Den arktiska parlamentarikerkonferensen (CPAR)

Den arktiska parlamentarikerkonferensen (Conference of Parliamentarians of the Arctic Region, CPAR) är ett forum för politisk dialog mellan parlamentariker i den Arktiska regionen. Syftet med samarbetet är att driva frågor av betydelse för den arktiska regionen och dess befolkning. Fokus ligger på förutsättningarna för att möta utmaningarna och ta tillvara möjligheterna i ett förändrat Arktis.

Konferensen är den parlamentariska motsvarigheten till Arktiska rådet och deltar i rådets arbete som observatör.

Den arktiska parlamentarikerkonferensen äger rum vartannat år och samlar parlamentariker från de åtta nationella parlamenten i de arktiska staterna samt Europaparlamentet. Urfolksrepresentanter har status som permanenta deltagare. I konferensen deltar också observatörer från parlament och organisationer med intresse för utvecklingen i den arktiska regionen. Den första konferensen arrangerades i Reykjavik 1993.

CPAR:s webbplats

Antar resolutioner

Vid konferensen behandlar parlamentarikerna sakfrågor som är viktiga för regionen. Särskild vikt läggs vid klimatförändringarna, den ekonomiska utvecklingen i regionen och ett hållbart utnyttjande av naturresurserna, befolkningens levnadsvillkor samt den civila säkerheten i regionen.

Vid konferensen lämnar företrädare för regeringen en redogörelse för arbetet i Arktiska rådet. Konferensen avslutas med att parlamentarikerna antar en icke-bindande resolution med rekommendationer till de arktiska ländernas regeringar, Arktiska rådet och EU:s institutioner i de delar som är tillämpliga.

Den permanenta kommittén är konferensens fasta politiska organ. Kommitténs främsta uppgift är att förbereda den årliga konferensen och följa upp resolutioner. Inför varje konferens utser kommittén rapportörer för de olika teman som behandlas vid konferensen.

Den svenska delegationen

Talmannen utser den svenska delegationen efter samråd med de olika riksdagspartiernas gruppledare för en mandatperiod, det vill säga fyra år. Delegationen består av fem ledamöter, varav en är ordförande och en vice ordförande. Varje år redogör delegationen för sin verksamhet, redogörelsen ingår i Nordiska rådets redogörelse. Redogörelsen behandlas av utrikesutskottet och debatt hålls i kammaren.

Om sidan

Publicerad