Handläggningstider för myndigheter

Motion 2017/18:1988 av Hans Rothenberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det vid alla myndighetskontakter bör vara tydligt hur och med vilken tidsåtgång myndigheten förväntas agera gentemot den enskilde och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En myndighet är i Sverige varje offentligt organ som inte är en beslutande politisk församling. En myndighet har i många fall inrättats för att fullgöra en eller flera uppgifter som det uteslutande ankommer på staten eller kommunen att sköta. Besluten kan gälla rättigheter, skyldigheter, förmåner eller annat jämförbart och således vara såväl gynnande som förpliktande för den enskilde. Myndigheterna utgör tillsammans med de beslutande församlingarna den offentligrättsliga statliga och kommunala organisationen och är ytterst ute att betrakta som varande i medborgarnas tjänst.

Myndigheter har en skyldighet att agera på ett sätt som är bra för medborgarna. Detta innebär att myndigheterna ska värna om medborgarnas intressen. Varje myndighet ska inom sitt verksamhetsområde lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Serviceskyldigheten gäller oberoende av om den enskilde begär hjälp eller inte.

Även om myndigheterna formellt är i medborgarnas tjänst är det dock vanligt förekommande att människor känner tillkortakommanden vid kontakter med myndigheter. Det kan förstås vara subjektivt men även i fall där formella fel begås krävs det kraft och uthållighet från den enskildes sida för att vid uppkomna fall kunna föra sin talan mot myndigheter. Ur demokrati- och rättssäkerhetsperspektiv är den enskilde vid tvister parterna emellan, ofta i en svagare position gentemot myndigheten. Inte minst gäller detta handläggningstider.

För att stärka medborgarens rättigheter vid myndighetskontakter är det viktigt att det klart och tydligt framgår hur och med vilken tidsåtgång myndigheten förväntas agera gentemot den enskilde. Transparensen i myndighetsutövandet är central för att upprätthålla förtroendet i det ömsesidiga samhällskontraktet. Därför bör detta tydligt framgå vid alla myndighetskontakter.

 

 

Hans Rothenberg (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det vid alla myndighetskontakter bör vara tydligt hur och med vilken tidsåtgång myndigheten förväntas agera gentemot den enskilde och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.