Vad är demokrati?

Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. En grundtanke med demokrati är att den som är medborgare eller bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras, till exempel genom regelbundna val.

En annan demokratisk grundtanke är att alla människor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. I en demokrati ska man få tänka och tycka vad man vill och ha möjlighet att uttrycka sina åsikter öppet i tal eller skrift.

Demokrati pågår: Riksdagen och demokratin

Demokrati pågår är en filmserie om riksdagens arbete och beslut. Den här delen handlar om hur din röst påverkar det som beslutas i riksdagen, vad är skillnaden mellan riksdag och regering och vilken roll har talmannen?

Demokrati kan se olika ut

I regeringsformen, som är en av de svenska grundlagarna, står att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen är på så sätt en viktig del i den svenska demokratin.

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Riksdagen kontrollerar också hur regeringen sköter sitt arbete.

Demokratier kan fungera på olika sätt och demokratiska länder har valt olika sätt att ordna hur landet styrs. De allra flesta demokratiska länder har så kallad representativ demokrati. Det innebär att invånarna i regelbundna val väljer politiker som representerar dem och styr landet.

När invånarna får vara med och besluta om en särskild fråga, till exempel i en folkomröstning, kallas det direkt demokrati. I Sverige har nationella folkomröstningar hållits om till exempel kärnkraft och medlemskapet i EU. Den här typen av folkomröstningar är rådgivande i Sverige, och politikerna måste inte följa resultatet av dem.

Det finns också en möjlighet att hålla folkomröstning om vilande grundlagsförslag. Då kan resultatet vara bindande under vissa förutsättningar. Någon sådan folkomröstning har hittills inte hållits i Sverige.

Representativ demokrati

I Sverige har vi en representativ demokrati. Det innebär att vi väljer våra representanter till riksdagen, kommunerna, regionerna och Europaparlamentet. I regeringsformen står det att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är dess främsta företrädare.

Val vart fjärde år i Sverige

Det är val till den svenska riksdagen vart fjärde år. Då ska de svenska medborgarna utse 349 riksdagsledamöter. De folkvalda ledamöterna ska representera människorna i Sverige och se till att folkets vilja genomsyrar de beslut som riksdagen fattar. Det parti eller de partier bildar regering som har fått tillräckligt många platser i riksdagen för att få stöd för sin politik. Det här kallas parlamentarism.

Den som vill bli vald till riksdagsledamot måste själv ha rösträtt i riksdagsvalet och vara nominerad av ett politiskt parti.

Vart fjärde år är det även val till riksdagen, kommunerna och regionerna. Vart femte år är det val till Europaparlamentet.

Statschef

Den högsta företrädaren för ett land kallas för statschef. I Sverige är det en regerande kung eller en drottning som är statschef. Men statschefen har ingen politisk makt utan har i stort sett bara symboliska funktioner.

Som statschef öppnar kungen eller drottningen riksdagens riksmöte varje höst. Statschefen är också ordförande i riksdagens utrikesnämnd.

 

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad