Söka EU-stöd

Här får du hjälp att hitta information om EU-finansiering inom till exempel landsbygdsutveckling, arbetsmarknad, forskning, företagande och kultur. EU är med och finansierar projekt i medlemsländer och samarbetsprojekt mellan flera medlemsländer. Som privatperson kan du inte få direkta ekonomiska stöd från EU. Privatpersoner kan däremot delta i EU-projekt som drivs av exempelvis en organisation, skola eller arbetsgivare.

Arbetsmarknad, landsbygd och tillväxt

Webbplatsen eufonder.se guidar till rätt EU-stöd

Jordbruksverket, Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet, Polisen och Migrationsverket står bakom webbplatsen eufonder.se. Där kan du läsa om vilka EU-stöd svenska företag, myndigheter och organisationer kan söka.

Webbplatsen eufonder.se

Natur- och kulturvård samt jordbrukets konkurrenskraft

För att säkerställa att det finns jordbruksprodukter och att lantbrukare kan producera dessa till rimliga priser så finns det jordbrukarstöd att söka hos Jordbruksverket. Det finns även stöd att söka för natur- och kulturvård.

Energi och miljö

Energieffektivisering, innovation och affärsutveckling

Hos Energimyndigheten kan du söka stöd till exempelvis energieffektivisering, forskning, innovation och affärsutveckling. 

Stöd och bidrag att söka på energiområdet på Energimyndighetens webbplats.

Miljö och klimat

Hos Naturvårdsverket kan du söka stöd till projekt som handlar om miljöfrågor eller att motverka klimatförändringar.

Bidrag på Naturvårdsverkets webbplats

När lantbrukare odlar och sköter sin mark på ett sätt som är bra för miljön kan de söka miljöersättningar och miljöinvesteringar. Detta gör man hos Jordbruksverket.

Stöd till förnybar energi på Jordbruksverkets webbplats

Folkhälsa

EU:s hälsoprogram 2021–2027

EU:s hälsoprogram EU4Health är EU-kommissionens program för EU-stöd inom hälsoområdet. Folkhälsomyndigheten är en myndighet som ger information om programmet.

EU:s hälsoprogram på Folkhälsomyndighetens webbplats

Forskning och innovation

EU:s ramprogram Horisont Europa

Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation där företag, organisationer och forskningsinstitutioner kan söka EU-stöd. Programmet löper under perioden 2021-2027 och har tre huvudinriktningar: Vetenskaplig spetskompetens, Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft samt Innovativa Europa. I Sverige har Vinnova utsetts till kontaktmyndighet för programmet.

Horisont Europa på Vinnovas webbplats

Regionala satsningar på forskning och innovation

Program och projekt inom den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) ska bland annat stärka forskning, teknisk utveckling och innovation på regional nivå i EU:s medlemsländer. Tillväxtverket är en av flera myndigheter bakom webbplatsen eufonder.se och ansvarar för informationen om vilka EU-stöd som finns att söka inom ERUF.

Regionala utvecklingsfonden på webbplatsen eufonder.se

Innovationer inom jordbruk, trädgård och rennäring

Hos Jordbruksverket kan du söka stöd för forskning och innovationer som har betydelse för jordbruk, trädgård och rennäring.

Stöd till innovationer och forskning

Företags konkurrenskraft

Hitta olika EU-stöd till företag

EU ger stöd till företagare och företag med en rad EU-program. På EU-webbplatsen Ditt Europa kan du söka efter olika former av EU-stöd till företag i Sverige.

Finansiering på webbplatsen Ditt Europa

Tillväxtverkets EU-program

Tillväxtverket har ansvar för olika typer av stöd till företag och organisationer som driver eller tänker starta EU-projekt.

EU-program på Tillväxtverkets webbplats

Integration och migration

Asyl, integration och återvändande

Det finns EU-stöd att ansöka om inom ramen för EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik. Organisationer i Sverige kan ansöka om medfinansiering för projekt inom asyl, integration samt återvändande. Migrationsverket förvaltar Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden i Sverige.

EU-fonder på Migrationsverkets webbplats

Kulturella och kreativa sektorer

EU:s ramprogram Kreativa Europa 2021–2027

Kreativa Europa är Europeiska kommissionens program för de kulturella och kreativa sektorerna. Programmet är uppdelat i tre områden: Kultur, MEDIA (film, tv, dataspel och multimedia) och ett sektorsövergripande programområde. Kreativa Europa Desk Sverige (Statens kulturråd och Svenska filminstitutet) är nationell kontaktpunkt för programmet i Sverige. 

Kreativa Europa 2021–2027 på Kulturrådets webbplats

Samarbete över gränserna

Samarbete mellan regioner i olika EU-länder

Interreg-programmen ger EU-stöd för gemensamma program, projekt och nätverk till aktörer i städer och regioner i olika medlemsländer. Programmen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

På webbplatsen eufonder.se kan du få information om vilka interreg-program som finns i din region och vilka myndigheter som ansvarar för dem. Bakom webbplatsen står Jordbruksverket, Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet, Polisen och Migrationsverket.

Interreg på webbplatsen eufonder.se 

Utbyte, praktik och samarbete

Praktik i EU:s institutioner och utbytestjänstgöring

Genom Universitets- och högskolerådet (UHR) kan du bland annat få information om arbete och praktik inom EU:s institutioner och om möjligheter till utbytestjänstgöring i EU för dig som är statsanställd.

Internationella möjligheter på UHR:s webbplats

Utbildning, ungdom och sport

Erasmus+ är ett EU-program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och sport som möjliggör bland annat ungdoms-, lärar-, elev- och studentutbyten, studiebesök, kompetensutveckling och samarbetsprojekt. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har hand om ungdoms- och idrottsdelen av programmet. Universitets- och högskolerådet (UHR) har hand om utbildningsdelen.

Europa för medborgarna

EU-programmet Europa för medborgarna ska främja demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare och bidra till reflektion om EU:s historia och framtid. Kommuner, ideella och andra organisationer kan söka bidrag för internationella samarbeten och projekt på temat demokrati och historia. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) informerar om programmet i Sverige och hjälper organisationer i ansökningsprocessen.

Mänskliga rättigheter och värden på MUCF:s webbplats

Om sidan

Publicerad