Nordiska rådet

I Nordiska rådet samarbetar de nordiska ländernas parlament och regeringar. Rådet arbetar som ett nationellt parlament – fast på nordisk nivå.

Nordiska rådet grundades 1952. Det består av 87 valda ledamöter från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island och de självstyrande regionerna Färöarna, Åland och Grönland samt av medlemmar från ländernas/regionernas regeringar. På regeringssidan är det officiella samarbetsorganet Nordiska ministerrådet. Det bildades 1971.

Nordiska rådets roll är att ta initiativ där man ser problem som kan lösas på nordisk nivå eller där nya möjligheter kan tas tillvara genom nordiskt samarbete. Vidare är Nordiska rådet rådgivande i frågor som rör två eller flera nordiska länder.

Begreppet "nordisk nytta" är grundläggande, vilket innebär att de nordiska länderna samarbetar om sådant de kan göra bättre tillsammans än om de agerar var för sig. Det handlar om att förbättra medborgarnas vardag, erfarenhetsutbyte inför reformer på olika samhällsområden och att få genomslag för gemensamma nordiska värderingar i internationella sammanhang.

Många frågor handlar om gränshinder, exempelvis regler som försvårar för dem som bor i ett nordiskt land och arbetar i ett annat. Nordiska rådet arbetar också med utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, främst i relation till Östersjöområdet och Arktis.

Nordiska rådets webbplats

Tar initiativ och ger rekommendationer

Nordiska rådet tar initiativ och ger rekommendationer i olika frågor till de nordiska regeringarna. Många rekommendationer leder till konkreta åtgärder som lagändringar eller nya lagar i medlemsländerna. Rådet bevakar också att rekommendationerna genomförs i enlighet med intentionerna.

Nordiska rådets presidium leder och samordnar verksamheten. Presidiet och utskotten förbereder de ärenden som medlemmarna ska ta ställning till vid rådets sessioner. I rådet finns följande utskott:

 • Utskottet för ett hållbart Norden
 • Utskottet för kunskap och kultur i Norden
 • Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden
 • Utskottet för välfärd i Norden
 • Kontrollkommittén
 • Valkommittén

Det hålls i regel två större möten, sessioner, per år. Rådet kan också vid behov besluta om extrasessioner eller temakonferenser om aktuella nordiska samarbetsfrågor. Mellan sessionerna är presidiet det högsta beslutande organet. Inom rådet finns fem partigrupper:

 • Socialdemokratiska gruppen
 • Mittengruppen
 • Konservativa gruppen
 • Nordisk grön vänster
 • Nordisk frihet

Den partipolitiska fördelningen i de nationella parlamenten återspeglas i Nordiska rådet.

Den svenska delegationen

Riksdagen väljer för varje riksmöte 20 ordinarie ledamöter och 20 suppleanter till den svenska delegationen till Nordiska rådet. Delegationen väljer en ordförande, en vice ordförande och ett arbetsutskott. Inför sessionerna utser regeringen de ministrar som ska delta. De ingår också i delegationen, men saknar rösträtt. Varje år lämnar delegationen en redogörelse till riksdagen om sin verksamhet. Redogörelsen behandlas av utrikesutskottet och debatt hålls i kammaren.

Om sidan

Publicerad