Interparlamentariskt samarbete i EU

Ledamöter från Sveriges riksdag deltar i samarbetet mellan EU-ländernas nationella parlament och med Europaparlamentet, det så kallade interparlamentariska EU-samarbetet. Syftet är bland annat att främja utbyte av information och erfarenheter om EU-arbete mellan parlamenten.

Tillfälliga och återkommande möten

Genom att samarbeta med varandra och med Europaparlamentet ska de nationella parlamenten i EU-länderna bidra till att EU fungerar på ett bra sätt. Det interparlamentariska samarbetet inom EU innebär bland annat att ledamöter som arbetar med samma frågor i de olika parlamenten träffas vid olika möten för att diskutera och utbyta erfarenheter.

Det finns möten som återkommer regelbundet och det hålls enstaka möten om aktuella frågor. Parlamentet i det land som är ordförande i ministerrådet brukar till exempel hålla några möten om ämnen som parlamentet valt, under det halvår som ordförandeskapet varar. Även Europaparlamentets utskott kan anordna interparlamentariska möten i aktuella frågor, dit ledamöter från de nationella parlamenten bjuds in.

Fem återkommande konferenser varje år

Det finns fem regelbundna interparlamentariska konferenser inom EU-samarbetet, som återkommer varje år:

  • Konferensen för parlamentens EU-organ, Cosac.
  • Konferensen för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, GUSP/GSFP-konferensen.
  • Konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning i EU, SESS-konferensen
  • Den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol, JPSG-Europol.
  • EU-talmanskonferensen, som ska samordna det interparlamentariska samarbetet i EU på en övergripande nivå.

Ledamöter från utskotten eller EU-nämnden deltar

Det är EU-nämnden eller det utskott som har ansvar för de frågor som en konferens ska ta upp, som utser vilka riksdagsledamöter som ska delta vid de olika konferenserna.

Kontrollgruppen för Europol är ett undantag. Vid de mötena deltar ledamöter från riksdagens JPSG-delegation. Riksdagen väljer en sådan delegation för en mandatperiod, alltså fyra år i taget.

Konferensen för parlamentens EU-organ

Syftet med konferensen för de nationella parlamentens EU-organ, Cosac, är att sammanföra ledamöter från de nationella parlamentens EU-utskott och Europaparlamentet för att diskutera aktuella EU-frågor och frågor som rör de nationella parlamentens roll i EU-samarbetet.

Cosac kan lämna synpunkter och uppmaningar, så kallade bidrag, som gäller EU:s verksamhet till EU:s institutioner och de nationella parlamenten. Cosacs bidrag är inte bindande för de nationella parlamenten. Cosac kan också anta slutsatser om sin verksamhet.

Cosac är en förkortning för franska Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires, som betyder konferensen mellan de parlamentariska organen för EU-frågor vid Europeiska unionens parlament.

Cosac-möten hålls fyra gånger per år. Ledamöter från riksdagens EU-nämnd deltar i Cosac.

Om Cosac på webbplatsen Ipex (eng)

Konferensen för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik

Den interparlamentariska konferensen för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik i EU, den så kallade GUSP/GSFP-konferensen, ger tillfälle till utbyte av information och erfarenheter mellan parlamenten när det gäller EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik samt gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Konferensen kan ta fram olika slutsatser som skickas till EU-institutionerna för kännedom. Slutsatserna är inte bindande för de nationella parlamenten. GUSP/GSFP-konferensen hålls två gånger per år. Ledamöter från riksdagens utrikesutskott och försvarsutskott deltar i denna konferens.

GUSP/GSFP-konferensen på webbplatsen Ipex (eng)

Konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning

Den interparlamentariska konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning i EU, den så kallade SESS-konferensen, ska bland annat bidra till utbyte av information och erfarenheter om hur EU-arbetet kring den ekonomiska politiken genomförs. Ett syfte är att främja samarbete mellan parlamenten och demokratiskt ansvarsutkrävande när det gäller ekonomisk styrning och budgetpolitik inom EU. SESS-konferensen hålls två gånger per år.

Det är framför allt ledamöter från riksdagens finansutskott som deltar i denna konferens. Men beroende på vilka frågor som ska tas upp vid ett möte kan även ledamöter från andra utskott delta, som exempelvis skatteutskottet eller arbetsmarknadsutskottet.

SESS-konferensen på webbplatsen Ipex (eng)

Den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol

Den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol, EU:s byrå för brottsbekämpning, kallas JPSG-Europol. Kontrollgruppen ska övervaka hur Europol sköter sitt uppdrag. Den kan för sin övervakning av Europol ta del av olika dokument och höra ledande befattningshavare. Kontrollgruppen ska också rådfrågas när Europols fleråriga programplanering tas fram. JPSG-Europol träffas två gånger per år. Vid JPSG-mötena deltar ledamöter från riksdagens JPSG-delegation.

Riksdagen väljer från och med våren 2019 en delegation till JPSG-Europol för en mandatperiod, det vill säga fyra år.

Ledamöter i JPSG-delegationen

JPSG-Europol på webbplatsen Ipex (eng)

EU-talmanskonferensen samordnar

I EU-talmanskonferensen träffas talmännen i EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet för att samordna och utveckla det interparlamentariska samarbetet i EU på en övergripande nivå. EU-talmanskonferensen hålls en gång per år, på våren.

EU-talmanskonferensen har antagit riktlinjer för det interparlamentariska samarbetet i EU. Riktlinjerna säger bland annat att de nationella parlamenten i EU-länderna ska bidra till att EU fungerar bra och till EU:s demokratiska legitimitet. Målsättningen med det interparlamentariska samarbetet i EU är bland annat att

  • främja informations- och erfarenhetsutbyte för att stärka parlamentens kontroll och inflytande
  • se till att parlamentens befogenheter i EU-frågor utförs på ett effektivt sätt, till exempel när det gäller parlamentens rätt att pröva om förslag till nya EU-lagar bör beslutas på EU-nivå eller i medlemsländerna
  • främja samarbete med parlament i länder utanför EU.

EU-talmanskonferens i Spanien

Samarbete mellan tjänstemän

Inom ramen för det interparlamentariska EU-samarbetet finns det även samarbeten mellan de nationella parlamentens tjänstemän. Ett exempel är Ipex (Interparliamentary EU Information Exchange) som är en webbplats för utbyte av information om behandlingen av EU-frågor mellan EU-ländernas nationella parlament och med Europaparlamentet.

Ett annat exempel på samarbete mellan tjänstemän från EU-länderna är nätverket av representanter från EU-ländernas nationella parlament i Bryssel. Alla EU-ländernas parlament har en eller flera tjänstemän i Bryssel som bevakar vad som sker i EU:s institutioner och som utbyter information om vad de olika parlamenten gör i EU-frågor. Riksdagen har en sådan tjänsteman i Bryssel, som ingår i nätverket av representanter från medlemsländerna.

Webbplatsen Ipex (eng)

Riksdagen anordnade interparlamentariska konferenser våren 2023

Januari till juni 2023 var Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Här hittar du information om riksdagens del av ordförandeskapet – den så kallade parlamentariska dimensionen – och om de konferenser som riksdagen anordnar.

Webbplatsen för riksdagens del av EU-ordförandeskapet

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad