Arbetsmarknads­utskottet

Vilka insatser behövs för att nyanlända snabbare ska komma in i samhället och på arbetsmarknaden? Vilka insatser behövs för andra grupper som står långt från arbetsmarknaden? Hur motverkas diskriminering och hur når vi ett mer jämställt arbetsliv? Det är frågor som arbetsmarknadsutskottet har hand om. Arbetsmiljö, arbetsrätt och arbetslöshetsförsäkringen hör också till utskottets ansvar.

Pågående ärenden

De här förslagen arbetar arbetsmarknadsutskottet med.

Välj ärendestatus
Illustration
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Arbetsmarknadsutskottet

Tar hand om frågor som rör arbetsmarknad, arbetsliv, integration, jämställdhet och diskriminering.

Aktuellt för arbetsmarknadsutskottet

  • Utskotten och EU-nämnden har valt ordförande

    Riksdagens utskott och EU-nämnden har valt ordförande och vice ordförande. De utgör utskottens presidier och leder arbetet i utskotten.

Se alla arbetsmarknadsutskottets aktuelltnotiser

Utskottets arbete och dokument

Dokument

Betänkanden och utlåtanden, förslag som utskottet behandlat, yttranden, föredragningslistor, protokoll och verksamhetsberättelser.

Arbetsmarknadsutskottets dokument

Uppföljningsarbetet

Utskotten följer upp och utvärderar riksdagens beslut. Tanken är att det utskott som förberett ett beslut ska utvärdera resultatet.

Arbetsmarknadsutskottets uppföljningsarbete

Forskningsfrågor

Det är viktigt att ledamöterna får väl underbyggda beslutsunderlag. Därför arbetar utskotten med forsknings- och framtidsfrågor.

Arbetsmarknadsutskottets forskningsfrågor

Utskottets resor

Utskotten gör resor för att hålla sig uppdaterade om samhällsutvecklingen och studera hur andra länder löst ett visst problem.

Arbetsmarknadsutskottets resor

Utskotten förbereder besluten

Motorn i riksdagsarbetet är de 15 utskotten. Det är där ledamöterna förbereder riksdagens beslut. När ett utskott presenterat sitt förslag till beslut ska alla riksdagens 349 ledamöter ta ställning till förslaget. I varje utskott sitter 17 ledamöter. Utskotten är som en "miniriksdag", vilket innebär att sammansättningen på ledamöterna i utskottet speglar fördelningen i riksdagen.

Så arbetar utskotten