Utökning av tjänstemannaansvaret

Motion 2016/17:2178 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utöka tjänstemannaansvaret för att möjliggöra ansvarsutkrävande av tjänstemän i offentlig förvaltning som har arbetat mot eller fattat beslut som stridit mot regelverket och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Privatpersoner och företag som är i kontakt med myndigheter och offentliga förvaltningar upplever ibland att de blir behandlade på ett sätt som inte är förenligt med lagar och regler i offentlig verksamhet. Alla personer som utför ett arbete har ett ansvar att sköta jobbet på ett professionellt och korrekt sätt.

Tyvärr finns det tillfällen där det har gått fel på grund av att en tjänsteman tolkat lagar, regler och förordningar på ett felaktigt sätt. I sådana fall bör vi se över möjligheten att avkräva tjänstemannen ansvar för de fel som eventuellt har begåtts. Den möjligheten är idag begränsad eftersom tjänstemannaansvaret inom offentlig förvaltning reformerades 1975.

Enligt 20 kap. 1 § brottsbalken (BrB) ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, ska inte dömas till ansvar.

Om den offentliga förvaltningen ska kunna bli ännu bättre bör vi se över möjligheten att utöka tjänstemannaansvaret för att på så sätt skydda privatpersoner och företag i de fall fel har begåtts.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utöka tjänstemannaansvaret för att möjliggöra ansvarsutkrävande av tjänstemän i offentlig förvaltning som har arbetat mot eller fattat beslut som stridit mot regelverket och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.