Återinförande av ämbetsmannaansvaret

Motion 2016/17:1784 av Said Abdu (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra ämbetsmannaansvaret och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Statens uppdrag är att lägga grunden för ett gott styrelseskick. Men det offentliga – med sin ofantliga makt – ska inte skapa problem utan underlätta för individen. Staten ska finnas där som ett skyddsnät om individens eller entreprenörens drömmar inte skulle slå in. Det offentliga och dess tjänstemän ska inte lägga krokben för den som har snubblat på sin resa, utan hjälpa upp och stärka individen. För att säkerställa att personer i det offentligas tjänst uppträder på korrekt sätt och uppfyller sina åtaganden enligt förvaltningslagen behöver ämbetsmannaansvaret återupprättas.

Ämbetsmannaansvaret framhöll tjänstemannens ansvar för sin myndighetsutövning. Den som missbrukade sin ställning eller försummade sina åtaganden kunde ställas under straffrättsligt ansvar på ett mer långtgående sätt än vad som är möjligt med dagens regler om tjänstefel. En statlig tjänsteman kunde enligt 18 § i den tidigare statstjänstemannalagen åläggas disciplinpåföljd om han uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatte vad som ålagts honom i hans tjänst och felet inte var ringa (prop. 1975/76:52). Bland övriga påföljder fanns böter och fängelse, men även avsättning och suspension.

Den 1 januari 1976 avskaffades ämbetsmannaansvaret och ersattes med brottsbalkens regler om tjänstefel. Från starten kom reformen att kritiseras från remissinstanser och riksdagspartier. Utredningar och lagstiftningsmässiga förändringar har gett oss det system för ansvarsutkrävande som vi har idag.

Under de senaste åren har ett flertal skandaler avslöjats i kommunala förvaltningar och statliga ämbetsverk. Skattepengar har förslösats på orimliga kommunala projekt, en generaldirektör mobilsurfade i utlandet för 280 000 kronor och enskilda näringsidkare trakasseras av kommunala tjänstemän. Sammantaget riskerar detta att rubba medborgarnas förtroende för det offentliga. Det är djupt oroande.

Medborgarnas bekymmer måste mötas med adekvat lagstiftning. Sverige har en stolt modern historia med låg korruption. Vi behöver återinföra ämbetsmannaansvaret för att stävja den utveckling som skett under de senaste decennierna. Medborgarna ska känna förtroende för att offentliga tjänstemän fullgör sina åtaganden och följer gällande lagar och regler. För att garantera detta behöver vi återinföra ämbetsmannaansvaret.

 

 

Said Abdu (L)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra ämbetsmannaansvaret och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.