Till innehåll på sidan

Länsstyrelsens handläggningstider

Motion 2017/18:1410 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en effektivisering av länsstyrelsernas handläggningstider och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är viktigt att vi har en rättssäker och effektiv statsförvaltning med god kvalitet, service och tillgänglighet. Det kräver ett kontinuerligt utvecklingsarbete. I den svenska förvaltningsmodellen ankommer det på varje myndighets ledning att, i enlighet med regleringen i myndighetsförordningen (2007:515), se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt. Handläggning av ärenden där någon enskild är part ska vidare enligt förvaltningslagen (1986:223) handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.

När det gäller länsstyrelsernas ärendehandläggning vidtar länsstyrelserna olika åtgärder för att minska ärendebalanser och handläggningstider. Länsstyrelserna har bl.a. satt upp gemensamma mål för handläggningstider för ett urval av ärendeslag. Regeringen har beslutat om inriktningsmål för miljöprövningsdelegationernas handläggning liksom för länsstyrelsernas handläggning av överklaganden enligt plan- och bygglagen.

Men det finns många vittnesmål och ärenden som visar att handläggningstiderna vid många av våra länsstyrelser är alltför långa. Till exempel har Länsstyrelsen i Västernorrlands län JO-anmälts för långsam handläggning.

Handläggningstiderna för tillstånd för miljöfarlig B-verksamhet har enligt en undersökning från Ramböll blivit allt längre de senaste åren. Skogsforsks studie från 2016 visar även den hur ledtiderna från tre miljöprövningsdelegationer i Umeå, Härnösand och Falun varierade från att ärendet tog 66 dagar till nästan 3 år. Genomsnittstiden för att miljöpröva ärenden om bergtäkt var mellan ett knappt halvår till 1,5 år.

Oavsett om det är miljöprövningsdelegationen, ett överklagat kommunalt beslut eller en överprövning av ett LIS-beslut eller annan myndighetsutövning är handläggningstiderna långa på många länsstyrelser. Det är av största betydelse att ärendet hanteras i rimlig tid vad det än må handla om.

Utifrån förvaltningslagen ska en myndighet agera på ett snabbt och effektivt sätt gentemot medborgaren. Naturligtvis finns det enklare och svårare ärenden, men länsstyrelsen bör ändå kunna redovisa för medborgaren var ärendet ligger i hanteringen samt när den kan komma fram till ett beslut.

Regeringen bör vidta åtgärder för att effektivisera handläggningen vid landets länsstyrelser och för att minska skillnader i handläggningstid mellan olika länsstyrelser.

 

 

Anna-Caren Sätherberg (S)

Kalle Olsson (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en effektivisering av länsstyrelsernas handläggningstider och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.