Natos parlamentariska församling

Natos parlamentariska församling är ett forum för parlamentariker från Natos medlemsländer och associerade medlemmar. Församlingen arbetar med försvars- och säkerhetspolitiska frågor i ett brett perspektiv. Riksdagen är sedan mars 2024 fullvärdig medlem i Natos parlamentariska församling. 

Nato är en försvarspolitisk allians mellan USA, Kanada och många länder i Europa. Organisationen grundades 1951 och har i dag 32 medlemsländer. Det parlamentariska samarbetet har utvecklats stegvis från 1955. Natos parlamentariska församling i sin nuvarande form började 1967–1968. Syftet med verksamheten är att skapa förståelse bland församlingens parlamentariker för de säkerhetsutmaningar som samarbetet ställs inför.

Församlingen följer Natos agenda med aktuella frågor och verksamheten präglas av Natos politiska prioriteringar och mål.

Natos parlamentariska församlings webbplats

Sveriges riksdagen blev 2003 associerad medlem i Natos parlamentariska församling. I och med att Sverige 2022 fick status som ansökarland i Nato fick den svenska riksdagsdelegationen status som observatör. Den 7 mars 2024 blev Sverige medlem i Nato och riksdagen blev då även automatiskt medlem i Natos parlamentariska församling.  

Församlingen möts vid två årliga möten, så kallade sessioner, på våren och hösten. Verksamheten äger då rum dels i plenum, dels i fem fackutskott.

De fem fackutskotten är:

  • försvarsutskottet
  • ekonomiska utskottet
  • politiska utskottet
  • utskottet för vetenskap och teknologi
  • utskottet för demokrati och säkerhet.

Utskotten lägger fram rapporter och förslag till gemensamma resolutioner, i olika ämnen inom verksamhetsområdet. Rapporterna och resolutionerna debatteras under vårsessionen och antas sedan vid höstsessionen.

Kunskapsutbyten i säkerhetspolitiska frågor

Under året arrangerar dessutom varje utskott besök och seminarier på olika platser i medlemsländerna. Det arrangeras så kallade Rose-Roth-seminarier, som syftar till kunskapsutbyte och dialog i aktuella säkerhetspolitiska frågor varje år. Dessa seminarier anordnas i första hand i länder i Central- och Östeuropa.

Den svenska delegationen

Riksdagens Natodelegation utses av talmannen efter samråd med de olika riksdagspartiernas gruppledare för en mandatperiod om fyra år. Delegationen består av sju ordinarie ledamöter, varav en är ordförande och en vice ordförande, samt sju suppleanter. Delegationen lämnar varje år en årsredogörelse till talmannen som även delges utrikes- och försvarsutskottet.

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad