Till innehåll på sidan

Europaparlamentet

Det är medborgarna i EU-länderna som i allmänna val har röstat fram de 705 ledamöterna i Europaparlamentet. Ledamöternas uppdrag är att företräda folkets intressen när Europaparlamentet beslutar om nya lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentet tar också beslut om EU:s budget och ska kontrollera och godkänna EU-kommissionen. 21 av ledamöterna, eller EU-parlamentarikerna som de också kallas, kommer från Sverige.

Europaparlamentet

 • består av 705 folkvalda ledamöter, varav 21 har valts i Sverige
 • väljs i allmänna val av invånarna i respektive EU-land
 • beslutar om EU-lagar och EU:s budget tillsammans med ministerrådet
 • leds av en talman, den konservativa maltesiskan Roberta Metsola
 • kontrollerar EU-kommissionen och ministerrådet
 • har verksamhet i Strasbourg och Bryssel.
Illustration av mötesrummet i Europaparlamentet
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Så fungerar Europaparlamentet

Europaparlamentet är den enda direkt folkvalda EU-institutionen. 21 av de 705 ledamöterna är valda i Sverige. Ledamöterna kallas EU-parlamentariker och deras huvuduppgifter är att besluta om nya lagar och EU:s budget tillsammans med ministerrådet.

Ledamöterna beslutar om lagar och budget

I Europaparlamentet sitter 705 folkvalda ledamöter. 21 av dem är valda i Sverige. Ledamöterna arbetar på uppdrag av EU-ländernas medborgare. Ett av de viktigaste uppdragen för Europaparlamentet är att ta beslut om EU-kommissionens förslag till nya EU-lagar. Det gör Europaparlamentet oftast tillsammans med ministerrådet, som består av ministrar från EU-ländernas regeringar. Ministerrådet och Europaparlamentet beslutar också tillsammans om EU:s budget.

Antalet platser beror på landets folkmängd

EU-länder med stor befolkning har fler ledamöter än länder med liten befolkning. Inget land kan ha fler än 96 ledamöter eller färre än 6 ledamöter. På så sätt har ett land alltid tillräckligt många ledamöter för att kunna representera olika politiska grupper i landet. Ledamöterna väljs för fem år i direkta val i medlemsländerna.

Antal ledamöter per land i Europaparlamentet

 • Tyskland 96 
 • Frankrike 79 
 • Italien 76
 • Spanien 59 
 • Polen 52 
 • Rumänien 33 
 • Nederländerna 29 
 • Grekland, Belgien, Portugal, Tjeckien, Ungern och Sverige 21 
 • Österrike 19 
 • Bulgarien 17 
 • Danmark, Finland och Slovakien 14 
 • Irland 13 
 • Kroatien 12 
 • Litauen 11 
 • Slovenien och Lettland 8 
 • Estland 7 
 • Cypern, Luxemburg och Malta 6 

Utskott ansvarar för olika ämnesområden

Precis som i nationella parlament som riksdagen i Sverige arbetar ledamöterna i Europaparlamentet i olika utskott som ansvarar för olika ämnesområden. I Europaparlamentet finns 20 ständiga utskott och tre underutskott som ansvarar för olika ämnesområden, till exempel utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och fiskeriutskottet. Parlamentet kan skapa tillfälliga utskott om det behövs, som till exempel utskottet för den ekonomiska krisen.

Europaparlamentets utskott på Europaparlamentets webbplats

Utskotten granskar förslag på nya EU-lagar

Det är utskotten som är kärnan i Europaparlamentets arbete. När ett lagförslag från EU-kommissionen kommer till Europaparlamentet går det till det utskott som ansvarar för ämnesområdet. Om lagförslaget till exempel gäller miljöområdet är det miljöutskottet som ska arbeta med lagförslaget.

Det utskott som får ett lagförslag på sitt bord utser en så kallad rapportör bland utskottets ledamöter. Rapportören kommer att vara ansvarig för utskottets arbete med lagförslaget. Rapportörens uppdrag är att sätta sig in i frågan och ta fram ett betänkande, alltså ett förslag på hur Europaparlamentet ska besluta om lagförslaget. Rapportören ska också förhandla med ministerrådet om hur lagen ska utformas.

Beslut i Europaparlamentet

När ett lagförslag är färdigbehandlat av ett utskott ska det upp till debatt och beslut i Europaparlamentet. Ett sådant möte i plenum, alltså inför alla ledamöter i Europaparlamentet, går till så att rapportören först presenterar sitt förslag till ståndpunkt i frågan. Sedan följer en debatt bland ledamöterna och slutligen sker själva omröstningen i parlamentet. Europaparlamentet fattar beslut med stöd av en majoritet av de som deltar i omröstningen om inget annat anges i EU:s fördrag, alltså reglerna för hur EU konstitutionellt ska fungera. I några fall gäller högre beslutskrav. Besluten i Europaparlamentet kallas oftast resolutioner eller lagstiftningsresolutioner.

Så beslutar EU

Arbetet leds av talmannen

Europaparlamentets arbete leds av en talman som också representerar parlamentet på olika möten. På toppmöten i Europeiska rådet håller Europaparlamentets talman alltid ett inledningstal inför EU-ländernas stats- och regeringschefer. Talmannen väljs av parlamentet för en mandatperiod på 2,5 år, vilket motsvarar en halv mandatperiod. Nuvarande talman är den konservativa maltesiskan Roberta Metsola. Hon har talmansposten fram till nästa EU-val år 2024.

Samarbetar i partigrupper

Ledamöterna i Europaparlamentet samarbetar i grupper efter sin politiska tillhörighet. Partier från olika EU-länder som har liknande värderingar bildar partigrupper. För att bilda en partigrupp krävs minst 23 ledamöter från minst en fjärdedel av medlemsländerna. De ledamöter som inte tillhör någon grupp kallas grupplösa.

När Europaparlamentets ledamöter samlas för debatt och omröstningar i Strasbourg eller Bryssel sitter de tillsammans i sina partigrupper, inte med sina landsmän från andra partigrupper.

Partigrupper och platser i Europaparlamentet 2019–2024

EPP 177 platser
Europeiska folkpartiet. Moderaterna och Kristdemokraterna är med i denna grupp.

S&D 145 platser
Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet. Socialdemokraterna är med i denna grupp.

Renew Europe 101 platser
Förnya Europa. Liberalerna och Centerpartiet är med i denna grupp.

De Gröna/EFA 72 platser
De gröna/Europeiska fria alliansen. Miljöpartiet är med i denna grupp.

ID 70 platser
Identitet och demokrati.

ECR 64 platser
Europeiska konservativa och reformister. Sverigedemokraterna är med i denna grupp.

Vänstergruppen 39 platser
Vänstergruppen i Europaparlamentet – GUE/NGL (Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster). Vänsterpartiet är med i denna grupp.

GL 36 platser
Grupplösa.

Det krävs minst 23 ledamöter från minst en fjärdedel av EU:s 27 länder för att bilda en partigrupp.

Uppgifterna om partigrupperna är från december 2021. Det händer att ledamöter byter partigrupp, hoppar av eller att en tidigare grupplös ledamot blir medlem av en partigrupp. Därför kan antalet ledamöter i grupperna ändras då och då.

Partigrupper i Europaparlamentet 2019–24 på Europaparlamentets webbplats

Svenska ledamöter i partigrupper och utskott

I Europaparlamentet är 21 av de 705 ledamöterna från Sverige. De kommer från åtta olika svenska politiska partier. De svenska ledamöterna ingår sedan i olika partigrupper i Europaparlamentet. Det finns svenska ledamöter i de flesta av Europaparlamentets utskott.

Olika svenska partier kan ingå i samma partigrupp

De 21 svenska ledamöterna, EU-parlamentarikerna, tillhör något av de åtta svenska politiska partier som finns representerade i Europaparlamentet 2019-2024. Partierna ingår samtidigt i någon av parlamentets politiska grupper. Olika politiska partier kan ingå i samma partigrupp i Europaparlamentet. Svenska ledamöter från Moderaterna och Kristdemokraterna ingår i samma partigrupp och svenska centerpartistiska ledamöter delar partigrupp med ledamoten från Liberalerna.

De svenska ledamöterna ingår också i två eller flera av Europaparlamentets utskott, som ordinarie ledamöter eller ersättare. Det finns ledamöter från Sverige i de flesta av utskotten.

Svenska ledamöter i utskotten på Europaparlamentets webbplats

Europaparlamentet väljs av folket

Det är val till Europaparlamentet vart femte år, EU-val. Då väljer invånarna i Sverige och de andra EU-länderna vilka som ska representera dem i Europaparlamentet. Nästa EU-val är år 2024.

Alla EU-medborgare har rätt att rösta

Medborgare i EU-länderna har rätt att rösta i valet till Europaparlamentet, EU-valet. Genom valet avgörs vilka politiska partier och ledamöter som ska representera EU-ländernas invånare i Europaparlamentet. Ledamöterna i Europaparlamentet väljs för fem år i direkta val i medlemsländerna.

Nästa val till Europaparlamentet hålls år 2024. I Sverige får du rösta fram politiker till Europaparlamentet om du har fyllt 18 år, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Även medborgare från andra EU-länder som är folkbokförda i Sverige får rösta i EU-valet.

Mer om val till EU

Europaparlamentets kontor i Sverige

Europaparlamentet har kontor i varje EU-land. Det svenska kontoret ligger i Stockholm och informerar om vilka uppgifter Europaparlamentet har, hur det arbetar och om de politiska och lagstiftande beslut som fattas. Sverigekontoret representerar Europaparlamentet som institution, inte något svenskt eller politiskt intresse.

Europaparlamentets kontor i Sverige på Europaparlamentets webbplats

Om artikeln

Publicerad