Offentlig förvaltning

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU37

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2018

Beslut

Regeringen bör överväga utökat straffansvar för tjänstefel (KU37)

Riksdagen anser att ett utökat straffansvar för tjänstefel i den offentliga förvaltningen skulle förbättra medborgarnas rättssäkerhet och öka förtroendet för den offentliga verksamheten. Därför uppmanade riksdagen i ett tillkännagivande regeringen att se över lagstiftningen om tjänstefel, med inriktningen att fler handlingar än i dag ska kunna bestraffas.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande till regeringen om att en introduktionsutbildning för statsanställda ska införas. Riksdagen lyfte fram hur viktigt det är att statsanställda har goda kunskaper om den statliga värdegrunden och de grundläggande regler som gäller i statsförvaltningen, som till exempel regler om offentlighet och sekretess.

Riksdagens tillkännagivande kom när riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall och delvis bifall till motioner med tillkännagivande om tjänstemannaansvar. Delvis bifall till motioner med tillkännagivande om introduktionsutbildning för statsanställda. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2018-03-15, 2018-03-28

Regeringen bör överväga utökat straffansvar för tjänstefel (KU37)

Konstitutionsutskottet (KU) anser att ett utökat straffansvar för tjänstefel i den offentliga förvaltningen skulle förbättra medborgarnas rättssäkerhet och öka förtroendet för den offentliga verksamheten. Därför föreslår ett enigt utskott att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att se över lagstiftningen om tjänstefel, med inriktningen att fler handlingar än i dag ska kunna bestraffas.

KU föreslår också att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att en introduktionsutbildning för statsanställda ska införas. Utskottet framhåller hur viktigt det är att statsanställda har goda kunskaper om den statliga värdegrunden och de grundläggande regler som gäller i statsförvaltningen, som till exempel regler om offentlighet och sekretess.

KU:s förslag till tillkännagivande kom när utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.