Riksdagsförvaltningen

Riksdagsförvaltningen är en myndighet med uppdrag att ge stöd och service till riksdagens ledamöter. Bland annat hjälper förvaltningen ledamöterna med sakkunskap och beslutsunderlag och ser till att de har bra arbetsförhållanden. Riksdagsförvaltningen informerar också om riksdagen och dess arbete.

Riksdagsförvaltningen ska skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagens och ledamöternas arbete genom att

 • svara för väl fungerande stöd till arbetet i kammare och utskott med mera
 • svara för väl fungerande stöd och service till ledamöter och partikanslier
 • främja kunskapen om riksdagen och dess arbete
 • vårda och bevara riksdagens byggnader och samlingar
 • vara en väl fungerande myndighet och arbetsgivare. 

Riksdagsförvaltningen har cirka 700 anställda. Riksdagsförvaltningen leds av riksdagsstyrelsen och förvaltningens högsta chef är riksdagsdirektören.

Organisation

Riksdagsförvaltningen leds av riksdagsstyrelsen. Förvaltningens högsta chef är riksdagsdirektören.

Så här ser Riksdagsförvaltningens organisation ut:

 • Riksdagsstyrelsen leder förvaltningen och deltar i planeringen av riksdagens arbete. Styrelsens ordförande är talmannen.
 • Riksdagsdirektören är chef för riksdagens förvaltning.
 • Staben för talmannen och riksdagsdirektören stöder talmännen och riksdagsdirektören i deras arbete med att leda och styra verksamheten.
 • Kammaravdelningen svarar för planering och genomförande av arbetet i kammaren, för riksdagens internationella kontakter, utredningstjänst samt samordning av EU-frågor.
 • Utskottsavdelningen svarar för stöd till ledamöterna i deras arbete i utskotten och EU-nämnden samt med uppföljning, utvärdering och forskning.
 • Förvaltningsavdelningen svarar för hanteringen av ersättningar till ledamöter, HR-frågor, förvaltningens budget och ekonomi samt juridiska frågor.
 • Fastighets- och serviceavdelningen svarar för riksdagens fastigheter, lokaler, inredning och konst, servicen i kammaren, till ledamöter, partikanslier och förvaltningen samt för produktionen av riksdagstrycket.
 • Säkerhetsavdelningen svarar för säkerhetsarbetet i riksdagen. Avdelningen svarar även för Riksdagsförvaltningens informations- och it-säkerhet.
 • It-avdelningen svarar för att verksamheten har ett ändamålsenligt och driftssäkert it-stöd.
 • Kommunikationsavdelningen svarar för information och faktaunderlag om riksdagen, riksdagens arbete och EU.

Riksdagsstyrelsen

Riksdagsförvaltningen leds av riksdagsstyrelsen som beslutar om planer för verksamheten och förslag till budget.

Riksdagens arbete leds av talmannen. Riksdagsstyrelsen överlägger om planeringen av arbetet och får även lägga fram förslag till riksdagen om hur riksdagsarbetet ska bedrivas.

Riksdagsstyrelsen

Ledamotsrådet

Under styrelsen leder riksdagsdirektören ett råd för ledamotsnära frågor. Rådet tar upp praktiska frågor av intresse för ledamöterna, till exempel bostäder, resebestämmelser och teknisk utrustning.

I ledmotsrådet ingår en ledamot för varje parti. Varje ledamot har en ersättare. Ledamöter och ersättare utses av riksdagsstyrelsen.

Ledamöter i ledamotsrådet

 • Carina Ståhl Herrstedt (SD)
 • Johan Löfstrand (S)
 • Jörgen Berglund, (M)
 • Andrea Andersson Tay (V)
 • Mikael Larsson (C)
 • Jacob Risberg (MP)
 • Larry Söder (KD)
 • Helena Gellerman (L)

Riksdagsdirektören

Riksdagsdirektör Ingvar Mattson i riksdagens kammare
Foto: Anders Löwdin

Riksdagsdirektör Ingvar Mattson.

Riksdagsdirektören är chef för riksdagens förvaltning. Hen ansvarar för och leder förvaltningen enligt riksdagsstyrelsens direktiv och riktlinjer.

Riksdagsdirektören väljs av riksdagen. Valet bereds av en grupp som består av talmannen och gruppledarna för samtliga riksdagspartier.

Staben för talmannen och riksdagsdirektören 

Staben stöder talmännen och riksdagsdirektören i deras arbete med att leda och styra verksamheten.

Kammaravdelningen

Kammaravdelningen planerar och genomför arbetet i kammaren. Avdelningen består av sekretariatet för EU-samordning, kammarkansliet, protokollskansliet, riksdagens internationella kansli och riksdagens utredningstjänst.

Sekretariatet för EU-samordning

Sekretariatet samordnar EU-arbetet i riksdagen. Samordningsfunktionen är en intern och extern kontaktpunkt för riksdagens arbete med EU-frågor och har hand om hanteringen av EU-dokument. Riksdagens representant vid EU:s institutioner är knuten till sekretariatet för EU-samordning.

Kammarkansliet

Kammarkansliet granskar ledamöternas motioner, interpellationer och skriftliga frågor så att de stämmer med grundlagarna och riksdagsordningen.

I kansliets arbete ingår att

 • göra föredragningslistor för kammarens sammanträden
 • ta emot motioner, propositioner, interpellationer, svar på interpellationer och skriftliga frågor samt anmälningar från ledamöter som vill delta i kammardebatterna
 • föreslå till vilket utskott ett ärende ska skickas
 • planera tillsammans med utskottens kanslichefer när olika ärenden ska upp i kammaren
 • producera riksdagens skrivelser till regeringen.

Protokollskansliet

Protokollskansliet dokumenterar allt som sägs i kammaren. Det publiceras sedan i riksdagens protokoll. Protokollskansliet arbetar också med textgranskning och översättning.

Utredningstjänsten

Riksdagens utredningstjänst (RUT) är en intern utredningstjänst. Verksamheten är uppdragsstyrd och RUT gör främst utredningar på uppdrag av riksdagens ledamöter och partikanslier.

Vissa utredningar går att beställa. 

Beställ och ladda ner

Riksdagens internationella kansli

Riksdagens internationella kansli har hand om riksdagens internationella kontakter och bistår talmannen och de vice talmännen med deras internationella engagemang.

I riksdagens internationella verksamhet ingår bland annat talmannens besök och resor i världen, utskottens utbyte av erfarenheter med utskott från andra parlament samt riksdagsdelegationers resor och studiebesök. Riksdagen medverkar också till att stödja unga demokratier i den parlamentariska utvecklingen.

Riksdagens internationella arbete

Förvaltningsavdelningen

Förvaltningsavdelningen består av ekonomienheten, enheten ledamotsersättningar, HR-enheten och juridiska enheten. Avdelningen ger även visst administrativt stöd till Riksdagens ombudsmän, JO, och koordinerar det administrativa stödet till riksdagens nämnder, som till exempel Valprövningsnämnden och Riksdagens arvodesnämnd.

Ekonomienheten

Ekonomienheten ansvarar för ekonomiadministrativa uppgifter och samordning av upphandling på Riksdagsförvaltningen. I enhetens uppgifter ingår även att ta fram förslag till anslag i statens budget för riksdagen och Riksdagsförvaltningen, ta fram årsredovisning för Riksdagsförvaltningen samt anslagsdirektiv för riksdagens myndigheter – det vill säga Riksdagsförvaltningen, Riksrevisionen och Justitieombudsmannen. 

Enheten betalar även ut stöd till partierna och partigrupperna i riksdagen.

HR-enheten

HR-enheten har hand om personal- och löneadministrativa uppgifter. Enheten ansvarar också för kollektivavtalsförhandlingar för Riksdagsförvaltningen och på central nivå för riksdagens myndigheter. Även stödet till chefer inom personalområdet och till den verksamhetsövergripande kompetensutvecklingen tillhör enhetens ansvarsområde.

Enheten samordnar dessutom arbetsmiljöfrågor och tillgänglighetsfrågor, ansvarar för friskvård och förmedlar företagshälsovård till ledamöter och anställda.

Enheten ledamotsersättningar

Enheten ledamotsersättningar sköter ärenden som gäller administrationen kring ledamöterna, till exempel frågor om ledamöternas arvoden, ersättningar och pensioner.

Enheten samordnar också introduktionen av nya ledamöter och ersättare. När en ledamot avgår hjälper enheten till vid frågor om till exempel inkomstgarantier och omställningsstöd. Ärenden som gäller resor för riksdagsledamöter och anställda inom Riksdagsförvaltningen är andra frågor som handläggs av enheten.

Juridiska enheten

Juridiska enheten handlägger förvaltningsjuridska frågor, upprättar författningar och andra regler samt för Riksdagsförvaltningens centrala diarium. Juridiska enheten har också hand om riksdagens arkiv och registratur.

Utskottsavdelningen

För att hjälpa ledamöterna i deras arbete i utskotten och EU-nämnden har särskilda kanslier inrättats med opolitiska tjänstemän. Kanslierna och utvärderings- och forskningssekretariatet bildar tillsammans utskottsavdelningen.

Utskottens kanslier och EU-nämndens kansli

Det finns 15 utskott i riksdagen och en EU-nämnd. Varje utskott och nämnden har ett eget kansli som består av en kanslichef och fem till tio tjänstemän.

Utskottskanslierna hjälper ledamöterna att ta fram beslutsunderlag, skriva utlåtanden över vissa EU-dokument samt följa upp och utvärdera riksdagsbeslut. De hjälper också till i arbetet med forsknings- och framtidsfrågor.

De tjänstemän som förbereder och föredrar ärenden för ledamöterna i utskottet kallas för föredragande. Bland tjänstemännen finns också personal som har hand om det löpande kansliarbetet.

Tjänstemännen är partipolitiskt neutrala och behåller sina jobb även om majoritetsförhållandena i riksdagen ändras efter ett val.

Regeringen ska samråda med EU-nämnden i frågor som rör EU.

Utvärderings- och forskningssekretariatet

En särskild enhet stöder utskotten i arbetet med att följa upp och utvärdera riksdagsbeslut samt med forsknings- och framtidsfrågor. Utskottens uppföljningar, utvärderingar och forskningssammanställningar publiceras i serien Rapporter från riksdagen, RFR. RFR-serien innehåller även utskottens öppna utfrågningar.

Rapporter från riksdagen

Fastighets- och serviceavdelningen

Fastighets- och serviceavdelningen har ansvar för att ge stöd och service till riksdagen, ledamöterna, partikanslierna och Riksdagsförvaltningen. I avdelningen ingår fastighetsenheten, serviceenheten och enheten riksdagstryck.

Fastighetsenheten

Riksdagens hus tillhör det svenska kulturarvet och samtidigt ska de fungera som en modern arbetsplats för ledamöter och Riksdagsförvaltningen samt partikanslier. Fastighetsenheten ansvarar för renovering och utveckling av byggnaderna, för lokalförsörjning och för inköp och underhåll av möbler, inredning och konst. Arbetet med riksdagens byggnader följer en långsiktig plan för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ledamöternas och riksdagens arbete även i framtiden.

Framtidens riksdagshus

Serviceenheten

Den dagliga servicen ska bidra till att ledamöterna kan fokusera på sitt politiska uppdrag. Serviceenheten har bland annat hand om restaurangverksamhet, barnverksamhet, posthantering, lokalvård, lokalbokning, växel, servicecenter och servicen i plenisalen.

Enheten riksdagstryck

Riksdagens arbete dokumenteras i riksdagstrycket. Till riksdagstrycket hör bland annat propositioner, motioner, betänkanden och riksdagsskrivelser. Enheten riksdagstryck producerar, samordnar, distribuerar och säljer riksdagstrycket. Enheten fungerar också som interntryckeri åt riksdagsledamöterna och Riksdagsförvaltningen, partigruppernas kanslier, riksdagens myndigheter med flera.

Säkerhetsavdelningen

Säkerhetsarbetet bidrar till att riksdagen kan vara ett öppet och tillgängligt parlament. Säkerhetsavdelningen arbetar för att Riksdagsförvaltningen och riksdagen ska ha ett verksamhetsskydd och säkerhetsskydd som står i relation till skyddsvärden, hot och sårbarheter.

Säkerhetsarbetet ska också säkerställa riksdagens förmåga att verka i hela hotskalan, det vill säga såväl i vardagen och vid incidenter och kriser som vid krigsfara och krig. Avdelningen svarar även för Riksdagsförvaltningens informationssäkerhet.

I säkerhetsavdelningen ingår bevakningsenheten, larmcentralsenheten, enheten verksamhets- och säkerhetsskydd och beredskapsenheten.

Bevakningsenheten

Bevakningsenheten ansvarar bland annat för bevakning av riksdagens lokaler och säkerheten vid evenemang och sammanträden. Enheten utför säkerhetskontroller och hanterar incidenter inom sjukvård, brand och säkerhet.

Larmcentralsenheten

Larmcentralsenheten arbetar bland annat med signalskydd och utför teknisk övervakning av riksdagens lokaler och it-system.

Enheten verksamhets- och säkerhetsskydd

Enheten verksamhets- och säkerhetsskydd arbetar bland annat med att kravställa, samordna och följa upp bland annat Riksdagsförvaltningens säkerhetsskydd samt handlägga ärenden om personalsäkerhet och säkerhetsskyddsavtal.

Beredskapsenheten

Beredskapsenheten samordnar, stöder och följer upp Riksdagsförvaltningens arbete med krisberedskap och totalförsvar. Enheten samordnar de förberedelser som behövs för att riksdagen och Riksdagsförvaltningen ska kunna fullgöra sina uppgifter under alla omständigheter.

It-avdelningen

It-avdelningen ansvarar för it-stödet till ledamöterna, Riksdagsförvaltningen och partigruppernas kanslier. Avdelningen utvecklar och underhåller it-tjänster samt ansvarar för it-arkitektur och teknisk infrastruktur. It-avdelningen producerar också alla tv-sändningar från riksdagen.

I it-avdelningen ingår enheterna it-verksamhetsstöd, it-produktion, it-utveckling och projekt, it-utveckling och arkitektur samt it-support och utbildning.

Enheten it-verksamhetsstöd

Enheten it-verksamhetsstöd ger administrativt stöd och ansvarar för processledning inom it-avdelningen. Enheten ansvarar också för kommunikationen mellan it-avdelningen och övriga riksdagsmyndigheter samt partigruppernas kanslier.

Enheten it-produktion

Enheten it-produktion sköter driften av bland annat kammarsystem, tv-produktion och konferensteknik. Enheten ansvarar också för Riksdagsförvaltningens it-säkerhet i it-miljön och underhåller den tekniska infrastrukturen.

Enheten it-utveckling och projekt

Enheten it-utveckling och projekt ansvarar bland annat för it-projektledning, systemdokumentation och it-avdelningens dokumentstruktur.

Enheten it-utveckling och arkitektur

Enheten it-utveckling och arkitektur ansvarar bland annat för systemarkitektur, kvalitetsprocesser och ramverk för systemintegration.

Enheten it-support och utbildning

Enheten it-support och utbildning ansvarar bland annat för servicecenter-it, inklusive systemsupport och digitala möten, samt anordnar utbildningar inom it-området.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen arbetar för att öka öppenheten och tillgängligheten till information om riksdagen, riksdagens arbete och EU.

I kommunikationsavdelningen ingår enheten kommunikationsplanering, enheten press, redaktion och utveckling, enheten för besök, utbildning och evenemang, Riksdagsbiblioteket samt sekretariatet för demokratijubileet.

Enheten kommunikationsplanering

Enheten kommunikationsplanering ansvarar bland annat för kommunikationsstrategi, klarspråk, riksdagens grafiska profil och varumärke, riksdagens intranät samt trycksaker.

Enheten press, redaktion och utveckling

Enheten press, redaktion och utveckling ansvarar för pressfrågor, webbplatsen riksdagen.se samt svarsservice om riksdagen och EU.

Enheten för besök, utbildning och evenemang

Enheten besök, utbildning och evenemang ansvarar för besöksverksamheten i riksdagen. För allmänheten ordnas guidade visningar i Riksdagshuset varje vecka. Man tar också emot skolklasser på studiebesök och tar fram material om riksdagens och EU:s arbete som lärare kan använda i undervisningen. Enheten planerar och genomför också evenemang.

Kontakt & besök 

Riksdagsbiblioteket

Riksdagsbibliotekets främsta uppgift är att förse riksdagen med beslutsunderlag. Riksdagsbiblioteket erbjuder också tjänster för omvärldsbevakning och informationsförsörjning för ledamöter och tjänstemän.

Biblioteket är specialiserat på juridik, statsvetenskap och riksdagsdokument och öppet för alla.

Riksdagsbiblioteket

Sekretariatet för demokratijubileet

Riksdagen uppmärksammade demokratins genombrott i Sverige med ett demokratijubileum som pågick 2018–2022. Sekretariatet arbetar nu med aktiviteter på temat Från kungamakt till folkstyre – riksdagen under 500 år.

Årsredovisning

I Riksdagsförvaltningens årsredovisning redovisas förvaltningens arbete och utvecklingsinsatser samt kostnader och intäkter. 

Riksdagsförvaltningens årsredovisningar

Om sidan

Publicerad

Relaterat innehåll

Riksdagsförvaltningens medarbetare i möte

Arbeta hos oss

Riksdagsförvaltningen erbjuder stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter i en kunskapsintensiv miljö nära demokratins kärna.