv vilka kläder du vill ha på dig. Jeans, kjol, turban, slöja, keps eller knätofsar, det mesta funkar. Men i vissa länder finns det hårda regler för vilken klädsel som är tillåten och straff kan utdelas ifall dessa regler inte följs.

Vara med i föreningar

Ingen kan hindra dig från att gå med och arbeta i en förening. Din förening har kanske en webbplats där ni kritiserar politiker för att inte engagera sig tillräckligt i de frågor som ni driver. Det är helt ok. Men varje år fängslas, torteras och till och med avrättas människor i världen för att de har ”fel” åsikter eller tillhör förbjudna partier och organisationer.

Leta fakta på nätet

Att fritt kunna surfa runt på internet är en självklarhet i Sverige. Staten bestämmer inte vilka webbsidor som vi medborgare får besöka såvida de inte är olagliga. I diktaturer är det vanligt att regimerna blockerar, censurerar och filtrerar människors tillgång till internet. Sidor där makthavarna kritiseras får medborgarna aldrig se – det ser personerna med makt till.

Inga kroppsliga bestraffningar

I Sverige är det olagligt med kroppsliga bestraffningar. Staten får aldrig bestraffa en människa med ett kroppsstraff. I många länder är det tillåtet med kroppsstraff, och till och med dödsstraff. Som första land i världen, 1979, förbjöd Sverige alla former av barnaga. Runt om i världen finns det länder där barnaga är tillåtet. Ingen vuxen får i Sverige slå ett barn, varken hemma, i skolan eller någon annanstans.

Om sidan

Publicerad