Riksdagen granskar EU-dokument

EU-ländernas nationella parlament ska bidra till att EU fungerar på ett bra sätt. En arbetsuppgift för riksdagen är därför att hålla noggrann koll på de idéer som EU-institutionerna tar fram. Det gör riksdagen genom sina utskott och kammaren.

Granskning ger koll på EU:s idéer

EU:s institutioner skickar idédokument till riksdagen. Utskotten granskar relevanta EU-dokument inom sina ämnesområden och redovisar resultatet i ett så kallat granskningsutlåtande. Efter varje granskning finns möjlighet att hålla en debatt om utlåtandet i kammaren. EU-kommissionen tar sedan del av riksdagens synpunkter.

Alla EU-dokument skickas till riksdagen

Riksdagen kan redan på ett tidigt stadium sätta sig in i EU:s strategiska dokument om det framtida arbetet. Det beror på att EU-kommissionen, den EU-institution som även föreslår nya lagar, skickar alla sina dokument till riksdagen och de andra EU-ländernas nationella parlament. De så kallade strategiska dokumenten kan till exempel vara idédokument, diskussionsunderlag och långsiktiga planer för kommande lagstiftning. Riksdagen får också ta del av dokument från exempelvis ministerrådet och Europaparlamentet. Syftet är att EU-ländernas parlament ska hinna granska och säga vad de tycker om dessa initiativ redan innan det finns ett färdigt lagförslag som ska upp till förhandling och beslut i ministerrådet och Europaparlamentet.

Vilka EU-dokument granskas?

Det är innehållet i EU-dokumentet som avgör om riksdagen väljer att arbeta med det. Om dokumentet handlar om långsiktiga mål, planer inför framtida lagstiftning och frågor som intresserar riksdagens ledamöter eller andra EU-länders parlament kan det vara aktuellt för granskning.

Det är riksdagens talman, tillsammans med riksdagspartiernas gruppledare, som bestämmer vilka dokument som riksdagen ska titta närmare på.

Utskotten ansvarar för sina ämnesområden

I riksdagen är de 349 politiska ledamöterna fördelade i 15 olika utskott som arbetar med olika ämnesområden. Några exempel är miljö- och jordbruksutskottet, finansutskottet och trafikutskottet.

Det är i utskotten som den största delen av riksdagens EU-arbete utförs. Om riksdagen bestämt sig för att titta närmare på ett visst EU-dokument hamnar ärendet i det utskott som ansvarar för ämnesområdet i fråga. Till exempel kan miljö- och jordbruksutskottet granska EU-dokument som handlar om långsiktiga planer eller stragegier för stöd till jordbrukare.

Utskotten redovisar synpunkter för kammaren

När ett EU-dokument granskas tittar utskottets ledamöter bland annat närmare på textens innehåll och syfte – om initiativet skulle kunna leda till framtida lagförslag som är av betydelse för svensk politik och lagstiftning. Det är också ett tillfälle för utskottet att tidigt lyfta synpunkter på området från riksdagens perspektiv. Utskottet har också möjlighet att begära information från regeringen och kalla ministrar till överläggningar om den EU-fråga som dokumentet handlar om.

Utskottet samlar sina synpunkter i ett granskningsutlåtande som redovisas för ledamöterna under ett sammanträde i riksdagens kammare.

Debatt och beslut i kammaren

I kammaren har alla ledamöter i riksdagen möjlighet att debattera den EU-fråga som dokumentet handlar om och utskottets synpunkter. Efter ett beslut i kammaren kan EU-kommissionen ta del av riksdagens synpunkter.

Granskningsutlåtandet visar vad riksdagen tycker om ett strategiskt EU-initiativ vid den aktuella tidpunkten men är inte bindande på något sätt. Varken EU-institutionerna, regeringen eller riksdagen måste följa det som står i utlåtandet.

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad