Riksdagens roll vid krig och krigsfara

Regeringsformen och riksdagsordningen reglerar processerna för riksdagen och riksdagens krigsdelegation när Sverige befinner sig i krig eller krigsfara. Reglerna är till för att landet ska kunna styras på ett redan förutsett vis och ge det handlingsutrymme som behövs även i ett allvarligt läge.

Utgångspunkten är att riksdagens funktioner och uppgifter är desamma vid krig och krigsfara som annars. Några regler gäller särskilt vid en sådan situation. Till exempel ska regeringen eller talmannen kalla riksdagen till sammanträde om Sverige kommer i krig eller krigsfara. Sammanträdet kan ske någon annanstans än i Stockholm.

Om regeringen inte kan genomföra sina uppgifter vid krig kan riksdagen besluta om att en ny regering ska bildas och om regeringens arbetsformer.

Om förhållandena kräver det kan krigsdelegationen träda i riksdagens ställe. Om Sverige är i krig, fattar Utrikesnämndens ledamöter beslutet att krigsdelegationen ska ersätta riksdagen . Innan beslutet fattas ska ledamöterna samråda med statministern, om det är möjligt. Om Sverige är i krigsfara fattar Utrikesnämndens ledamöter och statsministern beslutet tillsammans . Krigsdelegationen har samma befogenheter som riksdagen, med undantag för beslut om riksdagsval om Sverige är i krig.

Om Sverige är i krig och varken riksdagen eller krigsdelegationen kan utföra sina uppgifter ska regeringen fullfölja dem i den utsträckning som behövs för att skydda landet och slutföra kriget. Regeringen har dock exempelvis inte rätt att stifta, ändra eller upphäva grundlagar under den tiden.

Fullmaktslagar stärker totalförsvaret

Totalförsvaret består av både civilt och militärt försvar. Med totalförsvaret ska Sverige kunna förebygga och möta angrepp och andra allvarliga hot mot vår säkerhet under höjd beredskap och ytterst i krig.

Riksdagen har beslutat om ett antal lagar som ska stärka landets totalförsvar under krig eller krigsfara, så kallade fullmaktslagar. Riksdagen har delegerat till regeringen att besluta om när fullmaktslagarna ska användas. Beslutet fattas genom att regeringen antar en förordning.

Gemensamt för flera fullmaktslagar är att riksdagen ska pröva regeringens förordning för att den ska få fortsätta tillämpas. Om riksdagen inte godkänner den inom två månader så upphör den att gälla.

Om sidan

Publicerad