Ledamöternas tjänsteresor

För många riksdagsledamöter innebär arbetet i riksdagen ett stort antal tjänsteresor. Det kan till exempel vara resor mellan Stockholm och hemorten, studiebesök, möten eller resor ihop med utskotten. Här beskrivs de regler och rutiner som gäller för ledamöternas resor.

En tjänsteresa är en resa som ledamöterna gör som ett led i sitt uppdrag som riksdagsledamot. Ledamoten bestämmer själv över sina tjänsteresor inom Sverige och vilket färdmedel som är lämpligast. När en ledamot väljer färdmedel ska hen ta hänsyn till resans kostnad, restid och hur resan påverkar miljön. Säkerhetsaspekten ska också vägas in. En ledamot som väljer ett annat färdmedel än det billigaste ska kunna motivera det.

Vanligen utgör den bostad på hemorten där ledamoten är folkbokförd ledamotens tjänsteställe. Ledamotens resor mellan hemorten och riksdagen i Stockholm utgör i dessa fall därför tjänsteresor.

Resor med tåg och flyg

Alla ledamöter har rätt till ett årskort på tåg, i kortet ingår ett obegränsat antal resor. Årskortet får bara användas för tjänsteresor i riksdagsuppdraget eller för andra statliga uppdrag.

Flygresor inom Sverige ska i regel bokas i ekonomiklass. En ledamot som har lång resväg från hemorten till riksdagen eller som av olika skäl regelbundet har behov av att resa med flyg, kan ansöka om ett årskort för flyg.

Resor med egen bil, hyrbil och taxi

När det finns behov kan en ledamot använda sin egen bil på tjänsteresor. Ersättningen till ledamoten är 38 kronor per mil, varav 25 kronor är skattefria. Finns det behov kan ledamoten istället hyra en bil på sin tjänsteresa.

Om det saknas kollektivtrafik eller om det finns särskilda skäl får ledamoten ersättning för taxi. Särskilda skäl kan till exempel vara tungt bagage, att ledamoten sparar mycket tid eller att det finns medicinska skäl.

Hotell

En ledamot som är på tjänsteresa kan få ersättning för övernattning på hotell, om hotellet ligger mer än 50 kilometer från bostaden eller riksdagen. En ledamot kan även få ersättning för övernattning på hotell som ligger närmre än 50 kilometer från riksdagen, förutsatt att övernattningen sker i samband med att ledamoten deltar i en konferens med ett utskott, en delegation, kommitté eller liknande inom riksdagen eller med partigruppen.

Bonuspoäng och rabatter får inte användas privat

Bonuspoäng och rabatter på framtida köp som en ledamot har tjänat in under tjänsteresor får inte användas för privata köp. Bonuspoäng och rabatter för framtida köp får däremot användas för att bekosta resan för exempelvis en annan ledamot eller en anställd vid partikansliet som är med på samma tjänsteresa eller för att bekosta en kommande tjänsteresa.

Traktamenten – ersättning för tjänsteresor

Traktamente är en ersättning som ledamöterna kan få när de reser i tjänsten. Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, till exempel för måltider.

De ledamöter som har sitt tjänsteställe mer än 50 kilometer från Stockholm har rätt till så kallat Stockholmstraktamente när de reser till och övernattar i Stockholm. Det traktamentet är på 150 kronor per dag. Ledamöterna får Stockholmstraktamente för resdagen, hemresedagen och eventuella dagar emellan. Stockholmstraktamentet är skattefritt och det görs inga avdrag för eventuella fria måltider.

Riksdagsledamöterna får traktamente för resor de gör som är mer än 50 kilometer från tjänstestället och som innebär övernattning. Traktamentet för inrikesresor är:

Avresedag: 480 kronor varav 290 kronor skattefritt om resan påbörjas klockan 12 eller tidigare. I annat fall 240 kronor varav 145 kronor skattefritt.

Mellanliggande dagar: 480 kronor varav 290 kronor skattefritt.

Hemresedag: 480 kronor varav 290 kronor skattefritt om resan avslutas klockan 19 eller senare. I annat fall 240 kronor varav 145 kronor skattefritt.

Om ledamoten fått fria måltider i tjänsten dras det av från traktamentet.

Tjänsteresor till utlandet

Många ledamöter gör utlandsresor, till exempel tillsammans med ett utskott eller med sin partigrupp. Utskotten har en egen budget för tjänsteresor, medan partierna betalar för de resor som de arrangerar.

Ledamöterna kan också åka på så kallade enskilda utrikes tjänsteresor. Det kan till exempel röra sig om ett studiebesök. För sådana resor har ledamoten maximalt 50 000 kronor under en mandatperiod. Olika bestämmelser gäller beroende på om landet ledamoten ska besöka ligger inom eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-området). Resor inom EES-området och till Storbritannien beslutar ledamoten själv om, medan tjänsteresor utanför EES-området ska beslutas av de vice talmännen.

När ledamöterna ska flyga bör de välja ekonomiklass om det är en kortare flygresa. På resor utanför Europa kan de välja businessclass om det behövs för uppdraget.

Möjlighet att stanna längre

I vissa fall är det möjligt för en ledamot att komma tidigare eller stanna kvar längre i samband med en tjänsteresa. Den privata vistelsen får däremot inte vara längre än tjänsteresan. Blir resekostnaden högre än den annars hade blivit, eller om förlängningen inte står i rimlig proportion till den del som ledamoten har arbetat får hen själv betala merkostnaderna.

Medföljande vid tjänsteresor

Även om en ledamot har med sig en medföljande på tjänsteresan får ledamoten bara ersättning för sin egen del av kostnaderna.

Det finns olika regler för hur den delen ska beräknas. Ledamoten måste kunna styrka och motivera de kostnader som hen begär ersättning för. 

Ledamöterna ansvarar för sina reseräkningar

Ledamöterna kan boka sina tjänsteresor genom den resebyrå som Riksdagsförvaltningen har upphandlat. De kan också välja att boka sin tjänsteresa på egen hand och lägga ut pengarna. Ledamöterna redovisar sina resor i en reseräkning. Där begär de också ersättning för sina egna utlägg, till exempel biljetter, boende och andra kostnader som hör ihop med tjänsteresan. Reseräkningen skickas sedan till Riksdagsförvaltningen.

Riksdagsförvaltningen kontrollerar att formella krav på reseräkningen är uppfyllda, till exempel att originalkvitton finns med och att ledamoten har redovisat ändamålet med resan. Det är ledamoten själv som är ansvarig för att reseräkningen är korrekt ifylld.

Betalkort

Ledamöterna kan ansöka om att få ett betalkort för att betala kostnader i samband med sina tjänsteresor. Ledamoten är personligt betalningsansvarig för kortet.

Reglerna som styr

Reglerna för ledamöternas tjänsteresor finns i de här lagarna och föreskrifterna: 

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad