Parlamentariska församlingar

Cirka 100 riksdagsledamöter ingår i riksdagens delegationer till nio olika parlamentariska församlingar. Syftet med församlingarna är bland annat att bygga nätverk mellan parlamentariker, skapa erfarenhetsutbyten och arbeta för förbättringar inom utvalda områden.

I början av varje mandatperiod väljer riksdagen vilka ledamöter som ska sitta i de olika delegationerna. Bland annat väljs ledamöter till riksdagens OSSE-delegation och IPU-delegation. Delegationen till Nordiska rådet väljs i början av varje riksmöte.

De riksdagsledamöter som har utsetts deltar vid återkommande möten, så kallade sessioner, och diskuterar aktuella frågor. På sessionerna antar mötesdeltagarna slutligen resolutioner. Resolutioner är offentligt deklarerade politiska beslut och rekommendationer riktade mot medlemsländernas regeringar eller parlament. De är i regel icke-bindande för de nationella regeringarna och parlamenten.

Antalet medlemsländer i församlingarna varierar, vilket gör sessionerna till utmärkta arenor för riksdagsledamöterna att träffa kollegor från andra delar av världen.

Nordiska rådets delegation

I Nordiska rådet samarbetar de nordiska ländernas parlament och regeringar. Rådet arbetar som ett nationellt parlament – fast på nordisk nivå.

Europarådsdelegationen

Europarådet arbetar för att skapa en gemensam värdegrund grundad på mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Sverige var med och grundade Europarådet och dess parlamentariska församling år 1949. Europarådet har i dag 46 medlemsländer.

OSSE-delegationen

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) är en sammanslutning för säkerhetspolitisk dialog och samverkan i Europa. Organisationen arbetar för att förebygga konflikter och skydda mänskliga rättigheter. En viktig uppgift för dess parlamentariska församling är att utföra valobservationer över parlamentsval i olika länder.

IPU-delegationen

Interparlamentariska unionen (IPU) är en global organisation för självständiga staters parlament. Den grundades år 1889 i syfte att arbeta för fred och mellanfolkligt samarbete. Organisationen har 178 nationella parlament som medlemmar.

Natodelegationen

Natos parlamentariska församling är ett forum för parlamentariker från Natos medlemsländer och associerade medlemmar. Församlingen arbetar med försvars- och säkerhetspolitiska frågor i ett brett perspektiv. Riksdagen är sedan 2003 associerad medlem och har sedan juli 2022 fullt tillträde till församlingens verksamhet.

Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) är en mötesplats för parlamentariker från EU och Medelhavsländerna. Församlingens mål är att skapa ett gemensamt område runt Medelhavet med fred och stabilitet, delat välstånd och förstärkt samarbete i sociala och kulturella frågor, baserat på grundläggande principer som respekt för mänskliga rättigheter och demokrati.
 

Den parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC)

Den parlamentariska Östersjökonferensen (Baltic Sea Parliamentary Conference, BSPC) är ett forum för politisk dialog mellan parlamentariker i Östersjöregionen. Syftet med samarbetet är att uppmärksamma och driva frågor av betydelse för Östersjöregionen samt att stödja olika initiativ som främjar en hållbar utveckling inom miljö och det sociala området.

Den arktiska parlamentarikerkonferensen (CPAR)

Den arktiska parlamentarikerkonferensen (Conference of Parliamentarians of the Arctic Region, CPAR) är ett forum för politisk dialog mellan parlamentariker i den Arktiska regionen. Syftet med samarbetet är att driva frågor av betydelse för den arktiska regionen och dess befolkning. Fokus ligger på förutsättningarna för att möta utmaningarna och ta tillvara möjligheterna i ett förändrat Arktis.

Det parlamentariska Barentssamarbetet

Det parlamentariska Barentssamarbetet har till syfte att uppmärksamma och driva frågor som är av gemensamt intresse för länder och regioner i Barentsområdet. Dit räknas norra Finland, norra Sverige, norra Norge och nordvästra Ryssland.

Om sidan

Publicerad