Till innehåll på sidan

med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94

Proposition 1992/93:100

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Bordläggning
1993-01-11
Inlämning
1993-01-11
Hänvisning
1993-01-20
Motionstid slutar
1993-01-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1992/93:100

med förslag till statsbudget för budgetåret
1993/94

Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag
ur regeringsprotokollet den 17 december 1992 för de åtgärder och de
ändamål som framgår av föredragandenas hemställan.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Anne Wibble

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det i 1993 års budgetproposition framlagda förslaget till statsbudget för
budgetåret 1993/94 visar en omslutning av 520 698 miljoner kronor.
Detta innebär en minskning i förhållande till vad som nu beräknas för
innevarande budgetår med 58 818 miljoner kronor. Budgetförslaget
utvisar ett underskott på 162 346 miljoner kronor. Budgetsaldot i
statsbudgeten för innevarande budgetår är ett underskott på 100

Förslagspunkter (1602)

 1. att riksdagen till Sametinget för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 7 500 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen till Sametinget för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 7 500 000 kronor.
  Behandlas i
 3. att riksdagen till Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 8 576 000 kronor.
  Behandlas i
 4. att riksdagen till Ersättningar för kroppsskador för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 70 463 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om statsbidrag till fristående särskolor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UbU10
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 6. att riksdagen till Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 8 576 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 7. att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om statsbidrag till fristående särskolor.
  Behandlas i
 8. att riksdagen till Ersättningar för kroppsskador för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 70 463 000 kr.
  Behandlas i
 9. att riksdagen till Kammarkollegiet: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 10. att riksdagen till Försvarets förvaltningshögskola för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 17 827 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 11. att riksdagen till Försvarets förvaltningshögskola för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 17 827 000 kr
  Behandlas i
 12. att riksdagen till Kammarkollegiet: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 13. att riksdagen godkänner de riktlinjer för statsskuldspolitiken som har förordats i propositionen
  Behandlas i
 14. att riksdagen till Bidrag till viss verksamhet inom det kommunala skolväsendet för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 42 839 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UbU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 15. att riksdagen till Bidrag till viss verksamhet inom det kommunala skolväsendet för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 42 839 000 kr.
  Behandlas i
 16. att riksdagen godkänner de riktlinjer för statsskuldspolitiken som har förordats i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = återremiss
 17. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som i propositionen anförts i fråga om förslag som framkommit genom multibiståndsutredningen och det nordiska FN-projektet
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU15
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 18. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om utvecklingen av energisystemet och de energipolitiska programmen (avsnitt 1.3)
  Behandlas i
 19. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om utvecklingen av energisystemet och de energipolitiska programmen (avsnitt 1.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 20. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som i propositionen anförts i fråga om förslag som framkommit genom multibiståndsutredningen och det nordiska FN-projektet
  Behandlas i
 21. att riksdagen godkänner riktlinjerna för budgetering av myndigheternas förvaltningskostnader (avsnitt 2.2.1)
  Behandlas i
 22. att riksdagen godkänner riktlinjerna för budgetering av myndigheternas förvaltningskostnader (avsnitt 2.2.1)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = återremiss
 23. att riksdagen bemyndigar regeringen att genomföra räntebeläggning av statliga medelsflöden (avsnitt 2.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = återremiss
 24. att riksdagen bemyndigar regeringen att genomföra räntebeläggning av statliga medelsflöden (avsnitt 2.3)
  Behandlas i
 25. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om myndigheternas kreditutrymme i riksgäldskontoret (avsnitt 2.3)
  Behandlas i
 26. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om myndigheternas kreditutrymme i riksgäldskontoret (avsnitt 2.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = återremiss
 27. att riksdagen godkänner riktlinjerna för finansiering av myndigheternas investeringar för förvaltningsändamål (avsnitt 2.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = återremiss
 28. att riksdagen godkänner riktlinjerna för finansiering av myndigheternas investeringar för förvaltningsändamål (avsnitt 2.4)
  Behandlas i
 29. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om lån i Riksgäldskontoret till investeringar för myndigheternas anläggningstillgångar upp till belopp av 4 500 000 000 kr (avsnitt 2.4)
  Behandlas i
 30. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om lån i Riksgäldskontoret till investeringar för myndigheternas anläggningstillgångar upp till belopp av 4 500 000 000 kr (avsnitt 2.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = återremiss
 31. att riksdagen godkänner riktlinjerna för risk- och skadehantering i staten (avsnitt 2.6)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = återremiss
 32. att riksdagen godkänner riktlinjerna för risk- och skadehantering i staten (avsnitt 2.6)
  Behandlas i
 33. att riksdagen godkänner förändringar i dispositionsrätten till vissa anslagstyper på statsbudgeten (avsnitt 2.7)
  Behandlas i
 34. att riksdagen godkänner förändringar i dispositionsrätten till vissa anslagstyper på statsbudgeten (avsnitt 2.7)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = återremiss
 35. att riksdagen bemyndigar regeringen att genomföra redovisade förändringar av det statliga betalningssystemet (avsnitt 2.8)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = återremiss
 36. att riksdagen bemyndigar regeringen att genomföra redovisade förändringar av det statliga betalningssystemet (avsnitt 2.8)
  Behandlas i
 37. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av det strukturella saldot (avsnitt 1.4)
  Behandlas i
 38. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av det strukturella saldot (avsnitt 1.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU10
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = återremiss
 39. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av statsutgifternas förmögenhetseffekter (avsnitt 1.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU10
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = återremiss
 40. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av statsutgifternas förmögenhetseffekter (avsnitt 1.5)
  Behandlas i
 41. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av framtida former för budgetering och redovisning av statens verksamhet (avsnitt 1.6)
  Behandlas i
 42. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av framtida former för budgetering och redovisning av statens verksamhet (avsnitt 1.6)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU10
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = återremiss
 43. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av statliga garantier (avsnitt 1.7)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU10
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = återremiss
 44. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av statliga garantier (avsnitt 1.7)
  Behandlas i
 45. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av finansiell styrning (avsnitt 2.1)
  Behandlas i
 46. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av finansiell styrning (avsnitt 2.1)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU10
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = återremiss
 47. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av beräkning av anslagen för budgetåret 1993/94 (avsnitt 2.2.2)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU10
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = återremiss
 48. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av beräkning av anslagen för budgetåret 1993/94 (avsnitt 2.2.2)
  Behandlas i
 49. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av tekniska justeringar av anslag för budgetåret 1993/94 (avsnitt 2.2.3)
  Behandlas i
 50. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av tekniska justeringar av anslag för budgetåret 1993/94 (avsnitt 2.2.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU10
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = återremiss
 51. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av myndigheternas lånebehov för finansiering av anläggningstillgångar (avsnitt 2.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU10
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = återremiss
 52. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av myndigheternas lånebehov för finansiering av anläggningstillgångar (avsnitt 2.4)
  Behandlas i
 53. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av statliga myndigheters telefonservice och avgifter för postbefordran (avsnitt 2.5)
  Behandlas i
 54. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av statliga myndigheters telefonservice och avgifter för postbefordran (avsnitt 2.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU19
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 55. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av postgirot och utvecklingen av det statliga betalningssystemet (avsnitt 2.8)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU10
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = återremiss
 56. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av postgirot och utvecklingen av det statliga betalningssystemet (avsnitt 2.8)
  Behandlas i
 57. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av budgetkonsekvenser av EES-avtalet (avsnitt 3).
  Behandlas i
 58. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av budgetkonsekvenser av EES-avtalet (avsnitt 3).
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU10
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = återremiss
 59. att riksdagen till Riksdagens byggnader m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 175 400 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KU33
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 60. att riksdagen till Riksdagens byggnader m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 175 400 000 kronor.
  Behandlas i
 61. att riksdagen till Försvarshögskolan för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 8 786 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 62. att riksdagen till Försvarshögskolan för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 8 786 000 kr
  Behandlas i
 63. att riksdagen till Sameskolor för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 30 695 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UbU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 64. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om Regelreformering, språkvård och samhällsinformation.
  Behandlas i
 65. att riksdagen till Sameskolor för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 30 695 000 kr.
  Behandlas i
 66. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om Regelreformering, språkvård och samhällsinformation.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KU36
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 67. att riksdagen till Datainspektionen för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 21 254 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 68. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om förutsättningarna för naturgasverksamhet i Vattenfall Naturgas AB (avsnitt 3)
  Behandlas i
 69. att riksdagen till Datainspektionen för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 21 254 000 kronor.
  Behandlas i
 70. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om förutsättningarna för naturgasverksamhet i Vattenfall Naturgas AB (avsnitt 3)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 71. att riksdagen till Stöd till politiska partier för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 141 200 000 kronor.
  Behandlas i
 72. att riksdagen till Stöd till politiska partier för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 141 200 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 73. att riksdagen till Allmänna val för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 29 600 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 74. att riksdagen till Allmänna val för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 29 600 000 kronor.
  Behandlas i
 75. att riksdagen till Hans Maj:t Konungens och det Kungliga husets hovhållning för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 24 677 000 kronor.
  Behandlas i
 76. att riksdagen till Hans Maj:t Konungens och det Kungliga husets hovhållning för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 24 677 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 77. att riksdagen till Riksdagens ledamöter och partier m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 354 926 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KU29
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 78. att riksdagen till Riksdagens ledamöter och partier m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 354 926 000 kronor.
  Behandlas i
 79. att riksdagen till Riksdagsutskottens resor utom Sverige för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 800 000 kronor.
  Behandlas i
 80. att riksdagen till Riksdagsutskottens resor utom Sverige för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 800 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KU29
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 81. att riksdagen till Riksdagens förlagsverksamhet anvisar ett förslagsanslag på 39 600 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KU29
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 82. att riksdagen till Riksdagens förlagsverksamhet anvisar ett förslagsanslag på 39 600 000 kronor.
  Behandlas i
 83. att riksdagen till Förvaltningskostnader för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 230 888 000 kronor.
  Behandlas i
 84. att riksdagen till Förvaltningskostnader för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 230 888 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KU29
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 85. att riksdagen till De kungliga slotten: Driftkostnader för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 29 422 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 86. att riksdagen till De kungliga slotten: Driftkostnader för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 29 422 000 kronor.
  Behandlas i
 87. att riksdagen till Riksdagens ombudsmän, Justitieombudsmännen, för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 30 008 000 kronor.
  Behandlas i
 88. att riksdagen till Riksdagens ombudsmän, Justitieombudsmännen, för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 30 008 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KU29
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 89. att riksdagen till Kungliga husgerådskammaren för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 11 127 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 90. att riksdagen till Kungliga husgerådskammaren för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 11 127 000 kronor.
  Behandlas i
 91. att riksdagen till Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 9 330 000 kronor.
  Behandlas i
 92. att riksdagen till Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 9 330 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KU29
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 93. att riksdagen till Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 14 175 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KU29
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 94. att riksdagen till Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 14 175 000 kronor.
  Behandlas i
 95. att riksdagen till Stöd till radio- och kassettidningar för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 101 974 000 kronor.
  Behandlas i
 96. att riksdagen till Stöd till radio- och kassettidningar för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 101 974 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 97. att riksdagen godkänner den övergripande målsättningen för och inriktningen av verksamheten med utgivning av lättläst nyhetsinformation och litteratur enligt vad som förordats i avsnittet Slutsatser
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 98. att riksdagen godkänner den övergripande målsättningen för och inriktningen av verksamheten med utgivning av lättläst nyhetsinformation och litteratur enligt vad som förordats i avsnittet Slutsatser
  Behandlas i
 99. att riksdagen godkänner att den övergripande målsättningen för Presstödsnämnden och taltidningsnämnden skall vara i enlighet med vad som i propositionen förordats
  Behandlas i
 100. att riksdagen godkänner att den övergripande målsättningen för Presstödsnämnden och taltidningsnämnden skall vara i enlighet med vad som i propositionen förordats
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 101. att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om en förändring av reglerna för stöd till tidningar på andra språk än svenska
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 102. att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om en förändring av reglerna för stöd till tidningar på andra språk än svenska
  Behandlas i
 103. att riksdagen till Utvecklingsstöd till dagspressen för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 7 800 000 kronor.
  Behandlas i
 104. att riksdagen till Utvecklingsstöd till dagspressen för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 7 800 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 105. att riksdagen till Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till dagspressen för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 106. att riksdagen till Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till dagspressen för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kronor.
  Behandlas i
 107. att riksdagen till Distributionsstöd till dagspressen för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 75 000 000 kronor.
  Behandlas i
 108. att riksdagen till Distributionsstöd till dagspressen för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 75 000 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 109. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om de statliga löneavtalen för 1991--1993.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU10
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = återremiss
 110. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om de statliga löneavtalen för 1991--1993.
  Behandlas i
 111. att riksdagen till Riksdagens revisorer och deras kansli för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 11 651 000 kr.
  Behandlas i
 112. att riksdagen till Riksdagens revisorer och deras kansli för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 11 651 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 113. att riksdagen till Nämnden för offentlig upphandling för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 6 100 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 114. att riksdagen till Nämnden för offentlig upphandling för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 6 100 000 kr.
  Behandlas i
 115. att riksdagen till Täckning av merkostnader för löner och pensioner m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 100 000 000 kr.
  Behandlas i
 116. att riksdagen till Täckning av merkostnader för löner och pensioner m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 100 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 117. att riksdagen till Oförutsedda utgifter för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 000 kronor att stå till regeringens förfogande för de ändamål och på de villkor som i propositionen förordats.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 118. att riksdagen till Oförutsedda utgifter för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 000 kronor att stå till regeringens förfogande för de ändamål och på de villkor som i propositionen förordats.
  Behandlas i
 119. att riksdagen godkänner riktlinjerna för organisation och finansiering av administrativt stöd till myndigheterna
  Behandlas i
 120. att riksdagen godkänner riktlinjerna för organisation och finansiering av administrativt stöd till myndigheterna
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 121. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om uppföljning av organisations- och strukturförändringar inom statsförvaltningen.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU19
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 122. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om uppföljning av organisations- och strukturförändringar inom statsförvaltningen.
  Behandlas i
 123. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om statliga myndigheters telekommunikationer.
  Behandlas i
 124. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om statliga myndigheters telekommunikationer.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU19
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 125. att riksdagen till Finansdepartementet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 125 914 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 126. att riksdagen till Finansdepartementet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 125 914 000 kr
  Behandlas i
 127. att riksdagen till Civildepartementet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 39 910 000 kr
  Behandlas i
 128. att riksdagen till Civildepartementet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 39 910 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 129. att riksdagen till Ekonomiska råd för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 4 302 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 130. att riksdagen till Ekonomiska råd för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 4 302 000 kr
  Behandlas i
 131. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 22 600 000 kr
  Behandlas i
 132. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 22 600 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 133. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 40 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 134. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 40 000 000 kr.
  Behandlas i
 135. att riksdagen till Utvecklingsarbete för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 38 000 000 kr
  Behandlas i
 136. att riksdagen till Utvecklingsarbete för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 38 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 137. att riksdagen till Uppdrag till Statskontoret för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 55 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 138. att riksdagen till Uppdrag till Statskontoret för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 55 000 000 kr.
  Behandlas i
 139. att riksdagen godkänner att den övergripande målsättningen för verksamheten inom Kammarkollegiet: Myndighetsuppgifter skall vara i enlighet med vad i propositionen förordats i avsnittet Slutsatser
  Behandlas i
 140. att riksdagen godkänner att den övergripande målsättningen för verksamheten inom Kammarkollegiet: Myndighetsuppgifter skall vara i enlighet med vad i propositionen förordats i avsnittet Slutsatser
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 141. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om föreskrifter om avgifter för servicetjänster i enlighet med vad i propositionen förordats samt medge att regeringen överlåter åt förvaltningsmyndighet att meddela bestämmelser om sådana avgifter
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 142. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om föreskrifter om avgifter för servicetjänster i enlighet med vad i propositionen förordats samt medge att regeringen överlåter åt förvaltningsmyndighet att meddela bestämmelser om sådana avgifter
  Behandlas i
 143. att riksdagen godkänner den nya treårsplanen för Investeringar m.m. för Statens fastighetsverk i enlighet med vad i propositionen förordats
  Behandlas i
 144. att riksdagen godkänner den nya treårsplanen för Investeringar m.m. för Statens fastighetsverk i enlighet med vad i propositionen förordats
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU26
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 145. att riksdagen till Statens lokalförsörjningsverk för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 60 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 146. att riksdagen till Statens lokalförsörjningsverk för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 60 000 000 kr
  Behandlas i
 147. att riksdagen till Täckning av merkostnader för lokalkostnader m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 95 000 000 kr
  Behandlas i
 148. att riksdagen till Täckning av merkostnader för lokalkostnader m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 95 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 149. att riksdagen till Statens fastighetsverk för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 150. att riksdagen till Statens fastighetsverk för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr
  Behandlas i
 151. att riksdagen till Kapitalkostnader för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 20 000 000 kr
  Behandlas i
 152. att riksdagen till Kapitalkostnader för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 20 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU26
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 153. att riksdagen till Byggnadsstyrelsen: Avvecklingskostnader för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 154. att riksdagen till Byggnadsstyrelsen: Avvecklingskostnader för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 155. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om upplåningsverksamheten och kostnaderna för statens skuld
  Behandlas i
 156. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om upplåningsverksamheten och kostnaderna för statens skuld
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU16
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 157. att riksdagen till Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 71 655 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 158. att riksdagen till Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 71 655 000 kr
  Behandlas i
 159. att riksdagen till Riksgäldskontoret: Kostnader för upplåning och låneförvaltning för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 523 180 000 kr
  Behandlas i
 160. att riksdagen till Riksgäldskontoret: Kostnader för upplåning och låneförvaltning för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 523 180 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 161. att riksdagen till Riksgäldskontoret: Garantiverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 162. att riksdagen till Riksgäldskontoret: Garantiverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr
  Behandlas i
 163. att riksdagen till Riksgäldskontoret: In- och utlåningsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 164. att riksdagen till Riksgäldskontoret: In- och utlåningsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 165. att riksdagen till Riksrevisionsverket för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 170 590 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 166. att riksdagen till Riksrevisionsverket för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 170 590 000 kr
  Behandlas i
 167. att riksdagen till Statskontoret: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 168. att riksdagen till Statskontoret: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 169. att till Regeringskansliets förvaltningskontor för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 463 271 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 170. att till Regeringskansliets förvaltningskontor för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 463 271 000 kr.
  Behandlas i
 171. att riksdagen till Bonusränta för ungdomsbosparande för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 4 000 000 kr.
  Behandlas i
 172. att riksdagen till Bonusränta för ungdomsbosparande för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 4 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 173. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts angående finansiering av kostnaderna för övergångsreglerna år 1994
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU29
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 174. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts angående finansiering av kostnaderna för övergångsreglerna år 1994
  Behandlas i
 175. att riksdagen till Skatteutjämningsbidrag till landsting för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 7 922 000 000 kr
  Behandlas i
 176. att riksdagen till Skatteutjämningsbidrag till landsting för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 7 922 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU29
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 177. att riksdagen till Bidrag med anledning av införandet av ett nytt statsbidragssystem m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 790 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU29
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 178. att riksdagen till Bidrag med anledning av införandet av ett nytt statsbidragssystem m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 790 000 000 kr
  Behandlas i
 179. att riksdagen till Samarbete avseende informationstjänster inom ramen för EES-avtalet för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 7 500 000 kr.
  Behandlas i
 180. att riksdagen till Samarbete avseende informationstjänster inom ramen för EES-avtalet för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 7 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 181. att riksdagen till Höjning av grundkapitalet i Nordiska investeringsbanken för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 31 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 182. att riksdagen till Höjning av grundkapitalet i Nordiska investeringsbanken för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 31 000 000 kr.
  Behandlas i
 183. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som har förordats i propositionen
  Behandlas i
 184. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som har förordats i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = återremiss
 185. att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SkU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 186. att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i
 187. att riksdagen till Tullverket för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 1 255 717 000 kr.
  Behandlas i
 188. att riksdagen till Tullverket för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 1 255 717 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SkU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 189. att riksdagen godkänner att den övergripande målsättningen för verksamheterna inom Riksskatteverkets ansvarsområde skall vara i enlighet med vad som förordats i avsnittet Slutsatser
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SkU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 190. att riksdagen godkänner att den övergripande målsättningen för verksamheterna inom Riksskatteverkets ansvarsområde skall vara i enlighet med vad som förordats i avsnittet Slutsatser
  Behandlas i
 191. att riksdagen till Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 6 000 000 kr
  Behandlas i
 192. att riksdagen till Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 6 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SkU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 193. att riksdagen till Exportkreditbidrag för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SkU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 194. att riksdagen till Exportkreditbidrag för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 195. att till Justitiekanslern för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 7 387 000 kr.
  Behandlas i
 196. att till Justitiekanslern för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 7 387 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 197. att till Statsrådsberedningen för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 49 224 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 198. att till Statsrådsberedningen för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 49 224 000 kr.
  Behandlas i
 199. att till Justitiedepartementet för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 63 229 000 kr.
  Behandlas i
 200. att till Justitiedepartementet för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 63 229 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 201. att till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 30 200 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 202. att till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 30 200 000 kr.
  Behandlas i
 203. att, i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till Framtidsstudier, långsiktig analys m.m. för budgetåret 1993/94 beräkna ett reservationsanslag på 12 432 000 kr.
  Behandlas i
 204. att, i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till Framtidsstudier, långsiktig analys m.m. för budgetåret 1993/94 beräkna ett reservationsanslag på 12 432 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU30
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 205. att till Rikspolisstyrelsen för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 475 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 206. att till Rikspolisstyrelsen för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 475 000 000 kr.
  Behandlas i
 207. att till Säkerhetspolisen för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 470 643 000 kr.
  Behandlas i
 208. att till Säkerhetspolisen för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 470 643 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 209. att till Polishögskolan för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 210. att till Polishögskolan för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 211. att till Statens kriminaltekniska laboratorium för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 46 710 000 kr.
  Behandlas i
 212. att till Statens kriminaltekniska laboratorium för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 46 710 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 213. att till Lokala polisorganisationen för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 9 891 189 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 214. att till Lokala polisorganisationen för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 9 891 189 000 kr.
  Behandlas i
 215. att till Riksåklagaren för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 23 812 000 kr.
  Behandlas i
 216. att till Riksåklagaren för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 23 812 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 217. att till Åklagarmyndigheterna för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 535 366 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 218. att till Åklagarmyndigheterna för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 535 366 000 kr.
  Behandlas i
 219. att till Domstolsverket för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 63 910 000 kr.
  Behandlas i
 220. att till Domstolsverket för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 63 910 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 221. att till Domstolarna m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 2 445 640 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU24
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 222. att till Domstolarna m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 2 445 640 000 kr.
  Behandlas i
 223. att riksdagen godkänner de riktlinjer för instansordningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna som i propositionen angetts (avsnitt 4.1)
  Behandlas i
 224. att riksdagen godkänner de riktlinjer för instansordningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna som i propositionen angetts (avsnitt 4.1)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 225. att till Kriminalvårdsstyrelsen för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 106 609 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 226. att till Kriminalvårdsstyrelsen för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 106 609 000 kr.
  Behandlas i
 227. att till Kriminalvården för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 3 298 089 000 kr.
  Behandlas i
 228. att till Kriminalvården för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 3 298 089 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 229. att till Utlandstransporter för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 125 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 230. att till Utlandstransporter för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 125 000 000 kr.
  Behandlas i
 231. att till Rättshjälpskostnader för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 815 100 000 kr.
  Behandlas i
 232. att till Rättshjälpskostnader för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 815 100 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 233. att till Rättshjälpsmyndigheten för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 11 684 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 234. att till Rättshjälpsmyndigheten för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 11 684 000 kr.
  Behandlas i
 235. att riksdagen bemyndigar regeringen att avveckla allmänna advokatbyråer som har rekryteringssvårigheter eller som de anställda önskar ta över
  Behandlas i
 236. att riksdagen bemyndigar regeringen att avveckla allmänna advokatbyråer som har rekryteringssvårigheter eller som de anställda önskar ta över
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 237. att till Allmänna advokatbyråer: Driftbidrag för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 11 410 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 238. att till Allmänna advokatbyråer: Driftbidrag för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 11 410 000 kr.
  Behandlas i
 239. att till Vissa domstolskostnader m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 256 200 000 kr.
  Behandlas i
 240. att till Vissa domstolskostnader m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 256 200 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 241. att till Diverse kostnader för rättsväsendet för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 24 694 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 242. att till Diverse kostnader för rättsväsendet för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 24 694 000 kr.
  Behandlas i
 243. att till Brottsskadenämnden: Förvaltningskostnader för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 7 103 000 kr.
  Behandlas i
 244. att till Brottsskadenämnden: Förvaltningskostnader för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 7 103 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 245. att till Brottsskadenämnden: Ersättning för skador på grund av brott för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 35 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 246. att till Brottsskadenämnden: Ersättning för skador på grund av brott för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 35 000 000 kr.
  Behandlas i
 247. att, i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till Brottsförebyggande rådet: Förvaltningskostnader för budgetåret 1993/94 beräkna ett förslagsanslag på 14 361 000 kr.
  Behandlas i
 248. att, i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till Brottsförebyggande rådet: Förvaltningskostnader för budgetåret 1993/94 beräkna ett förslagsanslag på 14 361 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU30
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 249. att, i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till Brottsförebyggande rådet: Utvecklingskostnader för budgetåret 1993/94 beräkna ett reservationsanslag på 4 823 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU30
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 250. att, i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till Brottsförebyggande rådet: Utvecklingskostnader för budgetåret 1993/94 beräkna ett reservationsanslag på 4 823 000 kr.
  Behandlas i
 251. att till Svensk författningssamling för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 10 112 000 kr.
  Behandlas i
 252. att till Svensk författningssamling för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 10 112 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 253. att till Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 2 586 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 254. att till Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 2 586 000 kr.
  Behandlas i
 255. att riksdagen godkänner att den övergripande målsättningen för verksamheterna inom Riksskatteverkets ansvarsområde skall vara i enlighet med vad som förordats i avsnittet Slutsatser.
  Behandlas i
 256. att riksdagen godkänner att den övergripande målsättningen för verksamheterna inom Riksskatteverkets ansvarsområde skall vara i enlighet med vad som förordats i avsnittet Slutsatser.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:LU30
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 257. att riksdagen till Bidrag till Stiftelsen för utvecklande av god redovisningssed för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 600 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:LU31
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 258. att riksdagen till Bidrag till Stiftelsen för utvecklande av god redovisningssed för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 600 000 kr.
  Behandlas i
 259. att riksdagen till Bokföringsnämnden för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 4 364 000 kr.
  Behandlas i
 260. att riksdagen till Bokföringsnämnden för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 4 364 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:LU31
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 261. att riksdagen godkänner att den övergripande målsättningen för verksamheten inom Marknadsdomstolens ansvarsområde skall vara i enlighet med vad som i propositionen förordats
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:LU32
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 262. att riksdagen godkänner att den övergripande målsättningen för verksamheten inom Marknadsdomstolens ansvarsområde skall vara i enlighet med vad som i propositionen förordats
  Behandlas i
 263. att riksdagen till Konsumentverket för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 75 100 000 kr.
  Behandlas i
 264. att riksdagen till Konsumentverket för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 75 100 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:LU32
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 265. att riksdagen till Allmänna reklamationsnämnden för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 13 400 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:LU32
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 266. att riksdagen till Allmänna reklamationsnämnden för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 13 400 000 kr.
  Behandlas i
 267. att riksdagen till Stöd till konsumentorganisationer för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 2 100 000 kr.
  Behandlas i
 268. att riksdagen till Stöd till konsumentorganisationer för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 2 100 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:LU32
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 269. att riksdagen till Bidrag till miljömärkning av produkter för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 5 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:LU32
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 270. att riksdagen till Bidrag till miljömärkning av produkter för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 5 000 000 kr.
  Behandlas i
 271. att riksdagen till Patent- och registreringsverket för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1000 kr.
  Behandlas i
 272. att riksdagen till Patent- och registreringsverket för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:LU29
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 273. att riksdagen till Patentbesvärsrätten för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 10 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:LU29
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 274. att riksdagen till Patentbesvärsrätten för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 10 500 000 kr.
  Behandlas i
 275. att riksdagen till Statens livsmedelsverk för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 94 305 000 kr.
  Behandlas i
 276. att riksdagen till Statens livsmedelsverk för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 94 305 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:LU33
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 277. att riksdagen till Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:LU33
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 278. att riksdagen till Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1000 kr.
  Behandlas i
 279. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som i propositionen anförts i fråga om miljöattachéer och effektivare användning av utlandsmyndigheterna i miljöarbetet
  Behandlas i
 280. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som i propositionen anförts i fråga om miljöattachéer och effektivare användning av utlandsmyndigheterna i miljöarbetet
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 281. att riksdagen till Kursdifferenser för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 282. att riksdagen till Kursdifferenser för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 283. att riksdagen till Honorärkonsuler för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 15 500 000 kr.
  Behandlas i
 284. att riksdagen till Honorärkonsuler för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 15 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 285. att riksdagen till Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom internationell organisation för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 60 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 286. att riksdagen till Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom internationell organisation för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 60 000 000 kr.
  Behandlas i
 287. att riksdagen till Nordiskt samarbete för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 610 000 kr.
  Behandlas i
 288. att riksdagen till Nordiskt samarbete för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 610 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 289. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 10 552 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 290. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 10 552 000 kr.
  Behandlas i
 291. att riksdagen till Officiella besök m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 10 180 000 kr.
  Behandlas i
 292. att riksdagen till Officiella besök m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 10 180 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 293. att riksdagen till Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 4 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 294. att riksdagen till Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 4 500 000 kr.
  Behandlas i
 295. att riksdagen till Förenta nationerna för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 191 890 000 kr.
  Behandlas i
 296. att riksdagen till Förenta nationerna för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 191 890 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 297. att riksdagen till Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 23 328 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 298. att riksdagen till Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 23 328 000 kr.
  Behandlas i
 299. att riksdagen till Nordiska ministerrådet för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 250 000 000 kr.
  Behandlas i
 300. att riksdagen till Nordiska ministerrådet för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 250 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 301. att riksdagen till Europarådet för budgetåret 1993/94 anvisar att förslagsanslag på 29 780 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 302. att riksdagen till Europarådet för budgetåret 1993/94 anvisar att förslagsanslag på 29 780 000 kr.
  Behandlas i
 303. att riksdagen till Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 21 500 000 kr.
  Behandlas i
 304. att riksdagen till Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 21 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 305. att riksdagen till Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 110 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 306. att riksdagen till Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 110 000 000 kr.
  Behandlas i
 307. att riksdagen till Övriga internationella organisationer m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 2 864 000 kr.
  Behandlas i
 308. att riksdagen till Övriga internationella organisationer m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 2 864 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 309. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts i fråga om subsidiaritetsprincipen.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU15
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 310. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts i fråga om subsidiaritetsprincipen.
  Behandlas i
 311. att riksdagen godkänner de riktlinjer för multilateralt utvecklingssamarbete, i enlighet med vad som förordats i propositionen
  Behandlas i
 312. att riksdagen godkänner de riktlinjer för multilateralt utvecklingssamarbete, i enlighet med vad som förordats i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 313. att riksdagen till Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd (SWEDECORP) för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 36 441 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 314. att riksdagen till Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd (SWEDECORP) för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 36 441 000 kr.
  Behandlas i
 315. att riksdagen godkänner de riktlinjer för utvecklingssamarbete genom SIDA som förordats i propositionen
  Behandlas i
 316. att riksdagen godkänner de riktlinjer för utvecklingssamarbete genom SIDA som förordats i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU15
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 317. att riksdagen godkänner de riktlinjer för bidragsgivningen som förordats i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU15
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 318. att riksdagen godkänner de riktlinjer för bidragsgivningen som förordats i propositionen
  Behandlas i
 319. att riksdagen till Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 303 219 000 kr.
  Behandlas i
 320. att riksdagen till Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 303 219 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 321. att riksdagen till Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum) för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 24 963 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 322. att riksdagen till Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum) för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 24 963 000 kr.
  Behandlas i
 323. att riksdagen till Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 26 936 000 kr.
  Behandlas i
 324. att riksdagen till Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 26 936 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 325. att riksdagen till Nordiska afrikainstitutet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 5 470 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 326. att riksdagen till Nordiska afrikainstitutet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 5 470 000 kr.
  Behandlas i
 327. att riksdagen till Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS) för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 20 991 000 kr.
  Behandlas i
 328. att riksdagen till Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS) för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 20 991 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 329. att riksdagen till Bidrag till Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum) för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 7 076 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 330. att riksdagen till Bidrag till Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum) för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 7 076 000 kr.
  Behandlas i
 331. att riksdagen godkänner att de övergripande målen för verksamheten inom Svenska institutets ansvarsområde skall vara i enlighet med vad som förordats i avsnittet Slutsatser
  Behandlas i
 332. att riksdagen godkänner att de övergripande målen för verksamheten inom Svenska institutets ansvarsområde skall vara i enlighet med vad som förordats i avsnittet Slutsatser
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 333. att riksdagen fastställer den plan för kapitalkostnader under åren 1995-2003 som förordats i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 334. att riksdagen fastställer den plan för kapitalkostnader under åren 1995-2003 som förordats i propositionen
  Behandlas i
 335. att riksdagen till Övrig information om Sverige i utlandet för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 14 254 000 kr.
  Behandlas i
 336. att riksdagen till Övrig information om Sverige i utlandet för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 14 254 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 337. att riksdagen till Krigsmaterielinspektionen m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 4 465 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 338. att riksdagen till Krigsmaterielinspektionen m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 4 465 000 kr.
  Behandlas i
 339. att riksdagen, i avvaktan på särskild proposition, för budgetåret 1993/94 till Bidrag till Stiftelsen Östekonomiska Institutet beräknar ett anslag på 2 250 000 kr.
  Behandlas i
 340. att riksdagen, i avvaktan på särskild proposition, för budgetåret 1993/94 till Bidrag till Stiftelsen Östekonomiska Institutet beräknar ett anslag på 2 250 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU14
 341. att riksdagen till Medel för översättning av EG:s regelverk för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 16 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 342. att riksdagen till Medel för översättning av EG:s regelverk för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 16 500 000 kr.
  Behandlas i
 343. att riksdagen till Medel för informationsinsatser om europeisk integration för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 50 000 000 kr.
  Behandlas i
 344. att riksdagen till Medel för informationsinsatser om europeisk integration för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 50 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 345. att riksdagen till Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 2 511 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 346. att riksdagen till Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 2 511 000 kr.
  Behandlas i
 347. att riksdagen till Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag om 20 000 000 kr.
  Behandlas i
 348. att riksdagen till Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag om 20 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 349. att riksdagen, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) för budgetåret 1993/94 beräknar ett reservationsanslag på 21 310 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU14
 350. att riksdagen, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) för budgetåret 1993/94 beräknar ett reservationsanslag på 21 310 000 kr.
  Behandlas i
 351. att riksdagen, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Forskningsverksamhet för rustningsbegränsning och nedrustning för budgetåret 1993/94 beräknar ett förslagsanslag på 15 840 000 kr.
  Behandlas i
 352. att riksdagen, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Forskningsverksamhet för rustningsbegränsning och nedrustning för budgetåret 1993/94 beräknar ett förslagsanslag på 15 840 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU14
 353. att riksdagen, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Utrikespolitiska Institutet för budgetåret 1993/94 beräknar ett reservationsanslag på 10 028 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU14
 354. att riksdagen, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Utrikespolitiska Institutet för budgetåret 1993/94 beräknar ett reservationsanslag på 10 028 000 kr.
  Behandlas i
 355. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1993/94 göra utfästelser intill ett belopp om högst 1 000 000 000 kr
  Behandlas i
 356. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1993/94 göra utfästelser intill ett belopp om högst 1 000 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 357. att riksdagen medger att staten under budgetåret 1993/94 ikläder sig betalningsansvar i form av statsgarantier för finansiellt stöd till länder i Central- och Östeuropa till ett belopp om högst 800 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 358. att riksdagen medger att staten under budgetåret 1993/94 ikläder sig betalningsansvar i form av statsgarantier för finansiellt stöd till länder i Central- och Östeuropa till ett belopp om högst 800 000 000 kr
  Behandlas i
 359. att riksdagen till Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt stöd och exportkreditgarantier för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 230 000 000 kr.
  Behandlas i
 360. att riksdagen till Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt stöd och exportkreditgarantier för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 230 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 361. att riksdagen till Fredsbevarande verksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 407 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 362. att riksdagen till Fredsbevarande verksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 407 000 000 kr.
  Behandlas i
 363. att riksdagen godkänner förslaget till beredskapsbudget för totalförsvarets civila del för budgetåret 1993/94 (bilaga 19.1).
  Behandlas i
 364. att riksdagen godkänner förslaget till beredskapsbudget för totalförsvarets civila del för budgetåret 1993/94 (bilaga 19.1).
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 365. att riksdagen till Kemikalieinspektionen för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU7
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 366. att riksdagen till Kemikalieinspektionen för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 367. att riksdagen till Särskilda projekt inom bekämpningsmedelskontrollen för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 10 426 000 kr.
  Behandlas i
 368. att riksdagen till Särskilda projekt inom bekämpningsmedelskontrollen för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 10 426 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU7
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 369. att riksdagen till Statens strålskyddsinstitut för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 80 392 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU7
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 370. att riksdagen till Statens strålskyddsinstitut för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 80 392 000 kr.
  Behandlas i
 371. att riksdagen bereds tillfälle ta del av vad i propositionen anförts om Sveriges säkerhetspolitik (avsnitt 1.1.2) och om försvarspolitikens inriktning (avsnitt 1.1.3).
  Behandlas i
 372. att riksdagen bereds tillfälle ta del av vad i propositionen anförts om Sveriges säkerhetspolitik (avsnitt 1.1.2) och om försvarspolitikens inriktning (avsnitt 1.1.3).
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 373. att riksdagen godkänner förslaget om att Försvarets sjukvårdsstyrelse läggs ned och vad som i övrigt har angetts i anslutning härtill (avsnitt 2.4.1)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 374. att riksdagen godkänner förslaget om att Försvarets sjukvårdsstyrelse läggs ned och vad som i övrigt har angetts i anslutning härtill (avsnitt 2.4.1)
  Behandlas i
 375. att riksdagen till Försvarsdepartementet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 57 152 000 kr
  Behandlas i
 376. att riksdagen till Försvarsdepartementet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 57 152 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 377. att riksdagen godkänner vad som anförts om förändringar i arméns grundorganisation
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 378. att riksdagen godkänner vad som anförts om förändringar i arméns grundorganisation
  Behandlas i
 379. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om militärområdesunderhållsregementen (avsnitt 4.1)
  Behandlas i
 380. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om militärområdesunderhållsregementen (avsnitt 4.1)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 381. att riksdagen bemyndigar regeringen att överlåta statens tillgångar och skulder i verksamheten vid Muskövarvet till ett statligt eller privat ägt aktiebolag
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 382. att riksdagen bemyndigar regeringen att överlåta statens tillgångar och skulder i verksamheten vid Muskövarvet till ett statligt eller privat ägt aktiebolag
  Behandlas i
 383. att riksdagen godkänner den förändrade inriktningen av flygvapenförbanden
  Behandlas i
 384. att riksdagen godkänner den förändrade inriktningen av flygvapenförbanden
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 385. att riksdagen till Operativ ledning m.m.: Ledning och förbandsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 1 125 342 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 386. att riksdagen till Operativ ledning m.m.: Ledning och förbandsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 1 125 342 000 kr
  Behandlas i
 387. att riksdagen till Försvarets sjukvårdsstyrelse för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 46 099 000 kr
  Behandlas i
 388. att riksdagen till Försvarets sjukvårdsstyrelse för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 46 099 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 389. att riksdagen till Överstyrelsen för civil beredskap: Civil ledning och samordning för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 63 648 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 390. att riksdagen till Överstyrelsen för civil beredskap: Civil ledning och samordning för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 63 648 000 kr
  Behandlas i
 391. att riksdagen till Befolkningsskydd och räddningstjänst för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 684 857 000 kr
  Behandlas i
 392. att riksdagen till Befolkningsskydd och räddningstjänst för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 684 857 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 393. att riksdagen till Styrelsen för psykologiskt försvar för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 10 547 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 394. att riksdagen till Styrelsen för psykologiskt försvar för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 10 547 000 kr.
  Behandlas i
 395. att riksdagen till Överstyrelsen för civil beredskap: Försörjning med industrivaror för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 82 371 000 kr
  Behandlas i
 396. att riksdagen till Överstyrelsen för civil beredskap: Försörjning med industrivaror för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 82 371 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 397. att riksdagen till Försvarets civilförvaltning för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 398. att riksdagen till Försvarets civilförvaltning för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr
  Behandlas i
 399. att riksdagen fastställer utgiftsramen för totalförsvarets militära del för budgetåret 1993/94 till 35 986 841 000 kr
  Behandlas i
 400. att riksdagen fastställer utgiftsramen för totalförsvarets militära del för budgetåret 1993/94 till 35 986 841 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 401. att riksdagen i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till Barnmiljörådet för budgetåret 1993/94 beräknar ett ramanslag på 5 199 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 402. att riksdagen i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till Barnmiljörådet för budgetåret 1993/94 beräknar ett ramanslag på 5 199 000 kr.
  Behandlas i
 403. att riksdagen till Socialdepartementet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 52 839 000 kr.
  Behandlas i
 404. att riksdagen till Socialdepartementet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 52 839 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 405. att riksdagen till Utredningar, utveckling, samverkan m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 77 933 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 406. att riksdagen till Utredningar, utveckling, samverkan m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 77 933 000 kr.
  Behandlas i
 407. att riksdagen till Allmänna barnbidrag för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 17 000 000 000 kr.
  Behandlas i
 408. att riksdagen till Allmänna barnbidrag för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 17 000 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 409. att riksdagen till Bidragsförskott för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 3 110 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 410. att riksdagen till Bidragsförskott för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 3 110 000 000 kr.
  Behandlas i
 411. att riksdagen till Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 8 530 000 kr.
  Behandlas i
 412. att riksdagen till Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 8 530 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 413. att riksdagen till Bidrag till kostnader för internationella adoptioner för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 28 800 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 414. att riksdagen till Bidrag till kostnader för internationella adoptioner för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 28 800 000 kr.
  Behandlas i
 415. att riksdagen till Bidrag till hälso- och sjukvård för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 211 332 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 416. att riksdagen till Bidrag till hälso- och sjukvård för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 211 332 000 kr.
  Behandlas i
 417. att riksdagen till Insatser mot aids för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 185 220 000 kr.
  Behandlas i
 418. att riksdagen till Insatser mot aids för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 185 220 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 419. att riksdagen till Funktionen Hälso- och sjukvård m.m. i krig för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 164 300 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 420. att riksdagen till Funktionen Hälso- och sjukvård m.m. i krig för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 164 300 000 kr.
  Behandlas i
 421. att riksdagen till Bidrag till Spri för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 26 300 000 kr.
  Behandlas i
 422. att riksdagen till Bidrag till Spri för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 26 300 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 423. att riksdagen till Bidrag till WHO för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 29 800 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 424. att riksdagen till Bidrag till WHO för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 29 800 000 kr.
  Behandlas i
 425. att riksdagen till Bidrag till WHO-enheten för rapportering av läkemedelsbiverkningar för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 2 591 000 kr.
  Behandlas i
 426. att riksdagen till Bidrag till WHO-enheten för rapportering av läkemedelsbiverkningar för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 2 591 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 427. att riksdagen till Stimulansbidrag inom äldreomsorgen för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 1 100 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 428. att riksdagen till Stimulansbidrag inom äldreomsorgen för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 1 100 000 000 kr.
  Behandlas i
 429. att riksdagen till Statsbidrag till vårdartjänst m.m. anvisar ett förslagsanslag på 136 580 000 kr.
  Behandlas i
 430. att riksdagen till Statsbidrag till vårdartjänst m.m. anvisar ett förslagsanslag på 136 580 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 431. att riksdagen till Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 60 023 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 432. att riksdagen till Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 60 023 000 kr.
  Behandlas i
 433. att riksdagen till Bidrag till handikapporganisationer för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 129 248 000 kr.
  Behandlas i
 434. att riksdagen till Bidrag till handikapporganisationer för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 129 248 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 435. att riksdagen till Bidrag till pensionärsorganisationerna för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 2 446 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 436. att riksdagen till Bidrag till pensionärsorganisationerna för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 2 446 000 kr.
  Behandlas i
 437. att riksdagen till Ersättning för texttelefoner för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 67 700 000 kr.
  Behandlas i
 438. att riksdagen till Ersättning för texttelefoner för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 67 700 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 439. att riksdagen till Ersättning till Postverket för befordran av blindskriftsförsändelser för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 49 825 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 440. att riksdagen till Ersättning till Postverket för befordran av blindskriftsförsändelser för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 49 825 000 kr.
  Behandlas i
 441. att riksdagen till Bilstöd till handikappade för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 206 000 000 kr.
  Behandlas i
 442. att riksdagen till Bilstöd till handikappade för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 206 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 443. att riksdagen till Bidrag till missbrukarvård och ungdomsvård för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 480 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 444. att riksdagen till Bidrag till missbrukarvård och ungdomsvård för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 480 000 000 kr.
  Behandlas i
 445. att riksdagen till Bidrag till organisationer för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 31 630 000 kr.
  Behandlas i
 446. att riksdagen till Bidrag till organisationer för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 31 630 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 447. att riksdagen till Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 7 964 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 448. att riksdagen till Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 7 964 000 kr.
  Behandlas i
 449. att riksdagen till Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 13 921 000 kr.
  Behandlas i
 450. att riksdagen till Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 13 921 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 451. att riksdagen till Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 5 998 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 452. att riksdagen till Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 5 998 000 kr.
  Behandlas i
 453. att riksdagen godkänner att den övergripande målsättningen för verksamheten inom Nämndens för vårdartjänst ansvarsområde skall vara i enlighet med vad som i propositionen förordats i avsnittet Slutsatser
  Behandlas i
 454. att riksdagen godkänner att den övergripande målsättningen för verksamheten inom Nämndens för vårdartjänst ansvarsområde skall vara i enlighet med vad som i propositionen förordats i avsnittet Slutsatser
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 455. att riksdagen till Statens handikappråd för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 6 027 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 456. att riksdagen till Statens handikappråd för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 6 027 000 kr.
  Behandlas i
 457. att riksdagen till Statens institutionsstyrelse för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 470 000 000 kr.
  Behandlas i
 458. att riksdagen till Statens institutionsstyrelse för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 470 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 459. att riksdagen i avvaktan på en särskild proposition om inriktningen av den framtida forskningspolitiken, till Socialvetenskapliga forskningsrådet för budgetåret 1993/94 beräknar ett reservationsanslag på 79 175 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 460. att riksdagen i avvaktan på en särskild proposition om inriktningen av den framtida forskningspolitiken, till Socialvetenskapliga forskningsrådet för budgetåret 1993/94 beräknar ett reservationsanslag på 79 175 000 kr.
  Behandlas i
 461. att riksdagen till Avvecklingskostnader för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 36 775 000 kr.
  Behandlas i
 462. att riksdagen till Avvecklingskostnader för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 36 775 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 463. att riksdagen godkänner att den övergripande målsättningen för verksamheten inom Socialstyrelsens ansvarsområde skall vara i enlighet med vad i propositionen förordats i avsnittet Slutsatser
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 464. att riksdagen godkänner att den övergripande målsättningen för verksamheten inom Socialstyrelsens ansvarsområde skall vara i enlighet med vad i propositionen förordats i avsnittet Slutsatser
  Behandlas i
 465. att riksdagen till Folkhälsoinstitutet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 136 555 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 466. att riksdagen till Folkhälsoinstitutet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 136 555 000 kr.
  Behandlas i
 467. att riksdagen godkänner att den övergripande målsättningen för verksamheten inom Läkemedelsverkets ansvarsområde skall vara i enlighet med vad som i propositionen förordats i avsnittet Slutsatser
  Behandlas i
 468. att riksdagen godkänner att den övergripande målsättningen för verksamheten inom Läkemedelsverkets ansvarsområde skall vara i enlighet med vad som i propositionen förordats i avsnittet Slutsatser
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 469. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som i propositionen anförts om en avveckling av den rättsmedicinska avdelningen i Uppsala
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 470. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som i propositionen anförts om en avveckling av den rättsmedicinska avdelningen i Uppsala
  Behandlas i
 471. att riksdagen godkänner att den övergripande målsättningen för verksamheten inom ansvarsområdet för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd skall vara i enlighet med vad i propositionen förordats i avsnittet Slutsatser
  Behandlas i
 472. att riksdagen godkänner att den övergripande målsättningen för verksamheten inom ansvarsområdet för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd skall vara i enlighet med vad i propositionen förordats i avsnittet Slutsatser
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 473. att riksdagen i avvaktan på en särskild proposition om inriktningen av den framtida forskningspolitiken, till Statens institut för psykosocial miljömedicin för budgetåret 1993/94 beräknar ett ramanslag på 5 741 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 474. att riksdagen i avvaktan på en särskild proposition om inriktningen av den framtida forskningspolitiken, till Statens institut för psykosocial miljömedicin för budgetåret 1993/94 beräknar ett ramanslag på 5 741 000 kr.
  Behandlas i
 475. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i
 476. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU12
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = bifall res.1 mom. 1,2,5 i övrigt utskottet
 477. att riksdagen till Bidrag till föräldraförsäkringen för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 2 750 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 478. att riksdagen till Bidrag till föräldraförsäkringen för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 2 750 000 000 kr.
  Behandlas i
 479. att riksdagen till Barnpensioner för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 280 000 000 kr.
  Behandlas i
 480. att riksdagen till Barnpensioner för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 280 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 481. att riksdagen till Vårdbidrag för handikappade barn för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 285 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 482. att riksdagen till Vårdbidrag för handikappade barn för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 285 000 000 kr.
  Behandlas i
 483. att riksdagen till Bidrag till sjukförsäkringen för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 4 649 000 000 kr.
  Behandlas i
 484. att riksdagen till Bidrag till sjukförsäkringen för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 4 649 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 485. att riksdagen till Ersättning till postverket m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 231 163 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 486. att riksdagen till Ersättning till postverket m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 231 163 000 kr.
  Behandlas i
 487. att riksdagen till Bidrag till ersättning vid närståendevård för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 3 425 000 kr.
  Behandlas i
 488. att riksdagen till Bidrag till ersättning vid närståendevård för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 3 425 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 489. att riksdagen till Förtidspensioner för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 14 315 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 490. att riksdagen till Förtidspensioner för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 14 315 000 000 kr.
  Behandlas i
 491. att riksdagen till ålderspensioner för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 52 185 000 000 kr.
  Behandlas i
 492. att riksdagen till ålderspensioner för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 52 185 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 493. att riksdagen till Efterlevandepensioner till vuxna för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 720 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 494. att riksdagen till Efterlevandepensioner till vuxna för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 720 000 000 kr.
  Behandlas i
 495. att riksdagen till Bidrag till kommunala bostadstillägg till folkpension för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 6 700 000 000 kr.
  Behandlas i
 496. att riksdagen till Bidrag till kommunala bostadstillägg till folkpension för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 6 700 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 497. att riksdagen till Handikappersättningar för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 933 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 498. att riksdagen till Handikappersättningar för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 933 000 000 kr.
  Behandlas i
 499. att riksdagen till Särskilt pensionstillägg för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 12 000 000 kr.
  Behandlas i
 500. att riksdagen till Särskilt pensionstillägg för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 12 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 501. att riksdagen till Vissa yrkesskadeersättningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 3 900 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 502. att riksdagen till Vissa yrkesskadeersättningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 3 900 000 kr.
  Behandlas i
 503. att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om avgift för uppläggning av lån till hemutrustning för flyktingar m.fl. och om slopad räntebefrielse för sådana lån.
  Behandlas i
 504. att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om avgift för uppläggning av lån till hemutrustning för flyktingar m.fl. och om slopad räntebefrielse för sådana lån.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 505. att riksdagen till Statens invandrarverk för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 613 888 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 506. att riksdagen till Statens invandrarverk för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 613 888 000 kr.
  Behandlas i
 507. att riksdagen till Internationell samverkan inom ramen för flykting- och migrationspolitiken m.m. för budgetåret 1993/94 anvisare ett reservationsanslag på 2 000 000 kr.
  Behandlas i
 508. att riksdagen till Internationell samverkan inom ramen för flykting- och migrationspolitiken m.m. för budgetåret 1993/94 anvisare ett reservationsanslag på 2 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 509. att riksdagen till Åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 10 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 510. att riksdagen till Åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 10 000 000 kr.
  Behandlas i
 511. att riksdagen till Förläggningskostnader m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 6 407 000 000 kr.
  Behandlas i
 512. att riksdagen till Förläggningskostnader m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 6 407 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 513. att riksdagen till Åtgärder för invandrare för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 20 926 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 514. att riksdagen till Åtgärder för invandrare för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 20 926 000 kr.
  Behandlas i
 515. att riksdagen till Överföring av och andra åtgärder för flyktingar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 269 960 000 kr.
  Behandlas i
 516. att riksdagen till Överföring av och andra åtgärder för flyktingar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 269 960 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 517. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om regeländringar för sjukvårdsersättningar
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 518. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om regeländringar för sjukvårdsersättningar
  Behandlas i
 519. att riksdagen till Statsbidrag till Stiftelsen Invandrartidningen för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 15 589 000 kr.
  Behandlas i
 520. att riksdagen till Statsbidrag till Stiftelsen Invandrartidningen för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 15 589 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 521. att riksdagen till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m.m. för budgetåret 1993/94 anvisare ett ramanslag på 3 829 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 522. att riksdagen till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m.m. för budgetåret 1993/94 anvisare ett ramanslag på 3 829 000 kr.
  Behandlas i
 523. att riksdagen till Lån till hemutrustning för flyktingar m.fl. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 92 264 000 kr.
  Behandlas i
 524. att riksdagen till Lån till hemutrustning för flyktingar m.fl. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 92 264 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 525. att riksdagen till Utlänningsnämnden för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 51 550 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 526. att riksdagen till Utlänningsnämnden för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 51 550 000 kr.
  Behandlas i
 527. att riksdagen till Centrala studiestödsnämnden m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 159 610 000 kr.
  Behandlas i
 528. att riksdagen till Centrala studiestödsnämnden m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 159 610 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 529. att riksdagen till Riksförsäkringsverket för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 604 806 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 530. att riksdagen till Riksförsäkringsverket för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 604 806 000 kr.
  Behandlas i
 531. att riksdagen till Allmänna försäkringskassor för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 4 121 817 000 kr.
  Behandlas i
 532. att riksdagen till Allmänna försäkringskassor för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 4 121 817 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 533. att riksdagen till Inredning och utrustning av lokaler för kulturändamål för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 3 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 534. att riksdagen till Inredning och utrustning av lokaler för kulturändamål för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 3 000 000 kr.
  Behandlas i
 535. att riksdagen till Stöd till trossamfund m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 70 000 000 kr.
  Behandlas i
 536. att riksdagen till Stöd till trossamfund m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 70 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 537. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om EES-anpassningen av reglerna om statligt stöd till kulturverksamhet och massmedier.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU16
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 538. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om EES-anpassningen av reglerna om statligt stöd till kulturverksamhet och massmedier.
  Behandlas i
 539. att riksdagen till Kulturdepartementet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 42 386 000 kr.
  Behandlas i
 540. att riksdagen till Kulturdepartementet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 42 386 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU16
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 541. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 13 300 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU16
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 542. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 13 300 000 kr.
  Behandlas i
 543. att riksdagen till Internationellt samarbete m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 1 345 000 kr.
  Behandlas i
 544. att riksdagen till Internationellt samarbete m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 1 345 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 545. att riksdagen till Statens kulturråd för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 25 663 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 546. att riksdagen till Statens kulturråd för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 25 663 000 kr.
  Behandlas i
 547. att riksdagen till Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 118 572 000 kr.
  Behandlas i
 548. att riksdagen till Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 118 572 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU18
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 549. att riksdagen till Bidrag till samisk kultur för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 9 372 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 550. att riksdagen till Bidrag till samisk kultur för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 9 372 000 kr.
  Behandlas i
 551. att riksdagen till Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 56 785 000 kr.
  Behandlas i
 552. att riksdagen till Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 56 785 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 553. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om inriktningen av marknadsförings- och informationsinsatserna
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 554. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om inriktningen av marknadsförings- och informationsinsatserna
  Behandlas i
 555. att riksdagen till Bidrag till konstnärer för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 31 624 00 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 556. att riksdagen till Bidrag till konstnärer för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 31 624 00 kr.
  Behandlas i
 557. att riksdagen till Inkomstgarantier för konstnärer m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 21 467 000 kr.
  Behandlas i
 558. att riksdagen till Inkomstgarantier för konstnärer m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 21 467 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 559. att riksdagen till Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 86 444 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 560. att riksdagen till Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 86 444 000 kr.
  Behandlas i
 561. att riksdagen till Ersättning till rättighetshavare på musikområdet för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 3 375 000 kr.
  Behandlas i
 562. att riksdagen till Ersättning till rättighetshavare på musikområdet för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 3 375 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 563. att riksdagen till Bidrag till Svenska riksteatern, Operan och Dramatiska teatern för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 609 185 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU20
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 564. att riksdagen till Bidrag till Svenska riksteatern, Operan och Dramatiska teatern för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 609 185 000 kr.
  Behandlas i
 565. att riksdagen till Bidrag till Svenska rikskonserter för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 69 664 000 kr.
  Behandlas i
 566. att riksdagen till Bidrag till Svenska rikskonserter för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 69 664 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 567. att riksdagen till Täckning av vissa kostnader vid Svenska rikskonserter budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 568. att riksdagen till Täckning av vissa kostnader vid Svenska rikskonserter budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 569. att riksdagen till Bidrag till regional musikverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 226 270 000 kr.
  Behandlas i
 570. att riksdagen till Bidrag till regional musikverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 226 270 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 571. att riksdagen till Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 370 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU20
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 572. att riksdagen till Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 370 500 000 kr.
  Behandlas i
 573. att riksdagen till Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 57 756 000 kr.
  Behandlas i
 574. att riksdagen till Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 57 756 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 575. att riksdagen till Bidrag till Musikaliska akademien för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 3 424 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 576. att riksdagen till Bidrag till Musikaliska akademien för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 3 424 000 kr.
  Behandlas i
 577. att riksdagen till Bidrag till regional biblioteksverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 35 292 000 kr.
  Behandlas i
 578. att riksdagen till Bidrag till regional biblioteksverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 35 292 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 579. att riksdagen till Statens konstråd för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 5 041 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 580. att riksdagen till Statens konstråd för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 5 041 000 kr.
  Behandlas i
 581. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om beställningar av konst som föranleder utgifter under senare budgetår än budgetåret 1993/94
  Behandlas i
 582. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om beställningar av konst som föranleder utgifter under senare budgetår än budgetåret 1993/94
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 583. att riksdagen till Utställningar av nutida svensk konst i utlandet för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 1 520 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 584. att riksdagen till Utställningar av nutida svensk konst i utlandet för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 1 520 000 kr.
  Behandlas i
 585. att riksdagen till Bidrag till Akademien för de fria konsterna för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 580 000 kr.
  Behandlas i
 586. att riksdagen till Bidrag till Akademien för de fria konsterna för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 580 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 587. att riksdagen till Främjande av hemslöjden för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 15 742 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 588. att riksdagen till Främjande av hemslöjden för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 15 742 000 kr.
  Behandlas i
 589. att riksdagen till Riksarkivet och landsarkiven för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 183 842 000 kr.
  Behandlas i
 590. att riksdagen till Riksarkivet och landsarkiven för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 183 842 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 591. att riksdagen, i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv för budgetåret 1993/94 beräknar ett förslagsanslag på 26 452 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 592. att riksdagen, i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv för budgetåret 1993/94 beräknar ett förslagsanslag på 26 452 000 kr.
  Behandlas i
 593. att riksdagen till Svenskt biografiskt lexikon för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 3 238 000 kr.
  Behandlas i
 594. att riksdagen till Svenskt biografiskt lexikon för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 3 238 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 595. att riksdagen till Riksantikvarieämbetet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 126 452 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 596. att riksdagen till Riksantikvarieämbetet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 126 452 000 kr.
  Behandlas i
 597. att riksdagen till Kulturmiljövård för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 70 213 000 kr.
  Behandlas i
 598. att riksdagen till Kulturmiljövård för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 70 213 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU23
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 599. att riksdagen till Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 600. att riksdagen till Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 601. att riksdagen till Centrala museer: Myndigheter för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 389 060 000 kr.
  Behandlas i
 602. att riksdagen till Centrala museer: Myndigheter för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 389 060 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 603. att riksdagen till Centrala museer: Stiftelser anvisar ett anslag på 102 683 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 604. att riksdagen till Centrala museer: Stiftelser anvisar ett anslag på 102 683 000 kr.
  Behandlas i
 605. att riksdagen till Bidrag till vissa museer m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 113 610 000 kr.
  Behandlas i
 606. att riksdagen till Bidrag till vissa museer m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 113 610 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 607. att riksdagen till Bidrag till regionala museer för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 79 268 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 608. att riksdagen till Bidrag till regionala museer för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 79 268 000 kr.
  Behandlas i
 609. att riksdagen till Riksutställningar för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 33 360 000 kr.
  Behandlas i
 610. att riksdagen till Riksutställningar för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 33 360 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 611. att riksdagen till Inköp av vissa kulturföremål för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 80 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 612. att riksdagen till Inköp av vissa kulturföremål för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 80 000 kr.
  Behandlas i
 613. att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om arkivtillväxt och leveransbehov, arkivmikrofilmning, resursöverföring vid leverans av arkiv samt utbyggnad av arkivdepåer.
  Behandlas i
 614. att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om arkivtillväxt och leveransbehov, arkivmikrofilmning, resursöverföring vid leverans av arkiv samt utbyggnad av arkivdepåer.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 615. att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om Statens musiksamlingars organisation.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 616. att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om Statens musiksamlingars organisation.
  Behandlas i
 617. att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om utbetalningsperioder av statsbidraget till folkbildningen
  Behandlas i
 618. att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om utbetalningsperioder av statsbidraget till folkbildningen
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 619. att riksdagen till Statens biografbyrå anvisar ett ramanslag för budgetåret 1993/94 på 7 728 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 620. att riksdagen till Statens biografbyrå anvisar ett ramanslag för budgetåret 1993/94 på 7 728 000 kr.
  Behandlas i
 621. att riksdagen till Stöd till svensk filmproduktion m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 61 500 000 kr.
  Behandlas i
 622. att riksdagen till Stöd till svensk filmproduktion m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 61 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 623. att riksdagen till Stöd till filmkulturell verksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 68 298 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 624. att riksdagen till Stöd till filmkulturell verksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 68 298 000 kr.
  Behandlas i
 625. att riksdagen till Stöd till fonogram och musikalier för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 12 377 000 kr.
  Behandlas i
 626. att riksdagen till Stöd till fonogram och musikalier för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 12 377 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 627. att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om en förändrad inriktning på stödet till särskilt kostnadskrävande utgivning (projektstöd)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 628. att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om en förändrad inriktning på stödet till särskilt kostnadskrävande utgivning (projektstöd)
  Behandlas i
 629. att riksdagen godkänner att den övergripande målsättningen för verksamheten med kulturtidskrifter skall vara i enlighet med vad som förordats i propositionen
  Behandlas i
 630. att riksdagen godkänner att den övergripande målsättningen för verksamheten med kulturtidskrifter skall vara i enlighet med vad som förordats i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 631. att riksdagen godkänner att stödet till bokinformation avskaffas
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 632. att riksdagen godkänner att stödet till bokinformation avskaffas
  Behandlas i
 633. att riksdagen godkänner den övergripande målsättningen för verksamheten inom talboks- och punktskriftsbibliotekets ansvarsområde i enlighet med vad som förordats i propositionen i avsnittet Slutsatser
  Behandlas i
 634. att riksdagen godkänner den övergripande målsättningen för verksamheten inom talboks- och punktskriftsbibliotekets ansvarsområde i enlighet med vad som förordats i propositionen i avsnittet Slutsatser
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 635. att riksdagen till Bidrag till Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 3 128 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 636. att riksdagen till Bidrag till Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 3 128 000 kr.
  Behandlas i
 637. att riksdagen godkänner att stödet till lokal programverksamhet avskaffas
  Behandlas i
 638. att riksdagen godkänner att stödet till lokal programverksamhet avskaffas
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 639. att riksdagen till Närradionämnden för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 4 761 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 640. att riksdagen till Närradionämnden för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 4 761 000 kr.
  Behandlas i
 641. att riksdagen antar förslaget till lag om fortsatt giltighet av lagen (1986:3) om rundradiosändning av finländska televisionsprogram
  Behandlas i
 642. att riksdagen antar förslaget till lag om fortsatt giltighet av lagen (1986:3) om rundradiosändning av finländska televisionsprogram
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 643. att riksdagen till Bidrag till dokumentation av medieutvecklingen och till europeiskt mediesamarbete för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 16 287 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 644. att riksdagen till Bidrag till dokumentation av medieutvecklingen och till europeiskt mediesamarbete för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 16 287 000 kr.
  Behandlas i
 645. att riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
  Behandlas i
 646. att riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 647. att riksdagen till Statens ungdomsråd för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 6 066 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 648. att riksdagen till Statens ungdomsråd för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 6 066 000 kr.
  Behandlas i
 649. att riksdagen till Bidrag till central och lokal ungdomsverksamhet m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 110 084 000 kr.
  Behandlas i
 650. att riksdagen till Bidrag till central och lokal ungdomsverksamhet m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 110 084 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 651. att riksdagen till Stöd till internationellt ungdomssamarbete för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 7 950 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 652. att riksdagen till Stöd till internationellt ungdomssamarbete för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 7 950 000 kr.
  Behandlas i
 653. att riksdagen till Lotterinämnden för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 2 200 000 kr.
  Behandlas i
 654. att riksdagen till Lotterinämnden för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 2 200 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 655. att riksdagen till Stöd till ideell verksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 17 800 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 656. att riksdagen till Stöd till ideell verksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 17 800 000 kr.
  Behandlas i
 657. att riksdagen till Stöd till idrotten för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 511 173 000 kr
  Behandlas i
 658. att riksdagen till Stöd till idrotten för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 511 173 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 659. att riksdagen till Utbildningsdepartementet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 46 876 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UbU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 660. att riksdagen till Utbildningsdepartementet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 46 876 000 kr.
  Behandlas i
 661. att riksdagen till Statens skolverk för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 227 024 000 kr
  Behandlas i
 662. att riksdagen till Statens skolverk för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 227 024 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UbU21
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 663. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1992/93 anvisar ett ramanslag på 12 490 000 kronor
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU34
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 664. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1992/93 anvisar ett ramanslag på 12 490 000 kronor
  Behandlas i
 665. att riksdagen till Kostnader för avveckling av Trafiksäkerhetsverket för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 32 000 000 kronor.
  Behandlas i
 666. att riksdagen till Kostnader för avveckling av Trafiksäkerhetsverket för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 32 000 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 667. att riksdagen bemyndigar regeringen att uppdra åt Banverket och Vägverket att utställa kapitaltäckningsgarantier till skydd för SVEDAB:s egna kapital
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU40
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 668. att riksdagen bemyndigar regeringen att uppdra åt Banverket och Vägverket att utställa kapitaltäckningsgarantier till skydd för SVEDAB:s egna kapital
  Behandlas i
 669. att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om uppföljning av SJ:s resultat m.m. för åren 1988--1992, utnyttjande av bemyndiganden, marknadsutveckling samt om arbetets fortsatta inriktning inom järnvägsområdet
  Behandlas i
 670. att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om uppföljning av SJ:s resultat m.m. för åren 1988--1992, utnyttjande av bemyndiganden, marknadsutveckling samt om arbetets fortsatta inriktning inom järnvägsområdet
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU39
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 671. att riksdagen till Överstyrelsen för civil beredskap: Åtgärder inom den civila delen av totalförsvaret för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 4 960 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 672. att riksdagen till Överstyrelsen för civil beredskap: Åtgärder inom den civila delen av totalförsvaret för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 4 960 000 kronor.
  Behandlas i
 673. att riksdagen till Statens haverikommission för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kronor
  Behandlas i
 674. att riksdagen till Statens haverikommission för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kronor
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 675. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om utnyttjande av Televerket ställda garantier som säkerhet för Teleinvest AB:s upplåning med anledning av redovisade investeringar i Estland
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 676. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om utnyttjande av Televerket ställda garantier som säkerhet för Teleinvest AB:s upplåning med anledning av redovisade investeringar i Estland
  Behandlas i
 677. att riksdagen till Kommunikationsdepartementet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 45 726 000 kronor
  Behandlas i
 678. att riksdagen till Kommunikationsdepartementet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 45 726 000 kronor
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 679. att riksdagen till Viss internationell verksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 5 151 000 kronor
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 680. att riksdagen till Viss internationell verksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 5 151 000 kronor
  Behandlas i
 681. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om trafikavgifter på E6 genom Bohuslän.
  Behandlas i
 682. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om trafikavgifter på E6 genom Bohuslän.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 683. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om övergripande mål för Vägverket
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 684. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om övergripande mål för Vägverket
  Behandlas i
 685. att riksdagen till Vägverket: Administrationskostnader för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 462 000 000 kronor
  Behandlas i
 686. att riksdagen till Vägverket: Administrationskostnader för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 462 000 000 kronor
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU35
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = ny bordläggning
 687. att riksdagen till Drift och underhåll av statliga vägar för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 5 633 721 000 kronor
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU35
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = ny bordläggning
 688. att riksdagen till Drift och underhåll av statliga vägar för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 5 633 721 000 kronor
  Behandlas i
 689. att riksdagen till Bidrag till drift och byggande av enskilda vägar för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 648 500 000 kronor
  Behandlas i
 690. att riksdagen till Bidrag till drift och byggande av enskilda vägar för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 648 500 000 kronor
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU35
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = ny bordläggning
 691. att riksdagen till Vägverket: Försvarsuppgifter för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 47 667 000 kronor
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 692. att riksdagen till Vägverket: Försvarsuppgifter för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 47 667 000 kronor
  Behandlas i
 693. att riksdagen till Vägverket:Kostnader för upprätthållande av bilregistret för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 507 500 000 kronor
  Behandlas i
 694. att riksdagen till Vägverket:Kostnader för upprätthållande av bilregistret för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 507 500 000 kronor
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 695. att riksdagen till Vägverket: Uppdragsverksamhet m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kronor
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 696. att riksdagen till Vägverket: Uppdragsverksamhet m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kronor
  Behandlas i
 697. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om övergripande mål och verksamhetsinriktning för Banverket
  Behandlas i
 698. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om övergripande mål och verksamhetsinriktning för Banverket
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 699. att riksdagen till Banverket: Administrationskostnader för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 301 000 000 kronor
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU35
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = ny bordläggning
 700. att riksdagen till Banverket: Administrationskostnader för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 301 000 000 kronor
  Behandlas i
 701. att riksdagen till Drift och vidmakthållande av statliga järnvägar för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 2 825 656 000 kronor
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU35
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = ny bordläggning
 702. att riksdagen till Drift och vidmakthållande av statliga järnvägar för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 2 825 656 000 kronor
  Behandlas i
 703. att riksdagen till Järnvägsinspektionen för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 15 689 000 kronor
  Behandlas i
 704. att riksdagen till Järnvägsinspektionen för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 15 689 000 kronor
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 705. att riksdagen till Banverket: Försvarsuppgifter för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 41 123 000 kronor
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 706. att riksdagen till Banverket: Försvarsuppgifter för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 41 123 000 kronor
  Behandlas i
 707. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om en avveckling av Hamnrådet
  Behandlas i
 708. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om en avveckling av Hamnrådet
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 709. att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om verksamhetens mål och inriktning för perioden 1993--1995
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 710. att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om verksamhetens mål och inriktning för perioden 1993--1995
  Behandlas i
 711. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om att Sjösäkerhetsrådets verksamhet integreras i Sjöfartsverket
  Behandlas i
 712. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om att Sjösäkerhetsrådets verksamhet integreras i Sjöfartsverket
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 713. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om hösgstprisregleringen och det s.k. Gotlandstillägget
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 714. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om hösgstprisregleringen och det s.k. Gotlandstillägget
  Behandlas i
 715. att riksdagen till Handelsflottans pensionsanstalt för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kronor
  Behandlas i
 716. att riksdagen till Handelsflottans pensionsanstalt för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kronor
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 717. att riksdagen till Handelsflottans kultur- och fritidsråd för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kronor
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 718. att riksdagen till Handelsflottans kultur- och fritidsråd för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kronor
  Behandlas i
 719. att riksdagen till Ersättning till viss kanaltrafik m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 63 000 000 kronor
  Behandlas i
 720. att riksdagen till Ersättning till viss kanaltrafik m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 63 000 000 kronor
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 721. att riksdagen till Bidrag till svenska rederier för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 90 000 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 722. att riksdagen till Bidrag till svenska rederier för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 90 000 000 kronor.
  Behandlas i
 723. att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om Civil trafikflygarutbildning.
  Behandlas i
 724. att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om Civil trafikflygarutbildning.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 725. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om överförande av viss verksamhet inom Luftfartsverkets område till bolagsform på de villkor som i propositionen anförts
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 726. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om överförande av viss verksamhet inom Luftfartsverkets område till bolagsform på de villkor som i propositionen anförts
  Behandlas i
 727. att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om inriktningen av statens ansvar för trafikförsörjningen i Norrland
  Behandlas i
 728. att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om inriktningen av statens ansvar för trafikförsörjningen i Norrland
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU19
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 729. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om inriktningen av Luftfartsverkets verksamhet och de servicemål som i propositionen förordats under perioden 1993--1995
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 730. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om inriktningen av Luftfartsverkets verksamhet och de servicemål som i propositionen förordats under perioden 1993--1995
  Behandlas i
 731. att riksdagen till Beredskap för civil luftfart för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 67 352 000 kronor
  Behandlas i
 732. att riksdagen till Beredskap för civil luftfart för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 67 352 000 kronor
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 733. att riksdagen till Bidrag till kommunala flygplatser m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 15 200 000 kronor
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 734. att riksdagen till Bidrag till kommunala flygplatser m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 15 200 000 kronor
  Behandlas i
 735. att riksdagen till Köp av interregional persontrafik på järnväg för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 511 000 000 kr
  Behandlas i
 736. att riksdagen till Köp av interregional persontrafik på järnväg för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 511 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 737. att riksdagen till Ersättning till trafikhuvudmannen för köp av viss kollektivtrafik för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 191 000 000 kronor
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU33
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 738. att riksdagen till Ersättning till trafikhuvudmannen för köp av viss kollektivtrafik för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 191 000 000 kronor
  Behandlas i
 739. att riksdagen godkänner den övergripande målsättningen för Statens geotekniska institut som i propositionen förordats i avsnittet Mål och inriktning för SGI
  Behandlas i
 740. att riksdagen godkänner den övergripande målsättningen för Statens geotekniska institut som i propositionen förordats i avsnittet Mål och inriktning för SGI
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 741. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om den övergripande målsättningen för verksamheten inom SMHI:s ansvarsområde i avsnittet Mål och framtida inriktning
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 742. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om den övergripande målsättningen för verksamheten inom SMHI:s ansvarsområde i avsnittet Mål och framtida inriktning
  Behandlas i
 743. att riksdagen till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kronor
  Behandlas i
 744. att riksdagen till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kronor
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 745. att riksdagen till Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 121 636 000 kronor
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 746. att riksdagen till Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 121 636 000 kronor
  Behandlas i
 747. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om fördelningen av medlen mellan SMHI och Naturvårdsverket för mätningar av havsmiljön
  Behandlas i
 748. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om fördelningen av medlen mellan SMHI och Naturvårdsverket för mätningar av havsmiljön
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 749. att riksdagen till Statens geotekniska institut för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kronor
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 750. att riksdagen till Statens geotekniska institut för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kronor
  Behandlas i
 751. att riksdagen till Bidrag till Statens geotekniska institut för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 16 376 000 kronor
  Behandlas i
 752. att riksdagen till Bidrag till Statens geotekniska institut för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 16 376 000 kronor
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 753. att riksdagen till EUMETSAT för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 70 000 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 754. att riksdagen till EUMETSAT för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 70 000 000 kronor.
  Behandlas i
 755. att riksdagen till Ersrättning till Postverket för rikstäckande betalnings- och kassaservice för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 250 000 000 kronor.
  Behandlas i
 756. att riksdagen till Ersrättning till Postverket för rikstäckande betalnings- och kassaservice för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 250 000 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 757. att riksdagen godkänner Postverkets treårsplan för åren 1994-1996
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 758. att riksdagen godkänner Postverkets treårsplan för åren 1994-1996
  Behandlas i
 759. att riksdagen godkänner konventionsändringen, med angiven förklaring beträffande artikel 8 paragraf 1
  Behandlas i
 760. att riksdagen godkänner konventionsändringen, med angiven förklaring beträffande artikel 8 paragraf 1
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 761. att riksdagen till Miljö- och naturresursdepartementet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 53 975 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 762. att riksdagen till Miljö- och naturresursdepartementet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 53 975 000 kronor.
  Behandlas i
 763. att riksdagen till Jordbruksdepartementet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 32 625 000 kr.
  Behandlas i
 764. att riksdagen till Jordbruksdepartementet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 32 625 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 765. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 22 643 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 766. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 22 643 000 kronor.
  Behandlas i
 767. att riksdagen till Lantbruksråd för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 7 353 000 kr.
  Behandlas i
 768. att riksdagen till Lantbruksråd för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 7 353 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 769. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 9 313 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 770. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 9 313 000 kr.
  Behandlas i
 771. att riksdagen till Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 36 000 000 kr.
  Behandlas i
 772. att riksdagen till Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 36 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 773. att riksdagen till Statens naturvårdsverk för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 424 305 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 774. att riksdagen till Statens naturvårdsverk för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 424 305 000 kronor.
  Behandlas i
 775. att riksdagen till Statens jordbruksverk för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 113 077 000 kr.
  Behandlas i
 776. att riksdagen till Statens jordbruksverk för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 113 077 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 777. att riksdagen medger att under budgetåret 1993/94 statsbidrag beviljas till jordbrukets rationalisering med sammanlagt högst 5 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 778. att riksdagen medger att under budgetåret 1993/94 statsbidrag beviljas till jordbrukets rationalisering med sammanlagt högst 5 000 000 kr.
  Behandlas i
 779. att riksdagen till Bidrag till miljöarbete för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 143 584 000 kronor.
  Behandlas i
 780. att riksdagen till Bidrag till miljöarbete för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 143 584 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 781. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1993/94 ikläda staten ekonomiska förpliktelser i samband med förvärv av eller intrångsersättning i värdefulla naturområden som innebär åtaganden om högst 60 000 000 kronor för budgetåret 1994/95
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 782. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1993/94 ikläda staten ekonomiska förpliktelser i samband med förvärv av eller intrångsersättning i värdefulla naturområden som innebär åtaganden om högst 60 000 000 kronor för budgetåret 1994/95
  Behandlas i
 783. att riksdagen medger att en rörlig kredit på 35 miljoner kronor i Riksgäldskontoret får disponeras för jordfondsändamål under budgetåret 1993/94
  Behandlas i
 784. att riksdagen medger att en rörlig kredit på 35 miljoner kronor i Riksgäldskontoret får disponeras för jordfondsändamål under budgetåret 1993/94
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 785. att riksdagen till Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 19 928 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 786. att riksdagen till Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 19 928 000 kr.
  Behandlas i
 787. att riksdagen till Landskapsvårdande åtgärder för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 250 000 000 kronor.
  Behandlas i
 788. att riksdagen till Landskapsvårdande åtgärder för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 250 000 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 789. att riksdagen till Stöd till skuldsatta jordbrukare för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 10 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 790. att riksdagen till Stöd till skuldsatta jordbrukare för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 10 000 000 kr.
  Behandlas i
 791. att riksdagen till Sanering och återställning av miljöskadade områden för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 19 880 000 kronor.
  Behandlas i
 792. att riksdagen till Sanering och återställning av miljöskadade områden för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 19 880 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 793. att riksdagen till Startstöd till jordbrukare för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 38 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 794. att riksdagen till Startstöd till jordbrukare för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 38 000 000 kr.
  Behandlas i
 795. att riksdagen till Koncessionsnämnden för miljöskydd för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 18 460 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 796. att riksdagen till Koncessionsnämnden för miljöskydd för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 18 460 000 kronor.
  Behandlas i
 797. att riksdagen till Stöd till avbytarverksamhet m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 435 000 000 kr.
  Behandlas i
 798. att riksdagen till Stöd till avbytarverksamhet m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 435 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 799. att riksdagen till Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 1 538 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 800. att riksdagen till Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 1 538 000 kr.
  Behandlas i
 801. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att Statens jordbruksverk för inlösen av oljeväxter och spannmål under budgetåret 1993/94 får disponera en rörlig kredit på 700 000 000 kr i Riksgäldskontoret
  Behandlas i
 802. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att Statens jordbruksverk för inlösen av oljeväxter och spannmål under budgetåret 1993/94 får disponera en rörlig kredit på 700 000 000 kr i Riksgäldskontoret
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 803. att riksdagen till Visst internationellt miljösamarbete för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 38 687 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 804. att riksdagen till Visst internationellt miljösamarbete för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 38 687 000 kronor.
  Behandlas i
 805. att riksdagen till Rådgivning och utbildning för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 29 785 000 kr.
  Behandlas i
 806. att riksdagen till Rådgivning och utbildning för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 29 785 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 807. att riksdagen till Stöd till sockerbruket på Gotland m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 12 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 808. att riksdagen till Stöd till sockerbruket på Gotland m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 12 500 000 kr.
  Behandlas i
 809. att riksdagen godkänner den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom Fiskeriverkets ansvarsområde i enlighet med vad som förordats i avsnittet Slutsatser
  Behandlas i
 810. att riksdagen godkänner den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom Fiskeriverkets ansvarsområde i enlighet med vad som förordats i avsnittet Slutsatser
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 811. att riksdagen till Främjande av fiskerinäringen för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 4 084 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 812. att riksdagen till Främjande av fiskerinäringen för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 4 084 000 kr.
  Behandlas i
 813. att riksdagen till Ersättning för intrång i enskild fiskerätt m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 000 kr.
  Behandlas i
 814. att riksdagen till Ersättning för intrång i enskild fiskerätt m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 815. att riksdagen till Bidrag till fiskevård m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 3 612 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 816. att riksdagen till Bidrag till fiskevård m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 3 612 000 kr.
  Behandlas i
 817. att riksdagen godkänner den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom Statens veterinärmedicinska anstalts ansvarsområde i enlighet med vad som förordats under avsnittet Slutsatser
  Behandlas i
 818. att riksdagen godkänner den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom Statens veterinärmedicinska anstalts ansvarsområde i enlighet med vad som förordats under avsnittet Slutsatser
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 819. att riksdagen till Bidrag till Statens veterinärmedicinska anstalt för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 67 121 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 820. att riksdagen till Bidrag till Statens veterinärmedicinska anstalt för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 67 121 000 kr.
  Behandlas i
 821. att riksdagen till Distriktsveterinärorganisationen: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 822. att riksdagen till Distriktsveterinärorganisationen: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 823. att riksdagen till Bidrag till distriktsveterinärorganisationen för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 76 868 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 824. att riksdagen till Bidrag till distriktsveterinärorganisationen för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 76 868 000 kr.
  Behandlas i
 825. att riksdagen till Bidrag till avlägset boende djurägare för veterinärvård för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 6 000 000 kr.
  Behandlas i
 826. att riksdagen till Bidrag till avlägset boende djurägare för veterinärvård för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 6 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 827. att riksdagen till Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 25 757 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 828. att riksdagen till Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 25 757 000 kr.
  Behandlas i
 829. att riksdagen till Centrala försöksdjursnämnden för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 5 608 000 kr.
  Behandlas i
 830. att riksdagen till Centrala försöksdjursnämnden för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 5 608 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 831. att riksdagen till bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 51 766 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 832. att riksdagen till bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 51 766 000 kr.
  Behandlas i
 833. att riksdagen till Statens utsädeskontroll: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 834. att riksdagen till Statens utsädeskontroll: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 835. att riksdagen till Bidrag till Statens utsädeskontroll för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 2 416 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 836. att riksdagen till Bidrag till Statens utsädeskontroll för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 2 416 000 kr.
  Behandlas i
 837. att riksdagen till Statens växtsortnämnd för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 646 000 kr.
  Behandlas i
 838. att riksdagen till Statens växtsortnämnd för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 646 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 839. att riksdagen till Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 840. att riksdagen till Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 841. att riksdagen till Bidrag till Statens maskinprovningar för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 7 443 000 kr.
  Behandlas i
 842. att riksdagen till Bidrag till Statens maskinprovningar för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 7 443 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 843. att riksdagen till Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 28 315 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 844. att riksdagen till Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 28 315 000 kr.
  Behandlas i
 845. att riksdagen till Bekämpande av växtsjukdomar för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 2 429 000 kr.
  Behandlas i
 846. att riksdagen till Bekämpande av växtsjukdomar för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 2 429 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 847. att riksdagen till Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 3 750 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 848. att riksdagen till Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 3 750 000 kr.
  Behandlas i
 849. att riksdagen till Inköp av livsmedel m.m. för beredskapslagring för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 87 398 000 kr.
  Behandlas i
 850. att riksdagen till Inköp av livsmedel m.m. för beredskapslagring för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 87 398 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 851. att riksdagen till Kostnader för beredskapslagring av livsmedel m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 247 280 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 852. att riksdagen till Kostnader för beredskapslagring av livsmedel m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 247 280 000 kr.
  Behandlas i
 853. att riksdagen medger att Statens jordbruksverk för råvarukostnadsutjämning under budgetåret 1993/94 får disponera en rörlig kredit på högst 20 000 000 kr i Riksgäldskontoret
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 854. att riksdagen medger att Statens jordbruksverk för råvarukostnadsutjämning under budgetåret 1993/94 får disponera en rörlig kredit på högst 20 000 000 kr i Riksgäldskontoret
  Behandlas i
 855. att riksdagen till Livsmedelsstatistik för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 11 514 000 kr.
  Behandlas i
 856. att riksdagen till Livsmedelsstatistik för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 11 514 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 857. att riksdagen godkänner vad som förordats om principerna för fastställandet av kompensationsbeloppet till jordbruket (avsnitt 4.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 858. att riksdagen godkänner vad som förordats om principerna för fastställandet av kompensationsbeloppet till jordbruket (avsnitt 4.3)
  Behandlas i
 859. att riksdagen till Stöd till kooperativ utveckling för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 4 500 000 kr.
  Behandlas i
 860. att riksdagen till Stöd till kooperativ utveckling för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 4 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 861. att riksdagen till Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 131 245 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 862. att riksdagen till Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 131 245 000 kr.
  Behandlas i
 863. att riksdagen till Bidrag för ny energiteknik för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 200 000 000 kr.
  Behandlas i
 864. att riksdagen till Bidrag för ny energiteknik för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 200 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 865. att riksdagen till Näringsdepartementet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 51 711 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 866. att riksdagen till Näringsdepartementet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 51 711 000 kr.
  Behandlas i
 867. att riksdagen till Industriråd/industriattaché för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 1 335 000 kr.
  Behandlas i
 868. att riksdagen till Industriråd/industriattaché för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 1 335 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 869. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 18 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 870. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 18 000 000 kr.
  Behandlas i
 871. att riksdagen till Avgifter till vissa internationella organisationer för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 4 638 000 kr.
  Behandlas i
 872. att riksdagen till Avgifter till vissa internationella organisationer för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 4 638 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 873. att riksdagen godkänner de övergripande målen för verksamhetsområdena inom NUTEK:s ansvarsområden i enlighet med vad föredragande statsrådet har förordat
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 874. att riksdagen godkänner de övergripande målen för verksamhetsområdena inom NUTEK:s ansvarsområden i enlighet med vad föredragande statsrådet har förordat
  Behandlas i
 875. att riksdagen till Avveckling av Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 876. att riksdagen till Avveckling av Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 877. att riksdagen till Närings- och teknikutvecklingsverket: Utredningar för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 7 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 878. att riksdagen till Närings- och teknikutvecklingsverket: Utredningar för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 7 500 000 kr.
  Behandlas i
 879. att riksdagen till Kostnader för omstrukturering av vissa statligt ägda företag m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 880. att riksdagen till Kostnader för omstrukturering av vissa statligt ägda företag m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 881. att riksdagen till Täckande av eventuella förluster i anledning av Statens vattenfallsverks borgensförbindelser, m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 882. att riksdagen till Täckande av eventuella förluster i anledning av Statens vattenfallsverks borgensförbindelser, m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 883. att riksdagen till Småföretagsutveckling för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 170 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 884. att riksdagen till Småföretagsutveckling för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 170 000 000 kr.
  Behandlas i
 885. att riksdagen till Organisationer för internationell handel och råvarusamarbete m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 8 713 000 kr.
  Behandlas i
 886. att riksdagen till Organisationer för internationell handel och råvarusamarbete m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 8 713 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 887. att riksdagen till Internationell råvarulagring för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 2 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 888. att riksdagen till Internationell råvarulagring för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 2 000 000 kr.
  Behandlas i
 889. att riksdagen till Täckande av förluster vid viss garantigivning, m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 5 000 000 kr.
  Behandlas i
 890. att riksdagen till Täckande av förluster vid viss garantigivning, m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 5 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 891. att riksdagen till Räntestöd m.m. till varvsindustrin för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 100 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 892. att riksdagen till Räntestöd m.m. till varvsindustrin för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 100 000 000 kr.
  Behandlas i
 893. att riksdagen till Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 15 000 000 kr.
  Behandlas i
 894. att riksdagen till Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 15 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 895. att riksdagen till Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom AB Svensk Exportkredit för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 896. att riksdagen till Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom AB Svensk Exportkredit för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 897. att riksdagen till Kostnader för statsstödd exportkreditgivning avseende export av fartyg m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 898. att riksdagen till Kostnader för statsstödd exportkreditgivning avseende export av fartyg m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 899. att riksdagen till Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 59 929 000 kronor
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 900. att riksdagen till Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 59 929 000 kronor
  Behandlas i
 901. att riksdagen till Ersättning för extra kostnader för förmånlig kreditgivning till u-länder för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 55 000 000 kr.
  Behandlas i
 902. att riksdagen till Ersättning för extra kostnader för förmånlig kreditgivning till u-länder för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 55 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 903. att riksdagen till Visst internationellt samarbete i fråga om kärnsäkerhet m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 19 360 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 904. att riksdagen till Visst internationellt samarbete i fråga om kärnsäkerhet m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 19 360 000 kronor.
  Behandlas i
 905. att riksdagen godkänner att den övergripande målsättningen för verksamheten inom Konkurrensverkets ansvarsområde skall vara i enlighet med vad föredragande statsrådet har förordat
  Behandlas i
 906. att riksdagen godkänner att den övergripande målsättningen för verksamheten inom Konkurrensverkets ansvarsområde skall vara i enlighet med vad föredragande statsrådet har förordat
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 907. att riksdagen till Särskilda avvecklingskostnader för Näringsfrihetsombudsmannen och Statens pris- och konkurrensverk för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 908. att riksdagen till Särskilda avvecklingskostnader för Näringsfrihetsombudsmannen och Statens pris- och konkurrensverk för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 909. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om inrättande av ett kontaktorgan benämnt Handelsprocedurrådet vid Kommerskollegium
  Behandlas i
 910. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om inrättande av ett kontaktorgan benämnt Handelsprocedurrådet vid Kommerskollegium
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 911. att riksdagen till Drift av beredskapslager för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 330 551 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 912. att riksdagen till Drift av beredskapslager för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 330 551 000 kr.
  Behandlas i
 913. att riksdagen till Exportfrämjande verksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 187 563 000 kr.
  Behandlas i
 914. att riksdagen till Exportfrämjande verksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 187 563 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 915. att riksdagen till Beredskapslagring och industriella åtgärder för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 10 054 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 916. att riksdagen till Beredskapslagring och industriella åtgärder för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 10 054 000 kr.
  Behandlas i
 917. att riksdagen medger att det av riksdagen medgivna högsta betalningsansvaret för exportkreditgarantier fastställs till 25 000 000 000 kr för n-garantier och till 45 000 000 000 kr för LT-garantier
  Behandlas i
 918. att riksdagen medger att det av riksdagen medgivna högsta betalningsansvaret för exportkreditgarantier fastställs till 25 000 000 000 kr för n-garantier och till 45 000 000 000 kr för LT-garantier
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 919. att riksdagen godkänner att den övergripande målsättningen för verksamheten inom Finansinspektionens ansvarsområde skall vara i enlighet med vad föredragande statsrådet förordat i avsnittet Slutsatser
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 920. att riksdagen godkänner att den övergripande målsättningen för verksamheten inom Finansinspektionens ansvarsområde skall vara i enlighet med vad föredragande statsrådet förordat i avsnittet Slutsatser
  Behandlas i
 921. att riksdagen till Särskilda kostnader för lagring av olja, motorbensin m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 922. att riksdagen till Särskilda kostnader för lagring av olja, motorbensin m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 923. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåren 1993/94 -- 1997/98 låta staten ta på sig ekonomiska förpliktelser i samband med planering av stimulansåtgärder för kraft- och distributionsföretag m.fl. med syfte att öka säkerheten i elsystemen i enlighet med vad föredragande statsrådet har anfört
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 924. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåren 1993/94 -- 1997/98 låta staten ta på sig ekonomiska förpliktelser i samband med planering av stimulansåtgärder för kraft- och distributionsföretag m.fl. med syfte att öka säkerheten i elsystemen i enlighet med vad föredragande statsrådet har anfört
  Behandlas i
 925. att riksdagen till Täckande av förluster i anledning av statliga garantier inom energiområdet för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 926. att riksdagen till Täckande av förluster i anledning av statliga garantier inom energiområdet för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 927. att riksdagen till Vissa åtgärder för effektivare användning av energi för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 100 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 928. att riksdagen till Vissa åtgärder för effektivare användning av energi för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 100 000 000 kr.
  Behandlas i
 929. att riksdagen till Insatser för ny energiteknik för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 222 000 000 kr.
  Behandlas i
 930. att riksdagen till Insatser för ny energiteknik för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 222 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 931. att riksdagen till Bidrag till energiteknikfonden för budgetåret [1993/94] anvisar ett förslagsanslag på 72 000 000 kr.
  Behandlas i
 932. att riksdagen till Bankstödsnämnden för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 933. att riksdagen till Bankstödsnämnden för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 934. att riksdagen godkänner vad föredragande statsrådet har förordat om en förlängning av programmet för en effektivare användning av energi (avsnitt 1.3.2)
  Behandlas i
 935. att riksdagen godkänner vad föredragande statsrådet har förordat om en förlängning av programmet för en effektivare användning av energi (avsnitt 1.3.2)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 936. att riksdagen till Bidrag till Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 30 630 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU25
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 937. att riksdagen till Bidrag till Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 30 630 000 kr.
  Behandlas i
 938. att riksdagen till Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 5 520 000 kr.
  Behandlas i
 939. att riksdagen till Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 5 520 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 940. att riksdagen godkänner att avgifterna som tas ut för Sprängämnesinspektionens verksamhet redovisas under inkomsttitel på statsbudgeten och att motsvarande utgifter täcks från ramanslaget
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 941. att riksdagen godkänner att avgifterna som tas ut för Sprängämnesinspektionens verksamhet redovisas under inkomsttitel på statsbudgeten och att motsvarande utgifter täcks från ramanslaget
  Behandlas i
 942. att riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar
  Behandlas i
 943. att riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 944. att riksdagen till Styrelsen för teknisk ackreditering: Myndighetsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 11 150 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 945. att riksdagen till Styrelsen för teknisk ackreditering: Myndighetsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 11 150 000 kr.
  Behandlas i
 946. att riksdagen till Styrelsen för teknisk ackreditering: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 947. att riksdagen till Styrelsen för teknisk ackreditering: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 948. att riksdagen till Styrelsen för teknisk ackreditering: Bidrag till riksmätplatsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 8 800 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 949. att riksdagen till Styrelsen för teknisk ackreditering: Bidrag till riksmätplatsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 8 800 000 kr.
  Behandlas i
 950. att riksdagen till Bidrag till Standardiseringskommissionen för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 39 328 000 kr.
  Behandlas i
 951. att riksdagen till Bidrag till Standardiseringskommissionen för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 39 328 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 952. att riksdagen till Statliga ägarinsatser m.m. i AB Industrikredit och Nordbanken för budgetåret 1993/94 under sjunde huvudtiteln anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 953. att riksdagen till Statliga ägarinsatser m.m. i AB Industrikredit och Nordbanken för budgetåret 1993/94 under sjunde huvudtiteln anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 954. att riksdagen till Åtgärder för att stärka det finansiella systemet för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 955. att riksdagen till Åtgärder för att stärka det finansiella systemet för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 956. att riksdagen till Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 3 000 000 kr.
  Behandlas i
 957. att riksdagen till Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 3 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU9
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 958. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts i propositionen om statsförvaltningens Europakompetens.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU10
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 959. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts i propositionen om statsförvaltningens Europakompetens.
  Behandlas i
 960. att riksdagen till Arbetsmarknadsdepartementet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 42 524 000 kr.
  Behandlas i
 961. att riksdagen till Arbetsmarknadsdepartementet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 42 524 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 962. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 17 220 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 963. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 17 220 000 kr.
  Behandlas i
 964. att riksdagen till Internationella avgifter för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 16 130 000 kr.
  Behandlas i
 965. att riksdagen till Internationella avgifter för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 16 130 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 966. att riksdagen till Arbetsmarknadsråd för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 6 616 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 967. att riksdagen till Arbetsmarknadsråd för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 6 616 000 kr.
  Behandlas i
 968. att riksdagen medger att regeringen får bemyndiga AMS, eller efter AMS bestämmande, länsarbetsnämnderna att under budgetåret 1993/94 besluta om avskrivning av lånefordran som inte överstiger 75 000 kr uppkommen inom Arbetsmarknadsverket under de förutsättningar som gäller för budgetåret 1992/93 (avsnitt 2.6)
  Behandlas i
 969. att riksdagen medger att regeringen får bemyndiga AMS, eller efter AMS bestämmande, länsarbetsnämnderna att under budgetåret 1993/94 besluta om avskrivning av lånefordran som inte överstiger 75 000 kr uppkommen inom Arbetsmarknadsverket under de förutsättningar som gäller för budgetåret 1992/93 (avsnitt 2.6)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = återremiss
 970. att riksdagen godkänner de i propositionen föreslagna riktlinjerna i fråga om karensdagar och ersättningar inom arbetslöshetsförsäkringen och det kontanta arbetsmarknadsstödet samt i fråga om utbildningsbidragen
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU11
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = återremiss
 971. att riksdagen godkänner de i propositionen föreslagna riktlinjerna i fråga om karensdagar och ersättningar inom arbetslöshetsförsäkringen och det kontanta arbetsmarknadsstödet samt i fråga om utbildningsbidragen
  Behandlas i
 972. att riksdagen till Arbetsdomstolen för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 14 395 000 kr.
  Behandlas i
 973. att riksdagen till Arbetsdomstolen för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 14 395 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 974. att riksdagen till Statens förlikningsmannaexpedition för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 684 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 975. att riksdagen till Statens förlikningsmannaexpedition för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 684 000 kr.
  Behandlas i
 976. att riksdagen till Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 75 000 kr.
  Behandlas i
 977. att riksdagen till Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 75 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 978. att riksdagen till Bidrag till vissa affärsverksinvesteringar för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = återremiss
 979. att riksdagen till Bidrag till vissa affärsverksinvesteringar för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 980. att riksdagen till Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 2 500 000 kr.
  Behandlas i
 981. att riksdagen till Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 2 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = återremiss
 982. att riksdagen till Arbetarsskyddsverket för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 387 645 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 983. att riksdagen till Arbetarsskyddsverket för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 387 645 000 kr.
  Behandlas i
 984. att riksdagen till Yrkesinriktad rehabilitering för budgetårret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 787 783 000 kr.
  Behandlas i
 985. att riksdagen till Yrkesinriktad rehabilitering för budgetårret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 787 783 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 986. att riksdagen till Yrkesinriktad rehabilitering: Utbildningsbidrag för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 570 017 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 987. att riksdagen till Yrkesinriktad rehabilitering: Utbildningsbidrag för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 570 017 000 kr.
  Behandlas i
 988. att riksdagen till Yrkesinriktad rehabilitering: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 989. att riksdagen till Yrkesinriktad rehabilitering: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 990. att riksdagen godkänner vad som anförts i propositionen om bidrag till arbetshjälpmedel åt handikappade under en anställnings första tolv månader (avsnitt 2.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 991. att riksdagen godkänner vad som anförts i propositionen om bidrag till arbetshjälpmedel åt handikappade under en anställnings första tolv månader (avsnitt 2.3)
  Behandlas i
 992. att riksdagen till Bidrag till Samhall Aktiebolag för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 4 934 274 000 kr.
  Behandlas i
 993. att riksdagen till Bidrag till Samhall Aktiebolag för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 4 934 274 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 994. att riksdagen till Bidrag till Samhall Aktiebolag för vissa skatter m.m. anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 995. att riksdagen till Bidrag till Samhall Aktiebolag för vissa skatter m.m. anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 996. att riksdagen till Lokaliseringsbidrag m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 350 000 000 kr.
  Behandlas i
 997. att riksdagen till Lokaliseringsbidrag m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 350 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 998. att riksdagen till Regionala utvecklingsinsatser för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 1 012 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 999. att riksdagen till Regionala utvecklingsinsatser för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 1 012 000 000 kr.
  Behandlas i
 1000. att riksdagen medger att statlig kreditgaranti för lån till företag i glesbygder och för lån till kommersiell service får beviljas i en sådan omfattning att det sammanlagda beloppet för utestående garantier som beslutats efter den 1 juli 1985 uppgår till högst 255 000 000 kr
  Behandlas i
 1001. att riksdagen medger att statlig kreditgaranti för lån till företag i glesbygder och för lån till kommersiell service får beviljas i en sådan omfattning att det sammanlagda beloppet för utestående garantier som beslutats efter den 1 juli 1985 uppgår till högst 255 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1002. att riksdagen till Ersättning för nedsättning av socialavgifter för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 500 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1003. att riksdagen till Ersättning för nedsättning av socialavgifter för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 500 000 000 kr.
  Behandlas i
 1004. att riksdagen till Sysselsättningsbidrag för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 200 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1005. att riksdagen till Sysselsättningsbidrag för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 200 000 000 kr.
  Behandlas i
 1006. att riksdagen till Särskilda regionalpolitiska infrastrukturåtgärder m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 179 900 000 rk.
  Behandlas i
 1007. att riksdagen till Särskilda regionalpolitiska infrastrukturåtgärder m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 179 900 000 rk.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1008. att riksdagen till Glesbygdsmyndigheten för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 17 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1009. att riksdagen till Glesbygdsmyndigheten för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 17 000 000 kr.
  Behandlas i
 1010. att riksdagen till Kapitaltillskott till en utvecklingsfond för Västnorden för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 4 200 000 kr.
  Behandlas i
 1011. att riksdagen till Kapitaltillskott till en utvecklingsfond för Västnorden för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 4 200 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1012. att riksdagen till Transportstöd för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 300 300 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1013. att riksdagen till Transportstöd för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 300 300 000 kr.
  Behandlas i
 1014. att riksdagen till Jämställdhetsombudsmannen m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 6 576 000 kr.
  Behandlas i
 1015. att riksdagen till Jämställdhetsombudsmannen m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 6 576 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU9
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1016. att riksdagen till Särskilda jämställdhetsåtgärder för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 10 556 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU9
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1017. att riksdagen till Särskilda jämställdhetsåtgärder för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 10 556 000 kr.
  Behandlas i
 1018. att riksdagen godkänner att den statliga arbetsgivarorganisationen ombildas med den inriktning som förordas i propositionen
  Behandlas i
 1019. att riksdagen godkänner att den statliga arbetsgivarorganisationen ombildas med den inriktning som förordas i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1020. att riksdagen godkänner den övergripande målsättningen för verksamheten inom SPV:s ansvarsområde i enlighet med vad som förordats i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1021. att riksdagen godkänner den övergripande målsättningen för verksamheten inom SPV:s ansvarsområde i enlighet med vad som förordats i propositionen
  Behandlas i
 1022. att riksdagen till Statens institut för personalutveckling: Avvecklingskostnader för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1023. att riksdagen till Statens institut för personalutveckling: Avvecklingskostnader för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1024. att riksdagen till Vissa avtalsstyrda anslag för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 14 501 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1025. att riksdagen till Vissa avtalsstyrda anslag för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 14 501 000 kr.
  Behandlas i
 1026. att riksdagen till Bidrag till Statshälsan för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 258 600 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1027. att riksdagen till Bidrag till Statshälsan för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 258 600 000 kr.
  Behandlas i
 1028. att riksdagen till Trygghetsåtgärder för statsanställda för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 324 438 000 kr.
  Behandlas i
 1029. att riksdagen till Trygghetsåtgärder för statsanställda för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 324 438 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1030. att riksdagen till Tjänstepensioner för skolledare och lärare för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 2 444 492 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1031. att riksdagen till Tjänstepensioner för skolledare och lärare för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 2 444 492 000 kr.
  Behandlas i
 1032. att riksdagen till Statlig kreditgaranti för bostadsanskaffningslån för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1033. att riksdagen till Statlig kreditgaranti för bostadsanskaffningslån för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1034. att riksdagen godkänner vad som anförts i propositionen om avveckling av Arbetslivsfondens verksamhet. (S. 24)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1035. att riksdagen godkänner vad som anförts i propositionen om avveckling av Arbetslivsfondens verksamhet. (S. 24)
  Behandlas i
 1036. att riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i
 1037. att riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = återremiss
 1038. att riksdagen godkänner vad som förordats i propositionen om Norrlandsfonden. (S. 39)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1039. att riksdagen godkänner vad som förordats i propositionen om Norrlandsfonden. (S. 39)
  Behandlas i
 1040. att riksdagen till Bostadsanpassningsbidrag m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 133 700 000 kr.
  Behandlas i
 1041. att riksdagen till Bostadsanpassningsbidrag m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 133 700 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1042. att riksdagen godkänner den inriktning av länsstyrelsernas verksamhet som förordats i propositionen under rubriken Slutsatser i respektive avsnitt
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1043. att riksdagen godkänner den inriktning av länsstyrelsernas verksamhet som förordats i propositionen under rubriken Slutsatser i respektive avsnitt
  Behandlas i
 1044. att riksdagen till Bidrag för konstnärlig utsmyckning i bostadsområden för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 3 000 000 kr.
  Behandlas i
 1045. att riksdagen till Bidrag för konstnärlig utsmyckning i bostadsområden för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 3 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU16
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1046. att riksdagen godkänner de grunder för statsbidrag till kulturstöd vid ombyggnad m.m. som förordats i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1047. att riksdagen godkänner de grunder för statsbidrag till kulturstöd vid ombyggnad m.m. som förordats i propositionen
  Behandlas i
 1048. att riksdagen medger att ramen för beslut om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler fastställs till 25 000 000 kr för budgetåret 1993/94
  Behandlas i
 1049. att riksdagen medger att ramen för beslut om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler fastställs till 25 000 000 kr för budgetåret 1993/94
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1050. att riksdagen godkänner att den övergripande målsättningen för verksamheten inom Centralnämndens för fastighetsdata ansvarsområde skall vara i enlighet med vad i propositionen förordats i avsnittet Slutsatser
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1051. att riksdagen godkänner att den övergripande målsättningen för verksamheten inom Centralnämndens för fastighetsdata ansvarsområde skall vara i enlighet med vad i propositionen förordats i avsnittet Slutsatser
  Behandlas i
 1052. att riksdagen till Förvaltningskostnader för Centralnämnden för fastighetsdata för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 103 012 000 kr
  Behandlas i
 1053. att riksdagen till Förvaltningskostnader för Centralnämnden för fastighetsdata för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 103 012 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1054. att riksdagen till Uppdragsverksamhet vid Centralnämnden för fastighetsdata för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1055. att riksdagen till Uppdragsverksamhet vid Centralnämnden för fastighetsdata för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1056. att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats i fråga om bolagisering av Lantmäteriverkets uppdragsverksamhet utomlands
  Behandlas i
 1057. att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats i fråga om bolagisering av Lantmäteriverkets uppdragsverksamhet utomlands
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1058. att riksdagen till Främjande av rennäringen för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 11 017 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1059. att riksdagen till Främjande av rennäringen för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 11 017 000 kr.
  Behandlas i
 1060. att riksdagen till Lantmäteriet för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1061. att riksdagen till Lantmäteriet för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1062. att riksdagen till Prisstöd till rennäringen för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 38 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1063. att riksdagen till Prisstöd till rennäringen för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 38 000 000 kr.
  Behandlas i
 1064. att riksdagen till Förvaltningskostnader för lantmäteriet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 408 631 000 kr.
  Behandlas i
 1065. att riksdagen till Förvaltningskostnader för lantmäteriet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 408 631 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1066. att riksdagen till Ersättningar för viltskador m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 12 320 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1067. att riksdagen till Ersättningar för viltskador m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 12 320 000 kr.
  Behandlas i
 1068. att riksdagen till Bidrag enligt lantmäteritaxan för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 6 900 000 kr.
  Behandlas i
 1069. att riksdagen till Bidrag enligt lantmäteritaxan för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 6 900 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1070. att riksdagen godkänner vad i propositionen nu förordats om utformningen av ersättningarna på grund av Tjernobylolyckan
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU12
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1071. att riksdagen godkänner vad i propositionen nu förordats om utformningen av ersättningarna på grund av Tjernobylolyckan
  Behandlas i
 1072. att riksdagen till Bidrag till internationellt samarbete kring den byggda miljön m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 1 200 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1073. att riksdagen till Bidrag till internationellt samarbete kring den byggda miljön m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 1 200 000 kr.
  Behandlas i
 1074. att riksdagen till Statens va-nämnd för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 5 197 000 kr.
  Behandlas i
 1075. att riksdagen till Statens va-nämnd för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 5 197 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1076. att riksdagen godkänner de ändringar som i propositionen förordats i fråga om maximibeloppet för handikappanpassning av folkparksteatrar
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1077. att riksdagen godkänner de ändringar som i propositionen förordats i fråga om maximibeloppet för handikappanpassning av folkparksteatrar
  Behandlas i
 1078. att riksdagen godkänner ändringen i det statliga stödet till fukt- och mögelskadade småhus
  Behandlas i
 1079. att riksdagen godkänner ändringen i det statliga stödet till fukt- och mögelskadade småhus
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1080. att riksdagen till Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 20 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1081. att riksdagen till Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 20 000 000 kr.
  Behandlas i
 1082. att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats i fråga om räntestöd för reparation och underhåll av hyres- och bostadsrättshus
  Behandlas i
 1083. att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats i fråga om räntestöd för reparation och underhåll av hyres- och bostadsrättshus
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU10
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1084. att riksdagen till Investeringsbidrag för bostadsbyggande för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 3 100 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1085. att riksdagen till Investeringsbidrag för bostadsbyggande för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 3 100 000 000 kr.
  Behandlas i
 1086. att riksdagen till Tilläggslån för vissa reparations- och ombyggnadsåtgärder i hyres- och bostadsrättshus för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 175 000 000 kr.
  Behandlas i
 1087. att riksdagen till Tilläggslån för vissa reparations- och ombyggnadsåtgärder i hyres- och bostadsrättshus för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 175 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1088. att riksdagen till Vissa lån för bostadsbyggande för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1089. att riksdagen till Vissa lån för bostadsbyggande för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 000 kr.
  Behandlas i
 1090. att riksdagen till Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 16 000 000 kr.
  Behandlas i
 1091. att riksdagen till Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 16 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1092. att riksdagen till Statens Bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1093. att riksdagen till Statens Bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1094. att riksdagen till Bidrag till EFTA:s fond för ekonomisk och social utjämning för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 270 000 000 kr.
  Behandlas i
 1095. att riksdagen till Bidrag till EFTA:s fond för ekonomisk och social utjämning för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 270 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:EU3
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1096. att riksdagen till Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 5 316 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1097. att riksdagen till Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 5 316 000 kronor.
  Behandlas i
 1098. att riksdagen till Krigsarkivet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 15 710 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1099. att riksdagen till Krigsarkivet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 15 710 000 kr
  Behandlas i
 1100. att riksdagen till Specialskolor: Utbildning m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 344 826 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UbU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1101. att riksdagen till Driftsstöd till dagspressen för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 420 000 000 kronor.
  Behandlas i
 1102. att riksdagen till Specialskolor: Utbildning m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 344 826 000 kr.
  Behandlas i
 1103. att riksdagen till Driftsstöd till dagspressen för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 420 000 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1104. att riksdagen till Kammarkollegiet: Myndighetsuppgifter för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 19 100 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1105. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om fredskrislagring av olja (avsnitt 4).
  Behandlas i
 1106. att riksdagen till Kammarkollegiet: Myndighetsuppgifter för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 19 100 000 kr.
  Behandlas i
 1107. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om fredskrislagring av olja (avsnitt 4).
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1108. att riksdagen godkänner att den övergripande målsättningen för verksamheten inom Kammarkollegiet: Uppdragsverksamhet skall vara i enlighet med vad i propositionen förordats i avsnittet Slutsatser
  Behandlas i
 1109. att riksdagen godkänner att den övergripande målsättningen för verksamheten inom Kammarkollegiet: Uppdragsverksamhet skall vara i enlighet med vad i propositionen förordats i avsnittet Slutsatser
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1110. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om att Statens fastighetsverk får ta upp lån i Riksgäldskontoret för Investeringar m.m. i enlighet med vad i propositionen förordats
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU26
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1111. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om att Statens fastighetsverk får ta upp lån i Riksgäldskontoret för Investeringar m.m. i enlighet med vad i propositionen förordats
  Behandlas i
 1112. att riksdagen till Statligt utjämningsbidrag till kommuner för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 40 200 500 000 kr.
  Behandlas i
 1113. att riksdagen till Statligt utjämningsbidrag till kommuner för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 40 200 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU29
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1114. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för budgetregleringen som har förordats i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = återremiss
 1115. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för budgetregleringen som har förordats i propositionen
  Behandlas i
 1116. att riksdagen till Riksskatteverket för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 351 000 000 kr
  Behandlas i
 1117. att riksdagen till Riksskatteverket för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 351 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SkU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1118. att till Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JuU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1119. att till Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1120. att riksdagen till Marknadsdomstolen för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 6 080 000 kr.
  Behandlas i
 1121. att riksdagen till Marknadsdomstolen för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 6 080 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:LU32
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1122. att riksdagen till Utrikesförvaltningen för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 1 495 441 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1123. att riksdagen till Utrikesförvaltningen för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 1 495 441 000 kr.
  Behandlas i
 1124. att riksdagen godkänner de gjorda utfästelser som redogjorts för i propositionen
  Behandlas i
 1125. att riksdagen godkänner de gjorda utfästelser som redogjorts för i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1126. att riksdagen bemyndigar regeringen att göra de utfästelser och åtaganden som förordats i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1127. att riksdagen bemyndigar regeringen att göra de utfästelser och åtaganden som förordats i propositionen
  Behandlas i
 1128. att riksdagen till Svenska institutet för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 63 083 000 kr.
  Behandlas i
 1129. att riksdagen till Svenska institutet för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 63 083 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1130. att riksdagen till Radioprogramverksamhet för utlandet för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 51 363 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1131. att riksdagen till Radioprogramverksamhet för utlandet för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 51 363 000 kr.
  Behandlas i
 1132. att riksdagen till Samarbete med länderna i Central- och Östeuropa för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 640 999 000 kr.
  Behandlas i
 1133. att riksdagen till Samarbete med länderna i Central- och Östeuropa för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 640 999 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1134. att riksdagen medger att staten ikläder sig betalningsansvar i form av statsgarantier för exportkreditgivning för vissa länder i Central- och Östeuropa till ett belopp om högst 1 000 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1135. att riksdagen medger att staten ikläder sig betalningsansvar i form av statsgarantier för exportkreditgivning för vissa länder i Central- och Östeuropa till ett belopp om högst 1 000 000 000 kr
  Behandlas i
 1136. att riksdagen godkänner förslaget om att Försvarets civilförvaltning läggs ned och vad som i övrigt har angetts i anslutning härtill (avsnitt 2.4.2)
  Behandlas i
 1137. att riksdagen godkänner förslaget om att Försvarets civilförvaltning läggs ned och vad som i övrigt har angetts i anslutning härtill (avsnitt 2.4.2)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1138. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 12 900 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1139. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 12 900 000 kr.
  Behandlas i
 1140. att riksdagen godkänner den förändrade inriktningen i övrigt av arméförbanden
  Behandlas i
 1141. att riksdagen godkänner den förändrade inriktningen i övrigt av arméförbanden
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1142. att riksdagen godkänner att 1982 års JAS-ram omdefinieras till 60 200 000 000 kr i prisläget februari 1992 (avsnitt 4.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1143. att riksdagen godkänner att 1982 års JAS-ram omdefinieras till 60 200 000 000 kr i prisläget februari 1992 (avsnitt 4.3)
  Behandlas i
 1144. att riksdagen godkänner den förändrade inriktningen i övrigt av marinförbanden
  Behandlas i
 1145. att riksdagen godkänner den förändrade inriktningen i övrigt av marinförbanden
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1146. att riksdagen till Flygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 5 364 947 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1147. att riksdagen till Flygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 5 364 947 000 kr
  Behandlas i
 1148. att riksdagen till Operativ ledning m.m.: Anskaffning av materiel för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 117 396 000 kr
  Behandlas i
 1149. att riksdagen till Operativ ledning m.m.: Anskaffning av materiel för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 117 396 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1150. att riksdagen till Fortifikationsförvaltningen för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1151. att riksdagen till Fortifikationsförvaltningen för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr
  Behandlas i
 1152. att riksdagen till Överstyrelsen för civil beredskap: Tekniska åtgärder i ledningssystemet m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 87 692 000 kr
  Behandlas i
 1153. att riksdagen till Överstyrelsen för civil beredskap: Tekniska åtgärder i ledningssystemet m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 87 692 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1154. att riksdagen till Skyddsrum m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 495 613 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1155. att riksdagen till Skyddsrum m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 495 613 000 kr
  Behandlas i
 1156. att riksdagen bemyndigar regeringen att inom en kostnadsram av 100 000 000 kr godkänna avtal om nya beredskapslån som medför utbetalningar under senare budgetår
  Behandlas i
 1157. att riksdagen bemyndigar regeringen att inom en kostnadsram av 100 000 000 kr godkänna avtal om nya beredskapslån som medför utbetalningar under senare budgetår
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1158. att riksdagen till Gemensam försvarsforskning för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 485 713 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1159. att riksdagen till Gemensam försvarsforskning för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 485 713 000 kr
  Behandlas i
 1160. att riksdagen bemyndigar regeringen att disponera om medel mellan anslag inom den militära utgiftsramen i enlighet med vad som anförts härom
  Behandlas i
 1161. att riksdagen bemyndigar regeringen att disponera om medel mellan anslag inom den militära utgiftsramen i enlighet med vad som anförts härom
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1162. att riksdagen till Nämnden för vårdartjänst för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 8 971 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1163. att riksdagen till Nämnden för vårdartjänst för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 8 971 000 kr.
  Behandlas i
 1164. att riksdagen till Socialstyrelsen för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 316 395 000 kr.
  Behandlas i
 1165. att riksdagen till Socialstyrelsen för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 316 395 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1166. att riksdagen till Läkemedelsverket för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1167. att riksdagen till Läkemedelsverket för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1168. att riksdagen till Rättsmedicinalverket för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 163 136 000 kr.
  Behandlas i
 1169. att riksdagen till Rättsmedicinalverket för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 163 136 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1170. att riksdagen till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 14 560 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1171. att riksdagen till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 14 560 000 kr.
  Behandlas i
 1172. att riksdagen till Ersättningar till kommunerna för åtgärder för flyktingar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 4 295 000 000 kr.
  Behandlas i
 1173. att riksdagen till Ersättningar till kommunerna för åtgärder för flyktingar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 4 295 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1174. att riksdagen till Centrala studiestödsnämndens återbetalningsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisare ett anslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1175. att riksdagen till Centrala studiestödsnämndens återbetalningsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisare ett anslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1176. att riksdagen till Styrelsen för Sverigebilden för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 100 000 000 kr.
  Behandlas i
 1177. att riksdagen till Styrelsen för Sverigebilden för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 100 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1178. att riksdagen till Förvärv av konst för statens byggnader m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 28 038 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1179. att riksdagen till Förvärv av konst för statens byggnader m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 28 038 000 kr.
  Behandlas i
 1180. att riksdagen till Bidrag till folkbildningen för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 917 543 000 kr.
  Behandlas i
 1181. att riksdagen till Bidrag till folkbildningen för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 917 543 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1182. att riksdagen godkänner de ekonomiska förpliktelser för staten som följer av avtalet mellan staten och En Bok För Alla AB för perioden 1993/94-1995/96
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1183. att riksdagen godkänner de ekonomiska förpliktelser för staten som följer av avtalet mellan staten och En Bok För Alla AB för perioden 1993/94-1995/96
  Behandlas i
 1184. att riksdagen till Stöd till kulturtidskrifter för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 19 450 000 kr.
  Behandlas i
 1185. att riksdagen till Stöd till kulturtidskrifter för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 19 450 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1186. att riksdagen till Stöd till bokhandel för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 8 030 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1187. att riksdagen till Stöd till bokhandel för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 8 030 000 kr.
  Behandlas i
 1188. att riksdagen medger att regeringen lämnar Talboks- och punktskriftsbiblioteket ett beställningsbemyndigande på 11 000 000 kr för budgetåret 1994/95
  Behandlas i
 1189. att riksdagen medger att regeringen lämnar Talboks- och punktskriftsbiblioteket ett beställningsbemyndigande på 11 000 000 kr för budgetåret 1994/95
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1190. att riksdagen till Kabelnämnden för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 4 204 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1191. att riksdagen till Kabelnämnden för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 4 204 000 kr.
  Behandlas i
 1192. att riksdagen till Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 27 132 000 kr.
  Behandlas i
 1193. att riksdagen till Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 27 132 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1194. att riksdagen godkänner propositionens förslag till medelsberäkning för den avgiftsfinansierade verksamheten som bedrivs av Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1195. att riksdagen godkänner propositionens förslag till medelsberäkning för den avgiftsfinansierade verksamheten som bedrivs av Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB
  Behandlas i
 1196. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts i det föregående om stöd till idrotten från AB Tipstjänsts överskott.
  Behandlas i
 1197. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts i det föregående om stöd till idrotten från AB Tipstjänsts överskott.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1198. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 18 284 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UbU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1199. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 18 284 000 kr.
  Behandlas i
 1200. att riksdagen till Statens institut för handikappfrågor i skolan för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 99 088 000 kr.
  Behandlas i
 1201. att riksdagen till Statens institut för handikappfrågor i skolan för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 99 088 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UbU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1202. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om marknads- och konkurrensförutsättningar för Vägverkets verksamhet
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1203. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om marknads- och konkurrensförutsättningar för Vägverkets verksamhet
  Behandlas i
 1204. att riksdagen bemyndigar regeringen att med medel från anslaget B1 låta bestrida kostnader som annars skulle belasta anslaget B2. Drift och underhåll till statliga vägar
  Behandlas i
 1205. att riksdagen bemyndigar regeringen att med medel från anslaget B1 låta bestrida kostnader som annars skulle belasta anslaget B2. Drift och underhåll till statliga vägar
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU35
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = ny bordläggning
 1206. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om användning av delar av anslaget B2. för anskaffning av utrustning för hastighetsövervakning
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU35
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = ny bordläggning
 1207. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om användning av delar av anslaget B2. för anskaffning av utrustning för hastighetsövervakning
  Behandlas i
 1208. att riksdagen godkänner att Vägverket ges ett beställningsbemyndigande på 10 700 000 kronor för att anskaffa reservbromateriel år 1994 som avser år 1995
  Behandlas i
 1209. att riksdagen godkänner att Vägverket ges ett beställningsbemyndigande på 10 700 000 kronor för att anskaffa reservbromateriel år 1994 som avser år 1995
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1210. att riksdagen bemyndigar regeringen att vidta nödvändiga redovisningsåtgärder för att avveckla konstruktionen med underskott på Trafiksäkerhetsverkets anslag
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1211. att riksdagen bemyndigar regeringen att vidta nödvändiga redovisningsåtgärder för att avveckla konstruktionen med underskott på Trafiksäkerhetsverkets anslag
  Behandlas i
 1212. att riksdagen godkänner den i propositionen föreslagna ramen på 450 miljoner kronor för Banverkets upplåning i Riksgäldskontoret budgetåret 1993/94
  Behandlas i
 1213. att riksdagen godkänner den i propositionen föreslagna ramen på 450 miljoner kronor för Banverkets upplåning i Riksgäldskontoret budgetåret 1993/94
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1214. att riksdagen bemyndigar regeringen att med medel från anslaget C1. bestrida kostnader som annars skulle belasta anslaget C2. Drift och vidmakthållande av statliga järnvägar
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU35
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = ny bordläggning
 1215. att riksdagen bemyndigar regeringen att med medel från anslaget C1. bestrida kostnader som annars skulle belasta anslaget C2. Drift och vidmakthållande av statliga järnvägar
  Behandlas i
 1216. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om helikopterberedskap för sjöräddning
  Behandlas i
 1217. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om helikopterberedskap för sjöräddning
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1218. att riksdagen godkänner de ekonomiska mål som i propositionen förordats för verksamhetsåret 1993
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1219. att riksdagen godkänner de ekonomiska mål som i propositionen förordats för verksamhetsåret 1993
  Behandlas i
 1220. att riksdagen godkänner vad i propostionen anförts om betalningsansvaret för viss nyhetsförmedling till sjöfarten
  Behandlas i
 1221. att riksdagen godkänner vad i propostionen anförts om betalningsansvaret för viss nyhetsförmedling till sjöfarten
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1222. att riksdagen till Transportstöd för Gotland för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 160 000 000 kronor
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1223. att riksdagen till Transportstöd för Gotland för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 160 000 000 kronor
  Behandlas i
 1224. att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om inriktningen av anslaget D5
  Behandlas i
 1225. att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om inriktningen av anslaget D5
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1226. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om förvärv och tecknande av aktier m.m. i sådana bolag
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1227. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om förvärv och tecknande av aktier m.m. i sådana bolag
  Behandlas i
 1228. att riksdagen godkänner de resultat-, pris- och soliditetsmål för Luftfartsverkets verksamhet som i propositionen förordats för perioden 1993--1995
  Behandlas i
 1229. att riksdagen godkänner de resultat-, pris- och soliditetsmål för Luftfartsverkets verksamhet som i propositionen förordats för perioden 1993--1995
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1230. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om användningen av anslaget E1
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1231. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om användningen av anslaget E1
  Behandlas i
 1232. att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om inriktningen av anslaget E2
  Behandlas i
 1233. att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om inriktningen av anslaget E2
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1234. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om upphandlingen inför trafikåret 1994.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1235. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om upphandlingen inför trafikåret 1994.
  Behandlas i
 1236. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om disponering av fyra motorvagnar för trafik på sådana länsjärnvägar som trafikhuvudmannen i Jönköpings län har ansvar för
  Behandlas i
 1237. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om disponering av fyra motorvagnar för trafik på sådana länsjärnvägar som trafikhuvudmannen i Jönköpings län har ansvar för
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU33
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1238. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om ökad avgiftsfinansiering samt uppdrags- och affärsverksamhet
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1239. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om ökad avgiftsfinansiering samt uppdrags- och affärsverksamhet
  Behandlas i
 1240. att riksdagen godkänner att eventuell utgående reservation på reservationsanslaget Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut för budgetåret 1992/93 får användas för SMHI:s myndighetsverksamhet under budgetåret 1993/94
  Behandlas i
 1241. att riksdagen godkänner att eventuell utgående reservation på reservationsanslaget Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut för budgetåret 1992/93 får användas för SMHI:s myndighetsverksamhet under budgetåret 1993/94
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1242. att riksdagen godkänner förslaget om att fr.o.m. budgetåret 1993/94 tillämpa ramanslag vid SGI
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1243. att riksdagen godkänner förslaget om att fr.o.m. budgetåret 1993/94 tillämpa ramanslag vid SGI
  Behandlas i
 1244. att riksdagen godkänner att eventuell utgående reservation på reservationsanslaget Bidrag till Statens geotekniska institut för budgetåret 1992/93 får föras över till det nya ramanslaget och användas under budgetåret 1993/94
  Behandlas i
 1245. att riksdagen godkänner att eventuell utgående reservation på reservationsanslaget Bidrag till Statens geotekniska institut för budgetåret 1992/93 får föras över till det nya ramanslaget och användas under budgetåret 1993/94
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1246. att riksdagen godkänner den under år 1992 genomförda överföringen av verksamhet från Televerket till Magacom AB
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU31
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1247. att riksdagen godkänner den under år 1992 genomförda överföringen av verksamhet från Televerket till Magacom AB
  Behandlas i
 1248. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om Postverkets rätt att ta upp lån på marknaden eller i Riksgäldskontoret och att låna ut pengar till bolag i Postkoncernen
  Behandlas i
 1249. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om Postverkets rätt att ta upp lån på marknaden eller i Riksgäldskontoret och att låna ut pengar till bolag i Postkoncernen
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1250. att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om skälen för att delta i EUMETSAT-samarbetet, beräknade kostnader för fortsatt svenskt deltagande liksom om användarfinansiering.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1251. att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om skälen för att delta i EUMETSAT-samarbetet, beräknade kostnader för fortsatt svenskt deltagande liksom om användarfinansiering.
  Behandlas i
 1252. att riksdagen till Bidrag till jordbrukets rationalisering, m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 10 000 000 kr.
  Behandlas i
 1253. att riksdagen till Bidrag till jordbrukets rationalisering, m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 10 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1254. att riksdagen till investeringar inom miljöområdet för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 135 445 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1255. att riksdagen till investeringar inom miljöområdet för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 135 445 000 kronor.
  Behandlas i
 1256. att riksdagen till Markförvärv för jordbrukets rationalisering för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1257. att riksdagen till Markförvärv för jordbrukets rationalisering för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1258. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att Statens jordbruksverk för finansiering av underskottet i spannmålsregleringen för 1990 års skörd under budgetåret 1993/94 får disponera en rörlig kredit på 50 000 000 kr i Riksgäldskontoret
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1259. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att Statens jordbruksverk för finansiering av underskottet i spannmålsregleringen för 1990 års skörd under budgetåret 1993/94 får disponera en rörlig kredit på 50 000 000 kr i Riksgäldskontoret
  Behandlas i
 1260. att riksdagen till Fiskeriverket för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 49 463 000 kr.
  Behandlas i
 1261. att riksdagen till Fiskeriverket för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 49 463 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1262. att riksdagen till Statens veterinärmedicinska anstalt: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1263. att riksdagen till Statens veterinärmedicinska anstalt: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1264. att riksdagen till Industrins råvarukostnadsutjämning, m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 172 000 000 kr.
  Behandlas i
 1265. att riksdagen till Industrins råvarukostnadsutjämning, m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 172 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1266. att riksdagen godkänner vad som förordats om vegetabiliesektorn budgetåret 1993/94 (avsnitt 5.1)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1267. att riksdagen godkänner vad som förordats om vegetabiliesektorn budgetåret 1993/94 (avsnitt 5.1)
  Behandlas i
 1268. att riksdagen till Närings- och teknikutvecklingsverket: Förvaltningskostnader för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 172 200 000 kr.
  Behandlas i
 1269. att riksdagen till Närings- och teknikutvecklingsverket: Förvaltningskostnader för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 172 200 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1270. att riksdagen till Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 68 360 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1271. att riksdagen till Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 68 360 000 kronor.
  Behandlas i
 1272. att riksdagen till Konkurrensverket för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 62 000 000 kr.
  Behandlas i
 1273. att riksdagen till Konkurrensverket för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 62 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1274. att riksdagen till Kommerskollegium för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 48 471 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1275. att riksdagen till Kommerskollegium för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 48 471 000 kr.
  Behandlas i
 1276. att riksdagen medger att staten åtar sig betalningsansvar i form av statsgaranti för investeringar i utlandet till ett belopp av högst 2 000 000 000 kr
  Behandlas i
 1277. att riksdagen medger att staten åtar sig betalningsansvar i form av statsgaranti för investeringar i utlandet till ett belopp av högst 2 000 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1278. att riksdagen till Finansinspektionen för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 94 510 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1279. att riksdagen till Finansinspektionen för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 94 510 000 kr.
  Behandlas i
 1280. att riksdagen till Åtgärder inom delfunktionen Elkraft för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 63 946 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1281. att riksdagen till Åtgärder inom delfunktionen Elkraft för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 63 946 000 kr.
  Behandlas i
 1282. att riksdagen godkänner vad föredragande statsrådet har förordat om inriktningen av stöd till vissa solvärmeanläggningar (avsnitt 1.3.3)
  Behandlas i
 1283. att riksdagen godkänner vad föredragande statsrådet har förordat om inriktningen av stöd till vissa solvärmeanläggningar (avsnitt 1.3.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1284. att riksdagen till Sprängämnesinspektionen för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 15 275 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1285. att riksdagen till Sprängämnesinspektionen för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 15 275 000 kr.
  Behandlas i
 1286. att riksdagen till Elsäkerhetsverket för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 45 000 000 kr.
  Behandlas i
 1287. att riksdagen till Elsäkerhetsverket för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 45 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1288. att riksdagen godkänner att högst 50 000 000 kr av medlen under anslaget får användas för insatser inom den yrkesinriktade rehabiliteringen (avsnitt 2.6)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = återremiss
 1289. att riksdagen godkänner att högst 50 000 000 kr av medlen under anslaget får användas för insatser inom den yrkesinriktade rehabiliteringen (avsnitt 2.6)
  Behandlas i
 1290. att riksdagen till Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 28 448 611 000 kr.
  Behandlas i
 1291. att riksdagen till Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 28 448 611 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = återremiss
 1292. att riksdagen godkänner vad som anförts i propositionen om försöksverksamhet med bidrag till stödpersoner åt handikappade (avsnitt 2.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1293. att riksdagen godkänner vad som anförts i propositionen om försöksverksamhet med bidrag till stödpersoner åt handikappade (avsnitt 2.5)
  Behandlas i
 1294. att riksdagen till Täckande av förluster på grund av kreditgarantier till företag i glesbygder m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1295. att riksdagen till Täckande av förluster på grund av kreditgarantier till företag i glesbygder m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1296. att riksdagen till Statens arbetsgivarverk för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 47 848 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1297. att riksdagen till Statens arbetsgivarverk för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 47 848 000 kr.
  Behandlas i
 1298. att riksdagen till Statens löne- och pensionsverk för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1000 kr.
  Behandlas i
 1299. att riksdagen till Statens löne- och pensionsverk för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1300. att riksdagen till Länsstyrelserna m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 1 693 900 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1301. att riksdagen till Länsstyrelserna m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 1 693 900 000 kr.
  Behandlas i
 1302. att riksdagen medger en ram för de antikvariska myndigheternas tillstyrkanden av kulturstöd vid ombyggnad av kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse m.m. på 160 000 000 kr för budgetåret 1993/94
  Behandlas i
 1303. att riksdagen medger en ram för de antikvariska myndigheternas tillstyrkanden av kulturstöd vid ombyggnad av kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse m.m. på 160 000 000 kr för budgetåret 1993/94
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1304. att riksdagen till Stöd till icke-statliga kulturlokaler för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 25 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1305. att riksdagen till Stöd till icke-statliga kulturlokaler för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 25 000 000 kr.
  Behandlas i
 1306. att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om bolagisering av Centralnämndens för fastighetsdata uppdragsverksamhet utomlands
  Behandlas i
 1307. att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om bolagisering av Centralnämndens för fastighetsdata uppdragsverksamhet utomlands
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1308. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om fastighetsbeteckningsreformen på Gotland.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU14
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1309. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om fastighetsbeteckningsreformen på Gotland.
  Behandlas i
 1310. att riksdagen till Ersättningar på grund av radioaktivt nedfall för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1311. att riksdagen till Ersättningar på grund av radioaktivt nedfall för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1312. att riksdagen medger att beslut om bidrag till allmänna samlingslokaler under budgetåret 1993/94 meddelas inom en ram om 45 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1313. att riksdagen medger att beslut om bidrag till allmänna samlingslokaler under budgetåret 1993/94 meddelas inom en ram om 45 000 000 kr
  Behandlas i
 1314. att riksdagen medger att ramen för bidrag till fonden för fukt- och mögelskador vidgas till 435 000 000 kr
  Behandlas i
 1315. att riksdagen medger att ramen för bidrag till fonden för fukt- och mögelskador vidgas till 435 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1316. att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats i fråga om räntesubventioner för ombyggnad av småhus
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1317. att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats i fråga om räntesubventioner för ombyggnad av småhus
  Behandlas i
 1318. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i
 1319. att riksdagen till Statens försvarshistoriska museer för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 40 604 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1320. att riksdagen till Statens försvarshistoriska museer för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 40 604 000 kr
  Behandlas i
 1321. att riksdagen godkänner det program för budgetförstärkningar på 25 000 000 000 kr i 1994 års priser för åren 1994--1996 som har förordats i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FiU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = återremiss
 1322. att riksdagen godkänner det program för budgetförstärkningar på 25 000 000 000 kr i 1994 års priser för åren 1994--1996 som har förordats i propositionen
  Behandlas i
 1323. att riksdagen till Skattemyndigheterna för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 4 237 311 000 kr
  Behandlas i
 1324. att riksdagen till Skattemyndigheterna för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 4 237 311 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SkU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1325. att riksdagen till Specialskolor: Utrustning m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 8 748 000 kr.
  Behandlas i
 1326. att riksdagen till Specialskolor: Utrustning m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 8 748 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UbU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1327. att riksdagen bemyndigar regeringen att göra de utfästelser, åtaganden och utbetalningar som härutöver förordats
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1328. att riksdagen bemyndigar regeringen att göra de utfästelser, åtaganden och utbetalningar som härutöver förordats
  Behandlas i
 1329. att riksdagen till utvecklingssamarbete genom SIDA för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 6 702 000 000 kr
  Behandlas i
 1330. att riksdagen till utvecklingssamarbete genom SIDA för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 6 702 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU15
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1331. att riksdagen till Andra biståndsprogram för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 1 804 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU15
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1332. att riksdagen till Andra biståndsprogram för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 1 804 500 000 kr.
  Behandlas i
 1333. att riksdagen till Täckande av eventuella förluster i anledning av statliga garantier till länder i Central- och Östeuropa för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1334. att riksdagen till Täckande av eventuella förluster i anledning av statliga garantier till länder i Central- och Östeuropa för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1335. att riksdagen godkänner förslaget om nedläggning av civilbefälhavare och om ny indelning i civilområden samt vad i propositionen anförts om lokaliseringen av civilbefälhavarnas kanslier samt riktlinjer i övrigt som har angetts i anslutning härtill (avsnitt 2.4.3).
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1336. att riksdagen godkänner förslaget om nedläggning av civilbefälhavare och om ny indelning i civilområden samt vad i propositionen anförts om lokaliseringen av civilbefälhavarnas kanslier samt riktlinjer i övrigt som har angetts i anslutning härtill (avsnitt 2.4.3).
  Behandlas i
 1337. att riksdagen till Arméförband:Ledning och förbandsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 8 638 903 000 kr
  Behandlas i
 1338. att riksdagen till Arméförband:Ledning och förbandsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 8 638 903 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1339. att riksdagen godkänner vad i propositionen i övrigt anförts om Jas 39-projektet (avsnitt 4.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1340. att riksdagen godkänner vad i propositionen i övrigt anförts om Jas 39-projektet (avsnitt 4.3)
  Behandlas i
 1341. att riksdagen till Marinförband: Ledning och förbandsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 2 754 180 000 kr
  Behandlas i
 1342. att riksdagen till Marinförband: Ledning och förbandsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 2 754 180 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1343. att riksdagen till Flygvapenförband: Anskaffning av materiel för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 7 547 941 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1344. att riksdagen till Flygvapenförband: Anskaffning av materiel för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 7 547 941 000 kr
  Behandlas i
 1345. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att beställningar av materiel m.m. och utvecklingsarbete för operativ ledning får göras inom en kostnadsram av 111 300 000 kr
  Behandlas i
 1346. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att beställningar av materiel m.m. och utvecklingsarbete för operativ ledning får göras inom en kostnadsram av 111 300 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1347. att riksdagen till Försvarets materielverk för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 1 318 841 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1348. att riksdagen till Försvarets materielverk för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 1 318 841 000 kr
  Behandlas i
 1349. att riksdagen till Civilbefälhavarna för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 35 246 000 kr.
  Behandlas i
 1350. att riksdagen till Civilbefälhavarna för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 35 246 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1351. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1993/94 medge att ersättning utgår för beställningar av skyddsrum m.m. inom en kostnadsram på 533 400 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1352. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1993/94 medge att ersättning utgår för beställningar av skyddsrum m.m. inom en kostnadsram på 533 400 000 kr
  Behandlas i
 1353. att riksdagen till Överstyrelsen för civil beredskap: Industriella åtgärder för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 9 246 000 kr
  Behandlas i
 1354. att riksdagen till Överstyrelsen för civil beredskap: Industriella åtgärder för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 9 246 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1355. att riksdagen till Försvarets forskningsanstalt: Avgiftsfinansierad verksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1356. att riksdagen till Försvarets forskningsanstalt: Avgiftsfinansierad verksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr
  Behandlas i
 1357. att riksdagen fastställer anslagen på statsbudgeten inom den ekonomiska ramen för totalförsvarets civila del för budgetåret 1993/94 till 2 091 036 000 kr
  Behandlas i
 1358. att riksdagen fastställer anslagen på statsbudgeten inom den ekonomiska ramen för totalförsvarets civila del för budgetåret 1993/94 till 2 091 036 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1359. att riksdagen till Studiehjälp m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 2 086 780 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1360. att riksdagen till Studiehjälp m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 2 086 780 000 kr.
  Behandlas i
 1361. att riksdagen till Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 22 370 000 kr.
  Behandlas i
 1362. att riksdagen till Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 22 370 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1363. att riksdagen till Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 45 117 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1364. att riksdagen till Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 45 117 000 kr.
  Behandlas i
 1365. att riksdagen godkänner att nuvarande ordning för kreditgarantier till bokförlag avskaffas
  Behandlas i
 1366. att riksdagen godkänner att nuvarande ordning för kreditgarantier till bokförlag avskaffas
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1367. att riksdagen till Talboks- och punktskriftsbiblioteket budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 62 323 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1368. att riksdagen till Talboks- och punktskriftsbiblioteket budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 62 323 000 kr.
  Behandlas i
 1369. att riksdagen godkänner propositionens förslag till medelsberäkning avseende budgetåret 1993/94 för Radionämndens verksamhet.
  Behandlas i
 1370. att riksdagen godkänner propositionens förslag till medelsberäkning avseende budgetåret 1993/94 för Radionämndens verksamhet.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1371. att riksdagen till Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med handikapp för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 13 821 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UbU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1372. att riksdagen till Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med handikapp för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 13 821 000 kr.
  Behandlas i
 1373. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om en bolagisering av Vägverkets produktionsverksamhet med inriktning mot år 1995
  Behandlas i
 1374. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om en bolagisering av Vägverkets produktionsverksamhet med inriktning mot år 1995
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1375. att riksdagen godkänner att Vägverket bemyndigas att utnyttja väganslag för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd vägarbetsplan eller detaljplan med högst 10 000 000 kronor per år
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU35
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = ny bordläggning
 1376. att riksdagen godkänner att Vägverket bemyndigas att utnyttja väganslag för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd vägarbetsplan eller detaljplan med högst 10 000 000 kronor per år
  Behandlas i
 1377. att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om utredningen om färjetrafiken i Stockholmsregionen
  Behandlas i
 1378. att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om utredningen om färjetrafiken i Stockholmsregionen
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1379. att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om förändrade ekonomiska mål fr.o.m. verksamhetsåret 1994
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1380. att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om förändrade ekonomiska mål fr.o.m. verksamhetsåret 1994
  Behandlas i
 1381. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om betalningsansvaret för vissa bemanningskostnader
  Behandlas i
 1382. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om betalningsansvaret för vissa bemanningskostnader
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1383. att riksdagen godkänner riktlinjerna för det fortsatta arbetete med utarbetande av en ny myndighetsstruktur inom luftfartsområdet
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1384. att riksdagen godkänner riktlinjerna för det fortsatta arbetete med utarbetande av en ny myndighetsstruktur inom luftfartsområdet
  Behandlas i
 1385. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om Luftfartsverkets investeringar under perioden 1993--1995 samt bemyndigar regeringen att besluta om avvikelser därifrån
  Behandlas i
 1386. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om Luftfartsverkets investeringar under perioden 1993--1995 samt bemyndigar regeringen att besluta om avvikelser därifrån
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1387. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1993/94 vid behov omfördela medlen mellan anslagen F2. Köp av interregional persontrafik på järnväg och F3. Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss kollektivtrafik
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU33
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1388. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1993/94 vid behov omfördela medlen mellan anslagen F2. Köp av interregional persontrafik på järnväg och F3. Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss kollektivtrafik
  Behandlas i
 1389. att riksdagen godkänner Televerkets försäljning av fastigheten Aeolus 1 till Allmänna Pensionsfonden.
  Behandlas i
 1390. att riksdagen godkänner Televerkets försäljning av fastigheten Aeolus 1 till Allmänna Pensionsfonden.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU31
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1391. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om ram för Postverkets upplåning och Postverkets utlåning till bolag i Postkoncernen
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1392. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om ram för Postverkets upplåning och Postverkets utlåning till bolag i Postkoncernen
  Behandlas i
 1393. att riksdagen bemyndigar regeringen att vid behov höja de rörliga krediter som Statens jordbruksverk disponerar för inlösen av oljeväxter och spannmål samt för finansiering av underskott i spannmålsregleringen
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1394. att riksdagen bemyndigar regeringen att vid behov höja de rörliga krediter som Statens jordbruksverk disponerar för inlösen av oljeväxter och spannmål samt för finansiering av underskott i spannmålsregleringen
  Behandlas i
 1395. att riksdagen godkänner vad som förordats om vegetabiliesektorn budgetåret 1994/95 (avsnitt 5.2)
  Behandlas i
 1396. att riksdagen godkänner vad som förordats om vegetabiliesektorn budgetåret 1994/95 (avsnitt 5.2)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1397. att riksdagen godkänner att den rörliga kredit som ställs till EKN:s förfogande hos Riksgäldskontoret får uppgå till 3 500 000 000 kr för de gamla garantisystemen och till 200 000 000 kr för de nya systemen
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU23
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1398. att riksdagen godkänner att den rörliga kredit som ställs till EKN:s förfogande hos Riksgäldskontoret får uppgå till 3 500 000 000 kr för de gamla garantisystemen och till 200 000 000 kr för de nya systemen
  Behandlas i
 1399. att riksdagen godkänner den föreslagna investerings- och finansieringsplanen för Affärsverket svenska kraftnät som en ram för perioden 1993--1995 (avsnitt 2)
  Behandlas i
 1400. att riksdagen godkänner den föreslagna investerings- och finansieringsplanen för Affärsverket svenska kraftnät som en ram för perioden 1993--1995 (avsnitt 2)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1401. att riksdagen till Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 2 875 016 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = återremiss
 1402. att riksdagen till Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 2 875 016 000 kr
  Behandlas i
 1403. att riksdagen till Särskilda åtgärder för arbetshandikappade för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 6 386 203 000 kr.
  Behandlas i
 1404. att riksdagen till Särskilda åtgärder för arbetshandikappade för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 6 386 203 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1405. att riksdagen medger att av denna ram högst 10 000 000 kr får disponeras för bidrag till arkeologiska undersökningskostnader i samband med bostadsbyggande
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1406. att riksdagen medger att av denna ram högst 10 000 000 kr får disponeras för bidrag till arkeologiska undersökningskostnader i samband med bostadsbyggande
  Behandlas i
 1407. att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om komplettering av fastighetsdatasystemet med byggnadsidentiteter.
  Behandlas i
 1408. att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om komplettering av fastighetsdatasystemet med byggnadsidentiteter.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1409. att riksdagen medger att beslut om bidrag för handikappanpassning av folkparksteatrar under budgetåret 1993/94 meddelas inom en ram om 800 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1410. att riksdagen medger att beslut om bidrag för handikappanpassning av folkparksteatrar under budgetåret 1993/94 meddelas inom en ram om 800 000 kr
  Behandlas i
 1411. att riksdagen till Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 70 000 000 kr.
  Behandlas i
 1412. att riksdagen till Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 70 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1413. att riksdagen godkänner de ändringar i fråga om räntesubventioner för ombyggnad av flerbostadshus som förordats i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU10
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1414. att riksdagen godkänner de ändringar i fråga om räntesubventioner för ombyggnad av flerbostadshus som förordats i propositionen
  Behandlas i
 1415. att riksdagen till Kronofogdemyndigheterna för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 1 117 367 000 kr.
  Behandlas i
 1416. att riksdagen till Vissa nämnder m.m. inom Försvarsdepartementets område för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 18 575 000 kr
  Behandlas i
 1417. att riksdagen till Vissa nämnder m.m. inom Försvarsdepartementets område för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 18 575 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1418. att riksdagen till Kronofogdemyndigheterna för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 1 117 367 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:LU30
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1419. att riksdagen till Bidrag till internationella biståndsprogram för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 3 148 404 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1420. att riksdagen till Statens skola för vuxna i Härnösand för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 19 288 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UbU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1421. att riksdagen till Bidrag till internationella biståndsprogram för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 3 148 404 000 kr
  Behandlas i
 1422. att riksdagen till Statens skola för vuxna i Härnösand för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 19 288 000 kr.
  Behandlas i
 1423. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts i propositionen angående kunskapsuppbyggnad i det fransktalande Afrika
  Behandlas i
 1424. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts i propositionen angående kunskapsuppbyggnad i det fransktalande Afrika
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU15
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1425. att riksdagen till Arméförband: Anskaffning av materiel för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 3 777 295 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1426. att riksdagen till Arméförband: Anskaffning av materiel för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 3 777 295 000 kr
  Behandlas i
 1427. att riksdagen antar förslaget till ändring i lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän m.m. (avsnitt 4.4 och bilaga 5.1)
  Behandlas i
 1428. att riksdagen antar förslaget till ändring i lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän m.m. (avsnitt 4.4 och bilaga 5.1)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1429. att riksdagen till Marinförband: Anskaffning av materiel för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 2 920 355 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1430. att riksdagen till Marinförband: Anskaffning av materiel för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 2 920 355 000 kr
  Behandlas i
 1431. att riksdagen bemyndigar regeringen att på anslaget Flygvapenförband: Anskaffning av materiel för budgetåret 1993/94 disponera en kredit i Riksgäldskontoret på 1 700 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1432. att riksdagen bemyndigar regeringen att på anslaget Flygvapenförband: Anskaffning av materiel för budgetåret 1993/94 disponera en kredit i Riksgäldskontoret på 1 700 000 000 kr
  Behandlas i
 1433. att riksdagen till Operativ ledning m.m.: Anskaffning av anläggningar för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 79 580 000 kr
  Behandlas i
 1434. att riksdagen till Operativ ledning m.m.: Anskaffning av anläggningar för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 79 580 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1435. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att Försvarets materielverk, för uppdrag som innebär beställningar av förnödenheter och som inte belastar materielanskaffningsanslag för budgetåret 1993/94, får göra beställningar så att vid varje tillfälle uteliggande skuld inte överstiger 100 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1436. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att Försvarets materielverk, för uppdrag som innebär beställningar av förnödenheter och som inte belastar materielanskaffningsanslag för budgetåret 1993/94, får göra beställningar så att vid varje tillfälle uteliggande skuld inte överstiger 100 000 000 kr
  Behandlas i
 1437. att riksdagen bemyndigar regeringen att merbelasta anslaget Skyddsrum m.m. för budgetåret 1993/94 på grund av underutnyttjande av anslaget för budgetåret 1992/93
  Behandlas i
 1438. att riksdagen bemyndigar regeringen att merbelasta anslaget Skyddsrum m.m. för budgetåret 1993/94 på grund av underutnyttjande av anslaget för budgetåret 1992/93
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1439. att riksdagen till Överstyrelsen för civil beredskap: Kapitalkostnader för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 167 950 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1440. att riksdagen till Överstyrelsen för civil beredskap: Kapitalkostnader för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 167 950 000 kr
  Behandlas i
 1441. att riksdagen till Kustbevakningen för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 309 481 000 kr
  Behandlas i
 1442. att riksdagen till Kustbevakningen för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 309 481 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1443. att riksdagen bemyndigar regeringen att räkna om lämnade bemyndiganden med hänsyn till prisutvecklingen enligt nettoprisindex
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1444. att riksdagen bemyndigar regeringen att räkna om lämnade bemyndiganden med hänsyn till prisutvecklingen enligt nettoprisindex
  Behandlas i
 1445. att riksdagen till Studiemedel m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 6 130 000 000 kr.
  Behandlas i
 1446. att riksdagen till Studiemedel m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 6 130 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1447. att riksdagen till Bidrag till kontakttolkutbildning för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 7 974 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1448. att riksdagen till Bidrag till kontakttolkutbildning för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 7 974 000 kr.
  Behandlas i
 1449. att riksdagen till Litteraturstöd för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 40 866 000 kr.
  Behandlas i
 1450. att riksdagen till Litteraturstöd för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 40 866 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:KrU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1451. att riksdagen till Stöd för utveckling av skolväsendet för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 55 613 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UbU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1452. att riksdagen till Stöd för utveckling av skolväsendet för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 55 613 000 kr.
  Behandlas i
 1453. att riksdagen bemyndigar regeringen att godkänna ändringar i bolagsordningen för Vägverkets Investerings Aktiebolag i enlighet med vad i propositionen anförts
  Behandlas i
 1454. att riksdagen bemyndigar regeringen att godkänna ändringar i bolagsordningen för Vägverkets Investerings Aktiebolag i enlighet med vad i propositionen anförts
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1455. att riksdagen medger att regeringen vid behov när allmän väg, för vilken staten är väghållare övergår till enskild väghållning, får låta Vägverket disponera medel motsvarande gällande statsbidrag under anslaget B2. för kostnader som annars skulle belasta anslaget B5. Bidrag till drift och byggande av enskilda vägar
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU35
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = ny bordläggning
 1456. att riksdagen medger att regeringen vid behov när allmän väg, för vilken staten är väghållare övergår till enskild väghållning, får låta Vägverket disponera medel motsvarande gällande statsbidrag under anslaget B2. för kostnader som annars skulle belasta anslaget B5. Bidrag till drift och byggande av enskilda vägar
  Behandlas i
 1457. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om Sjöfartsverkets investeringar under perioden 1993--1995 samt bemyndigar regeringen att besluta om avvikelser därifrån
  Behandlas i
 1458. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om Sjöfartsverkets investeringar under perioden 1993--1995 samt bemyndigar regeringen att besluta om avvikelser därifrån
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1459. att riksdagen till Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 60 754 000 kronor
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1460. att riksdagen till Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 60 754 000 kronor
  Behandlas i
 1461. att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om statens ansvar för flygplatssystemet och resultatutjämning mellan statliga och kommunala flygplatser
  Behandlas i
 1462. att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om statens ansvar för flygplatssystemet och resultatutjämning mellan statliga och kommunala flygplatser
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1463. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om Postverkets fortsatta samarbete med Nordbanken och övriga banker
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1464. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om Postverkets fortsatta samarbete med Nordbanken och övriga banker
  Behandlas i
 1465. att riksdagen till Omställningsåtgärder i jordbruket m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 2 212 001 000 kr.
  Behandlas i
 1466. att riksdagen till Omställningsåtgärder i jordbruket m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 2 212 001 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1467. att riksdagen godkänner vad som förordats om fodermedelsregleringen (avsnitt 5.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1468. att riksdagen godkänner vad som förordats om fodermedelsregleringen (avsnitt 5.3)
  Behandlas i
 1469. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att EKN från budgetåret 1993/94 och tills vidare får uppta lån i utländsk valuta till ett motvärde av högst 1 200 000 000 kr, varav 200 000 000 kr för de nya systemen
  Behandlas i
 1470. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att EKN från budgetåret 1993/94 och tills vidare får uppta lån i utländsk valuta till ett motvärde av högst 1 200 000 000 kr, varav 200 000 000 kr för de nya systemen
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1471. att riksdagen godkänner att Affärsverket svenska kraftnät som en ram för rörlig kredit under budgetåret 1993/94 får uppta riksgäldslån om högst 100 000 000 kr (avsnitt 2)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1472. att riksdagen godkänner att Affärsverket svenska kraftnät som en ram för rörlig kredit under budgetåret 1993/94 får uppta riksgäldslån om högst 100 000 000 kr (avsnitt 2)
  Behandlas i
 1473. att riksdagen bereds ta del av vad som anförts i propositionen om överförandet av ansvaret för anskaffning av platser för skolans yrkes- och arbetslivsorientering till kommunerna (avsnitt 2.3).
  Behandlas i
 1474. att riksdagen bereds ta del av vad som anförts i propositionen om överförandet av ansvaret för anskaffning av platser för skolans yrkes- och arbetslivsorientering till kommunerna (avsnitt 2.3).
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:AU11
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = återremiss
 1475. att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om förhöjt bidragsunderlag för kulturhistoriska anpassningskostnader (avsnitt 8)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1476. att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om förhöjt bidragsunderlag för kulturhistoriska anpassningskostnader (avsnitt 8)
  Behandlas i
 1477. att riksdagen till Bidrag till allmänna samlingslokaler m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 85 000 000 kr.
  Behandlas i
 1478. att riksdagen till Bidrag till allmänna samlingslokaler m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 85 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1479. att riksdagen till Räntebidrag m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 31 180 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU11
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1480. att riksdagen till Räntebidrag m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 31 180 000 000 kr.
  Behandlas i
 1481. att riksdagen till Utredning av allvarliga olyckor för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 870 000 kr
  Behandlas i
 1482. att riksdagen till Utredning av allvarliga olyckor för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 870 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1483. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts i propositionen angående redovisning av Bistånd genom folkrörelser och enskilda organisationer.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU15
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1484. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts i propositionen angående redovisning av Bistånd genom folkrörelser och enskilda organisationer.
  Behandlas i
 1485. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att beställningar av materiel m.m. och utvecklingsarbete för arméförband får läggas ut inom en kostnadsram av 13 441 500 000 kr
  Behandlas i
 1486. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att beställningar av materiel m.m. och utvecklingsarbete för arméförband får läggas ut inom en kostnadsram av 13 441 500 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1487. att riksdagen till Statens skola för vuxna i Norrköping för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 19 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UbU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1488. att riksdagen till Statens skola för vuxna i Norrköping för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 19 000 000 kr.
  Behandlas i
 1489. att riksdagen bereds tillfälle ta del av vad i propositionen anförts om vissa frågor rörande försvarsindustrin (avsnitt 4.2)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1490. att riksdagen bereds tillfälle ta del av vad i propositionen anförts om vissa frågor rörande försvarsindustrin (avsnitt 4.2)
  Behandlas i
 1491. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att beställningar av materiel m.m. och utvecklingsarbete för marinförband får göras inom en kostnadsram av 5 127 200 000 kr
  Behandlas i
 1492. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att beställningar av materiel m.m. och utvecklingsarbete för marinförband får göras inom en kostnadsram av 5 127 200 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1493. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att beställningar av materiel m.m. och utvecklingsarbete för flygvapenförband får göras inom en kostnadsram av 2 194 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1494. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att beställningar av materiel m.m. och utvecklingsarbete för flygvapenförband får göras inom en kostnadsram av 2 194 000 000 kr
  Behandlas i
 1495. att riksdagen till Operativ ledning m.m.: Forskning och utveckling för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 167 218 000 kr
  Behandlas i
 1496. att riksdagen till Operativ ledning m.m.: Forskning och utveckling för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 167 218 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1497. att riksdagen till Försvarets radioanstalt för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 389 195 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1498. att riksdagen till Försvarets radioanstalt för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 389 195 000 kr
  Behandlas i
 1499. att riksdagen till Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 25 000 000 kr
  Behandlas i
 1500. att riksdagen till Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 25 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1501. att riksdagen till Överstyrelsen för civil beredskap: Täckande av förluster till följd av statliga beredskapsgarantier m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1502. att riksdagen till Överstyrelsen för civil beredskap: Täckande av förluster till följd av statliga beredskapsgarantier m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1503. att riksdagen till Anskaffning av materiel för Kustbevakningen anvisar ett reservationsanslag på 54 000 000 kr
  Behandlas i
 1504. att riksdagen till Anskaffning av materiel för Kustbevakningen anvisar ett reservationsanslag på 54 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1505. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1993/94 medge överskridande av den militära utgiftsramen och anslagen inom den ekonomiska ramen för totalförsvarets civila del samt av lämnade beställningsbemyndiganden, om det behövs av beredskapsskäl.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1506. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1993/94 medge överskridande av den militära utgiftsramen och anslagen inom den ekonomiska ramen för totalförsvarets civila del samt av lämnade beställningsbemyndiganden, om det behövs av beredskapsskäl.
  Behandlas i
 1507. att riksdagen till Vuxenstudiestöd m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 1 078 600 000 kr.
  Behandlas i
 1508. att riksdagen till Vuxenstudiestöd m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 1 078 600 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1509. att riksdagen till Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område anvisar ett reservationsanslag på 15 700 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UbU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1510. att riksdagen till Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område anvisar ett reservationsanslag på 15 700 000 kr.
  Behandlas i
 1511. att riksdagen bemyndigar regeringen att godkänna överlåtelse av aktier från staten till Vägverkets Investerings Aktiebolag
  Behandlas i
 1512. att riksdagen bemyndigar regeringen att godkänna överlåtelse av aktier från staten till Vägverkets Investerings Aktiebolag
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1513. att riksdagen godkänner inriktningen mot en bolagisering av Postverket senast den 1 januari 1994
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:TU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1514. att riksdagen godkänner inriktningen mot en bolagisering av Postverket senast den 1 januari 1994
  Behandlas i
 1515. att riksdagen godkänner vad som förordats om oljeväxtodlingen efter budgetåret 1993/94 (avsnitt 5.4)
  Behandlas i
 1516. att riksdagen godkänner vad som förordats om oljeväxtodlingen efter budgetåret 1993/94 (avsnitt 5.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1517. att riksdagen godkänner att EKN får bevilja utländska näringsidkare exportkreditgarantier i samband med export från Sverige enligt de riktlinjer föredragande statsrådet förordat
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1518. att riksdagen godkänner att EKN får bevilja utländska näringsidkare exportkreditgarantier i samband med export från Sverige enligt de riktlinjer föredragande statsrådet förordat
  Behandlas i
 1519. att riksdagen bemyndigar regeringen att teckna borgen till bolag i vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier intill ett sammanlagt belopp om 175 000 000 kr (avsnitt 2)
  Behandlas i
 1520. att riksdagen bemyndigar regeringen att teckna borgen till bolag i vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier intill ett sammanlagt belopp om 175 000 000 kr (avsnitt 2)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1521. att riksdagen till Kulturstöd vid ombyggnad m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 120 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:BoU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1522. att riksdagen till Kulturstöd vid ombyggnad m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 120 000 000 kr.
  Behandlas i
 1523. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som i propositionen anförts i fråga om inrättande av ett WHO-universitet i medicinsk teknologi.
  Behandlas i
 1524. att riksdagen till Försvarsmaktens utlandsstyrka m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1525. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som i propositionen anförts i fråga om inrättande av ett WHO-universitet i medicinsk teknologi.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UU15
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1526. att riksdagen till Försvarsmaktens utlandsstyrka m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1527. att riksdagen till Bidrag till svensk undervisning i utlandet m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 56 501 000 kr.
  Behandlas i
 1528. att riksdagen till Arméförband: Anskaffning av anläggningar för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 603 200 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1529. att riksdagen till Bidrag till svensk undervisning i utlandet m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 56 501 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UbU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1530. att riksdagen till Arméförband: Anskaffning av anläggningar för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 603 200 000 kr.
  Behandlas i
 1531. att riksdagen bereds tillfälle ta del av vad i propositionen anförts om personal (avsnitt 4.4)
  Behandlas i
 1532. att riksdagen bereds tillfälle ta del av vad i propositionen anförts om personal (avsnitt 4.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1533. att riksdagen till Marinförband: Anskaffning av anläggningar för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 166 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1534. att riksdagen till Marinförband: Anskaffning av anläggningar för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 166 000 000 kr.
  Behandlas i
 1535. att riksdagen till Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 423 600 000 kr.
  Behandlas i
 1536. att riksdagen till Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 423 600 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1537. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att beställningar av utvecklingsarbete för operativ ledning får läggas ut inom en kostnadsram av 140 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1538. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att beställningar av utvecklingsarbete för operativ ledning får läggas ut inom en kostnadsram av 140 000 000 kr.
  Behandlas i
 1539. att riksdagen till Värnpliktsverket för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 213 772 000
  Behandlas i
 1540. att riksdagen till Värnpliktsverket för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 213 772 000
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1541. att riksdagen till Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1542. att riksdagen till Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr
  Behandlas i
 1543. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att beställningar av materiel m.m. för Kustbevakningen får läggas ut inom en kostnadsram om 61 200 000 kr
  Behandlas i
 1544. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att beställningar av materiel m.m. för Kustbevakningen får läggas ut inom en kostnadsram om 61 200 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1545. att riksdagen till Timersättning vid vissa vuxenutbildningar för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 71 925 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1546. att riksdagen till Timersättning vid vissa vuxenutbildningar för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 71 925 000 kr.
  Behandlas i
 1547. att riksdagen till Fortbildning m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 85 560 000 kr.
  Behandlas i
 1548. att riksdagen till Fortbildning m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 85 560 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UbU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1549. att riksdagen godkänner vad som förordats om främjandet av ekologisk produktion (avsnitt 5.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1550. att riksdagen godkänner vad som förordats om främjandet av ekologisk produktion (avsnitt 5.5)
  Behandlas i
 1551. att riksdagen godkänner vad föredragande statsrådet anfört om matchning i enstaka fall
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1552. att riksdagen godkänner vad föredragande statsrådet anfört om matchning i enstaka fall
  Behandlas i
 1553. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1993/94 besluta i frågor som rör förvärv av aktier eller bildande av bolag inom Affärsverket svenska kraftnäts verksamhetsområde inom en ram av 135 000 000 kr (avsnitt 2)
  Behandlas i
 1554. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1993/94 besluta i frågor som rör förvärv av aktier eller bildande av bolag inom Affärsverket svenska kraftnäts verksamhetsområde inom en ram av 135 000 000 kr (avsnitt 2)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1555. att riksdagen bereds tillfälle ta del av vad i propositionen anförts om försvarsmakten och miljön (avsnitt 4.6).
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1556. att riksdagen godkänner regeringens förslag till ram för budgetåret 1993/94 för statsbidragsgrundande årselevplatser vid fristående skolor över grundskolenivå.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UbU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1557. att riksdagen bereds tillfälle ta del av vad i propositionen anförts om försvarsmakten och miljön (avsnitt 4.6).
  Behandlas i
 1558. att riksdagen godkänner regeringens förslag till ram för budgetåret 1993/94 för statsbidragsgrundande årselevplatser vid fristående skolor över grundskolenivå.
  Behandlas i
 1559. att riksdagen till Militärhögskolan för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 104 802 000 kr
  Behandlas i
 1560. att riksdagen till Militärhögskolan för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 104 802 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1561. att riksdagen till Frivilliga försvarsorganisationer inom den civila delen av totalförsvaret m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 77 790 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1562. att riksdagen till Frivilliga försvarsorganisationer inom den civila delen av totalförsvaret m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 77 790 000 kr
  Behandlas i
 1563. att riksdagen till Flygtekniska försöksanstalten för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 20 993 000 kr
  Behandlas i
 1564. att riksdagen till Flygtekniska försöksanstalten för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 20 993 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1565. att riksdagen, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Bidrag till vissa studiesociala ändamål för budgetåret 1993/94 beräknar ett förslagsanslag på 110 660 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU16
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1566. att riksdagen, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Bidrag till vissa studiesociala ändamål för budgetåret 1993/94 beräknar ett förslagsanslag på 110 660 000 kr.
  Behandlas i
 1567. att riksdagen till Genomförande av skolreformer för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 125 000 000 kr.
  Behandlas i
 1568. att riksdagen till Genomförande av skolreformer för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 125 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UbU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1569. att riksdagen godkänner vad som förordats om finansieringen av åtgärder inom vegetabiliesektorn (avsnitt 5.6)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1570. att riksdagen godkänner vad som förordats om finansieringen av åtgärder inom vegetabiliesektorn (avsnitt 5.6)
  Behandlas i
 1571. att riksdagen till Exportkreditnämnden, täckande av vissa utgifter för skadeersättningar under budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1572. att riksdagen till Exportkreditnämnden, täckande av vissa utgifter för skadeersättningar under budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1573. att riksdagen bemyndigar regeringen att ge Affärsverket svenska kraftnät rätt att självt besluta om förvärv och avyttring av aktier inom en sammanlagd ram av 10 000 000 kr (avsnitt 2)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1574. att riksdagen bemyndigar regeringen att ge Affärsverket svenska kraftnät rätt att självt besluta om förvärv och avyttring av aktier inom en sammanlagd ram av 10 000 000 kr (avsnitt 2)
  Behandlas i
 1575. att riksdagen till Frivilliga försvarsorganisationer inom den militära delen av totalförsvaret m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 157 710 000 kr
  Behandlas i
 1576. att riksdagen bemyndigar regeringen att, enligt vad i propositionen anförts, i vissa fall utöka den av riksdagen fastställda ramen för årselevplatser för budgetåret 1993/94.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UbU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1577. att riksdagen till Frivilliga försvarsorganisationer inom den militära delen av totalförsvaret m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 157 710 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1578. att riksdagen bemyndigar regeringen att, enligt vad i propositionen anförts, i vissa fall utöka den av riksdagen fastställda ramen för årselevplatser för budgetåret 1993/94.
  Behandlas i
 1579. att riksdagen till Vapenfristyrelsen för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 13 827 000
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1580. att riksdagen till Vapenfristyrelsen för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 13 827 000
  Behandlas i
 1581. att riksdagen till Flygtekniska försöksanstalten: Avgiftsfinansierad verksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr
  Behandlas i
 1582. att riksdagen till Flygtekniska försöksanstalten: Avgiftsfinansierad verksamhet för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1583. att riksdagen antar ett inom Utbildningsdepartementet upprättat förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100).
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UbU11
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1584. att riksdagen antar ett inom Utbildningsdepartementet upprättat förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100).
  Behandlas i
 1585. att riksdagen godkänner vad som förordats om grunderna för anpassningsåtgärder inom animaliesektorn (avsnitt 5.7)
  Behandlas i
 1586. att riksdagen godkänner vad som förordats om grunderna för anpassningsåtgärder inom animaliesektorn (avsnitt 5.7)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1587. att rksdagen bemyndigar regeringen att ge Affärsverket svenska kraftnät rätt att placera likvida medel i statspapper i enlighet med vad föredragande statsrådet har anfört (avsnitt 2)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1588. att rksdagen bemyndigar regeringen att ge Affärsverket svenska kraftnät rätt att placera likvida medel i statspapper i enlighet med vad föredragande statsrådet har anfört (avsnitt 2)
  Behandlas i
 1589. att riksdagen till Särskilda avvecklingskostnader för Försvarets datacenter, för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr
  Behandlas i
 1590. att riksdagen till Bidrag till driften av fristående skolor för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 222 257 000 kr.
  Behandlas i
 1591. att riksdagen till Särskilda avvecklingskostnader för Försvarets datacenter, för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1592. att riksdagen till Bidrag till driften av fristående skolor för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 222 257 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UbU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1593. att riksdagen till Vapenfristyrelsen: Vapenfria tjänstepliktiga för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 119 499 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1594. att riksdagen till Vapenfristyrelsen: Vapenfria tjänstepliktiga för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 119 499 000 kr.
  Behandlas i
 1595. att riksdagen till Försvarets mediecenter för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr
  Behandlas i
 1596. att riksdagen till Försvarets mediecenter för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 1 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:FöU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1597. att riksdagen till Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa lärarutbildningar för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 100 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:SfU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1598. att riksdagen till Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa lärarutbildningar för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 100 000 000 kr.
  Behandlas i
 1599. att riksdagen till Särskilda insatser på skolområdet för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 203 914 000 kr.
  Behandlas i
 1600. att riksdagen till Särskilda insatser på skolområdet för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 203 914 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:UbU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1601. att riksdagen bemyndigar regeringen att disponera influtna medel från utförsäljning av olja från statliga krigslager i enlighet med vad föredragande statsrådet har anfört (avsnitt 4)
  Behandlas i

  Betänkande 1992/93:NU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1602. att riksdagen bemyndigar regeringen att disponera influtna medel från utförsäljning av olja från statliga krigslager i enlighet med vad föredragande statsrådet har anfört (avsnitt 4)
  Behandlas i

Behandlas i betänkande (125)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.