Återinför ett utökat tjänstemannaansvar

Motion 2017/18:1941 av Christian Holm Barenfeld (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utöka tjänstemannaansvaret för att möjliggöra ansvarsutkrävande av tjänstemän i offentlig förvaltning som har arbetat mot eller fattat beslut som stridit mot regelverket, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Privatpersoner och företag upplever ibland vid kontakter med myndigheter och offentliga institutioner att de blir felaktigt behandlade i förhållande till vad som är förenligt med lagar och regler i offentlig verksamhet. Det åligger ju alla personer som utför ett arbete, att de har ett ansvar att sköta sitt jobb på ett så korrekt och professionellt sätt som möjligt.

Vid vissa tillfällen händer det att något har gått fel på grund av att en tjänsteman har tolkat lagar, regler och förordningar på ett felaktigt sätt. I dessa fall bör möjligheten ses över att utkräva ansvar av tjänstemannen för de eventuella fel som begåtts. Den möjligheten är idag mycket begränsad då tjänstemannaansvaret inom den offentliga förvaltningen reformerades 1974.

Beteckningen tjänstefel återinfördes 1989, men med en annan innebörd än vad tjänstefel tidigare haft. Enligt 20 kap. 1 § brottsbalken (BrB) ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Är gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter att anse som ringa, ska personen inte dömas till ansvar.

För att den offentliga förvaltningen ska kunna utvecklas och bli ännu bättre bör möjligheten ses över att återinföra ett utökat tjänstemannaansvar till skydd för privatpersoner och företag i fall där fel har begåtts.

 

 

Christian Holm Barenfeld (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utöka tjänstemannaansvaret för att möjliggöra ansvarsutkrävande av tjänstemän i offentlig förvaltning som har arbetat mot eller fattat beslut som stridit mot regelverket, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.