Så arbetar ledamöterna

Riksdagen har 349 ledamöter som väljs vart fjärde år då det är allmänna val. En riksdagsledamots dagar kan se mycket olika ut. I kammaren debatterar riksdagsledamöterna viktiga frågor och fattar beslut. En stor del av sitt arbete ägnar ledamöterna åt utskotten, där riksdagens beslut förbereds.

Demokrati pågår: Ledamotsuppdraget

Riksdagens filmserie Demokrati pågår berättar om riksdagen och ledamöternas arbete, roll och funktion. Den här delen handlar om vad en riksdagsledamot gör och vem som kan bli vald till riksdagen.

Ledamoten och partiet

Lojaliteten med partiet är traditionellt hög vid omröstningar i riksdagen. Den bygger på idén att ledamöterna ska genomföra det program som partiet gick till val på. Samtidigt har varje riksdagsledamot fått ett personligt mandat av väljarna och har ingen formell skyldighet att följa partiet. Acceptansen för att rösta mot sitt parti varierar beroende på sakfråga, parti och om utfallet i en omröstning äventyras.

Så arbetar partierna

En ledamot kan lämna sitt parti men sitta kvar i riksdagen utan partibeteckning. Partiet som ledamoten lämnat får då ett mandat mindre. Det totala antalet mandat i riksdagen påverkas inte, inte heller antalet mandat för något annat parti.

En ledamot som lämnar sin partigrupp lämnar därmed också de uppdrag i utskott och andra riksdagsorgan, exempelvis riksdagens nämnder, som hen valts till av kammaren.

Ledamöternas arvoden och villkor

Debatterar och beslutar

Två ledamöter med uppsträckta händer signalerande tummen upp i kammaren.
Foto: Melker Dahlstrand

En röst i riksdagens kammare. Riksdagsledamöterna visar genom tecken vilken position deras respektive parti har beslutat sig för i en fråga.

Ledamöterna ägnar en stor del av sitt arbete åt utskotten, där riksdagens beslut förbereds. I varje utskott sitter för närvarande 17 ledamöter. Utskotten är som en "miniriksdag", vilket innebär att sammansättningen på ledamöterna i utskottet speglar fördelningen i riksdagen. Det är på utskottens sammanträden som ledamöterna bestämmer hur de ska ställa sig till olika förslag.

Så arbetar utskotten

Skriver motioner

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. Det är oftast regeringen som lämnar lagförslagen. Men ett förslag kan också komma från en eller flera ledamöter. Ledamöternas förslag kallas för motioner. Ledamöterna kan skriva motioner i anslutning till ett förslag från regeringen. Då ska motionen handla om samma sak som regeringens förslag. Ledamöterna kan också en gång om året, under allmänna motionstiden, lämna in motioner om alla frågor som riksdagen kan besluta om.

Allmänna motionstiden

Ställer frågor till regeringen

Eftersom en av riksdagens uppgifter är att kontrollera regeringen ägnar ledamöterna mycket tid åt att på olika sätt ställa frågor till regeringen. Ledamöterna kan ställa både muntliga och skriftliga frågor till ministrarna i regeringen. Under ett riksdagsår blir det flera tusen frågor.

Kontrollerar regeringen

Arbetar i valkretsen

En riksdagsledamots dagar kan se mycket olika ut. Den tid då ledamöterna inte är i riksdagen arbetar de i sin valkrets. De träffar väljare, företag och organisationer och deltar på olika sätt i samhällslivet.

Utvecklar riksdagsarbetet

Ledamöterna är också engagerade i arbetsgrupper med uppdrag att utreda frågor om själva arbetet i riksdagen. Det kan till exempel handla om jämställdheten i riksdagen och hur riksdagen ska arbeta med EU-frågor.

Kontakta en ledamot

Vill du komma i kontakt med en ledamot och säga vad du tycker i en fråga? Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga 349 ledamöter. Du kan se vilket parti de tillhör, vilken valkrets de representerar och vilka utskott och andra grupper de ingår i.

Ledamöterna

Om sidan

Publicerad