Onsdag den 18 april 2018

Kammarens föredragningslistor 2017/18:100

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2017/18:100

Onsdagen den 18 april 2018

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 28 mars

 

 

Anmälan om ersättare

 

2

Linus Sköld (S) som ersättare fr.o.m. den 16 april t.o.m. den 3 juni under Hannah Bergstedts (S) ledighet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Linus Sköld (S) som suppleant i skatteutskottet och näringsutskottet fr.o.m. i dag t.o.m. den 3 juni under Hannah Bergstedts (S) ledighet

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

4

2017/18:213 Mervärdesskatteregler för vouchrar

SkU

5

2017/18:235 Följdändringar till ny förvaltningslag

KU

6

2017/18:241 Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med syn- eller annan läsnedsättning

NU

 

EU-dokument

 

7

COM(2018) 135 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 11 juni 2018

FiU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Justitieutskottets betänkanden

 

8

Bet. 2017/18:JuU14 Straffrättsliga frågor

27 res. (M, SD, C, V, L, KD, -)

9

Bet. 2017/18:JuU17 Våldsbrott och brottsoffer

15 res. (M, SD, C, V, L, KD, -)

 

Kulturutskottets betänkanden

 

10

Bet. 2017/18:KrU3 Civila samhället inklusive trossamfund

11 res. (M, SD, C, V, L, KD)

11

Bet. 2017/18:KrU7 Kulturarvsfrågor

9 res. (M, SD, C, L, KD)

 

Utrikesutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2017/18:UU16 Interparlamentariska unionen (IPU)

 

13

Bet. 2017/18:UU17 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

 

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Försvarsutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2017/18:FöU7 Civilt försvar och krisberedskap

50 res. (M, SD, C, V, L, KD)

15

Bet. 2017/18:FöU11 Ny strålskyddslag

 

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2017/18:UbU18 Övergripande skolfrågor

28 res. (M, SD, C, V, L, KD)

17

Bet. 2017/18:UbU19 Lärare och elever

48 res. (M, SD, C, V, L, KD)

18

Bet. 2017/18:UbU20 Grundläggande om utbildningen

35 res. (M, SD, C, V, L, KD)

19

Bet. 2017/18:UbU22 Karriärstegsreformen och Lärarlönelyftet

1 res. (SD)

20

Bet. 2017/18:UbU21 Samisk utbildning

1 res. (SD)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

21

Bet. 2017/18:KU23 Ny dataskyddslag

2 res. (SD)

22

Bet. 2017/18:KU24 Anpassning av valdatabaslagen till EU:s dataskyddsförordning

 

23

Bet. 2017/18:KU25 Anpassning av vissa lagar inom riksdagsområdet till EU:s dataskyddsförordning

 

24

Bet. 2017/18:KU36 Författningsfrågor

21 res. (M, SD, C, V, L, KD)

25

Bet. 2017/18:KU37 Offentlig förvaltning

13 res. (SD, C, V, L, KD)

 

Justitieutskottets betänkande

 

26

Bet. 2017/18:JuU33 Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning

 

 

Civilutskottets betänkanden

 

27

Bet. 2017/18:CU19 Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning

 

28

Bet. 2017/18:CU21 En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde

 

 

Skatteutskottets betänkande

 

29

Bet. 2017/18:SkU15 Anpassningar av vissa författningar inom skatt, tull och exekution till EU:s dataskyddsförordning

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

30

Bet. 2017/18:AU12 Anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

31

Bet. 2017/18:MJU16 Livsmedelspolitik

12 res. (M, SD, C, V, L, KD)

32

Bet. 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik

11 res. (S, M, SD, MP, C, V, KD)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

33

Bet. 2017/18:NU12 Näringspolitik

49 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

34

Bet. 2017/18:NU17 Myndighetsuppgifter på elområdet

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.