Så fungerar dokument-ID

Alla dokument på riksdagens öppna data har ett unikt ID. Det finns i slutet av dokumentets webbadress och kan användas för att unikt identifiera ett dokument.

Varje dokument-ID består av tre olika delar:

  • kod för riksmöte/år
  • kod för dokumentserie
  • dokumentbeteckning

Exemplet nedan har ID GZ01MJU21. XML-taggen för dokument-ID är dok_id.

https://data.riksdagen.se/dokument/GZ01MJU21

Svensk författningssamling (SFS), det vill säga lagar, är ett undantag från standarden. Dokument-ID för SFS:er består av beteckningen "sfs" följt av år och nummer, med bindestreck mellan alla tre delar.

SFS 1974:152 har till exempel dokument-ID sfs-1974-152.

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1974-152

Kod för riksmöte eller år

De två första tecknen i ett dokument-ID anger riksmöte eller år för dokumentet:

TeckenRiksmöte/år
FT1970
FU1971
FV1972
FW1973
FX1974
FY1975
FZ1975/76
G01976/77
G11977/78
G21978/79
G31979/80
G41980/81
G51981/82
G61982/83
G71983/84
G81984/85
G91985/86
GA1986/87
GB1987/88
GC1988/89
GD1989/90
GE1990/91
GF1991/92
GG1992/93
GH1993/94
GI1994/95
GJ1995/96
GK1996/97
GL1997/98
GM1998/99
GN1999/2000
GO2000/01
GP2001/02
GQ2002/03
GR2003/04
GS2004/05
GT2005/06
GU2006/07
GV2007/08
GW2008/09
GX2009/10
GY2010/11
GZ2011/12
H02012/13
H12013/14
H22014/15
H32015/16
H42016/17
H52017/18
H62018/19
H72019/20
H82020/21
H92021/22
HA2022/23
HB2023/24
ZZFallback - uppgift om riksmöte eller år saknas.

Kod för dokumentserie (dokumentseriekod)

Det tredje och fjärde tecknet i ett dokument-ID anger vilken dokumentserie dokumentet ingår i:

TeckenDokumentserie
01Betänkande eller utlåtande
02Motion
03Proposition eller regeringsskrivelse
04Framställning eller redogörelse
05Yttrande
06Fakta-pm
09Kammarens protokoll
10Interpellation
11Skriftlig fråga
12Svar på skriftlig fråga
0AEU-nämndens stenografiska uppteckningar
0HSammanställning
0IKammarens föredragningslista
0JKammarens talarlista
0KRiksdagsskrivelse
0LKallelse och föredragningslista
0MMinisterråd
0NEU-nämndens bilaga
0WRapport från riksdagen (rfr)
A1Utskottsdokument
A2EU-nämndens dokument
A3Utskottsmöte
A4Skriftligt samråd
A5Utredning från Riksdagsförvaltningen (urf)
A6Utredning från riksdagen (urd)
B1Kommittédirektiv (dir)
B2Kommittéberättelse (komm)
B3Statens offentliga utredning (sou)
B4Departementsserien (ds)
B5Riksrevisionens granskningsrapport (rir)
B6EU-förslag (kom)
C1Kammaraktivitet
C2Sammankomst utanför kammaren (till exempel utfrågningar, seminarier, presskonferenser)
C3Votering
C4Övriga kalenderhändelse (till exempel att allmänna motionstiden startar/slutar)
CCBilaga
D1Sammanställning
ZZFallback - uppgift om dokumentserie saknas

Dokumentbeteckning

Det femte tecknet och alla tecken därefter i ett dokument-ID anger dokumentets beteckning. Hur dokumentbeteckningen ser ut beror på vilken dokumentserie dokumentet ingår i.

För betänkanden (dokumentseriekod 01) och motioner (dokumentseriekod 02) är dokumentbeteckningen lika med utskottsbeteckningen och ett löpnummer. AU1 är till exempel beteckningen för arbetsmarknadsutskottets första betänkande. A1 är beteckningen för den första motion som remitterades till arbetsmarknadsutskottet.

För interpellationer (dokumentseriekod 10), skriftliga frågor (dokumentseriekod 11) och svar på skriftliga frågor (dokumentseriekod 12) är dokumentbeteckningen ett löpnummer, till exempel 123. Detta gäller även för till exempel SOU och DS.

För flera dokumentserier, till exempel utredningar från Riksdagsförvaltningen (dokumentseriekod A5) och rapporter från riksdagen (dokumentseriekod 0W), är dokumentbeteckningen lika med förkortningen för dokumentserien och ett löpnummer, till exempel rfr3, som är beteckningen för den tredje rapporten från riksdagen.

Dokumentbeteckningen för dokumentserierna kammaraktiviteter (dokumentseriekod C1), sammankomster (dokumentseriekod C2) och kalenderhändelser (dokumentseriekod C4) konstrueras något annorlunda. Beteckningen består av tre delar. Först kommer datumet för aktiviteten, därefter en kod för typen av kammaraktivitet eller sammankomst och sist ett löpnummer som används om fler än en kammaraktivitet eller sammankomst av samma typ äger rum samma dag.

Koden för olika typer av kammaraktiviteter och sammankomster är enligt tabellen nedanför. Mer detaljerade beskrivningar av de olika aktiviteterna i kammaren finns på ingången Debatter och beslut i kammaren. 

Debatter och beslut i kammaren

TeckenFörklaring
avavslutning
bubudgetdebatt
dvdebatt med anledning av vårpropositionen
roriksmötets öppnande
upupprop
vaval
areåterrapportering från Europeiska rådets möte
ipinterpellationsdebatt
apärendedebatt
fsfrågestund
blbordläggning av ärenden
bdbordläggningsdebatt
bpbordläggningsplenum
vobeslut (voteringar)
sfstatsministerns frågestund
adaktuell debatt
alallmänpolitisk debatt
sdsärskild debatt
pdpartiledardebatt
arinformation från regeringen
udutrikespolitisk debatt
dtallmän debattimme
rdremissdebatt
ouöppen utskottsutfrågning
pkpresskonferens
seseminarium
osöppet samråd
ohöppet hus
ininledning
urUngdomens riksdag
paparentation
stsammanträde
kfkonferens
pfanmälan om partiföreträdare
hahälsningsanförande
hhhögtidlighållande
euEU-debatt
ibinkommande besök
ubutgående besök
kalkalenderhändelse

Voteringar kan höra till två olika dokumentserier, antingen kammaraktivitet (dokumentseriekod C1) eller votering (dokumentseriekod C3):

  1. En votering som hör till dokumentserien kammaraktivitet avser hela voteringstillfället, det vill säga alla ärenden som ska voteras. Dokument-ID för en sådan votering skapas i förhand, när det fortfarande inte är känt exakt vilka ärenden som ska voteras, och används i kalendern på riksdagen.se. Ett exempel: H0C120120919vo1 betyder 2012/13 (H0), kammaraktivitet (C1), den 19 september 2012 (20120919), beslut (vo) och 1 (första voteringen den dagen).
  2. En votering som hör till dokumentserien votering avser ett specifikt ärende. Dokument-ID för en sådan votering skapas i efterhand för att kunna knyta voteringen till ärendet. Ett exempel: GZC320120619FiU22 som betyder 2011/12 (GZ), votering (C3), den 19 juni 2012 (20120619) och dokumentbeteckningen för betänkandet i ärendet (FiU22).

Tolkade sändningar på engelska och teckenspråk förekommer. Dessa märks upp sist i dok_id:et med en (engelska) eller tt (teckenspråk). Exempel: H1C120131016pden och H1C120131016pdtt, som betyder 2013/14 (H1), kammaraktivitet (C1), den 16 oktober 2013 (20131016), partiledardebatt (pd) och således engelska (en) eller teckenspråkstolkad (tt). Notera att i dessa fall kan det alltså finnas två eller tre kalenderhändelser för samma debatt. I de fall det finns tolkade sändningar så finns det även alltid en vanlig kalenderhändelse (i det här fallet H1C120131016pd).

Om sidan

Publicerad