Så arbetar riksdagen med statens budget

När regeringen har lämnat budgetpropositionen och oppositionspartierna har lämnat sina motförslag är det dags för riksdagen att bearbeta förslagen och ta beslut om budgeten.

Riksdagen beslutar om budgeten i två steg: först helheten och sedan detaljerna i budgeten. Arbetet med att förbereda inför besluten startar när riksdagen tagit emot budgetpropositionen och när övriga partier lämnat sina motförslag i form av budgetmotioner, ofta kallade skuggbudgetar.

Steg 1: Riksdagen beslutar om utgiftsramar för budgeten

I ett första steg beslutar riksdagen om de totala utgifterna och om en beräkning av inkomsterna i statens budget. Genom det beslutet fastställs ramarna i budgeten, det vill säga hur mycket pengar som ska gå till olika områden i samhället, så kallade utgiftsområden. 

Så går det till när riksdagen beslutar om utgiftsramarna:

  1. Riksdagens utskott analyserar förslagen till utgiftsramar i budgetpropositionen och i oppositionspartiernas motförslag. Utgiftsområdena fördelas mellan utskotten beroende på vad de handlar om. Till exempel hamnar utgiftsområdet Internationellt bistånd hos utrikesutskottet och Studiestöd hamnar hos utbildningsutskottet. Utskotten kan föreslå att ett utgiftsområde ska få mer eller mindre pengar eller att pengar ska flyttas mellan olika utgiftsområden.
  2. När utskotten är klara lämnar de ett yttrande till finansutskottet som tar ställning till allt i ett samlat förslag om ramar för varje utgiftsområde i statens budget. Finansutskottets förslag kallas betänkande.
  3. Ledamöterna debatterar och beslutar om finansutskottets förslag i riksdagens kammare omkring den 20 november. 

Det här innehåller finansutskottets förslag om utgiftsramarna:

  • utgiftstaket för vart och ett av de kommande tre åren
  • de totala utgifterna för nästa års budget
  • hur mycket pengar varje utgiftsområde får nästa år
  • vilka skatter och avgifter som ska ändras nästa år
  • beräkning av statens inkomster för nästa år
  • preliminära utgiftsramar och inkomstberäkningar för de två efterföljande budgetåren.

När riksdagen tagit beslut om utgiftsramarna återstår att mer i detalj bestämma hur utgifterna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det gör riksdagen i andra steget av budgetarbetet.

Steg 2: Förslag om verksamheter och anslag

I det andra steget beslutar riksdagen om detaljerna i budgeten, det vill säga vad pengarna inom de olika utgiftsområdena ska användas till. Utskotten förbereder genom att arbeta fram förslag på hur pengarna ska fördelas mellan så kallade anslag inom varje utgiftsområde. Varje anslag utgör en summa pengar som ska gå till en viss verksamhet.

Utgiftsområden och anslag

Det finns ungefär 500 så kallade anslag i statens budget för olika utgifter. Anslagen är fördelade mellan 27 utgiftsområden. Inom utgiftsområdet Rättsväsendet är de största anslagen Polismyndigheten, Kriminalvården och Sveriges Domstolar. 

Utskotten kan flytta pengar mellan anslag

Utskotten kan prioritera annorlunda än regeringen gjorde i budgetpropositionen och flytta pengar mellan olika anslag inom utgiftsområdet. Men utskotten får inte lägga fram förslag som kostar mer än vad riksdagen bestämde för utgiftsområdet i sitt första beslut, rambeslutet.

Om ett utskott vill säga ja till ett motionsförslag från ett av oppositionspartierna, eller vill ta ett eget initiativ inom ett utgiftsområde, måste utskottet räkna ut vilka effekter det skulle få på statens ekonomi. Vill utskottet höja vissa utgifter måste andra utgifter minska.

Utökade utgiftsramar

Det kan hända att ett utskott kommer fram till att det behövs mer pengar för ett utgiftsområde och att utgiftsramen därför behöver utökas. Utgiftsramen kan bara öka efter att riksdagen fattat beslut om det på förslag av finansutskottet. Finansutskottet kan då undersöka om riksdagen samtidigt ska minska ramen för något annat utgiftsområde. Finansutskottet och riksdagen måste alltid bestämma hur ökade utgifter ska finansieras.

Budgeten klar i december

I början av december är utskotten klara med sina förslag om hur pengarna inom de olika utgiftsområdena ska fördelas. Riksdagens kammare debatterar och beslutar sedan om förslagen under december. Riksdagen fattar ett beslut för varje utgiftsområde. När det sista beslutet om utgiftsområdena är fattat sammanställer finansutskottet statens budget för nästa år och riksdagen överlämnar den till regeringen dagarna före jul.

Riksdagens budgetarbete inför 2024

Här hittar du alla datum för debatter och beslut om budgetramar och utgiftsområden för budgeten för 2024.

Riksdagens budgetarbete inför 2024

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad