Uppsatstävling för studenter

Välkommen att delta i riksdagens uppsatstävling. Uppsatserna kan skrivas inom valfritt ämne, så länge de har en tydlig koppling till riksdagen. Två vinnare utses varje år. Vinsten är ett diplom, en gåva, en prisceremoni och ett seminarium i riksdagen för att uppmärksamma uppsatserna.

Elsa Karlsson Gustafsson och Filippa Werner Sellbjer, vinnare av riksdagens uppsatstävling 2023.
Foto: Melker Dahlstrand

Onsdagen den 3 april 2024 uppmärksammades de vinnande uppsatserna i riksdagens uppsatstävling 2023 med prisceremoni och seminarium i Förstakammarsalen.  Från vänster Filippa Werner Sellbjer, statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, som prisas för uppsatsen ” Swedish MPs perceptions of their ability to act on climate change” och Elsa Karlsson Gustafsson, statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet, som prisas för uppsatsen ”Oppositions as a dialogue”.

Uppsatserna bedöms av en priskommitté med bland annat talmannen och de vice talmännen och vinnarna utses sedan av riksdagsdirektören.

– Vi vill uppmärksamma akademisk utbildning och forskning som en viktig grund för en både bred och djup förståelse av vårt samhälle och dess styrelseskick. Genom att lyfta fram uppsatser om riksdagen vill vi dessutom uppmuntra mer av forskning om och analys av riksdagens roll och funktion, säger talman Andreas Norlén.

Varje institution kan nominera en eller flera uppsatser

Varje institution får nominera en eller flera uppsatser. Uppsatsen ska nomineras av handledaren eller handledarna. Uppsatserna kan vara på kandidat-, magister- eller masternivå. De uppsatser som kan delta i 2024 års tävling är de som examineras under höstterminen 2023 eller vårterminen 2024. Läs mer under tävlingsanvisningar nedan.

Viktiga datum

 • 31 augusti 2024: Sista dag att skicka in tävlingsbidrag.
 • December 2024: Vinnarna meddelas officiellt. 

Vinnare av riksdagens uppsatstävling

2023

Elsa Karlsson Gustafsson, statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet med uppsatsen ”Oppositions as A Dialogue”. 

Uppsatsen undersöker – med utgångspunkt i diskussioner om miljö- asyl- och migrationspolitik i EU-nämnden – hur, oppositionsarbete kan ta sig i uttryck i riksdagens EU-nämnd.

Ur priskommitténs motivering: Genom att använda EU-nämndens stenografiska uppteckningar kompletterar uppsatsen på ett värdefullt sätt tidigare kvantitativ forskning om oppositionspolitiken i EU-nämnden. Författaren argumenterar väl för ett analytiskt fokus på miljö- respektive asyl- och migrationsfrågorna. Uppsatsen har goda kvaliteter, inte minst teoretiska. Uppsatsens kvalitativa ansats bidrar förtjänstfullt med en nyanserad och berikande bild av hur opposition kan förstås som politisk dialog.

Läs uppsatsen ”Oppositions as A Dialogue” av Elsa Karlsson Gustafsson (pdf, 590 kB)

Filippa Werner Sellbjer, statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, med uppsatsen ” Swedish MPs perceptions of their ability to act on climate change”. 

Uppsatsen undersöker – med utgångspunkt i intervjuer med riksdagsledamöter – hur dessa ledamöter uppfattar sina möjligheter att genomföra politiska förslag som syftar till att motverka klimatförändringar.

Ur priskommitténs motivering: Uppsatsen innehåller en imponerande kvalitativ analys av riksdagsledamöters uppfattningar om sina möjligheter att agera inom klimatpolitiken. Uppsatsen håller hög kvalitet i såväl teorival och metod som analys. Uppsatsen är även pedagogisk och transparent, vilket bl.a. avsnittet om operationaliseringar tydligt visar. Slutsatserna i uppsatsen är formulerade med en förtjänstfull omdömesgillhet. Författaren bidrar således genom sitt bidrag berömligt med värdefull kunskap i ett ämne med politisk aktualitet.

Läs uppsatsen ”Swedish MPs perceptions of their ability to act on climate change” av Filippa Werner Sellbjer (pdf, 571 kB)

Andre vice talman Juli Kronlid (SD), med vinnarna av riksdagens uppsatstävling Elsa Karlsson Gustafsson och Filippa Werner Sellbjer samt riksdagsdirektör Ingvar Mattson i trapphallen.
Foto: Melker Dahlstrand
2022

Einar Dernegård, Statsvetenskapliga institutionen vid Linnéuniversitetet, med uppsatsen "Hur politik beräknas".

Uppsatsen undersöker – med utgångspunkt i Januariavtalets tillkomst och efterspel – Liberalernas och Vänsterpartiets strategiska motiv och agerande i regeringsfrågan.

Ur priskommitténs motivering: Uppsatsen knyter på ett värdefullt sätt an till ett aktuellt ämne. Författaren uppvisar en god metodmedvetenhet och analysen av skälen och förutsättningarna bakom partiernas agerande är strukturerad och transparent. Slutsatserna är välgrundade och relateras till tidigare forskning. Uppsatsen bidrar förtjänstfullt till en bättre förståelse av den demokratiska processens politiska aktörer och deras motiv.

Läs uppsatsen "Hur politik beräknas" av Einar Dernegård (pdf, 479 kB)

Valdemar Holt, Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, med uppsatsen "Utanförskapet misstänkliggjort".

Uppsatsen undersöker – med utgångspunkt i partiledardebatter i riksdagen – Socialdemokraternas och Moderaternas syn på begreppet utanförskap mellan 2010 och 2022. 

Ur priskommitténs motivering: Uppsatsen innehåller en imponerande kvalitativ analys av hur diskursen om begreppet utanförskap har förändrats utifrån en genomgång av debatter med partiledarna för två stora riksdagspartier. Uppsatsen är väl förankrad i tidigare forskning på området. Uppsatsen bidrar berömligt med värdefull kunskap i ett ämne med politisk aktualitet.

Läs uppsatsen "Utanförskapet misstänkliggjort" av Valdemar Holt (pdf, 537 kB)

Den 22 februari 2023 delade talman Andreas Norlén ut pris till vinnarna i riksdagens uppsatstävling 2022. På bilden ses vinnarna Vademar Holt och Einar Dernegård tillsammans med Andreas Norlén i Riksdagshusets trapphall.
Foto: Melker Dahlstrand
2021

Lisa Selander, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet, med uppsatsen "En partiledardebatt på teckenspråk. Tolkars strategier för att leverera högkvalitativ tolkning"

Ur priskommitténs motivering: Uppsatsen knyter på ett värdefullt sätt an till riksdagens arbete med att tillgängliggöra debatter och ytterst demokratiska beslut. Studien ger en berömlig inblick i ett tidigare inte särskilt beforskat område. Uppsatsen bidrar förtjänstfullt till en bättre förståelse av den demokratiska processens räckvidd. 

Markus Sjölén Gustafsson, Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, med uppsatsen "'Fully Acceptable. Policies on Homosexuality in the Swedish Parliament between 1933-2010".

Ur priskommitténs motivering: Uppsatsen är väl förankrad i tidigare forskning såväl när det gäller det teoretiska som det analytiska ramverket. Författaren uppvisar en god metodmedvetenhet och levererar en utförlig och skarp analys. Uppsatsen bidrar med ny kunskap om riksdagens och enskilda riksdagsledamöters roll i utvecklingen av ett politikområde.

På bilden ses förste vice talman Åsa Lindestam (S), vinnare Markus Sjölén Gustafsson, talman Andreas Norlén, vinnare Lisa Selander och andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve (V), i Riksdagshusets trapphall.
Foto: Melker Dahlstrand
2020

Thea Ahlgren, Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, med uppsatsen "Att bryta ner och avhumanisera en människa. En kvalitativ studie om kvinnliga riksdagsledamöters erfarenheter av och strategier för könade kränkningar på sociala medier".

Ur priskommitténs motivering: Uppsatsen bidrar berömligt med ny och viktig kunskap på ett relativt outforskat område av betydelse för riksdagsledamöters genomförande av sitt uppdrag. Författarens analys belyser på ett insiktsfullt sätt ledamöters utsatthet på internet och deras strategier för att hantera kränkningar. Den kopplar väl resultatet till tidigare forskning.

Nathalie Gunnarsson, Statsvetenskapliga institutionen vid Linnéuniversitetet, med  uppsatsen "Competitive, Accomodative or Neither? An examination of two swedish parties competitiveness while in opposition and support party status".

Ur priskommitténs motivering: Uppsatsen bidrar förtjänstfullt till förståelsen av partiers agerande i riksdagen i ett föränderligt parlamentariskt landskap. Författaren utför en gedigen hypotesprövning på ett omfattande material som sträcker sig över längre tid. Uppsatsen är väl förankrad i statsvetenskaplig forskning om partibeteende.

Tips till dig som skriver uppsats

En uppsats som har tydlig koppling till riksdagen kan handla om politik eller juridik, men också naturvetenskap, ekonomi, historia eller teknik.

Exempel på uppsatsämnen

Nedan följer exempel på uppsatsämnen med tydlig koppling till riksdagen. Vissa exempel har hämtats från bidrag som deltagit i tävlingen tidigare år och andra är tänkbara uppsatsämnen.

 • Hur används teckenspråkstolkning under viktiga debatter i riksdagen?
 • Utvecklingen i svensk politik och riksdagsbeslut vad gäller homosexuella – från kriminalisering till konstitutionellt skydd.
 • Riksdagsledamöters uppfattningar om sina egna möjligheter att agera inom klimatpolitiken.
 • Effekten av fler kvinnor i riksdagen – Handlar fler riksdagsmotioner om jämställdhetsfrågor?
 • Konsten i riksdagshusen – vilka strömningar finns?
 • Hur har synen på svensk sjukvård utvecklats mellan 1950 och 2020 – riksdagsdebatter och inlämnade motioner.
 • Tekniska och IT-lösningar i demokratins tjänst – från skrivmaskin till AI-stöd.
 • Hur har Socialdemokraternas och Moderaternas diskursiva syn på begreppet utanförskap ändrats mellan 2010 och 2022?
 • Hur skiljer sig höginkomsttagares åsikter i politiska frågor från låg- och medelinkomsttagares, och är deras preferenser bättre representerade i det politiska utfallet?
 • Morgondagens politiker – intervjuer med de fem yngsta riksdagsledamöterna.

Så kan du använda data från riksdagen

Som uppsatsförfattare är det en fördel att ha tillgång till ett stort empiriskt material. Debatter, politiska beslut och såväl stora som mindre förslag i olika ämnen i riksdagen går att ta del av på olika sätt.

Dokument

Det finns över en halv miljon dokument relaterade till riksdagens arbete på riksdagens webbplats.

Riksdagsbiblioteket

Riksdagsbiblioteket är öppet för alla och ligger på Storkyrkobrinken 7 A i Gamla stan i Stockholm. Du kan besöka biblioteket på plats eller använda tjänsterna digitalt. 

I Riksdagsbiblioteket finns studieplatser, tyst läsesal samt grupprum. 

Riksdagsbiblioteket

Webb-tv

Via riksdagens webb-tv går det att se video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. I arkivet finns videoklipp från 2001 och framåt.

Webb-tv

Öppna data

Genom riksdagens öppna data kan du använda innehållet i riksdagens databaser för att exempelvis bygga egna tjänster eller ta fram statistik. 

Riksdagens öppna data

Tävlingsanvisningar

Uppsatsen måste uppfylla några krav för att få nomineras till uppsatstävlingen. Bland annat ska uppsatsen ha en tydlig koppling till riksdagen. Läs mer om kraven i anvisningarna nedan.

Alla tävlingsanvisningar

Krav och intyg

En uppsats som nomineras till tävlingen måste uppfylla nedanstående krav. Ett intyg från institutionen ska skickas in tillsammans med uppsatsen. Intyget ska bekräfta att uppsatsen:

 • har en tydlig koppling till riksdagen – exempelvis att uppsatsens ämne fokusar på riksdagsledamöters arbete eller villkor, riksdagens verksamhet och lokaler eller att uppsatsen till övervägande del grundar sig på riksdagstryck eller andra riksdagskällor som exempelvis intervjuer med ledamöter eller tjänstemän vid Riksdagsförvaltningen eller partikanslierna
 • är examinerad och betygsatt vid ett svenskt lärosäte mellan den 15 augusti året innan året för tävlingen och 15:e augusti året för tävlingen
 • är på kandidat-, magister- eller masternivå
 • har fått högsta betyg – i detta sammanhang innebär det VG eller AB för de tre- och fyragradiga skalorna i Ladok eller ett av de två högsta betygen (A eller B) i den sjugradiga ECTS-skalan
 • är skriven på svenska, norska, danska eller engelska och innehåller en sammanfattning på högst tre sidor
 • är nominerad av handledaren.

Intyget ska innehålla författarens/författarnas kontaktuppgifter.

Intyget ska undertecknas av behörig person på institutionen och namnteckningen ska vidimeras.

Så skickas uppsatserna in

Uppsats och ovanstående intyg skickas in av institutionsföreståndaren till Riksdagsbiblioteket senast den 31 augusti året för tävlingen. Skicka in handlingarna med post eller e-post märkt med ”Riksdagens uppsatstävling för studenter” till: Riksdagsbiblioteket, 100 12 Stockholm eller biblioteket@riksdagen.se.

Så utses vinnarna

Riksdagsdirektören utser två vinnare efter rekommendation från en priskommitté som består av talmannen, de vice talmännen och tjänstemän. Kommittén stöds av en arbetsgrupp. Innan uppsatserna bedöms så anonymiseras de av en tjänsteman vid Riksdagsbiblioteket som varken deltar i priskommittén eller arbetsgruppen. Uppgifter om bland annat författare, handledare och institutions- och lärosätestillhörighet tas bort.

Uppsatserna bedöms främst utifrån följande kriterier:

 • a) kvalitet i val av teori, metod och genomförande samt i analys och slutsatser
 • b) originalitet, nytänkande och bidrag till kunskapsutveckling
 • c) forskningsanknytning
 • d) kvalitet på språklig utformning och formalia.

Behandling av personuppgifter

Efter genomförd tävling kommer namn på författare, uppsatstitel och institutions- och lärosätestillhörighet för de två vinnande bidragen att publiceras på riksdagens webbplats.

Affisch om riksdagens uppsatstävling

Här finns en affisch om riksdagens uppsatstävling som går att ladda ned. Sätt upp den på närmaste anslagstavla och sprid ordet till flera studenter.

Affisch – riksdagens uppsatstävling 2024 (pdf, 488 kB)

Kontakt

Kontakta Anna Nyströmer, Riksdagsbiblioteket, vid frågor om riksdagens uppsatstävling.

E-post: anna.nystromer@riksdagen.se
Telefon: 08-786 60 68

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad