Europarådets parlamentariska församling (PACE)

Europarådet arbetar för att skapa en gemensam värdegrund grundad på mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Sverige var med och grundade Europarådet och dess parlamentariska församling år 1949. Europarådet har i dag 46 medlemsländer.

Europarådets parlamentariska församling (PACE) arbetar främst med kärnfrågorna demokrati och mänskliga rättigheter men aktuella politiska ämnen får alltmer uppmärksamhet. Genom dagsaktuella debatter och ställningstaganden är Europarådets parlamentariska församling en plattform där Europas centrala framtidsfrågor diskuteras.

Europarådet är en viktig normgivande institution inom europeisk politik genom de överenskommelser, så kallade konventioner, som medlemsländerna måste följa. En av de mest kända konventionerna är konventionen om de mänskliga rättigheterna.

Valobservationer

En viktig uppgift för parlamentarikerna i Europarådsdelegationen är att granska hur medlemsländerna uppfyller sina åtaganden. Valobservationer är ett viktigt led i denna granskning. De organiseras i samarbete med Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och innebär att parlamentariker besöker vallokaler före och under valdagen för att observera om medborgarna i det aktuella landet ges möjlighet att rösta. Valobservationer gynnar en demokratisk utveckling och den svenska Europarådsdelegationen deltar regelbundet i sådana observationer.

Valobservationer

Antar resolutioner och gör uttalanden

Europarådet sammanträder fyra gånger om året i Strasbourg, där organisationen också har sitt säte. Vid dessa möten, så kallade sessioner, debatterar parlamentarikerna rapporter och antar gemensamma resolutioner, direktiv och rekommendationer till ministerkommittén. Europarådet gör även uttalanden i aktuella frågor.

Församlingen har nio fackutskott och ett ständigt utskott, som också möts mellan sessionerna. Utskotten är

 • ständiga utskottet
 • granskningsutskottet
 • politiska utskottet
 • utskottet för juridiska frågor och mänskliga rättigheter
 • utskottet för sociala frågor, hälsa och hållbar utveckling
 • utskottet för migration, flyktingar och fördrivna personer
 • utskottet för kultur, vetenskap, utbildning och medier
 • utskottet för jämställdhet och icke-diskriminering
 • utskottet för arbetsordningen, immunitet och institutionella frågor
 • utskottet för val av domare till Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Europarådet har fem partigrupperingar

 • Socialistiska gruppen
 • Europeiska folkpartiet
 • Alliansen för Europas liberaler och demokrater
 • Europeiska konservativa gruppen och demokratiska alliansen
 • Förenade europeiska vänstern.

Den svenska delegationen

Den svenska delegationen väljs av riksdagen för en mandatperiod, det vill säga fyra år. Delegationen har sex ordinarie ledamöter, varav en är ordförande och en vice ordförande, samt sex suppleanter. Varje år lämnar delegationen en årlig redogörelse till riksdagen om sin verksamhet. Redogörelsen behandlas av utrikesutskottet och debatt hålls i kammaren.

 

Om sidan

Publicerad