med förslag till statsbudget för budgetåret 1991/92

Proposition 1990/91:100

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Bordläggning
1991-01-10
Inlämning
1991-01-10
Hänvisning
1991-01-22
Motionstid slutar
1991-01-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1990/91:100
med förslag till statsbudget för budgetåret
1991/92

Prop.
1990/91:100
Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag
ur regeringsprotokollet den 20 december 1990 för de åtgärder och de
ändamål som framgår av föredragandenas hemställan.
På regeringens vägnar
Ingvar Carlsson
Allan Larsson
Propositionens huvudsakliga ändamål
Det i 1991 års budgetproposition framlagda förslaget till statsbudget för
budgetåret 1991/92 visar en omslutning av 455 526 milj. kr. Detta inne-
bär en ökning i förhållande till vad som nu beräknas för innevarande
budgetår med 14 969 milj. kr. Budgetförslaget utvisar ett underskott på
598 milj. kr. Det i statsbudgeten för innevarande budgetår upptagna
budgetsaldot utgörs av ett underskott

Förslagspunkter (1620)

 • 1
  att riksdagen till Datainspektionen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KU26
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen till Datainspektionen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om utvecklingen av den offentliga sektorn i denna del
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om utvecklingen av den offentliga sektorn i denna del
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU25
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 3
  att riksdagen för budgetåret 1991/92, i avvaktan på slutliga förslag i kompletteringspropositionen och i enlighet med vad som förordats i propositionen, beräknar statsbudgetens inkomster
  Behandlas i
 • 4
  att riksdagen beslutar att grundgarantin enligt 4 § lagen (1988:491) om skatteutjämningsbidrag skall vara 100 % av medelskattekraften i riket för de nybildade kommunerna Gnesta, Nyköping och Trosa.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU29
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 4
  att riksdagen beslutar att grundgarantin enligt 4 § lagen (1988:491) om skatteutjämningsbidrag skall vara 100 % av medelskattekraften i riket för de nybildade kommunerna Gnesta, Nyköping och Trosa.
  Behandlas i
 • 5
  att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1991/92 disponera medel ur inkomsttiteln Mervärdeskatt för att kompensera myndigheter för ingående mervärdeskatt, varvid belopp svarande mot mervärdeskatten inte tas i anspråk på utgiftsanslag
  Behandlas i
 • 5
  att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1991/92 disponera medel ur inkomsttiteln Mervärdeskatt för att kompensera myndigheter för ingående mervärdeskatt, varvid belopp svarande mot mervärdeskatten inte tas i anspråk på utgiftsanslag
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 6
  att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1991/92 ta upp lån för investeringar i ADB- och kommunikationsutrustning intill ett sammanlagt belopp av 152 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 6
  att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1991/92 ta upp lån för investeringar i ADB- och kommunikationsutrustning intill ett sammanlagt belopp av 152 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 7
  att riksdagen till Presstödsnämnden och taltidningsnämnden för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 679 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KU29
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 7
  att riksdagen till Presstödsnämnden och taltidningsnämnden för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 679 000 kr.
  Behandlas i
 • 8
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om statliga garantier (avsnitt 8)
  Behandlas i
 • 8
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om statliga garantier (avsnitt 8)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU20
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 9
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om lönenivån i anslagsberäkningarna (avsnitt 9)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU20
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 9
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om lönenivån i anslagsberäkningarna (avsnitt 9)
  Behandlas i
 • 10
  att riksdagen till Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till dagspressen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10
  att riksdagen till Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till dagspressen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KU29
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 11
  att riksdagen till Timersättning vid vissa vuxenutbildningar för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 96 800 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU12
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 11
  att riksdagen till Timersättning vid vissa vuxenutbildningar för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 96 800 000 kr.
  Behandlas i
 • 12
  att riksdagen i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Bidrag till vissa studiesociala ändamål för budgetåret 1991/92 beräknar ett förslagsanslag på 106 474 000 kr.
  Behandlas i
 • 12
  att riksdagen i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Bidrag till vissa studiesociala ändamål för budgetåret 1991/92 beräknar ett förslagsanslag på 106 474 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU12
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 13
  att riksdagen till Utbildningsarvoden till studerande vid vissa lärarutbildningar anvisar ett förslagsanslag på 126 800 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 13
  att riksdagen till Utbildningsarvoden till studerande vid vissa lärarutbildningar anvisar ett förslagsanslag på 126 800 000 kr.
  Behandlas i
 • 14
  att riksdagen till Bidrag till regional musikverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 209 350 000 kr.
  Behandlas i
 • 14
  att riksdagen till Bidrag till regional musikverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 209 350 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 15
  att riksdagen till Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 350 161 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU22
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 15
  att riksdagen till Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 350 161 000 kr.
  Behandlas i
 • 16
  att riksdagen till Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 53 910 000 kr.
  Behandlas i
 • 16
  att riksdagen till Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 53 910 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 17
  att riksdagen till Bidrag till Musikaliska akademien för budgetåret 1991/92 anvisar ett anslag på 2 698 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 17
  att riksdagen till Bidrag till Musikaliska akademien för budgetåret 1991/92 anvisar ett anslag på 2 698 000 kr.
  Behandlas i
 • 18
  att riksdagen till Bidrag till regional biblioteksverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 33 094 000 kr.
  Behandlas i
 • 18
  att riksdagen till Bidrag till regional biblioteksverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 33 094 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 19
  riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts i fråga om lånecentraler och depåbibliotek.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 19
  riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts i fråga om lånecentraler och depåbibliotek.
  Behandlas i
 • 20
  att riksdagen till Statens konstråd för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 734 000 kr.
  Behandlas i
 • 20
  att riksdagen till Statens konstråd för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 734 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 21
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om beställningar av konst som föranleder utgifter under senare budgetår än budgetåret 1991/92
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 21
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om beställningar av konst som föranleder utgifter under senare budgetår än budgetåret 1991/92
  Behandlas i
 • 22
  att riksdagen till Förvärv av konst för statens byggnader m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 28 101 000 kr.
  Behandlas i
 • 22
  att riksdagen till Förvärv av konst för statens byggnader m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 28 101 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 23
  att riksdagen till Utställningar av nutida svensk konst i utlandet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 566 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 23
  att riksdagen till Utställningar av nutida svensk konst i utlandet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 566 000 kr.
  Behandlas i
 • 24
  att riksdagen till Bidrag till Akademien för de fria konsterna för budgetåret 1991/92 anvisar ett anslag på 1 519 000 kr.
  Behandlas i
 • 24
  att riksdagen till Bidrag till Akademien för de fria konsterna för budgetåret 1991/92 anvisar ett anslag på 1 519 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 25
  att riksdagen till Riksarkivet och landsarkiven för budgetåret 1991/92 beräknar ett förslagsanslag på 117 906 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 25
  att riksdagen till Riksarkivet och landsarkiven för budgetåret 1991/92 beräknar ett förslagsanslag på 117 906 000 kr.
  Behandlas i
 • 26
  att riksdagen till Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 22 485 000 kr.
  Behandlas i
 • 26
  att riksdagen till Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 22 485 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 27
  att riksdagen till Svenskt biografiskt lexikon för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 2 928 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 27
  att riksdagen till Svenskt biografiskt lexikon för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 2 928 000 kr.
  Behandlas i
 • 28
  att riksdagen till Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och materiel m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 5 966 000 kr.
  Behandlas i
 • 28
  att riksdagen till Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och materiel m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 5 966 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 29
  att riksdagen till Riksantikvarieämbetet: Förvaltningskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 79 492 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 29
  att riksdagen till Riksantikvarieämbetet: Förvaltningskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 79 492 000 kr.
  Behandlas i
 • 30
  att riksdagen till Arkivet för ljud och bild: Förvaltningskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 14 021 000 kr.
  Behandlas i
 • 30
  att riksdagen till Arkivet för ljud och bild: Förvaltningskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 14 021 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 31
  att riksdagen till Arkivet för ljud och bild: Insamlingsverksamhet m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 495 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 31
  att riksdagen till Arkivet för ljud och bild: Insamlingsverksamhet m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 495 000 kr.
  Behandlas i
 • 32
  att riksdagen till Centrala museer: Förvaltningskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 394 138 000 kr.
  Behandlas i
 • 32
  att riksdagen till Centrala museer: Förvaltningskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 394 138 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU25
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 33
  att riksdagen till Centrala museer: Vissa kostnader för utställningar och samlingar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 14 495 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 33
  att riksdagen till Centrala museer: Vissa kostnader för utställningar och samlingar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 14 495 000 kr.
  Behandlas i
 • 34
  att riksdagen till Bidrag till Skansen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 16 384 000 kr.
  Behandlas i
 • 34
  att riksdagen till Bidrag till Skansen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 16 384 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 35
  att riksdagen till Bidrag till vissa museer för budgetåret 1991/92 anvisar ett anslag på 26 543 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 35
  att riksdagen till Bidrag till vissa museer för budgetåret 1991/92 anvisar ett anslag på 26 543 000 kr.
  Behandlas i
 • 36
  att riksdagen till Bidrag till regionala museer för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 61 025 000 kr.
  Behandlas i
 • 36
  att riksdagen till Bidrag till regionala museer för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 61 025 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU25
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 37
  att riksdagen till Riksutställningar för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 28 219 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 37
  att riksdagen till Riksutställningar för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 28 219 000 kr.
  Behandlas i
 • 38
  att riksdagen till Inköp av vissa kulturföremål för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 100 000 kr.
  Behandlas i
 • 38
  att riksdagen till Inköp av vissa kulturföremål för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 100 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 39
  att riksdagen till Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet för budgetåret 1991/92 beräknar ett reservationsanslag på 21 654 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 39
  att riksdagen till Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet för budgetåret 1991/92 beräknar ett reservationsanslag på 21 654 000 kr.
  Behandlas i
 • 10002
  att riksdagen till Stöd till politiska partier för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 132 200 000 kr.
  Behandlas i
 • 10002
  att riksdagen till Stöd till politiska partier för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 132 200 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KU27
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10003
  att riksdagen till Allmänna val för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 143 800 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KU28
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10003
  att riksdagen till Allmänna val för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 143 800 000 kr.
  Behandlas i
 • 10004
  att riksdagen till Hans Maj:t Konungens och det Kungliga husets hovhållning för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 20 450 000 kr.
  Behandlas i
 • 10004
  att riksdagen till Hans Maj:t Konungens och det Kungliga husets hovhållning för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 20 450 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10005
  att riksdagen till Ersättningar till riksdagens ledamöter m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 255 590 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KU31
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10005
  att riksdagen till Ersättningar till riksdagens ledamöter m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 255 590 000 kr.
  Behandlas i
 • 10006
  att till Riksdagstryck för budgetåret 1991/92 anvisas ett förslagsanslag på 38 470 000 kr.
  Behandlas i
 • 10006
  att till Riksdagstryck för budgetåret 1991/92 anvisas ett förslagsanslag på 38 470 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KU31
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10007
  att till Bidrag till riksdagsledamöters deltagande i internationella konferenser m.m. för budgetåret 1991/92 anvisas ett reservationsanslag på 3 400 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KU31
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10007
  att till Bidrag till riksdagsledamöters deltagande i internationella konferenser m.m. för budgetåret 1991/92 anvisas ett reservationsanslag på 3 400 000 kr.
  Behandlas i
 • 10008
  att till Riksdagsutskottens resor utom Sverige för budgetåret 1991/92 anvisas ett reservationsanslag på 16 200 000 kr.
  Behandlas i
 • 10008
  att till Riksdagsutskottens resor utom Sverige för budgetåret 1991/92 anvisas ett reservationsanslag på 16 200 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KU31
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10009
  att till Bidrag till studieresor för budgetåret 1991/92 anvisas ett förslagsanslag på 700 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KU31
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10009
  att till Bidrag till studieresor för budgetåret 1991/92 anvisas ett förslagsanslag på 700 000 kr.
  Behandlas i
 • 10010
  att till bidrag till IPU, RIFO m.m. för budgetåret 1991/92 anvisas ett förslagsanslag på 1 746 000 kr.
  Behandlas i
 • 10010
  att till bidrag till IPU, RIFO m.m. för budgetåret 1991/92 anvisas ett förslagsanslag på 1 746 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KU31
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10011
  att till Bidrag till partigrupper för budgetåret 1991/92 anvisas ett förslagsanslag på 52 011 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KU31
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10011
  att till Bidrag till partigrupper för budgetåret 1991/92 anvisas ett förslagsanslag på 52 011 000 kr.
  Behandlas i
 • 10012
  att till Förvaltningskostnader för budgetåret 1991/92 anvisas ett förslagsanslag på 242 869 000 kr.
  Behandlas i
 • 10012
  att till Förvaltningskostnader för budgetåret 1991/92 anvisas ett förslagsanslag på 242 869 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KU31
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10013
  att till Utgivande av otryckta ståndsprotokoll för budgetåret 1991/92 anvisas ett reservationsanslag på 262 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KU31
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10013
  att till Utgivande av otryckta ståndsprotokoll för budgetåret 1991/92 anvisas ett reservationsanslag på 262 000 kr.
  Behandlas i
 • 10014
  att till Riksdagens byggnader för budgetåret 1991/92 anvisas ett reservationsanslag på 14 400 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KU31
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10014
  att till Riksdagens byggnader för budgetåret 1991/92 anvisas ett reservationsanslag på 14 400 000 kr.
  Behandlas i
 • 10015
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts om utvecklingen av den offentliga sektorn, såvitt avser avsnitt 4 om den kommunala sektorn.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KU46
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10016
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts om utvecklingen av den offentliga sektorn, såvitt avser avsnitt 5 om regelreformering och delegering.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KU46
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10017
  att riksdagen till De Kungliga slotten: Driftkostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 23 212 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10017
  att riksdagen till De Kungliga slotten: Driftkostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 23 212 000 kr.
  Behandlas i
 • 10018
  att till Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen, för budgetåret 1991/92 anvisas ett förslagsanslag på 25 544 000 kr.
  Behandlas i
 • 10018
  att till Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen, för budgetåret 1991/92 anvisas ett förslagsanslag på 25 544 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KU31
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10019
  att riksdagen till Kungliga husgerådskammaren för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 9 059 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10019
  att riksdagen till Kungliga husgerådskammaren för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 9 059 000 kr.
  Behandlas i
 • 10020
  att till Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli för budgetåret 1991/92 anvisas ett förslagsanslag på 7 963 000 kr.
  Behandlas i
 • 10020
  att till Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli för budgetåret 1991/92 anvisas ett förslagsanslag på 7 963 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KU31
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10021
  att till Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet för budgetåret 1991/92 anvisas ett förslagsanslag på 12 851 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KU31
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10021
  att till Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet för budgetåret 1991/92 anvisas ett förslagsanslag på 12 851 000 kr.
  Behandlas i
 • 10022
  13. att riksdagen godkänner förordade ändringar i grunderna för stödet till radio- och kassettidningar samt 14. till Stöd till radio- och kassettidningar för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 63 555 000 kr.
  Behandlas i
 • 10022
  13. att riksdagen godkänner förordade ändringar i grunderna för stödet till radio- och kassettidningar samt 14. till Stöd till radio- och kassettidningar för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 63 555 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KU29
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10023
  15. att riksdagen till Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 7 634 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KU29
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10023
  15. att riksdagen till Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 7 634 000 kr.
  Behandlas i
 • 10024
  8. att riksdagen till Driftsstöd till dagspressen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 440 300 000 kr.
  Behandlas i
 • 10024
  8. att riksdagen till Driftsstöd till dagspressen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 440 300 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KU29
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10025
  9. att riksdagen till Utvecklingsstöd till dagspressen för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 35 800 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KU29
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10025
  9. att riksdagen till Utvecklingsstöd till dagspressen för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 35 800 000 kr.
  Behandlas i
 • 10026
  11. att riksdagen till Distributionsstöd till dagspressen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 79 500 000 kr.
  Behandlas i
 • 10026
  11. att riksdagen till Distributionsstöd till dagspressen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 79 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KU29
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10027
  att riksdagen till Täckning av merkostnader för löner och pensioner m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 600 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU30
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10027
  att riksdagen till Täckning av merkostnader för löner och pensioner m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 600 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10028
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om styrningen och uppföljningen av de totala kostnaderna för statsskulden.
  Behandlas i
 • 10028
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om styrningen och uppföljningen av de totala kostnaderna för statsskulden.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU20
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10029
  att riksdagen till Riksdagens revisorer och deras kansli för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 10 991 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10029
  att riksdagen till Riksdagens revisorer och deras kansli för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 10 991 000 kr.
  Behandlas i
 • 10030
  att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med det upprättade förslaget till statsbudget för budgetåret 1991/92.
  Behandlas i
 • 10031
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om AB Tipstjänsts ersättningar till idrotten.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU19
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10031
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om AB Tipstjänsts ersättningar till idrotten.
  Behandlas i
 • 10032
  att riksdagen bemyndigar regeringen att disponera anvisade anslag till departement och utredningar m.m. i enlighet med vad som förordats i propositionen (avsnitt 3.1, s. 29--30)
  Behandlas i
 • 10032
  att riksdagen bemyndigar regeringen att disponera anvisade anslag till departement och utredningar m.m. i enlighet med vad som förordats i propositionen (avsnitt 3.1, s. 29--30)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10033
  att riksdagen till Oförutsedda utgifter för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 000 kr. att stå till regeringens förfogande för de ändamål och på de villkor som förordats i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU33
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10033
  att riksdagen till Oförutsedda utgifter för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 000 kr. att stå till regeringens förfogande för de ändamål och på de villkor som förordats i propositionen.
  Behandlas i
 • 10034
  att riksdagen till Finansdepartementet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 99 527 000 kr.
  Behandlas i
 • 10034
  att riksdagen till Finansdepartementet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 99 527 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10035
  att riksdagen till Civildepartementet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 61 193 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10035
  att riksdagen till Civildepartementet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 61 193 000 kr.
  Behandlas i
 • 10036
  att riksdagen till Ekonomiska attachéer för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 3 680 000 kr.
  Behandlas i
 • 10036
  att riksdagen till Ekonomiska attachéer för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 3 680 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10037
  att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 39 235 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10037
  att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 39 235 000 kr.
  Behandlas i
 • 10038
  att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 38 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10038
  att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 38 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10039
  att riksdagen till Regeringskansliets förvaltningskontor för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 386 940 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10039
  att riksdagen till Regeringskansliets förvaltningskontor för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 386 940 000 kr.
  Behandlas i
 • 10040
  att riksdagen till Vissa utvecklingsåtgärder för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 38 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10040
  att riksdagen till Vissa utvecklingsåtgärder för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 38 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10041
  att riksdagen godkänner att den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom statskontorets verksamhetsområde skall vara i enlighet med vad i propositionen förordats i avsnittet Förslag
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10041
  att riksdagen godkänner att den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom statskontorets verksamhetsområde skall vara i enlighet med vad i propositionen förordats i avsnittet Förslag
  Behandlas i
 • 10042
  att riksdagen till Anskaffning av ADB-utrustning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 533 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10042
  att riksdagen till Anskaffning av ADB-utrustning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 533 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10043
  att riksdagen godkänner att den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom riksrevisionsverkets ansvarsområde skall vara i enlighet med vad i propositionen förordats i avsnittet Förslag
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  utskottet
 • 10043
  att riksdagen godkänner att den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom riksrevisionsverkets ansvarsområde skall vara i enlighet med vad i propositionen förordats i avsnittet Förslag
  Behandlas i
 • 10044
  att riksdagen till Viss rationaliserings- och utvecklingsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10044
  att riksdagen till Viss rationaliserings- och utvecklingsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10045
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om en effektivare statlig lokkalförsörjning
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU26
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10045
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om en effektivare statlig lokkalförsörjning
  Behandlas i
 • 10046
  att riksdagen godkänner treårsplanen för Investeringar m.m. i enlighet med vad i propositionen förordats
  Behandlas i
 • 10046
  att riksdagen godkänner treårsplanen för Investeringar m.m. i enlighet med vad i propositionen förordats
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10047
  att riksdagen till Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 431 442 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10047
  att riksdagen till Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 431 442 000 kr.
  Behandlas i
 • 10048
  att riksdagen till Statistiska centralbyrån: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10048
  att riksdagen till Statistiska centralbyrån: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10049
  att riksdagen till Kammarkollegiet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 17 686 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10049
  att riksdagen till Kammarkollegiet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 17 686 000 kr.
  Behandlas i
 • 10050
  att riksdagen till Statens person- och adressregisternämnd för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 720 000 kr.
  Behandlas i
 • 10050
  att riksdagen till Statens person- och adressregisternämnd för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 720 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10051
  att riksdagen till Byggnadsstyrelsen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10051
  att riksdagen till Byggnadsstyrelsen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10052
  att riksdagen till Folk- och bostadsräkningar för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 16 874 000 kr.
  Behandlas i
 • 10052
  att riksdagen till Folk- och bostadsräkningar för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 16 874 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10053
  att riksdagen till Inredning och utrustning m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 12 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10053
  att riksdagen till Inredning och utrustning m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 12 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10054
  att riksdagen till Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 70 043 000 kr.
  Behandlas i
 • 10054
  att riksdagen till Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 70 043 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10055
  att riksdagen till Riksgäldskontoret: Kostnader för upplåning och låneförvaltning för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 611 040 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10055
  att riksdagen till Riksgäldskontoret: Kostnader för upplåning och låneförvaltning för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 611 040 000 kr.
  Behandlas i
 • 10056
  att riksdagen till Riksgäldskontoret: Garantiverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10056
  att riksdagen till Riksgäldskontoret: Garantiverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10057
  att riksdagen till Riksgäldskontoret: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10057
  att riksdagen till Riksgäldskontoret: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10058
  att riksdagen till Konjunkturinstitutet för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 24 270 000 kr.
  Behandlas i
 • 10058
  att riksdagen till Konjunkturinstitutet för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 24 270 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10059
  att riksdagen antar i propositionen framlagt förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU29
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10059
  att riksdagen antar i propositionen framlagt förslag till
  Behandlas i
 • 10060
  att riksdagen bemyndigar regeringen att utge extra skatteutjämningsbidrag för år 1992 i enlighet med vad i propositionen förordats
  Behandlas i
 • 10060
  att riksdagen bemyndigar regeringen att utge extra skatteutjämningsbidrag för år 1992 i enlighet med vad i propositionen förordats
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU29
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10061
  att riksdagen till Bidrag till kommunerna med anledning av avskaffandet av den kommunala företagsbeskattningen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 879 172 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU29
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10061
  att riksdagen till Bidrag till kommunerna med anledning av avskaffandet av den kommunala företagsbeskattningen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 879 172 000 kr.
  Behandlas i
 • 10062
  att riksdagen till Kostnader för vissa nämnder för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 740 000 kr.
  Behandlas i
 • 10062
  att riksdagen till Kostnader för vissa nämnder för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 740 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10063
  att riksdagen till Ränteersättningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10063
  att riksdagen till Ränteersättningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10064
  att riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder som behövs för att avveckla spardelegationen.
  Behandlas i
 • 10064
  att riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder som behövs för att avveckla spardelegationen.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10065
  att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om vinstsparandet
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10065
  att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om vinstsparandet
  Behandlas i
 • 10066
  att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som förordats i propositionen
  Behandlas i
 • 10066
  att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som förordats i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10067
  att riksdagen godkänner att Namibia inordnas bland de preferensberättigade länderna och områdena i det svenska systemet för tullpreferenser till förmån för u-länder.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SkU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10067
  att riksdagen godkänner att Namibia inordnas bland de preferensberättigade länderna och områdena i det svenska systemet för tullpreferenser till förmån för u-länder.
  Behandlas i
 • 10068
  att riksdagen till Riksskatteverket för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 071 000 kr.
  Behandlas i
 • 10068
  att riksdagen till Riksskatteverket för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 071 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SkU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10069
  att riksdagen till Regional och lokal skatteförvaltning för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 3 325 774 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SkU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10069
  att riksdagen till Regional och lokal skatteförvaltning för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 3 325 774 000 kr.
  Behandlas i
 • 10070
  att riksdagen till Stämpelkostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 2 812 000 kr.
  Behandlas i
 • 10070
  att riksdagen till Stämpelkostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 2 812 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SkU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10071
  att riksdagen till Fastighetstaxering för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 40 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SkU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10071
  att riksdagen till Fastighetstaxering för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 40 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10072
  att riksdagen till Ersättning till postverket m.fl. för bestyret med skatteuppbörd m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 56 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10072
  att riksdagen till Ersättning till postverket m.fl. för bestyret med skatteuppbörd m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 56 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SkU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10073
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts angående inriktningen av de föreslagna ändringarna i tullverkets organisation
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SkU15
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10073
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts angående inriktningen av de föreslagna ändringarna i tullverkets organisation
  Behandlas i
 • 10074
  att riksdagen till Bidrag till vissa internationella byråer och organisationer m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 250 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SkU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10074
  att riksdagen till Bidrag till vissa internationella byråer och organisationer m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 250 000 kr.
  Behandlas i
 • 10075
  att riksdagen till Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 15 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10075
  att riksdagen till Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 15 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SkU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10076
  att riksdagen till Exportkreditbidrag för budget 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SkU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10076
  att riksdagen till Exportkreditbidrag för budget 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10077
  att riksdagen till Statsrådsberedningen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 33 363 000 kr.
  Behandlas i
 • 10077
  att riksdagen till Statsrådsberedningen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 33 363 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10078
  att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 30 287 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10078
  att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 30 287 000 kr.
  Behandlas i
 • 10079
  att riksdagen till Justitiekanslern för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 6 085 000 kr.
  Behandlas i
 • 10079
  att riksdagen till Justitiekanslern för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 6 085 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = Utskottet
 • 10080
  att riksdagen till Säkerhetspolisen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 360 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU31
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10080
  att riksdagen till Säkerhetspolisen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 360 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10081
  att riksdagen till Justitiedepartementet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 51 649 000 kr.
  Behandlas i
 • 10081
  att riksdagen till Justitiedepartementet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 51 649 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10082
  att riksdagen till Framtidsstudier, långsiktig analys m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 12 432 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10082
  att riksdagen till Framtidsstudier, långsiktig analys m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 12 432 000 kr.
  Behandlas i
 • 10083
  att riksdagen till Riksåklagaren för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 22 378 000 kr.
  Behandlas i
 • 10083
  att riksdagen till Riksåklagaren för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 22 378 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10084
  att riksdagen till Åklagarmyndigheterna för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 475 863 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10084
  att riksdagen till Åklagarmyndigheterna för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 475 863 000 kr.
  Behandlas i
 • 10085
  att riksdagen till Domstolsverket för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 60 875 000 kr.
  Behandlas i
 • 10085
  att riksdagen till Domstolsverket för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 60 875 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10086
  att riksdagen till Domstolarna m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 2 164 214 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10086
  att riksdagen till Domstolarna m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 2 164 214 000 kr.
  Behandlas i
 • 10087
  att riksdagen till Utrustning till domstolar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 29 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10087
  att riksdagen till Utrustning till domstolar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 29 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10088
  att riksdagen bereds tillfälle ta del av vad som anförts under avsnitt 2 om riktlinjer för resursanvändningen.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10088
  att riksdagen bereds tillfälle ta del av vad som anförts under avsnitt 2 om riktlinjer för resursanvändningen.
  Behandlas i
 • 10089
  att riksdagen till Rikspolisstyrelsen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 906 214 000 kr.
  Behandlas i
 • 10089
  att riksdagen till Rikspolisstyrelsen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 906 214 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10090
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts i propositionen om lokalförsörjningen inom kriminalvården m.m.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10090
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts i propositionen om lokalförsörjningen inom kriminalvården m.m.
  Behandlas i
 • 10091
  att riksdagen till Kriminalvårdsstyrelsen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 109 286 000 kr.
  Behandlas i
 • 10091
  att riksdagen till Kriminalvårdsstyrelsen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 109 286 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10092
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts i propositionen om styrning av ekonomi och resursutnyttjande samt rationaliseringskrav inom kriminalvården.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10092
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts i propositionen om styrning av ekonomi och resursutnyttjande samt rationaliseringskrav inom kriminalvården.
  Behandlas i
 • 10093
  att riksdagen till Kriminalvårdsanstalterna för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 2 479 803 000 kr.
  Behandlas i
 • 10093
  att riksdagen till Kriminalvårdsanstalterna för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 2 479 803 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10094
  att riksdagen till Statens kriminaltekniska laboratorium för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 34 244 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10094
  att riksdagen till Statens kriminaltekniska laboratorium för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 34 244 000 kr.
  Behandlas i
 • 10095
  att riksdagen till Frivården för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 324 368 000 kr.
  Behandlas i
 • 10095
  att riksdagen till Frivården för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 324 368 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10096
  att riksdagen till Lokala polisorganisationen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 7 381 700 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10096
  att riksdagen till Lokala polisorganisationen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 7 381 700 000 kr.
  Behandlas i
 • 10097
  att riksdagen till Maskin- och verktygsutrustning m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 20 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10097
  att riksdagen till Maskin- och verktygsutrustning m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 20 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10098
  att riksdagen till Utrustning m.m. för polisväsendet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 243 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10098
  att riksdagen till Utrustning m.m. för polisväsendet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 243 500 000 kr.
  Behandlas i
 • 10099
  att riksdagen till Utrustning för kriminalvården för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 28 300 000 kr.
  Behandlas i
 • 10099
  att riksdagen till Utrustning för kriminalvården för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 28 300 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10100
  att riksdagen till Underhåll och drift av motorfordon m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 164 048 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10100
  att riksdagen till Underhåll och drift av motorfordon m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 164 048 000 kr.
  Behandlas i
 • 10101
  att riksdagen till Utbildning av personal m.fl. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 30 245 000 kr.
  Behandlas i
 • 10101
  att riksdagen till Utbildning av personal m.fl. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 30 245 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10102
  att riksdagen till Gemensam kontorsdrift m.m. inom kvarteret Kronoberg för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10102
  att riksdagen till Gemensam kontorsdrift m.m. inom kvarteret Kronoberg för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10103
  att riksdagen till Diverse utgifter för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 7 349 000 kr.
  Behandlas i
 • 10103
  att riksdagen till Diverse utgifter för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 7 349 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10104
  att riksdagen till Rättshjälpskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 645 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10104
  att riksdagen till Rättshjälpskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 645 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10105
  att riksdagen till Rättshjälpsmyndigheten för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslg på 10 453 000 kr.
  Behandlas i
 • 10105
  att riksdagen till Rättshjälpsmyndigheten för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslg på 10 453 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10106
  att riksdagen till Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10106
  att riksdagen till Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10107
  att riksdagen till Allmänna advokatbyråer: Driftbidrag för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 5 580 000 kr.
  Behandlas i
 • 10107
  att riksdagen till Allmänna advokatbyråer: Driftbidrag för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 5 580 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10108
  att riksdagen till Vissa domstolskostnader m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 228 830 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10108
  att riksdagen till Vissa domstolskostnader m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 228 830 000 kr.
  Behandlas i
 • 10109
  att riksdagen till Diverse kostnader för rättsväsendet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 24 200 000 kr.
  Behandlas i
 • 10109
  att riksdagen till Diverse kostnader för rättsväsendet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 24 200 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10110
  att riksdagen till Brottsförebyggande rådet: Förvaltningskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 13 005 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10110
  att riksdagen till Brottsförebyggande rådet: Förvaltningskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 13 005 000 kr.
  Behandlas i
 • 10111
  att riksdagen till Brottsförebyggande rådet: Utvecklingskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett reseravationsanslag på 4 825 000 kr.
  Behandlas i
 • 10111
  att riksdagen till Brottsförebyggande rådet: Utvecklingskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett reseravationsanslag på 4 825 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10112
  att riksdagen till Brottsskadenämnden: Förvaltningskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 580 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10112
  att riksdagen till Brottsskadenämnden: Förvaltningskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 580 000 kr.
  Behandlas i
 • 10113
  att riksdagen till Brottsskadenämnden: Ersättning för skador på grund av brott för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 18 500 000 kr.
  Behandlas i
 • 10113
  att riksdagen till Brottsskadenämnden: Ersättning för skador på grund av brott för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 18 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU21
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10114
  att riksdagen till Svensk författningssamling för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 11 304 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10114
  att riksdagen till Svensk författningssamling för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 11 304 000 kr.
  Behandlas i
 • 10115
  att riksdagen till Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 2 586 000 kr.
  Behandlas i
 • 10115
  att riksdagen till Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 2 586 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10116
  att riksdagen till Kronofogdemyndigheterna för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 844 648 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:LU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10116
  att riksdagen till Kronofogdemyndigheterna för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 844 648 000 kr.
  Behandlas i
 • 10117
  att riksdagen till Marknadsdomstolen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 108 000 kr.
  Behandlas i
 • 10117
  att riksdagen till Marknadsdomstolen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 108 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:LU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10118
  att riksdagen till Patent- och registreringsverket: Immaterialrätt m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:LU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10118
  att riksdagen till Patent- och registreringsverket: Immaterialrätt m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 000 kr.
  Behandlas i
 • 10119
  att riksdagen till Patent- och registreringsverket: Bolagsärenden för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslaganslag på 2 000 kr.
  Behandlas i
 • 10119
  att riksdagen till Patent- och registreringsverket: Bolagsärenden för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslaganslag på 2 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:LU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10120
  att riksdagen till Patentbesvärsnämnden för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 9 814 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:LU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10120
  att riksdagen till Patentbesvärsnämnden för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 9 814 000 kr.
  Behandlas i
 • 10121
  att riksdagen till Konsumentverket för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 75 645 000 kr.
  Behandlas i
 • 10121
  att riksdagen till Konsumentverket för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 75 645 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:LU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10122
  att riksdagen till Allmänna reklamationsnämnde för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 12 808 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:LU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10122
  att riksdagen till Allmänna reklamationsnämnde för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 12 808 000 kr.
  Behandlas i
 • 10123
  att riksdagen till Stöd till konsumentorganisationer för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 2 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10123
  att riksdagen till Stöd till konsumentorganisationer för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 2 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:LU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10124
  att riksdagen till Konsumentforskning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 2 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:LU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10124
  att riksdagen till Konsumentforskning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 2 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10125
  att riksdagen till Bidrag till miljömärkning av produkter för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 2 700 000 kr.
  Behandlas i
 • 10125
  att riksdagen till Bidrag till miljömärkning av produkter för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 2 700 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:LU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10126
  att riksdagen till Bokföringsnämnden för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 078 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:LU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10126
  att riksdagen till Bokföringsnämnden för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 078 000 kr.
  Behandlas i
 • 10127
  att riksdagen till Stiftelsen för utvecklande av god redovisningssed för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 400 000 kr.
  Behandlas i
 • 10127
  att riksdagen till Stiftelsen för utvecklande av god redovisningssed för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 400 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:LU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10128
  att riksdagen godkänner vad som anförs om omdisponering av medel mellan anslagen A 1. Utrikesförvaltningen, A 2. Utlandstjänstemännens representation, A 4. Honorärkonsuler och D 3. Övrig information om Sverige i utlandet
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10128
  att riksdagen godkänner vad som anförs om omdisponering av medel mellan anslagen A 1. Utrikesförvaltningen, A 2. Utlandstjänstemännens representation, A 4. Honorärkonsuler och D 3. Övrig information om Sverige i utlandet
  Behandlas i
 • 10129
  att riksdagen till Utlandstjänstemännens representation för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 19 778 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10129
  att riksdagen till Utlandstjänstemännens representation för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 19 778 000 kr.
  Behandlas i
 • 10130
  att riksdagen till Kursdifferenser för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10130
  att riksdagen till Kursdifferenser för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10131
  att riksdagen till Honorärkonsuler för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsnaslag på 13 806 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10131
  att riksdagen till Honorärkonsuler för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsnaslag på 13 806 000 kr.
  Behandlas i
 • 10132
  att riksdagen till Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom internationell organisation för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 50 448 000 kr.
  Behandlas i
 • 10132
  att riksdagen till Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom internationell organisation för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 50 448 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10133
  att riksdagen till Nordiskt samarbete för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 792 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10133
  att riksdagen till Nordiskt samarbete för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 792 000 kr.
  Behandlas i
 • 10134
  att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 9 955 000 kr.
  Behandlas i
 • 10134
  att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 9 955 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10135
  att riksdagen till Officiella besök m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 10 388 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10135
  att riksdagen till Officiella besök m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 10 388 000 kr.
  Behandlas i
 • 10136
  att riksdagen till Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 3 740 000 kr.
  Behandlas i
 • 10136
  att riksdagen till Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 3 740 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10137
  att riksdagen till Förenta nationerna för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 122 608 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10137
  att riksdagen till Förenta nationerna för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 122 608 000 kr.
  Behandlas i
 • 10138
  att riksdagen till Nordiska ministerrådet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 250 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10138
  att riksdagen till Nordiska ministerrådet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 250 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10139
  att riksdagen till Europarådet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 26 045 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10139
  att riksdagen till Europarådet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 26 045 000 kr.
  Behandlas i
 • 10140
  att riksdagen till Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 17 300 000 kr.
  Behandlas i
 • 10140
  att riksdagen till Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 17 300 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10141
  att riksdagen till Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 60 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10141
  att riksdagen till Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 60 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10142
  att riksdagen till Övriga internationella organisationer m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 795 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10142
  att riksdagen till Övriga internationella organisationer m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 795 000 kr.
  Behandlas i
 • 10143
  att riksdagen godkänner det riktlinjer för multilateralt utvecklingssamarbete, som förordats i det föregående
  Behandlas i
 • 10143
  att riksdagen godkänner det riktlinjer för multilateralt utvecklingssamarbete, som förordats i det föregående
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10144
  att riksdagen godkänner de riktlinjer och bidrag för utvecklingssamarbete genom SIDA som förordats i det föregående
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10144
  att riksdagen godkänner de riktlinjer och bidrag för utvecklingssamarbete genom SIDA som förordats i det föregående
  Behandlas i
 • 10145
  att riksdagen godkänner de riktlinjer och bidrag som förordats i det föregående under rubriken Andra biståndsprogram
  Behandlas i
 • 10145
  att riksdagen godkänner de riktlinjer och bidrag som förordats i det föregående under rubriken Andra biståndsprogram
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10146
  att riksdagen till Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 269 588 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10146
  att riksdagen till Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 269 588 000 kr.
  Behandlas i
 • 10147
  att riksdagen godkänner att den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom styrelsens för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum) ansvarsområde skall vara i enlighet med vad som förordats i propositionen under avsnittet Förslag
  Behandlas i
 • 10147
  att riksdagen godkänner att den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom styrelsens för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum) ansvarsområde skall vara i enlighet med vad som förordats i propositionen under avsnittet Förslag
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10148
  att riksdagen till Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 21 027 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10148
  att riksdagen till Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 21 027 000 kr.
  Behandlas i
 • 10149
  att riksdagen till Nordiska afrikainstitutet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag om 5 739 000 kr.
  Behandlas i
 • 10149
  att riksdagen till Nordiska afrikainstitutet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag om 5 739 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10150
  att riksdagen till Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS) för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 14 600 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10150
  att riksdagen till Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS) för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 14 600 000 kr.
  Behandlas i
 • 10151
  att riksdagen till Bidrag till styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum) för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 6 804 000 kr.
  Behandlas i
 • 10151
  att riksdagen till Bidrag till styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum) för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 6 804 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10152
  att riksdagen godkänner de riktlinjer för internationellt utvecklingssamarbete som förordats under rubrikerna Ett långsiktigt utvecklingssamarbete i en föränderlig värld, Demokratifrämjande bistånd, Miljö och utveckling. Kvinnoinriktat bistånd, Samarbete med Central- och Östeuropa, Utredning om organisation och arbetsformer inom bilateralt utvecklingsbistånd, Övrigt utrednings- och förändringsarbete i biståndet, Sveriges utvecklingssamarbete med Latinamerika, Flyktingar och migration, Nordiska FN-projekt, Utredning om det multilaterala biståndet, Utredning om kreditinstrumentets roll i biståndet och Utredning om det svenska fraktbidragssystemet.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10152
  att riksdagen godkänner de riktlinjer för internationellt utvecklingssamarbete som förordats under rubrikerna Ett långsiktigt utvecklingssamarbete i en föränderlig värld, Demokratifrämjande bistånd, Miljö och utveckling. Kvinnoinriktat bistånd, Samarbete med Central- och Östeuropa, Utredning om organisation och arbetsformer inom bilateralt utvecklingsbistånd, Övrigt utrednings- och förändringsarbete i biståndet, Sveriges utvecklingssamarbete med Latinamerika, Flyktingar och migration, Nordiska FN-projekt, Utredning om det multilaterala biståndet, Utredning om kreditinstrumentets roll i biståndet och Utredning om det svenska fraktbidragssystemet.
  Behandlas i
 • 10153
  att riksdagen godkänner vad som förordats under rubriken Biståndsanslagen m.m.
  Behandlas i
 • 10153
  att riksdagen godkänner vad som förordats under rubriken Biståndsanslagen m.m.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10154
  att riksdagen till Svenska institutet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 64 439 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10154
  att riksdagen till Svenska institutet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 64 439 000 kr.
  Behandlas i
 • 10155
  att riksdagen till Sveriges Riksradios programverksamhet för utlandet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 52 250 000 kr.
  Behandlas i
 • 10155
  att riksdagen till Sveriges Riksradios programverksamhet för utlandet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 52 250 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10156
  att riksdagen till Övrig information om Sverige i utlandet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 16 274 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10156
  att riksdagen till Övrig information om Sverige i utlandet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 16 274 000 kr.
  Behandlas i
 • 10157
  att riksdagen till Krigsmaterielinspektionen m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 96 000 kr.
  Behandlas i
 • 10157
  att riksdagen till Krigsmaterielinspektionen m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 96 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10158
  att riksdagen till Stiftelsen Östekonomiska Institutet för budgetåret 1991/92 anvisar ett anslag på 2 163 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10158
  att riksdagen till Stiftelsen Östekonomiska Institutet för budgetåret 1991/92 anvisar ett anslag på 2 163 000 kr.
  Behandlas i
 • 10159
  att riksdagen till Bidrag till ett institut för Japanstudier för budgeåtet 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 3 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10159
  att riksdagen till Bidrag till ett institut för Japanstudier för budgeåtet 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 3 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10160
  att riksdagen till Kontakter med Central- och Östeuropa för budgetåret 1991/92 engångsvis anvisar ett reservationsanslag på 10 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10160
  att riksdagen till Kontakter med Central- och Östeuropa för budgetåret 1991/92 engångsvis anvisar ett reservationsanslag på 10 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10161
  att riksdagen till Utredningar inom det nedrustnings- och säkerhetspolitiska området för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 5 358 000 kr.
  Behandlas i
 • 10161
  att riksdagen till Utredningar inom det nedrustnings- och säkerhetspolitiska området för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 5 358 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10162
  att riksdagen till Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 3 750 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10162
  att riksdagen till Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 3 750 000 kr.
  Behandlas i
 • 10163
  att riksdagen till Information, studier och forskning om freds- och nedrustningssträvanden m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 26 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10163
  att riksdagen till Information, studier och forskning om freds- och nedrustningssträvanden m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 26 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10164
  att riksdagen till Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 20 692 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10164
  att riksdagen till Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 20 692 000 kr.
  Behandlas i
 • 10165
  att riksdagen till Forskningsverksamhet för rustningsbegränsning och nedrustning för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 16 016 000 kr.
  Behandlas i
 • 10165
  att riksdagen till Forskningsverksamhet för rustningsbegränsning och nedrustning för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 16 016 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10166
  att riksdagen till Utrikespolitiska Institutet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 8 719 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10166
  att riksdagen till Utrikespolitiska Institutet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 8 719 000 kr.
  Behandlas i
 • 10167
  att riksdagen godkänner förslaget till beredskapsbudget för totalförsvarets civila del för budgetåret 1991/92 (bilaga 20.1)
  Behandlas i
 • 10167
  att riksdagen godkänner förslaget till beredskapsbudget för totalförsvarets civila del för budgetåret 1991/92 (bilaga 20.1)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FöU6
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10168
  att riksdagen godkänner vad föredragande statsrådet har anfört om försvarets rationaliseringsinstitut
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FöU5
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10168
  att riksdagen godkänner vad föredragande statsrådet har anfört om försvarets rationaliseringsinstitut
  Behandlas i
 • 10169
  att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om vissa tjänstepliktsfrågor inom totalförsvaret
  Behandlas i
 • 10169
  att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om vissa tjänstepliktsfrågor inom totalförsvaret
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FöU5
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10170
  att riksdagen till Försvarsdepartementet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 46 950 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FöU5
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10170
  att riksdagen till Försvarsdepartementet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 46 950 000 kr.
  Behandlas i
 • 10171
  att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 6 800 000 kr.
  Behandlas i
 • 10171
  att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 6 800 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FöU5
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10172
  att riksdagen till Rättspykiatriska stationer och kliniker för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 112 979 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10172
  att riksdagen till Rättspykiatriska stationer och kliniker för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 112 979 000 kr.
  Behandlas i
 • 10173
  att riksdagen till Socialdepartementet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 39 861 000 kr.
  Behandlas i
 • 10173
  att riksdagen till Socialdepartementet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 39 861 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10174
  att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 33 575 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10174
  att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 33 575 000 kr.
  Behandlas i
 • 10175
  att riksdagen till Socialvetenskapliga forskningsrådet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 72 179 000 kr.
  Behandlas i
 • 10175
  att riksdagen till Socialvetenskapliga forskningsrådet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 72 179 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10176
  att riksdagen till Informationsförsörjning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 6 270 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10176
  att riksdagen till Informationsförsörjning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 6 270 000 kr.
  Behandlas i
 • 10177
  att riksdagen till Insatser mot aids för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 193 500 000 kr.
  Behandlas i
 • 10177
  att riksdagen till Insatser mot aids för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 193 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10178
  att riksdagen till Internationell samverkan för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 28 367 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10178
  att riksdagen till Internationell samverkan för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 28 367 000 kr.
  Behandlas i
 • 10179
  att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i
 • 10179
  att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i
 • 10179
  att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i
 • 10180
  att riksdagen till Bidragsförskott för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 2 445 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10180
  att riksdagen till Bidragsförskott för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 2 445 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10181
  att riksdagen till Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 8 200 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10181
  att riksdagen till Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 8 200 000 kr.
  Behandlas i
 • 10182
  att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i
 • 10182
  att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i
 • 10182
  att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i
 • 10182
  att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i
 • 10183
  att riksdagen till Socialstyrelsen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 206 117 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10183
  att riksdagen till Socialstyrelsen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 206 117 000 kr.
  Behandlas i
 • 10184
  att riksdagen till Statens bakteriologiska laboratorium: Centrallaboratorieuppgifter för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 46 195 000 kr.
  Behandlas i
 • 10184
  att riksdagen till Statens bakteriologiska laboratorium: Centrallaboratorieuppgifter för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 46 195 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10185
  att riksdagen till Statens bakteriologiska laboratorium: Försvarsmedicinsk verksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 943 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10185
  att riksdagen till Statens bakteriologiska laboratorium: Försvarsmedicinsk verksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 943 000 kr.
  Behandlas i
 • 10186
  att riksdagen till Statens bakteriologiska laboratorium: Utrustning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 3 190 000 kr.
  Behandlas i
 • 10186
  att riksdagen till Statens bakteriologiska laboratorium: Utrustning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 3 190 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10187
  att riksdagen till Bidrag till hälsoupplysning m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 7 035 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10187
  att riksdagen till Bidrag till hälsoupplysning m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 7 035 000 kr.
  Behandlas i
 • 10188
  att riksdagen till Epidemiberedskap m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 19 072 000 kr.
  Behandlas i
 • 10188
  att riksdagen till Epidemiberedskap m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 19 072 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10189
  att riksdagen till Bidrag till Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut för budgetåret 1991/92 anvisar ett anslag på 30 375 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10189
  att riksdagen till Bidrag till Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut för budgetåret 1991/92 anvisar ett anslag på 30 375 000 kr.
  Behandlas i
 • 10190
  att riksdagen till Bidrag till allmän sjukvård m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 512 682 000 kr.
  Behandlas i
 • 10190
  att riksdagen till Bidrag till allmän sjukvård m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 512 682 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10191
  att riksdagen till Specialistutbildning av läkare m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 30 042 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10191
  att riksdagen till Specialistutbildning av läkare m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 30 042 000 kr.
  Behandlas i
 • 10192
  att riksdagen i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Statens rättskemiska laboratorium för budgetåret 1991/92 beräknar ett förslagsanslag på 26 702 000 kr.
  Behandlas i
 • 10192
  att riksdagen i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Statens rättskemiska laboratorium för budgetåret 1991/92 beräknar ett förslagsanslag på 26 702 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10193
  att riksdagen i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Statens rättsläkarstationer för budgetåret 1991/92 beräknar ett förslagsanslag på 43 149 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10193
  att riksdagen i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Statens rättsläkarstationer för budgetåret 1991/92 beräknar ett förslagsanslag på 43 149 000 kr.
  Behandlas i
 • 10194
  att riksdagen till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 11 117 000 kr.
  Behandlas i
 • 10194
  att riksdagen till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 11 117 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10195
  att riksdagen till WHO-enheten för rapportering av läkemedelsbiverkningar för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 2 329 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10195
  att riksdagen till WHO-enheten för rapportering av läkemedelsbiverkningar för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 2 329 000 kr.
  Behandlas i
 • 10196
  att riksdagen till Statens institut för psykosocial miljömedicin för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 5 170 000 kr.
  Behandlas i
 • 10196
  att riksdagen till Statens institut för psykosocial miljömedicin för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 5 170 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10197
  att riksdagen till Statens bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10197
  att riksdagen till Statens bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10198
  att riksdagen till Bidrag till kommunal barnomsorg för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 13 045 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10198
  att riksdagen till Bidrag till kommunal barnomsorg för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 13 045 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10199
  att riksdagen till Bidrag till invandrar- och flyktingbarn i förskolan för budgetåret 1991/92 anvisar ett anslag på 40 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10199
  att riksdagen till Bidrag till invandrar- och flyktingbarn i förskolan för budgetåret 1991/92 anvisar ett anslag på 40 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10200
  att riksdagen till Barnmiljörådet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 991 000 kr.
  Behandlas i
 • 10200
  att riksdagen till Barnmiljörådet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 991 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10201
  att riksdagen till Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 5 479 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10201
  att riksdagen till Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 5 479 000 kr.
  Behandlas i
 • 10202
  att riksdagen till Bidrag till social hemhjälp, ålderdomshem m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 3 496 852 000 kr.
  Behandlas i
 • 10202
  att riksdagen till Bidrag till social hemhjälp, ålderdomshem m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 3 496 852 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10203
  att riksdagen till Bidrag till handikapporganisationer för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 100 238 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10203
  att riksdagen till Bidrag till handikapporganisationer för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 100 238 000 kr.
  Behandlas i
 • 10204
  att riksdagen till Bilstöd till handikappade för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 206 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10204
  att riksdagen till Bilstöd till handikappade för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 206 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10205
  att riksdagen till Bidrag till färdtjänst, servicelinjer m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 729 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10205
  att riksdagen till Bidrag till färdtjänst, servicelinjer m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 729 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10206
  att riksdagen till Kostnader för viss omsorg om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 43 347 000 kr.
  Behandlas i
 • 10206
  att riksdagen till Kostnader för viss omsorg om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 43 347 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10207
  att riksdagen till Nämnden för vårdartjänst för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 100 989 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10207
  att riksdagen till Nämnden för vårdartjänst för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 100 989 000 kr.
  Behandlas i
 • 10208
  att riksdagen till Ersättning till televerket för texttelefoner för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 52 800 000 kr.
  Behandlas i
 • 10208
  att riksdagen till Ersättning till televerket för texttelefoner för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 52 800 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10209
  att riksdagen till Ersättning till postverket för befordran av blindskriftsförsändelser för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 68 769 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10209
  att riksdagen till Ersättning till postverket för befordran av blindskriftsförsändelser för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 68 769 000 kr.
  Behandlas i
 • 10210
  att riksdagen till Kostnader för viss verksamhet för handikappade för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 42 748 000 kr.
  Behandlas i
 • 10210
  att riksdagen till Kostnader för viss verksamhet för handikappade för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 42 748 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10211
  att riksdagen till Statens hundskola för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10211
  att riksdagen till Statens hundskola för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10212
  at riksdagen till Statens handikappråd för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 5 621 000 kr.
  Behandlas i
 • 10212
  at riksdagen till Statens handikappråd för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 5 621 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10213
  at riksdagen till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 10 542 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10213
  at riksdagen till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 10 542 000 kr.
  Behandlas i
 • 10214
  att riksdagen till Bidrag till missbrukarvård och ungdomsvård för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 950 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10214
  att riksdagen till Bidrag till missbrukarvård och ungdomsvård för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 950 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10215
  att riksdagen godkänner de i propositionen föreslagna förändringarna angående riktlinjerna för fördelning av anslaget Bidrag till organisationer
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10215
  att riksdagen godkänner de i propositionen föreslagna förändringarna angående riktlinjerna för fördelning av anslaget Bidrag till organisationer
  Behandlas i
 • 10216
  att riksdagen till Utvecklings- och försöksverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 27 214 000 kr.
  Behandlas i
 • 10216
  att riksdagen till Utvecklings- och försöksverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 27 214 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10217
  att riksdagen godkänner vad som anförts i propositionen om ändrade regler för arbetshjälpmedel åt handikappade (avsnitt 2.2)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10217
  att riksdagen godkänner vad som anförts i propositionen om ändrade regler för arbetshjälpmedel åt handikappade (avsnitt 2.2)
  Behandlas i
 • 10218
  att riksdagen till Riksförsäkringsverket för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 509 952 000 kr.
  Behandlas i
 • 10218
  att riksdagen till Riksförsäkringsverket för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 509 952 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10219
  att riksdagen till Allmänna försäkringskassor för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 637 951 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10219
  att riksdagen till Allmänna försäkringskassor för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 637 951 000 kr.
  Behandlas i
 • 10220
  att riksdagen till Bidrag till föräldraförsäkringen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 2 550 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10220
  att riksdagen till Bidrag till föräldraförsäkringen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 2 550 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10221
  att riksdagen till Vårdbidrag för handikappade barn för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 870 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10221
  att riksdagen till Vårdbidrag för handikappade barn för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 870 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10222
  att riksdagen till Barnpensioner för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 272 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10222
  att riksdagen till Barnpensioner för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 272 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10223
  att riksdagen medger att regeringen får bemyndiga statens invandrarverk att under budgetåret 1991/92 vid extraordinära anspråk på myndighetskapaciteten disponera högst 25 000 000 kr. utöver anvisat anslag
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10223
  att riksdagen medger att regeringen får bemyndiga statens invandrarverk att under budgetåret 1991/92 vid extraordinära anspråk på myndighetskapaciteten disponera högst 25 000 000 kr. utöver anvisat anslag
  Behandlas i
 • 10224
  att riksdagen till Förtidspensioner för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 13 510 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10224
  att riksdagen till Förtidspensioner för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 13 510 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10225
  att riksdagen till Förläggningskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 2 153 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10225
  att riksdagen till Förläggningskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 2 153 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10226
  att riksdagen till Handikappersättningar för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 860 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10226
  att riksdagen till Handikappersättningar för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 860 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10227
  att riksdagen till Åtgärder för invandrare för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 21 563 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10227
  att riksdagen till Åtgärder för invandrare för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 21 563 000 kr.
  Behandlas i
 • 10228
  att riksdagen till Vissa yrkesskadeersättningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 3 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10228
  att riksdagen till Vissa yrkesskadeersättningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 3 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10229
  att riksdagen till Överföring av flyktingar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 14 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10229
  att riksdagen till Överföring av flyktingar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 14 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10230
  att riksdagen till Bidrag till ersättning vid närståendevård för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 3 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10230
  att riksdagen till Bidrag till ersättning vid närståendevård för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 3 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10231
  att riksdagen till Ersättningar till kommunerna för åtgärder för flyktingar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 464 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10231
  att riksdagen till Ersättningar till kommunerna för åtgärder för flyktingar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 464 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10232
  att riksdagen till Ålderspensioner för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 51 345 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10232
  att riksdagen till Ålderspensioner för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 51 345 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10233
  att riksdagen till Statsbidrag till Stiftelsen Invandrartidningen för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 14 989 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10233
  att riksdagen till Statsbidrag till Stiftelsen Invandrartidningen för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 14 989 000 kr.
  Behandlas i
 • 10234
  att riksdagen till Särskilt pensionstillägg för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 41 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10234
  att riksdagen till Särskilt pensionstillägg för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 41 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10235
  att riksdagen till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 3 412 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10235
  att riksdagen till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 3 412 000 kr.
  Behandlas i
 • 10236
  att riksdagen till Bidrag till kommunala bostadstillägg till folkpension för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 525 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10236
  att riksdagen till Bidrag till kommunala bostadstillägg till folkpension för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 525 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10237
  att riksdagen till Lån till hemutrustning för flyktingar m.fl. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 52 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10237
  att riksdagen till Lån till hemutrustning för flyktingar m.fl. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 52 500 000 kr.
  Behandlas i
 • 10238
  att riksdagen till Efterlevandepensioner till vuxna anvisar ett förslagsanslag på 1 765 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10238
  att riksdagen till Efterlevandepensioner till vuxna anvisar ett förslagsanslag på 1 765 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10239
  att riksdagen godkänner att 44 000 000 kr. av de medel som tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1991/92 används för att delvis finansiera anslaget
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10239
  att riksdagen godkänner att 44 000 000 kr. av de medel som tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1991/92 används för att delvis finansiera anslaget
  Behandlas i
 • 10240
  att riksdagen till Stöd till turism och rekreation för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 123 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10240
  att riksdagen till Stöd till turism och rekreation för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 123 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10241
  att riksdagen till Stöd till idrotten för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 401 028 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10241
  att riksdagen till Stöd till idrotten för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 401 028 000 kr.
  Behandlas i
 • 10242
  att riksdagen till Stöd till idrottens forskning och utveckling m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 10 100 000 kr.
  Behandlas i
 • 10242
  att riksdagen till Stöd till idrottens forskning och utveckling m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 10 100 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10243
  att riksdagen till Statens kulturråd för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 21 611 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10243
  att riksdagen till Statens kulturråd för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 21 611 000 kr.
  Behandlas i
 • 10244
  att riksdagen till Bidrag till trossamfund för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 67 736 000 kr.
  Behandlas i
 • 10244
  att riksdagen till Bidrag till trossamfund för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 67 736 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10245
  att riksdagen till Bidrag till ekumenisk verksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett anslag på 876 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10245
  att riksdagen till Bidrag till ekumenisk verksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett anslag på 876 000 kr.
  Behandlas i
 • 10246
  att riksdagen till Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 350 000 kr.
  Behandlas i
 • 10246
  att riksdagen till Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 350 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10247
  att riksdagen godkänner att den huvudsakliga inriktningen för statens ungdomsråds verksamhet skall vara i enlighet med vad i propositionen föreslagits i avsnittet Förslag
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10247
  att riksdagen godkänner att den huvudsakliga inriktningen för statens ungdomsråds verksamhet skall vara i enlighet med vad i propositionen föreslagits i avsnittet Förslag
  Behandlas i
 • 10248
  att riksdagen till Bidrag till central och lokal ungdomsverksamhet m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 98 373 000 kr.
  Behandlas i
 • 10248
  att riksdagen till Bidrag till central och lokal ungdomsverksamhet m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 98 373 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10249
  att riksdagen godkänner att den huvudsakliga inriktningen skall vara i enlighet med vad i propositionen förordats i avsnittet Förslag
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10249
  att riksdagen godkänner att den huvudsakliga inriktningen skall vara i enlighet med vad i propositionen förordats i avsnittet Förslag
  Behandlas i
 • 10250
  att riksdagen till Bidrag till folkrörelserna för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 100 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10250
  att riksdagen till Bidrag till folkrörelserna för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 100 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10251
  att riksdagen, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Statens skolverk för budgetåret 1991/92 beräknar ett förslagsanslag på 371 759 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU21
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10251
  att riksdagen, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Statens skolverk för budgetåret 1991/92 beräknar ett förslagsanslag på 371 759 000 kr.
  Behandlas i
 • 10252
  att riksdagen till Utbildningsdepartementet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 49 642 000 kr.
  Behandlas i
 • 10252
  att riksdagen till Utbildningsdepartementet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 49 642 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU15
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10253
  att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om sammansättningen av sameskolstyrelsen.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU8
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10253
  att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om sammansättningen av sameskolstyrelsen.
  Behandlas i
 • 10254
  att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om resurstilldelningssystemet för särskolan.
  Behandlas i
 • 10254
  att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om resurstilldelningssystemet för särskolan.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU8
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10255
  att riksdagen beslutar om inrättande av idrottshögskolan i Stockholm den 1 juli 1992
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10255
  att riksdagen beslutar om inrättande av idrottshögskolan i Stockholm den 1 juli 1992
  Behandlas i
 • 10256
  att riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i
 • 10256
  att riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10257
  att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om lokalförsörjning m.m. för högre utbildning och forskning
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU11
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10257
  att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om lokalförsörjning m.m. för högre utbildning och forskning
  Behandlas i
 • 10258
  att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om genomfört och planerat arbete inom ramen för affärsverksöversynen.
  Behandlas i
 • 10258
  att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om genomfört och planerat arbete inom ramen för affärsverksöversynen.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10259
  att riksdagen till statens telenämnd för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 019 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10259
  att riksdagen till statens telenämnd för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 019 000 kr.
  Behandlas i
 • 10260
  att riksdagen till Kommunikationsdepartementet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 30 044 000 kr.
  Behandlas i
 • 10260
  att riksdagen till Kommunikationsdepartementet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 30 044 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10261
  att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 4 804 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10261
  att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 4 804 000 kr.
  Behandlas i
 • 10262
  att riksdagen till Viss internationell verksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 119 000 kr.
  Behandlas i
 • 10262
  att riksdagen till Viss internationell verksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 119 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10263
  att riksdagen godkänner at regeringen får bemyndiga vägverket att inom en ram på 20 000 000 kr. besluta om förskottering av väginvesteringar i enlighet med vad i propositionen har anförts
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10263
  att riksdagen godkänner at regeringen får bemyndiga vägverket att inom en ram på 20 000 000 kr. besluta om förskottering av väginvesteringar i enlighet med vad i propositionen har anförts
  Behandlas i
 • 10264
  att riksdagen till Vägverket: Ämbetsverksuppgifter m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 8 661 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10264
  att riksdagen till Vägverket: Ämbetsverksuppgifter m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 8 661 000 kr.
  Behandlas i
 • 10265
  att riksdagen till Drift och underhåll av statliga vägar för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 6 125 900 000 kr.
  Behandlas i
 • 10265
  att riksdagen till Drift och underhåll av statliga vägar för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 6 125 900 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10266
  att riksdagen till Byggande av riksvägar för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 588 270 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10266
  att riksdagen till Byggande av riksvägar för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 588 270 000 kr.
  Behandlas i
 • 10267
  att riksdagen till Byggande av länstrafikanläggningar för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 073 519 000 kr.
  Behandlas i
 • 10267
  att riksdagen till Byggande av länstrafikanläggningar för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 073 519 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10268
  att riksdagen till Bidrag till drift och underhåll av statskommunvägar för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 811 400 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10268
  att riksdagen till Bidrag till drift och underhåll av statskommunvägar för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 811 400 000 kr.
  Behandlas i
 • 10269
  att riksdagen till Bidrag till drift och byggande av enskilda vägar för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 629 600 000 kr.
  Behandlas i
 • 10269
  att riksdagen till Bidrag till drift och byggande av enskilda vägar för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 629 600 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10270
  att riksdagen till Vägverket: Särskilda bärighetshöjande åtgärder för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 724 700 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10270
  att riksdagen till Vägverket: Särskilda bärighetshöjande åtgärder för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 724 700 000 kr.
  Behandlas i
 • 10271
  att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om inriktningen av trafiksäkerhetsverkets verksamhet
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10271
  att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om inriktningen av trafiksäkerhetsverkets verksamhet
  Behandlas i
 • 10272
  att riksdagen till Trafiksäkerhetsverket: Samordning, Trafikmiljö, Fordon och Trafikant för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10272
  att riksdagen till Trafiksäkerhetsverket: Samordning, Trafikmiljö, Fordon och Trafikant för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10273
  att riksdagen till Trafiksäkerhetsverket: Bil- och körkortsregister m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10273
  att riksdagen till Trafiksäkerhetsverket: Bil- och körkortsregister m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10274
  att riksdagen till Bidrag till Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande för budgetåret 1991/92 anvisar ett anslag av 31 799 000 kr.
  Behandlas i
 • 10274
  att riksdagen till Bidrag till Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande för budgetåret 1991/92 anvisar ett anslag av 31 799 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10275
  att riksdagen godkänner att regeringen får bemyndiga banverket att inom en ram på 50 milj.kr. besluta om förskotteringar av järnvägsinvesteringar i enlighet med vad i propositionen har anförts
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10275
  att riksdagen godkänner att regeringen får bemyndiga banverket att inom en ram på 50 milj.kr. besluta om förskotteringar av järnvägsinvesteringar i enlighet med vad i propositionen har anförts
  Behandlas i
 • 10276
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om SJ-koncernens inriktning
  Behandlas i
 • 10276
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om SJ-koncernens inriktning
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10277
  att riksdagen avskaffar anslaget Ersättning till statens järnvägar för utveckling av godstrafik fr.o.m. budgetåret 1991/92
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10277
  att riksdagen avskaffar anslaget Ersättning till statens järnvägar för utveckling av godstrafik fr.o.m. budgetåret 1991/92
  Behandlas i
 • 10278
  att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om särskilda nyinvesteringar i stomjärnvägar
  Behandlas i
 • 10278
  att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om särskilda nyinvesteringar i stomjärnvägar
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10279
  att riksdagen till Drift och vidmakthållande av statliga järnvägar för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 3 127 300 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10279
  att riksdagen till Drift och vidmakthållande av statliga järnvägar för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 3 127 300 000 kr.
  Behandlas i
 • 10280
  att riksdagen till Nyinvesteringar i stomjärnvägar för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 500 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10280
  att riksdagen till Nyinvesteringar i stomjärnvägar för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 500 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10281
  att riksdagen till Ersättning till banverket för vissa kapitalkostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 346 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10281
  att riksdagen till Ersättning till banverket för vissa kapitalkostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 346 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10282
  att riksdagen till Järnvägsinspektionen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 13 136 000 kr.
  Behandlas i
 • 10282
  att riksdagen till Järnvägsinspektionen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 13 136 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10283
  att riksdagen till Ersättning till statens järnvägar i samband med utdelning från AB Swedcarrier för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10283
  att riksdagen till Ersättning till statens järnvägar i samband med utdelning från AB Swedcarrier för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10284
  att riksdagen godkänner vad i propositionen har förordats om inriktningen av sjöfartsverkets verksamhet under perioden 1991--1993
  Behandlas i
 • 10284
  att riksdagen godkänner vad i propositionen har förordats om inriktningen av sjöfartsverkets verksamhet under perioden 1991--1993
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10285
  att riksdagen i propositionen till Ersättning till sjöfartsverket för vissa tjänster för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsaslag på 74 200 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10285
  att riksdagen i propositionen till Ersättning till sjöfartsverket för vissa tjänster för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsaslag på 74 200 000 kr.
  Behandlas i
 • 10286
  att riksdagen till Fritidsbåtsregister för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10286
  att riksdagen till Fritidsbåtsregister för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10287
  att riksdagen till Transportstöd för Gotland för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 69 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10287
  att riksdagen till Transportstöd för Gotland för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 69 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10288
  att riksdagen till Handelsflottans pensionsanstalt för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10288
  att riksdagen till Handelsflottans pensionsanstalt för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10289
  att riksdagen gokänner vad i propositionen har anförts om finansiering av Handelsflottans kultur- och fritidsråd
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10289
  att riksdagen gokänner vad i propositionen har anförts om finansiering av Handelsflottans kultur- och fritidsråd
  Behandlas i
 • 10290
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts i fråga om införande av en passageavgift för Vänersjöfart
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10290
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts i fråga om införande av en passageavgift för Vänersjöfart
  Behandlas i
 • 10291
  att riksdagen till Stöd till svenska rederier för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 5 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10291
  att riksdagen till Stöd till svenska rederier för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 5 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10292
  att riksdagen till Bidrag till svenska rederier för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 550 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10292
  att riksdagen till Bidrag till svenska rederier för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 550 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10293
  att riksdagen tar del av vad i propositionen har anförts om regionalpolitiska stöd till flygtrafik på Gotland
  Behandlas i
 • 10293
  att riksdagen tar del av vad i propositionen har anförts om regionalpolitiska stöd till flygtrafik på Gotland
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10294
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om inriktningen av luftfartsverkets verksamhet under perioden 1991-1993
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10294
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om inriktningen av luftfartsverkets verksamhet under perioden 1991-1993
  Behandlas i
 • 10295
  att riksdagen till Bidrag till kommunala flygplatser m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 14 560 000 kr.
  Behandlas i
 • 10295
  att riksdagen till Bidrag till kommunala flygplatser m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 14 560 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10296
  att riksdagen till Civil trafikflygarutbildning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 25 400 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10296
  att riksdagen till Civil trafikflygarutbildning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 25 400 000 kr.
  Behandlas i
 • 10297
  att riksdagen till Transportrådet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 13 613 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10297
  att riksdagen till Transportrådet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 13 613 000 kr.
  Behandlas i
 • 10298
  att riksdagen till Transportstöd för Norrland m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 300 300 000 kr.
  Behandlas i
 • 10298
  att riksdagen till Transportstöd för Norrland m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 300 300 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10299
  att riksdagen till Riksfärdtjänst för budgetåret 1991/92 anvisar ett reserationsanslag på 96 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU22
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10299
  att riksdagen till Riksfärdtjänst för budgetåret 1991/92 anvisar ett reserationsanslag på 96 500 000 kr.
  Behandlas i
 • 10300
  att riksdagen till Kostnader för visst värderingsförfarande för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslaganslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10300
  att riksdagen till Kostnader för visst värderingsförfarande för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslaganslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10301
  att riksdagen till Köp av interregional persontrafik på järnväg för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 558 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = Återförvisad
 • 10301
  att riksdagen till Köp av interregional persontrafik på järnväg för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 558 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10302
  att riksdagen till Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss persontrafik på järnväg för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 138 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10302
  att riksdagen till Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss persontrafik på järnväg för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 138 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = Återförvisad
 • 10303
  att riksdagen till Statens väg- och trafikinstitut för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10303
  att riksdagen till Statens väg- och trafikinstitut för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10304
  att riksdagen till Statens väg- och trafikinstitut: Återanskaffning av viss basutrustning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 5 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10304
  att riksdagen till Statens väg- och trafikinstitut: Återanskaffning av viss basutrustning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 5 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10305
  att riksdagen till Transportforskningsberedningen för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 43 361 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10305
  att riksdagen till Transportforskningsberedningen för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 43 361 000 kr.
  Behandlas i
 • 10306
  att riksdagen godkänner de riktlinjer som i propositionen anförts om trafikverkens ansvar
  Behandlas i
 • 10306
  att riksdagen godkänner de riktlinjer som i propositionen anförts om trafikverkens ansvar
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10307
  att riksdagen till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10307
  att riksdagen till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10308
  att riksdagen till Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 125 665 000 kr.
  Behandlas i
 • 10308
  att riksdagen till Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 125 665 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10309
  att riksdagen till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Utrustning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 17 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10309
  att riksdagen till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Utrustning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 17 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10310
  att riksdagen till Statens geotekniska institut för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10310
  att riksdagen till Statens geotekniska institut för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10311
  att riksdagen till Bidrag till statens geotekniska institut för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 13 825 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10311
  att riksdagen till Bidrag till statens geotekniska institut för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 13 825 000 kr.
  Behandlas i
 • 10312
  att riksdagen till Statens haverikommission för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10312
  att riksdagen till Statens haverikommission för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10313
  att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om finansieringen av den särskilda postdelgivningen
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10313
  att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om finansieringen av den särskilda postdelgivningen
  Behandlas i
 • 10314
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om en ny ordning för postverkets tidningsrörelse.
  Behandlas i
 • 10314
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om en ny ordning för postverkets tidningsrörelse.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10315
  att riksdagen godkänner de riktlinjer som i propositionen anförts om ökad styrning av myndigheterna, om målformuleringar och trafikpolitiska analyser samt om utformning av beslutsunderlag
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10315
  att riksdagen godkänner de riktlinjer som i propositionen anförts om ökad styrning av myndigheterna, om målformuleringar och trafikpolitiska analyser samt om utformning av beslutsunderlag
  Behandlas i
 • 10316
  att riksdagen till Jordbruksdepartementet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 25 771 000 kr.
  Behandlas i
 • 10316
  att riksdagen till Jordbruksdepartementet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 25 771 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10317
  att riksdagen till Lantbruksråd för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 5 435 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10317
  att riksdagen till Lantbruksråd för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 5 435 000 kr.
  Behandlas i
 • 10318
  att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 9 349 000 kr.
  Behandlas i
 • 10318
  att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 9 349 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10319
  att riksdagen till Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 32 880 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10319
  att riksdagen till Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 32 880 000 kr.
  Behandlas i
 • 10320
  att riksdagen godkänner att en ny central jordbruksmyndighet inrättas den 1 juli 1991
  Behandlas i
 • 10320
  att riksdagen godkänner att en ny central jordbruksmyndighet inrättas den 1 juli 1991
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10321
  att riksdagen till Lantbruksstyrelsen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10321
  att riksdagen till Lantbruksstyrelsen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10322
  att riksdagen till Statens jordbruksnämnd för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10322
  att riksdagen till Statens jordbruksnämnd för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10323
  att riksdagen medger att under budgetåret 1991/92 statsbidrag beviljas till jordbrukets rationalisering med sammanlagt högst 5 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10323
  att riksdagen medger att under budgetåret 1991/92 statsbidrag beviljas till jordbrukets rationalisering med sammanlagt högst 5 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10324
  att riksdagen till Markförvärv för jordbrukets rationalisering för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10324
  att riksdagen till Markförvärv för jordbrukets rationalisering för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10325
  att riksdagen till Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 15 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10325
  att riksdagen till Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 15 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10326
  att riksdagen till Stöd till skuldsatta jordbrukare för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 10 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10326
  att riksdagen till Stöd till skuldsatta jordbrukare för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 10 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10327
  att riksdagen till Startstöd till jordbrukare för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 30 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10327
  att riksdagen till Startstöd till jordbrukare för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 30 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10328
  att riksdagen till Stöd till avbytarverksamhet m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 445 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10328
  att riksdagen till Stöd till avbytarverksamhet m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 445 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10329
  att riksdagen till Särskilda åtgärder för jordbruket i norra Sverige för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 50 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10329
  att riksdagen till Särskilda åtgärder för jordbruket i norra Sverige för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 50 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10330
  att riksdagen till Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 700 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10330
  att riksdagen till Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 700 000 kr.
  Behandlas i
 • 10331
  att riksdagen medger att statens jordbruksverk för inlösen av oljeväxter och spannmål under budgetåret 1991/92 får disponera en rörlig kredit på 1 600 000 000 kr. i riksgäldskontoret
  Behandlas i
 • 10331
  att riksdagen medger att statens jordbruksverk för inlösen av oljeväxter och spannmål under budgetåret 1991/92 får disponera en rörlig kredit på 1 600 000 000 kr. i riksgäldskontoret
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10332
  att riksdagen till Rådgivning och utbildning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 40 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10332
  att riksdagen till Rådgivning och utbildning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 40 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10333
  att riksdagen medger att under budgetåret 1991/92 statsbidrag beviljas till trädgårdsnäringens rationalisering, m.m. med sammanlagt högst 5 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10333
  att riksdagen medger att under budgetåret 1991/92 statsbidrag beviljas till trädgårdsnäringens rationalisering, m.m. med sammanlagt högst 5 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10334
  att riksdagen medger att skogsstyrelsen under budgetåret 1991/92 får disponera en rörlig kredit av 65 000 000 kr. i riksgäldskontoret
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10334
  att riksdagen medger att skogsstyrelsen under budgetåret 1991/92 får disponera en rörlig kredit av 65 000 000 kr. i riksgäldskontoret
  Behandlas i
 • 10335
  att riksdagen till Statens strålskyddsinstitut: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10335
  att riksdagen till Statens strålskyddsinstitut: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10336
  att riksdagen till Skogsvårdsorganisationen: Myndighetsuppgifter för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 281 118 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10336
  att riksdagen till Skogsvårdsorganisationen: Myndighetsuppgifter för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 281 118 000 kr.
  Behandlas i
 • 10337
  att riksdagen till Bidrag till statens strålskyddsinstitut för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 32 823 000 kr.
  Behandlas i
 • 10337
  att riksdagen till Bidrag till statens strålskyddsinstitut för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 32 823 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10338
  att riksdagen till Skogsvårdsorganisationen: Frö- och plantverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10338
  att riksdagen till Skogsvårdsorganisationen: Frö- och plantverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10339
  att riksdagen till Skogsvårdsorganisationen: Investeringar för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 20 885 000 kr.
  Behandlas i
 • 10339
  att riksdagen till Skogsvårdsorganisationen: Investeringar för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 20 885 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10340
  att riksdagen medger att under budgetåret 1991/92 statsbidrag beviljas med sammanlagt högst 150 000 000 kr. till skogsvård m.m.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10340
  att riksdagen medger att under budgetåret 1991/92 statsbidrag beviljas med sammanlagt högst 150 000 000 kr. till skogsvård m.m.
  Behandlas i
 • 10341
  att riksdagen medger att under budgetåret 1991/92 statsbidrag beviljas med sammanlagt högst 40 000 000 kr. till byggande av skogsvägar
  Behandlas i
 • 10341
  att riksdagen medger att under budgetåret 1991/92 statsbidrag beviljas med sammanlagt högst 40 000 000 kr. till byggande av skogsvägar
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10342
  att riksdagen till Främjande av skogsvård m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 14 900 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10342
  att riksdagen till Främjande av skogsvård m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 14 900 000 kr.
  Behandlas i
 • 10343
  att riksdagen till Bidrag till trygghetsförsäkring för skogsbrukare för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 20 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10343
  att riksdagen till Bidrag till trygghetsförsäkring för skogsbrukare för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 20 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10344
  att riksdagen till Ersättning för intrång i enskild fiskerätt m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10344
  att riksdagen till Ersättning för intrång i enskild fiskerätt m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10345
  att riksdagen till Främjande av rennäringen för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 10 593 000 kr.
  Behandlas i
 • 10345
  att riksdagen till Främjande av rennäringen för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 10 593 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10346
  att riksdagen till Prisstöd till rennäringen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 30 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10346
  att riksdagen till Prisstöd till rennäringen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 30 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10347
  att riksdagen till Ersättningar för viltskador m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 12 320 000 kr.
  Behandlas i
 • 10347
  att riksdagen till Ersättningar för viltskador m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 12 320 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10348
  att riksdagen till Statens veterinärmedicinska anstalt: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10348
  att riksdagen till Statens veterinärmedicinska anstalt: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10349
  att riksdagen till Bidrag till statens veterinärmedicinska anstalt för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 61 198 000 kr.
  Behandlas i
 • 10349
  att riksdagen till Bidrag till statens veterinärmedicinska anstalt för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 61 198 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10350
  att riksdagen till Distriktsveterinärorganisationen: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10350
  att riksdagen till Distriktsveterinärorganisationen: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10351
  att riksdagen till Bidrag till distriktsveterinärorganisationen för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 84 984 000 kr.
  Behandlas i
 • 10351
  att riksdagen till Bidrag till distriktsveterinärorganisationen för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 84 984 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10352
  att riksdagen till Bidrag till avlägset boende djurägare för veterinärvård för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 2 217 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10352
  att riksdagen till Bidrag till avlägset boende djurägare för veterinärvård för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 2 217 000 kr.
  Behandlas i
 • 10353
  att riksdagen till Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 29 300 000 kr.
  Behandlas i
 • 10353
  att riksdagen till Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 29 300 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10354
  att riksdagen till Centrala försöksdjursnämnden för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 5 112 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10354
  att riksdagen till Centrala försöksdjursnämnden för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 5 112 000 kr.
  Behandlas i
 • 10355
  att riksdagen till Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 39 750 000 kr.
  Behandlas i
 • 10355
  att riksdagen till Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 39 750 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10356
  att riksdagen till Statens utsädeskontroll: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10356
  att riksdagen till Statens utsädeskontroll: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10357
  att riksdagen till Bidrag till statens utsädeskontroll för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 2 748 000 kr.
  Behandlas i
 • 10357
  att riksdagen till Bidrag till statens utsädeskontroll för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 2 748 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10358
  att riksdagen godkänner att den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom statens växtsortnämnds ansvarsområde skall vara i enlighet med vad som tidigare förordats i avsnittet Förslag
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10358
  att riksdagen godkänner att den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom statens växtsortnämnds ansvarsområde skall vara i enlighet med vad som tidigare förordats i avsnittet Förslag
  Behandlas i
 • 10359
  att riksdagen godkänner att den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom statens maskinprovningars ansvarsområde skall vara i enlighet med vad som förordats i avsnittet Förslag
  Behandlas i
 • 10359
  att riksdagen godkänner att den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom statens maskinprovningars ansvarsområde skall vara i enlighet med vad som förordats i avsnittet Förslag
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10360
  att riksdagen till Bekämpande av växtsjukdomar för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 2 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10360
  att riksdagen till Bekämpande av växtsjukdomar för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 2 500 000 kr.
  Behandlas i
 • 10361
  att riksdagen godkänner att den huvudsakliga inriktningen för verksamheten på statens livsmedelsverk skall vara i enlighet med vad som tidigare förordats i avsnittet Förslag
  Behandlas i
 • 10361
  att riksdagen godkänner att den huvudsakliga inriktningen för verksamheten på statens livsmedelsverk skall vara i enlighet med vad som tidigare förordats i avsnittet Förslag
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10362
  att riksdagen till Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 3 482 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10362
  att riksdagen till Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 3 482 000 kr.
  Behandlas i
 • 10363
  att riksdagen medger att statens jordbruksverk för råvarukostnadsutjämning under budgetåret 1991/92 får disponera en rörlig kredit på högst 20 000 000 kr. i riksgäldskontoret
  Behandlas i
 • 10363
  att riksdagen medger att statens jordbruksverk för råvarukostnadsutjämning under budgetåret 1991/92 får disponera en rörlig kredit på högst 20 000 000 kr. i riksgäldskontoret
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10364
  att riksdagen till Ersättningar på grund av radioaktivt nedfall för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10364
  att riksdagen till Ersättningar på grund av radioaktivt nedfall för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10365
  att riksdagen till Livsmedelsstatistik för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 13 627 000 kr.
  Behandlas i
 • 10365
  att riksdagen till Livsmedelsstatistik för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 13 627 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10366
  att riksdagen till Sveriges lantbruksuniversitet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 616 512 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10366
  att riksdagen till Sveriges lantbruksuniversitet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 616 512 000 kr.
  Behandlas i
 • 10367
  att riksdagen till Lokalkostnader m.m. vid Sveriges lantbruksuniversitet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 265 704 000 kr.
  Behandlas i
 • 10367
  att riksdagen till Lokalkostnader m.m. vid Sveriges lantbruksuniversitet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 265 704 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10368
  att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om anskaffning av inredning och utrustning för lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitet m.m. inom de kostnadsramar som förordats i det föregående
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10368
  att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om anskaffning av inredning och utrustning för lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitet m.m. inom de kostnadsramar som förordats i det föregående
  Behandlas i
 • 10369
  att riksdagen till Skogs- och jordbrukets forskningsråd för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 156 725 000 kr.
  Behandlas i
 • 10369
  att riksdagen till Skogs- och jordbrukets forskningsråd för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 156 725 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10370
  att riksdagen till Stöd till kollektiv forskning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 99 800 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10370
  att riksdagen till Stöd till kollektiv forskning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 99 800 000 kr.
  Behandlas i
 • 10371
  att riksdagen till Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 742 000 kr.
  Behandlas i
 • 10371
  att riksdagen till Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 742 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10372
  att riksdagen till Industripolitiska åtgärder för tekoindustrin för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 85 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10372
  att riksdagen till Industripolitiska åtgärder för tekoindustrin för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 85 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10373
  att riksdagen till Stöd till kooperativ utveckling för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 5 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10373
  att riksdagen till Stöd till kooperativ utveckling för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 5 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU35
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10374
  att riksdagen till Industridepartementet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 48 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10374
  att riksdagen till Industridepartementet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 48 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10375
  att riksdagen till Industriråd/industriattaché för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 045 000 kr.
  Behandlas i
 • 10375
  att riksdagen till Industriråd/industriattaché för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 045 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10376
  att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 16 615 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10376
  att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 16 615 000 kr.
  Behandlas i
 • 10377
  att riksdagen till Bidrag till FNs organ för industriell utveckling för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 6 720 000 kr.
  Behandlas i
 • 10377
  att riksdagen till Bidrag till FNs organ för industriell utveckling för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 6 720 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10378
  att riksdagen godkänner att omfattningen av och den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom sprängämnesinspektionens ansvarsområde skall vara i enlighet med vad föredragande statsrådet förordat i avsnittet Förslag
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10378
  att riksdagen godkänner att omfattningen av och den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom sprängämnesinspektionens ansvarsområde skall vara i enlighet med vad föredragande statsrådet förordat i avsnittet Förslag
  Behandlas i
 • 10379
  att riksdagen till Åtgärder för att främja industridesign för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 5 200 000 kr.
  Behandlas i
 • 10379
  att riksdagen till Åtgärder för att främja industridesign för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 5 200 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10380
  att riksdagen till Främjande av hemslöjden för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 5 590 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10380
  att riksdagen till Främjande av hemslöjden för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 5 590 000 kr.
  Behandlas i
 • 10381
  att riksdagen till Organisationer för internationell handel och råvarusamarbete m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 9 253 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10381
  att riksdagen till Organisationer för internationell handel och råvarusamarbete m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 9 253 000 kr.
  Behandlas i
 • 10382
  att riksdagen till Internationell råvarulagring för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 2 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10382
  att riksdagen till Internationell råvarulagring för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 2 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10383
  att riksdagen till Täckande av förluster vid viss garantigivning, m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 10 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10383
  att riksdagen till Täckande av förluster vid viss garantigivning, m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 10 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10384
  att riksdagen till Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom AB Svensk Exportkredit för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10384
  att riksdagen till Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom AB Svensk Exportkredit för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10385
  att riksdagen till Kostnader för statsstödd exportkreditgivning avseende export av fartyg m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10385
  att riksdagen till Kostnader för statsstödd exportkreditgivning avseende export av fartyg m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10386
  att riksdagen till Ersättning för extra kostnader för förmånlig kreditgivning till u-länder för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 80 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10386
  att riksdagen till Ersättning för extra kostnader för förmånlig kreditgivning till u-länder för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 80 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10387
  at riksdagen till Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10387
  at riksdagen till Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10388
  att riksdagen till Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10388
  att riksdagen till Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10389
  att riksdagen till Statens kärnbränslenämnd för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10389
  att riksdagen till Statens kärnbränslenämnd för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10390
  att riksdagen till Visst internationellt samarbete i fråga om kärnsäkerhet m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 19 573 000 kr.
  Behandlas i
 • 10390
  att riksdagen till Visst internationellt samarbete i fråga om kärnsäkerhet m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 19 573 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10391
  att riksdagen godkänner att den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom Sveriges geologiska undersöknings och bergstatens ansvarsområden skall vara i enlighet med vad föredragande statsrådet förordat i avsnittet Förslag
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10391
  att riksdagen godkänner att den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom Sveriges geologiska undersöknings och bergstatens ansvarsområden skall vara i enlighet med vad föredragande statsrådet förordat i avsnittet Förslag
  Behandlas i
 • 10392
  att riksdagen till Sveriges geologiska undersökning: Utrustning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 10 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10392
  att riksdagen till Sveriges geologiska undersökning: Utrustning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 10 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10393
  att riksdagen till Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 4 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10393
  att riksdagen till Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 4 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10394
  att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1991/92 ikläda staten ekonomisk förpliktelse i samband med nämndens för statens gruvegendom verksamhet som innebär åtaganden på högst 35 000 000 kr. för budgetåret 1992/93
  Behandlas i
 • 10394
  att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1991/92 ikläda staten ekonomisk förpliktelse i samband med nämndens för statens gruvegendom verksamhet som innebär åtaganden på högst 35 000 000 kr. för budgetåret 1992/93
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10395
  att riksdagen till Statens gruvegendom: Egendomsförvaltning m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 7 481 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10395
  att riksdagen till Statens gruvegendom: Egendomsförvaltning m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 7 481 000 kr.
  Behandlas i
 • 10396
  att riksdagen godkänner att den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom kommerskollegium skall vara i enlighet med vad föredragande statsrådet förordat i avsnittet Förslag
  Behandlas i
 • 10396
  att riksdagen godkänner att den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom kommerskollegium skall vara i enlighet med vad föredragande statsrådet förordat i avsnittet Förslag
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10397
  att riksdagen till Ränta och amortering på statens skuld till SSAB Svenskt Stål AB för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 31 238 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10397
  att riksdagen till Ränta och amortering på statens skuld till SSAB Svenskt Stål AB för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 31 238 000 kr.
  Behandlas i
 • 10398
  att riksdagen till Exportfrämjande verksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 259 815 000 kr.
  Behandlas i
 • 10398
  att riksdagen till Exportfrämjande verksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 259 815 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10399
  att riksdagen till Räntestöd m.m. till varvsindustrin för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 130 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10399
  att riksdagen till Räntestöd m.m. till varvsindustrin för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 130 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10400
  att riksdagen medger att det av riksdagen medgivna högsta betalningsansvaret för exportkreditgarantier fastställs till 25 000 000 000 kr. för N-garantier och till 45 000 000 000 kr. för LT-garantier
  Behandlas i
 • 10400
  att riksdagen medger att det av riksdagen medgivna högsta betalningsansvaret för exportkreditgarantier fastställs till 25 000 000 000 kr. för N-garantier och till 45 000 000 000 kr. för LT-garantier
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10401
  att riksdagen till Bankinspektionen för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU44
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10401
  att riksdagen till Bankinspektionen för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10402
  att riksdagen till Infriande av pensionsgaranti för FFV AB för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10402
  att riksdagen till Infriande av pensionsgaranti för FFV AB för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10403
  att riksdagen till Försäkringsinspektionen för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU44
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10403
  att riksdagen till Försäkringsinspektionen för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10404
  att riksdagen till Styrelsen för teknisk ackreditering: Myndighetsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10404
  att riksdagen till Styrelsen för teknisk ackreditering: Myndighetsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10405
  att riksdagen till Styrelsen för teknisk ackreditering: Bidrag till riksmätplatsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservaionsanslag på 8 776 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10405
  att riksdagen till Styrelsen för teknisk ackreditering: Bidrag till riksmätplatsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservaionsanslag på 8 776 000 kr.
  Behandlas i
 • 10406
  att riksdagen till Bidrag till vissa internationella organisationer för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 272 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10406
  att riksdagen till Bidrag till vissa internationella organisationer för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 272 000 kr.
  Behandlas i
 • 10407
  att riksdagen till Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien för budgetåret 1991/92 anvisar ett anslag på 6 750 000 kr.
  Behandlas i
 • 10407
  att riksdagen till Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien för budgetåret 1991/92 anvisar ett anslag på 6 750 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10408
  att riksdagen till Bidrag till Standardiseringskommissionen för budgetåret 1991/92 anvisar ett anslag på 41 184 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10408
  att riksdagen till Bidrag till Standardiseringskommissionen för budgetåret 1991/92 anvisar ett anslag på 41 184 000 kr.
  Behandlas i
 • 10409
  att riksdagen till Industriell utveckling m.m. inom verkstadsteknikområdet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 50 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10409
  att riksdagen till Industriell utveckling m.m. inom verkstadsteknikområdet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 50 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10410
  att riksdagen till Materialteknisk forskning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 26 200 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10410
  att riksdagen till Materialteknisk forskning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 26 200 000 kr.
  Behandlas i
 • 10411
  att riksdagen till Näringsfrihetsombudsmannen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 12 508 000 kr.
  Behandlas i
 • 10411
  att riksdagen till Näringsfrihetsombudsmannen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 12 508 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10412
  att riksdagen till Forskning för ett avfallssnålt samhälle: Miljöanpassad produktutveckling för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 16 610 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10412
  att riksdagen till Forskning för ett avfallssnålt samhälle: Miljöanpassad produktutveckling för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 16 610 000 kr.
  Behandlas i
 • 10413
  att riksdagen godkänner att den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom Statens pris- och konkurrensverks ansvarsområde skall vara i enlighet med vad föredragande statsrådet förordat i avsnittet Förslag
  Behandlas i
 • 10413
  att riksdagen godkänner att den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom Statens pris- och konkurrensverks ansvarsområde skall vara i enlighet med vad föredragande statsrådet förordat i avsnittet Förslag
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10414
  att riksdagen till Bidrag till Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 34 261 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10414
  att riksdagen till Bidrag till Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 34 261 000 kr.
  Behandlas i
 • 10415
  att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1991/92 ikläda staten nya förpliktelser inom europeiskt rymdsamarbete på högst 141 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10415
  att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1991/92 ikläda staten nya förpliktelser inom europeiskt rymdsamarbete på högst 141 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10416
  att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1991/92 ikläda staten nya förpliktelser på det nationella rymdområdet med 90 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10416
  att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1991/92 ikläda staten nya förpliktelser på det nationella rymdområdet med 90 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10417
  att riksdagen till Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10417
  att riksdagen till Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10418
  att riksdagen till Bidrag till statens provningsanstalt för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 48 295 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10418
  att riksdagen till Bidrag till statens provningsanstalt för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 48 295 000 kr.
  Behandlas i
 • 10419
  att riksdagen till Statens energiverk: Elsäkerhet m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10419
  att riksdagen till Statens energiverk: Elsäkerhet m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU40
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10420
  att riksdagen till Täckande av förluster i anledning av statliga garantier inom energiområdet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU40
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10420
  att riksdagen till Täckande av förluster i anledning av statliga garantier inom energiområdet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10421
  att riksdagen till Särskilda kostnader för lagring av olja, motorbensin, m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10421
  att riksdagen till Särskilda kostnader för lagring av olja, motorbensin, m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU40
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10422
  att riksdagen till Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 3 300 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU17
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10422
  att riksdagen till Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 3 300 000 kr
  Behandlas i
 • 10423
  att riksdagen godkänner vad som förordats i propositionen under avsnittet Regionalpolitiken om länsstyrelsens beslutanderätt i ärenden om lokaliseringsbidrag
  Behandlas i
 • 10423
  att riksdagen godkänner vad som förordats i propositionen under avsnittet Regionalpolitiken om länsstyrelsens beslutanderätt i ärenden om lokaliseringsbidrag
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10424
  att riksdagen till Arbetsmarknadsdepartementet för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 51 990 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10424
  att riksdagen till Arbetsmarknadsdepartementet för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 51 990 000 kr.
  Behandlas i
 • 10425
  att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 18 265 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10425
  att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 18 265 000 kr.
  Behandlas i
 • 10426
  att riksdagen till Internationellt samarbete för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 20 200 000 kr.
  Behandlas i
 • 10426
  att riksdagen till Internationellt samarbete för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 20 200 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10427
  att riksdagen till Arbetsmarknadsråd för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 5 904 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10427
  att riksdagen till Arbetsmarknadsråd för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 5 904 000 kr.
  Behandlas i
 • 10428
  att riksdagen medger att regeringen får bemyndiga AMS eller, efter AMS bestämmande, länsarbetsnämnderna att under budgetåret 1991/92 besluta om avskrivning av lånefordran som inte överstiger 75 000 kr. uppkommen inom arbetsmarknadsverket under de förutsättningar som gäller för budgetåret 1990/91 (avsnitt 2.5)
  Behandlas i
 • 10428
  att riksdagen medger att regeringen får bemyndiga AMS eller, efter AMS bestämmande, länsarbetsnämnderna att under budgetåret 1991/92 besluta om avskrivning av lånefordran som inte överstiger 75 000 kr. uppkommen inom arbetsmarknadsverket under de förutsättningar som gäller för budgetåret 1990/91 (avsnitt 2.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10429
  att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om antalet AMU-myndigheter (avsnitt 2.1.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10429
  att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om antalet AMU-myndigheter (avsnitt 2.1.3)
  Behandlas i
 • 10430
  att riksdagen till AMU-gruppen: Bidrag till vissa driftutgifter för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10430
  att riksdagen till AMU-gruppen: Bidrag till vissa driftutgifter för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10431
  att riksdagen till AMU-gruppen: Investeringar för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10431
  att riksdagen till AMU-gruppen: Investeringar för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10432
  att riksdagen till Bidrag till vissa affärsverksinvesteringar för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10432
  att riksdagen till Bidrag till vissa affärsverksinvesteringar för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10433
  att riksdagen till Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 6 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10433
  att riksdagen till Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 6 500 000 kr.
  Behandlas i
 • 10434
  att riksdagen godkänner att den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom statens arbetsgivarverks ansvarsområde skall vara i enlighet med vad som förordats i propositionen under avsnittet Förslag
  Behandlas i
 • 10434
  att riksdagen godkänner att den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom statens arbetsgivarverks ansvarsområde skall vara i enlighet med vad som förordats i propositionen under avsnittet Förslag
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10435
  att riksdagen till Arbetsdomstolen för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 12 564 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10435
  att riksdagen till Arbetsdomstolen för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 12 564 000 kr.
  Behandlas i
 • 10436
  att riksdagen till Statens arbetsmiljönämnd för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslaganslag på 3 020 000 kr.
  Behandlas i
 • 10436
  att riksdagen till Statens arbetsmiljönämnd för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslaganslag på 3 020 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10437
  att riksdagen till Statens förlikningsmannaexpedition för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 490 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10437
  att riksdagen till Statens förlikningsmannaexpedition för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 490 000 kr.
  Behandlas i
 • 10438
  att riksdagen till Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar för budgetpåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 74 000 kr.
  Behandlas i
 • 10438
  att riksdagen till Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar för budgetpåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 74 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10439
  att riksdagen till Statens institut för personalutveckling: Bidrag till myndighetsuppgifter för budgetåret 1991/92 anvisar ett anslag på 13 520 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10439
  att riksdagen till Statens institut för personalutveckling: Bidrag till myndighetsuppgifter för budgetåret 1991/92 anvisar ett anslag på 13 520 000 kr.
  Behandlas i
 • 10440
  att riksdagen till Statens institut för personalutveckling: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10440
  att riksdagen till Statens institut för personalutveckling: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10441
  att riksdagen till Statens löne- och pensionsverk för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10441
  att riksdagen till Statens löne- och pensionsverk för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10442
  att riksdagen till Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10442
  att riksdagen till Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10443
  att riksdagen till Kostnader för vissa nämnder m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 125 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10443
  att riksdagen till Kostnader för vissa nämnder m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 125 000 kr.
  Behandlas i
 • 10444
  att riksdagen till Bidrag till Statshälsan för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 357 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10444
  att riksdagen till Bidrag till Statshälsan för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 357 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10445
  att riksdagen till Viss förslagsverksamhet m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10445
  att riksdagen till Viss förslagsverksamhet m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10446
  att riksdagen till Vissa skadeersättningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10446
  att riksdagen till Vissa skadeersättningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10447
  att riksdagen till Statlig kreditgaranti för bostadsanskaffningslån för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10447
  att riksdagen till Statlig kreditgaranti för bostadsanskaffningslån för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10448
  att riksdagen till Externa arbetstagarkonsulter för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 8 409 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10448
  att riksdagen till Externa arbetstagarkonsulter för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 8 409 000 kr.
  Behandlas i
 • 10449
  att riksdagen till Administration av statens personskadeförsäkring m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 14 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10449
  att riksdagen till Administration av statens personskadeförsäkring m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 14 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10450
  att riksdagen godkänner den föreslagna överföringen från fonden för arbetsmiljöförbättringar till statsbudgetens inkomsttitel
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10450
  att riksdagen godkänner den föreslagna överföringen från fonden för arbetsmiljöförbättringar till statsbudgetens inkomsttitel
  Behandlas i
 • 10451
  att riksdagen till Arbetsmiljöinstitutet: Anskaffning av vetenskaplig apparatur för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 4 637 000 kr.
  Behandlas i
 • 10451
  att riksdagen till Arbetsmiljöinstitutet: Anskaffning av vetenskaplig apparatur för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 4 637 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10452
  att riksdagen till Yrkesinriktad rehabilitering för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 753 153 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10452
  att riksdagen till Yrkesinriktad rehabilitering för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 753 153 000 kr.
  Behandlas i
 • 10453
  att riksdagen till Yrkesinriktad rehabilitering: Utbildningsbidrag för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 452 230 000 kr.
  Behandlas i
 • 10453
  att riksdagen till Yrkesinriktad rehabilitering: Utbildningsbidrag för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 452 230 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10454
  att riksdagen till Yrkesinriktad rehabilitering: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10454
  att riksdagen till Yrkesinriktad rehabilitering: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10455
  att riksdagen till driften för Samhallsgruppens verksamhet under budgetåret 1991/92 anslår medel motsvarande 110,6 % av lönesumman för arbetstagare i skyddat arbete (inkl. lönebikostnader) upp till högst 31 450 000 arbetstimmar (avsnitt 2.1)
  Behandlas i
 • 10455
  att riksdagen till driften för Samhallsgruppens verksamhet under budgetåret 1991/92 anslår medel motsvarande 110,6 % av lönesumman för arbetstagare i skyddat arbete (inkl. lönebikostnader) upp till högst 31 450 000 arbetstimmar (avsnitt 2.1)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10456
  att riksdagen till Regionala utvecklingsinsatser för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 972 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10456
  att riksdagen till Regionala utvecklingsinsatser för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 972 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10457
  att riksdagen till Lokaliseringsbidrag m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 350 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10457
  att riksdagen till Lokaliseringsbidrag m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 350 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10458
  att riksdagen medger att statlig kreditgaranti för lån till företag i glesbygder och för lån till kommersiell service får beviljas i en sådan omfattning att det sammanlagda beloppet för utestående garantier som beslutats efter den 1 juli 1985 uppgår till högst 220 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10458
  att riksdagen medger att statlig kreditgaranti för lån till företag i glesbygder och för lån till kommersiell service får beviljas i en sådan omfattning att det sammanlagda beloppet för utestående garantier som beslutats efter den 1 juli 1985 uppgår till högst 220 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10459
  att riksdagen till Ersättning för nedsättning av socialavgifter för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 250 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10459
  att riksdagen till Ersättning för nedsättning av socialavgifter för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 250 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10460
  att riksdagen till Sysselsättningsbidrag för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 250 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10460
  att riksdagen till Sysselsättningsbidrag för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 250 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10461
  att riksdagen till Särskilda regionalpolitiska infrastrukturåtgärder m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 186 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10461
  att riksdagen till Särskilda regionalpolitiska infrastrukturåtgärder m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 186 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10462
  att riksdagen till Glesbygdsdelegationen för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 16 200 000 kr.
  Behandlas i
 • 10462
  att riksdagen till Glesbygdsdelegationen för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 16 200 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10463
  att riksdagen till Expertgruppen för forskning om regional utveckling (ERU) för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 6 480 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10463
  att riksdagen till Expertgruppen för forskning om regional utveckling (ERU) för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 6 480 000 kr.
  Behandlas i
 • 10464
  att riksdagen till Kapitaltillskott till en utvecklingsfond för Västnorden för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 3 050 000 kr.
  Behandlas i
 • 10464
  att riksdagen till Kapitaltillskott till en utvecklingsfond för Västnorden för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 3 050 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10465
  att riksdagen till Länsstyrelserna m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 1 639 722 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU14
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10465
  att riksdagen till Länsstyrelserna m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 1 639 722 000 kr.
  Behandlas i
 • 10466
  att riksdagen till Bostadsdepartementet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 29 320 000 kr.
  Behandlas i
 • 10466
  att riksdagen till Bostadsdepartementet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 29 320 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10467
  att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 7 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10467
  att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 7 500 000 kr.
  Behandlas i
 • 10468
  att riksdagen till Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 380 000 kr.
  Behandlas i
 • 10468
  att riksdagen till Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 380 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10469
  att riksdagen till Boverket för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 129 756 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10469
  att riksdagen till Boverket för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 129 756 000 kr.
  Behandlas i
 • 10470
  att riksdagen medger att beslut om bidrag för allmänna samlingslokaler under budgetåret 1991/92 meddelas inom en ram om 52 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10470
  att riksdagen medger att beslut om bidrag för allmänna samlingslokaler under budgetåret 1991/92 meddelas inom en ram om 52 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10471
  att riksdagen meder att ramen för beslut om stöd till vissa icke statliga kulturlokaler fastställs till 25 000 000 kr. för budgetåret 1991/92
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10471
  att riksdagen meder att ramen för beslut om stöd till vissa icke statliga kulturlokaler fastställs till 25 000 000 kr. för budgetåret 1991/92
  Behandlas i
 • 10472
  att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att rådet får fatta beslut om stöd till byggnadsforskning, exkl. stöd till experimentbyggande, inom en ram om 190 200 000 kr. under budgetåret 1991/92
  Behandlas i
 • 10472
  att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att rådet får fatta beslut om stöd till byggnadsforskning, exkl. stöd till experimentbyggande, inom en ram om 190 200 000 kr. under budgetåret 1991/92
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10473
  att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att rådet får fatta beslut om stöd till experimentbyggande intill ett belopp om 34 000 000 kr. under budgetåret 1991/92 och att outnyttjad del av denna ram får utnyttjas även under budgetåret 1992/93
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10473
  att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att rådet får fatta beslut om stöd till experimentbyggande intill ett belopp om 34 000 000 kr. under budgetåret 1991/92 och att outnyttjad del av denna ram får utnyttjas även under budgetåret 1992/93
  Behandlas i
 • 10474
  att riksdagen till Statens institut för byggnadsforskning för budget året 1991/92 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10474
  att riksdagen till Statens institut för byggnadsforskning för budget året 1991/92 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10475
  att riksdagen till Bidrag till statens institut för byggnadsforskning för budgetåret 1991/92 anvisa ett reservationsanslag på 49 062 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10475
  att riksdagen till Bidrag till statens institut för byggnadsforskning för budgetåret 1991/92 anvisa ett reservationsanslag på 49 062 000 kr.
  Behandlas i
 • 10476
  att riksdagen till Statens institut för byggnadsforskning: Utrustning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10476
  att riksdagen till Statens institut för byggnadsforskning: Utrustning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10477
  att riksdagen till Investeringsbidrag för bostadsbyggande för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 5 500 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10477
  att riksdagen till Investeringsbidrag för bostadsbyggande för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 5 500 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10478
  att riksdagen till Information och utbildning m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 10 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10478
  att riksdagen till Information och utbildning m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 10 500 000 kr.
  Behandlas i
 • 10479
  att riksdagen medger att ramen för bidrag till fonden för fukt- och mögelskador för tiden fram till utgången av budgetåret 1991/92 vidgas till 330 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10479
  att riksdagen medger att ramen för bidrag till fonden för fukt- och mögelskador för tiden fram till utgången av budgetåret 1991/92 vidgas till 330 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10480
  att riksdagen till Länsbostadsnämnderna för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 58 263 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10480
  att riksdagen till Länsbostadsnämnderna för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 58 263 000 kr.
  Behandlas i
 • 10481
  att riksdagen till statens va-nämnd för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 183 000 kr.
  Behandlas i
 • 10481
  att riksdagen till statens va-nämnd för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 183 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10482
  att riksdagen till Vissa lån till bostadsbyggande för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10482
  att riksdagen till Vissa lån till bostadsbyggande för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10483
  att riksdagen godkänner vad i regeringsprotokollet förordats i fråga om avveckling av det statliga stödet till flerbarnsfamiljer för köp av egnahem
  Behandlas i
 • 10483
  att riksdagen godkänner vad i regeringsprotokollet förordats i fråga om avveckling av det statliga stödet till flerbarnsfamiljer för köp av egnahem
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU12
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10484
  att riksdagen till Åtgärder i bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 50 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10484
  att riksdagen till Åtgärder i bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 50 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10485
  att riksdagen godkänner vad i regeringsprotokollet förordats i fråga om möjligheten att få tilläggslån för arkeologiska undersökningskostnader i exploateringsområden
  Behandlas i
 • 10485
  att riksdagen godkänner vad i regeringsprotokollet förordats i fråga om möjligheten att få tilläggslån för arkeologiska undersökningskostnader i exploateringsområden
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10486
  att riksdagen till Bostadsbidrag m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 2 200 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10486
  att riksdagen till Bostadsbidrag m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 2 200 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10487
  att riksdagen medger att beslut om bidrag för konstnärlig utsmyckning i bostadsområden får lämnas inom en ram om 15 000 000 kr. under budgetåret 1991/92
  Behandlas i
 • 10487
  att riksdagen medger att beslut om bidrag för konstnärlig utsmyckning i bostadsområden får lämnas inom en ram om 15 000 000 kr. under budgetåret 1991/92
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10488
  att riksdagen till Bidrag till förbättring av boendemiljön för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10488
  att riksdagen till Bidrag till förbättring av boendemiljön för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10489
  att riksdagen till Centralnämnden för fastighetsdata för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 89 607 000 kr.
  Behandlas i
 • 10489
  att riksdagen till Centralnämnden för fastighetsdata för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 89 607 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10490
  att riksdagen till Utrustning m.m. för fastighetsdataverksamheten för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 2 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10490
  att riksdagen till Utrustning m.m. för fastighetsdataverksamheten för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 2 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10491
  att riksdagen godkänner att den huvudsakliga inriktningen för lantmäteriets uppdragsverksamhet skall vara i enlighet med vad som förordats i avsnittet Förslag
  Behandlas i
 • 10491
  att riksdagen godkänner att den huvudsakliga inriktningen för lantmäteriets uppdragsverksamhet skall vara i enlighet med vad som förordats i avsnittet Förslag
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10492
  att riksdagen godkänner vad i regeringsprotokollet förordats att den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom området plangenomförande skall vara i enlighet med vad som förordats i avsnittet Förslag
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10492
  att riksdagen godkänner vad i regeringsprotokollet förordats att den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom området plangenomförande skall vara i enlighet med vad som förordats i avsnittet Förslag
  Behandlas i
 • 10493
  att riksdagen godkänner vad i regeringsprotokollet förordats att den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom området landskapsinformation skall vara i enlighet med vad som förordats i avsnittet Förslag
  Behandlas i
 • 10493
  att riksdagen godkänner vad i regeringsprotokollet förordats att den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom området landskapsinformation skall vara i enlighet med vad som förordats i avsnittet Förslag
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10494
  att riksdagen godkänner vad som i regeringsprotokollet förordats att den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom området försvarsberedskap skall vara i enlighet med vad som förordats i avsnittet Förslag
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10494
  att riksdagen godkänner vad som i regeringsprotokollet förordats att den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom området försvarsberedskap skall vara i enlighet med vad som förordats i avsnittet Förslag
  Behandlas i
 • 10495
  att riksdagen till Utrustning m.m. för lantmäteriet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 9 801 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10495
  att riksdagen till Utrustning m.m. för lantmäteriet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 9 801 000 kr.
  Behandlas i
 • 10496
  att riksdagen antar av regeringen framlagt lagförslag vad avser den kommunala sektorn.
  Behandlas i
 • 10496
  att riksdagen antar av regeringen framlagt lagförslag vad avser den kommunala sektorn.
  Behandlas i

  Betänkande 1991/92:KU6
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10497
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförs om utvecklingen av den offentliga sektorn.
  Behandlas i

  Betänkande 1991/92:KU12
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10497
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförs om utvecklingen av den offentliga sektorn.
  Behandlas i
 • 20002
  att riksdagen till Statskontoret för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 90 567 000 kr.
  Behandlas i
 • 20002
  att riksdagen till Statskontoret för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 90 567 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20003
  att riksdagen medger att datorutrustning beställs -- utöver tidigare medgivet belopp -- till ett värde av högst 212 700 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20003
  att riksdagen medger att datorutrustning beställs -- utöver tidigare medgivet belopp -- till ett värde av högst 212 700 000 kr.
  Behandlas i
 • 20004
  att riksdagen till Riksrevisionsverket för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 153 222 000 kr.
  Behandlas i
 • 20004
  att riksdagen till Riksrevisionsverket för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 153 222 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  utskottet
 • 20005
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om entreprenaduppdrag rörande den statliga fastighetsförvaltningen.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU26
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20005
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om entreprenaduppdrag rörande den statliga fastighetsförvaltningen.
  Behandlas i
 • 20006
  att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om att byggnadsstyrelsen får ta upp lån i riksgäldskontoret för Investeringar m.m. i enlighet med vad i propositionen förordats.
  Behandlas i
 • 20006
  att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om att byggnadsstyrelsen får ta upp lån i riksgäldskontoret för Investeringar m.m. i enlighet med vad i propositionen förordats.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20007
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om styrningen av anslaget
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU18
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20007
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om styrningen av anslaget
  Behandlas i
 • 20008
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om resultatredovisning av riksgäldskontorets garantiverksamhet.
  Behandlas i
 • 20008
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om resultatredovisning av riksgäldskontorets garantiverksamhet.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU18
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20009
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om avgränsningen av riksgäldskontorets uppdragsverksamhet
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU18
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20009
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om avgränsningen av riksgäldskontorets uppdragsverksamhet
  Behandlas i
 • 20010
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om inriktningen av konjunkturinstitutets verksamhet.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU13
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20010
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om inriktningen av konjunkturinstitutets verksamhet.
  Behandlas i
 • 20011
  att riksdagen till Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 20 698 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 20011
  att riksdagen till Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 20 698 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU29
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20012
  att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för budgetregleringen som förordats i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20012
  att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för budgetregleringen som förordats i propositionen
  Behandlas i
 • 20013
  att riksdagen till Tullverket: Förvaltningskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 054 523 000 kr.
  Behandlas i
 • 20013
  att riksdagen till Tullverket: Förvaltningskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 054 523 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SkU15
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20014
  att riksdagen till Utrikesförvaltningen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 321 450 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20014
  att riksdagen till Utrikesförvaltningen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 321 450 000 kr.
  Behandlas i
 • 20015
  att riksdagen godkänner de gjorda utfästelser som angivits i det föregående
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20015
  att riksdagen godkänner de gjorda utfästelser som angivits i det föregående
  Behandlas i
 • 20016
  att riksdagen bemyndigar regeringen att göra de utfästelser och åtaganden som föreslagits i det föregående
  Behandlas i
 • 20016
  att riksdagen bemyndigar regeringen att göra de utfästelser och åtaganden som föreslagits i det föregående
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20017
  att riksdagen till Styrlesen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum) för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 54 906 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20017
  att riksdagen till Styrlesen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum) för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 54 906 000 kr.
  Behandlas i
 • 20018
  att riksdagen till Allmänna barnbidrag för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 17 200 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 20018
  att riksdagen till Allmänna barnbidrag för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 17 200 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20019
  att riksdagen till Bidrag till kostnader för internationella adoptioner för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20019
  att riksdagen till Bidrag till kostnader för internationella adoptioner för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 20020
  att riksdagen till Läkemedelsverket för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslaganslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 20020
  att riksdagen till Läkemedelsverket för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslaganslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20021
  att riksdagen till Bidrag till organisationer för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 63 501 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20021
  att riksdagen till Bidrag till organisationer för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 63 501 000 kr.
  Behandlas i
 • 20022
  att riksdagen till Statens invandrarverks förvaltningskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 402 164 000 kr.
  Behandlas i
 • 20022
  att riksdagen till Statens invandrarverks förvaltningskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 402 164 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20023
  att riksdagen till Centrala studiestödsnämnden m.m för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 157 095 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20023
  att riksdagen till Centrala studiestödsnämnden m.m för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 157 095 000 kr.
  Behandlas i
 • 20024
  riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om lokalförsörjning m.m. för kulturändamål.
  Behandlas i
 • 20024
  riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om lokalförsörjning m.m. för kulturändamål.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20025
  att riksdagen till Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 104 254 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU20
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20025
  att riksdagen till Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 104 254 000 kr.
  Behandlas i
 • 20026
  att riksdagen godkänner att den huvudsakliga inriktningen av verksamheten inom ansvarsområdet för statens biografbyrå skall vara i enlighet med vad i propositionen förordats i avsnittet Förslag
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20026
  att riksdagen godkänner att den huvudsakliga inriktningen av verksamheten inom ansvarsområdet för statens biografbyrå skall vara i enlighet med vad i propositionen förordats i avsnittet Förslag
  Behandlas i
 • 20027
  att riksdagen till Statens ungdomsråd för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 5 596 000 kr.
  Behandlas i
 • 20027
  att riksdagen till Statens ungdomsråd för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 5 596 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20028
  att riksdagen till Lotterinämnden för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 2 074 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20028
  att riksdagen till Lotterinämnden för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 2 074 000 kr.
  Behandlas i
 • 20029
  att riksdagen, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Statens skolhandikappinstitut för budgetåret 1991/92 beräknar ett förslagsanslag på 26 533 000 kr.
  Behandlas i
 • 20029
  att riksdagen, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Statens skolhandikappinstitut för budgetåret 1991/92 beräknar ett förslagsanslag på 26 533 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU21
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20030
  att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 22 330 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20030
  att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 22 330 000 kr.
  Behandlas i
 • 20031
  att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om överföringar mellan anslag för högskolan i enlighet med vad i propositionen förordats.
  Behandlas i
 • 20031
  att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om överföringar mellan anslag för högskolan i enlighet med vad i propositionen förordats.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20032
  att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om överföringar mellan anslag för forskning och forskarutbildning i enlighet med vad i propositionen förordats.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20032
  att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om överföringar mellan anslag för forskning och forskarutbildning i enlighet med vad i propositionen förordats.
  Behandlas i
 • 20033
  att riksdagen godkänner att reringen får bemyndiga vägverket at ta upp lån i riksgäldskontoret även för icke avgiftsfinansierade objekt i enlighet med vad i propositionen har anförts
  Behandlas i
 • 20033
  att riksdagen godkänner att reringen får bemyndiga vägverket at ta upp lån i riksgäldskontoret även för icke avgiftsfinansierade objekt i enlighet med vad i propositionen har anförts
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20034
  att riksdagen medger att regeringen vid behov när allmän väg, för vilken staten är väghållare, övergår till enskild väghållning får låta vägverket överföra medel motsvarande gällande statsbidrag mellan detta anslag och anslag B 6. Bidrag till drift och byggande av enskilda vägar
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20034
  att riksdagen medger att regeringen vid behov när allmän väg, för vilken staten är väghållare, övergår till enskild väghållning får låta vägverket överföra medel motsvarande gällande statsbidrag mellan detta anslag och anslag B 6. Bidrag till drift och byggande av enskilda vägar
  Behandlas i
 • 20035
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om användningen av anslaget för att täcka kapitalkostnader för utbyggnader av väg E 6 som motorväg på delen Stenungsund--Ljungskile
  Behandlas i
 • 20035
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om användningen av anslaget för att täcka kapitalkostnader för utbyggnader av väg E 6 som motorväg på delen Stenungsund--Ljungskile
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20036
  att riksdagen medger att investeringar i stomjärnvägar som är betingade av lokal och regional trafik till 100 % skall kunna belasta anslaget för byggande av länstrafikanläggningar.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20036
  att riksdagen medger att investeringar i stomjärnvägar som är betingade av lokal och regional trafik till 100 % skall kunna belasta anslaget för byggande av länstrafikanläggningar.
  Behandlas i
 • 20037
  att riksdagen tar del av vad i propositionen har anförts om den statliga fordonskontrollen
  Behandlas i
 • 20037
  att riksdagen tar del av vad i propositionen har anförts om den statliga fordonskontrollen
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20038
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om den framtida trafiken på inlandsbanan
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU19
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = Återförvisad
 • 20038
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om den framtida trafiken på inlandsbanan
  Behandlas i
 • 20039
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om förlängningen av SJs nuvarande befogenheter och trafikeringsrätt
  Behandlas i
 • 20039
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om förlängningen av SJs nuvarande befogenheter och trafikeringsrätt
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20040
  att riksdagen godkänner att en kostnadsram på 3 359 000 000 kr. för drift och vidmakthållande beräknas för kalenderåret 1992
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20040
  att riksdagen godkänner att en kostnadsram på 3 359 000 000 kr. för drift och vidmakthållande beräknas för kalenderåret 1992
  Behandlas i
 • 20041
  att riksdagen godkänner att medel kan föras mellan anslagen D 1. Drift och vidmakthållande av statliga järnvägar och D 2. Nyinvesteringar i stomjärnvägar
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20041
  att riksdagen godkänner att medel kan föras mellan anslagen D 1. Drift och vidmakthållande av statliga järnvägar och D 2. Nyinvesteringar i stomjärnvägar
  Behandlas i
 • 20042
  att riksdagen godkänner en kostnadsram på 14 900 000 kr. för kalenderåret 1992
  Behandlas i
 • 20042
  att riksdagen godkänner en kostnadsram på 14 900 000 kr. för kalenderåret 1992
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20043
  att riksdagen godkänner de resultat-, pris-, soliditets- och servicemål för sjöfartsverkets verksamhet som har förordats för perioden 1991--1993
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20043
  att riksdagen godkänner de resultat-, pris-, soliditets- och servicemål för sjöfartsverkets verksamhet som har förordats för perioden 1991--1993
  Behandlas i
 • 20044
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anfört om betalningsansvaret för isbrytningens bränslekostnader
  Behandlas i
 • 20044
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anfört om betalningsansvaret för isbrytningens bränslekostnader
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20045
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om statsbidraget till vissa lastbilsföretag för merkostnader i godstransporterna till och från Gotland
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20045
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om statsbidraget till vissa lastbilsföretag för merkostnader i godstransporterna till och från Gotland
  Behandlas i
 • 20046
  att riksdagen till Handelsfottans kultur- och fritidsråd för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20046
  att riksdagen till Handelsfottans kultur- och fritidsråd för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1000 kr.
  Behandlas i
 • 20047
  att riksdagen till Ersättning till viss kanaltrafik m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 59 780 000 kr.
  Behandlas i
 • 20047
  att riksdagen till Ersättning till viss kanaltrafik m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 59 780 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20048
  att riksdagen godkänner de resultat-, pris-, och servicemål för luftfartsverkets verksamhet som förordas för perioden 1991--1993
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20048
  att riksdagen godkänner de resultat-, pris-, och servicemål för luftfartsverkets verksamhet som förordas för perioden 1991--1993
  Behandlas i
 • 20049
  att riksdagen godkänner vad i propositionen har anförts om en systemförändring i transportstödet fr.o.m. den 1 januari 1992
  Behandlas i
 • 20049
  att riksdagen godkänner vad i propositionen har anförts om en systemförändring i transportstödet fr.o.m. den 1 januari 1992
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU21
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20050
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om tågupphandlingens handläggningsordning och principerna om en kostnadsnivå på 558 000 000 kr. för budgetåret 1992/93
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = Återförvisad
 • 20050
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om tågupphandlingens handläggningsordning och principerna om en kostnadsnivå på 558 000 000 kr. för budgetåret 1992/93
  Behandlas i
 • 20051
  att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1991/92 vid behov omfördela medel mellan anslagen G 5. Köp av interregional persontrafik på järnväg och G 6. Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss persontrafik på järnväg
  Behandlas i
 • 20051
  att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1991/92 vid behov omfördela medel mellan anslagen G 5. Köp av interregional persontrafik på järnväg och G 6. Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss persontrafik på järnväg
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = Återförvisad
 • 20052
  att riksdagen till Bidrag till statens väg- och trafikinstitut för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 52 289 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20052
  att riksdagen till Bidrag till statens väg- och trafikinstitut för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 52 289 000 kr.
  Behandlas i
 • 20053
  att riksdagen medger att regeringen bemyndigar transportforskningsberedningen att besluta om statligt stöd till forskning, utveckling och demonstrationsprojekt under budgetåren 1992/93 och 1993/94 inom en ram av 36 000 000 kr., resp. 25 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 20053
  att riksdagen medger att regeringen bemyndigar transportforskningsberedningen att besluta om statligt stöd till forskning, utveckling och demonstrationsprojekt under budgetåren 1992/93 och 1993/94 inom en ram av 36 000 000 kr., resp. 25 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20054
  att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om servicelinjer.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20054
  att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om servicelinjer.
  Behandlas i
 • 20055
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om att transportrådet avvecklas vid årsskiftet 1991/92
  Behandlas i
 • 20055
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om att transportrådet avvecklas vid årsskiftet 1991/92
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20056
  att riksdagen godkänner att den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom statens jordbruksverks ansvarsområde skall vara i enlighet med vad som tidigare förordats i avsnittet Förslag
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20056
  att riksdagen godkänner att den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom statens jordbruksverks ansvarsområde skall vara i enlighet med vad som tidigare förordats i avsnittet Förslag
  Behandlas i
 • 20057
  att riksdagen till Bidrag till jordbrukets rationalisering, m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 15 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 20057
  att riksdagen till Bidrag till jordbrukets rationalisering, m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 15 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20058
  att riksdagen medger att statens jordbruksverk för finansiering av underskott i spannmålsregleringen budgetåret 1990/91 under budgetåret 1991/92 får disponera en rörlig kredit på 400 000 000 kr. i riksgäldskontoret
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20058
  att riksdagen medger att statens jordbruksverk för finansiering av underskott i spannmålsregleringen budgetåret 1990/91 under budgetåret 1991/92 får disponera en rörlig kredit på 400 000 000 kr. i riksgäldskontoret
  Behandlas i
 • 20059
  att riksdagen till Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering, m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 5 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 20059
  att riksdagen till Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering, m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 5 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20060
  att riksdagen till Skogsvårdsorganisationen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20060
  att riksdagen till Skogsvårdsorganisationen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 20061
  att riksdagen till Bidrag till skogsvård m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 153 300 000 kr.
  Behandlas i
 • 20061
  att riksdagen till Bidrag till skogsvård m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 153 300 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20062
  att riksdagen till Stöd till byggande av skogsvägar för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 40 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20062
  att riksdagen till Stöd till byggande av skogsvägar för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 40 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 20063
  att riksdagen till Statens växtsortnämnd för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 592 000 kr.
  Behandlas i
 • 20063
  att riksdagen till Statens växtsortnämnd för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 592 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20064
  att riksdagen till Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20064
  att riksdagen till Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 20065
  att riksdagen till Statens livsmedelsverk för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 89 959 000 kr.
  Behandlas i
 • 20065
  att riksdagen till Statens livsmedelsverk för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 89 959 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20066
  att riksdagen till Industrins råvarukostnadsutjämning, m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 183 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20066
  att riksdagen till Industrins råvarukostnadsutjämning, m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 183 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 20067
  att riksdagen till Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitet m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 55 450 000 kr.
  Behandlas i
 • 20067
  att riksdagen till Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitet m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 55 450 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20068
  att riksdagen till Sprängämnesinspektionen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20068
  att riksdagen till Sprängämnesinspektionen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 20069
  att riksdagen till Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 103 379 000 kr.
  Behandlas i
 • 20069
  att riksdagen till Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 103 379 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20070
  att riksdagen godkänner de riktlinjer för resurstilldelning för budgetåren 1992/93 och 1993/94 som angetts.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20070
  att riksdagen godkänner de riktlinjer för resurstilldelning för budgetåren 1992/93 och 1993/94 som angetts.
  Behandlas i
 • 20071
  att riksdagen till Statens gruvegendom: Prospektering m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 56 300 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20071
  att riksdagen till Statens gruvegendom: Prospektering m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 56 300 000 kr.
  Behandlas i
 • 20072
  att riksdagen till Kommerskollegium för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 50 487 000 kr.
  Behandlas i
 • 20072
  att riksdagen till Kommerskollegium för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 50 487 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20073
  att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att utfästelser om stöd till svensk projektexport får lämnas till ett belopp på högst 35 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20073
  att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att utfästelser om stöd till svensk projektexport får lämnas till ett belopp på högst 35 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 20074
  att riksdagen medger att staten åtar sig betalningsansvar i form av statsgaranti för investeringar i utlandet till ett belopp av högst 2 000 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 20074
  att riksdagen medger att staten åtar sig betalningsansvar i form av statsgaranti för investeringar i utlandet till ett belopp av högst 2 000 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20075
  att riksdagen till Statens pris- och konkurrensverk för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 56 523 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20075
  att riksdagen till Statens pris- och konkurrensverk för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 56 523 000 kr.
  Behandlas i
 • 20076
  att riksdagen till Europeiskt rymdsamarbete m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 406 098 000 kr.
  Behandlas i
 • 20076
  att riksdagen till Europeiskt rymdsamarbete m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 406 098 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20077
  att riksdagen till Nationell rymdverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 56 749 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20077
  att riksdagen till Nationell rymdverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 56 749 000 kr.
  Behandlas i
 • 20078
  att riksdagen godkänner att högst 50 000 000 kr. av medlen under anslaget får användas för insatser inom den yrkesinriktade rehabiliteringen (avsnitt 2.5)
  Behandlas i
 • 20078
  att riksdagen godkänner att högst 50 000 000 kr. av medlen under anslaget får användas för insatser inom den yrkesinriktade rehabiliteringen (avsnitt 2.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20079
  att riksdagen till AMU-gruppen: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20079
  att riksdagen till AMU-gruppen: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 20080
  att riksdagen till Statens arbetsgivarverk för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 57 136 000 kr.
  Behandlas i
 • 20080
  att riksdagen till Statens arbetsgivarverk för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 57 136 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20081
  att riksdagen beslutar att ramen för Statens institut för personalutvecklings rörliga kredit hos riksgäldskontoret höjs till 10 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20081
  att riksdagen beslutar att ramen för Statens institut för personalutvecklings rörliga kredit hos riksgäldskontoret höjs till 10 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 20082
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts i propositionen om inriktningen av Statens institut för personalutvecklings uppdragsverksamhet.
  Behandlas i
 • 20082
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts i propositionen om inriktningen av Statens institut för personalutvecklings uppdragsverksamhet.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU18
  Utskottets förslag
  Till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20083
  att riksdagen godkänner den i propositionen föreslagna överföringen från fonden för arbetsmiljöförbättringar till statsbudgetens inkomsttitel
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20083
  att riksdagen godkänner den i propositionen föreslagna överföringen från fonden för arbetsmiljöförbättringar till statsbudgetens inkomsttitel
  Behandlas i
 • 20084
  att riksdagen till Arbetsmiljöinstitutet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 94 192 000 kr.
  Behandlas i
 • 20084
  att riksdagen till Arbetsmiljöinstitutet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 94 192 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20085
  att riksdagen godkänner vad som anförts i propositionen om ändrade regler för lönebidrag (avsnitt 2.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU12
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20085
  att riksdagen godkänner vad som anförts i propositionen om ändrade regler för lönebidrag (avsnitt 2.3)
  Behandlas i
 • 20086
  att riksdagen medger regeringen att få besluta om att öka antalet bidragsberättigade arbetstimmar med högst 1,5 % under budgetåret 1991/92 (avsnitt 2.1)
  Behandlas i
 • 20086
  att riksdagen medger regeringen att få besluta om att öka antalet bidragsberättigade arbetstimmar med högst 1,5 % under budgetåret 1991/92 (avsnitt 2.1)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20087
  att riksdagen till Täckande av förluster på grund av kreditgarantier till företag i glesbygder m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20087
  att riksdagen till Täckande av förluster på grund av kreditgarantier till företag i glesbygder m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 20088
  att riksdagen medger att beslut om bidrag för handikappanpassning av folkparksteatrar under budgetåret 1991/92 meddelas inom en ram om 1 250 000 kr.
  Behandlas i
 • 20088
  att riksdagen medger att beslut om bidrag för handikappanpassning av folkparksteatrar under budgetåret 1991/92 meddelas inom en ram om 1 250 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20089
  att riksdagen till Stöd till icke-statliga kulturlokaler för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 25 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20089
  att riksdagen till Stöd till icke-statliga kulturlokaler för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 25 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 20090
  att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att rådet får fatta beslut om stöd till byggnadsforskning, exkl. stöd till experimentbyggande, under budgetåren 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96 och 1996/97 preliminärt inom en ram om 95 000 000 kr., 55 000 000 kr., 25 000 000 kr., 25 000 000 kr. resp. 25 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 20090
  att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att rådet får fatta beslut om stöd till byggnadsforskning, exkl. stöd till experimentbyggande, under budgetåren 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96 och 1996/97 preliminärt inom en ram om 95 000 000 kr., 55 000 000 kr., 25 000 000 kr., 25 000 000 kr. resp. 25 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20091
  att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att rådet får fatta beslut om stöd till experimentbyggande under budgetåren 1992/93 och 1993/94 preliminärt intill ett belopp om 10 000 000 kr. resp. 5 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20091
  att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att rådet får fatta beslut om stöd till experimentbyggande under budgetåren 1992/93 och 1993/94 preliminärt intill ett belopp om 10 000 000 kr. resp. 5 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 20092
  att riksdagen till Bidrag till fonden för fukt- och mögelskador för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 85 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 20092
  att riksdagen till Bidrag till fonden för fukt- och mögelskador för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 85 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20093
  att riksdagen godkänner vad i regeringsprotokollet förordats i fråga om borttagande av vintertillägg
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU12
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20093
  att riksdagen godkänner vad i regeringsprotokollet förordats i fråga om borttagande av vintertillägg
  Behandlas i
 • 20094
  att riksdagen medger en ram för de antikvariska myndigheternas tillstyrkanden av tilläggslån eller förhöjt låneunderlag till kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse m.m. på 140 000 000 kr. för budgetåret 1991/92
  Behandlas i
 • 20094
  att riksdagen medger en ram för de antikvariska myndigheternas tillstyrkanden av tilläggslån eller förhöjt låneunderlag till kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse m.m. på 140 000 000 kr. för budgetåret 1991/92
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU12
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20095
  att riksdagen till Viss bostadsförbättringsverksamhet m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 252 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20095
  att riksdagen till Viss bostadsförbättringsverksamhet m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 252 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 20096
  att riksdagen till Lantmäteriet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1000 kr.
  Behandlas i
 • 20096
  att riksdagen till Lantmäteriet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20097
  att riksdagen till Plangenomförande för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 181 333 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20097
  att riksdagen till Plangenomförande för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 181 333 000 kr.
  Behandlas i
 • 20098
  att riksdagen till Landskapsinformation för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 205 609 000 kr.
  Behandlas i
 • 20098
  att riksdagen till Landskapsinformation för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 205 609 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20099
  att riksdagen till Försvarsberedskap för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 4 064 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20099
  att riksdagen till Försvarsberedskap för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 4 064 000 kr.
  Behandlas i
 • 30002
  att riksdagen för budgetåret 1991/92, i avvaktan på slutliga förslag i kompletteringspropositionen och i enlighet med vad som förordats i propositionen, beräknar förändringar i anslagsbehållningarna
  Behandlas i
 • 30003
  att riksdagen för budgetåret 1991/92, i avvaktan på slutliga förslag i kompletteringspropositionen och i enlighet med vad som förordats i propositionen, beräknar Beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto
  Behandlas i
 • 30004
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om ansvaret för marknadsföring av allemanssparkonton.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU18
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30004
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om ansvaret för marknadsföring av allemanssparkonton.
  Behandlas i
 • 30005
  att riksdagen beslutar att bidraget till de kyrkliga kommunerna med anledning av avskaffandet av den kommunala garantibeskattningen m.m. upphör för tiden efter utgången av år 1990
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU29
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30005
  att riksdagen beslutar att bidraget till de kyrkliga kommunerna med anledning av avskaffandet av den kommunala garantibeskattningen m.m. upphör för tiden efter utgången av år 1990
  Behandlas i
 • 30006
  att riksdagen bemyndigar regeringen att göra de utfästelser, åtaganden och utbetalningar som härutöver har föreslagits i det föregående
  Behandlas i
 • 30006
  att riksdagen bemyndigar regeringen att göra de utfästelser, åtaganden och utbetalningar som härutöver har föreslagits i det föregående
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30007
  att riksdagen till Utvecklingssamarbete genom SIDA för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 7 305 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU15
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30007
  att riksdagen till Utvecklingssamarbete genom SIDA för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 7 305 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 30008
  att riksdagen godkänner förslagen beträffande organisation och arbetsformer i det bilaterala biståndet
  Behandlas i
 • 30008
  att riksdagen godkänner förslagen beträffande organisation och arbetsformer i det bilaterala biståndet
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30009
  att riksdagen godkänner de i propositionen redovisade riktlinjerna för planerad försöksverksamhet på tandvårdsområdet
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30009
  att riksdagen godkänner de i propositionen redovisade riktlinjerna för planerad försöksverksamhet på tandvårdsområdet
  Behandlas i
 • 30010
  att riksdagen till Studiehjälp m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag om 2 688 400 000 kr.
  Behandlas i
 • 30010
  att riksdagen till Studiehjälp m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag om 2 688 400 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30011
  att riksdagen till Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 21 744 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30011
  att riksdagen till Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 21 744 000 kr.
  Behandlas i
 • 30012
  att riksdagen till Bidrag till samisk kultur för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 5 646 000 kr.
  Behandlas i
 • 30012
  att riksdagen till Bidrag till samisk kultur för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 5 646 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30013
  att riksdagen till Statens biografbyrå anvisar ett ramanslag för budgetåret 1991/92 på 7 554 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30013
  att riksdagen till Statens biografbyrå anvisar ett ramanslag för budgetåret 1991/92 på 7 554 000 kr.
  Behandlas i
 • 30014
  att riksdagen medger att förhandsbesked om statsbidrag till stöd för produktion av läromedel får lämnas i enlighet med vad som förordats i propositionen
  Behandlas i
 • 30014
  att riksdagen medger att förhandsbesked om statsbidrag till stöd för produktion av läromedel får lämnas i enlighet med vad som förordats i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU6
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30015
  att riksdagen till Universitets- och högskoleämbetet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 116 515 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30015
  att riksdagen till Universitets- och högskoleämbetet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 116 515 000 kr.
  Behandlas i
 • 30016
  att riksdagen till Humanistiska fakulteterna för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 362 382 000 kr.
  Behandlas i
 • 30016
  att riksdagen till Humanistiska fakulteterna för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 362 382 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30017
  att riksdagen till Utrustningsnämnden för universitet och högskolor för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 14 310 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30017
  att riksdagen till Utrustningsnämnden för universitet och högskolor för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 14 310 000 kr.
  Behandlas i
 • 30018
  att riksdagen tar del av vad i propositionen i övrigt anförts om vägväsendet m.m.
  Behandlas i
 • 30018
  att riksdagen tar del av vad i propositionen i övrigt anförts om vägväsendet m.m.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30019
  att riksdagen medger att regeringen vid ändringar i väghållningsansvaret får överföra medel mellan anslaget B 2. och anslaget B 5. Bidrag till drift och underhåll av statskommunvägar
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30019
  att riksdagen medger att regeringen vid ändringar i väghållningsansvaret får överföra medel mellan anslaget B 2. och anslaget B 5. Bidrag till drift och underhåll av statskommunvägar
  Behandlas i
 • 30020
  att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om en ny bro över Ångermanälven
  Behandlas i
 • 30020
  att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om en ny bro över Ångermanälven
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30021
  att riksdagen godkänner att bidragssystemet för Bidrag till reningsutrustning på nya lastbilar och bussar och Bidrag till reningsutrustning på äldre personbilar skall upphöra
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30021
  att riksdagen godkänner att bidragssystemet för Bidrag till reningsutrustning på nya lastbilar och bussar och Bidrag till reningsutrustning på äldre personbilar skall upphöra
  Behandlas i
 • 30022
  att riksdagen bemyndigar regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer att träffa avtal med trafikhuvudmännen längs med inlandsbanan om ekonomisk ersättning för övertagande av ansvaret för trafikförsörjningen
  Behandlas i
 • 30022
  att riksdagen bemyndigar regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer att träffa avtal med trafikhuvudmännen längs med inlandsbanan om ekonomisk ersättning för övertagande av ansvaret för trafikförsörjningen
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU19
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = Återförvisad
 • 30023
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om ekonomiska mål för statens järnvägar
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30023
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om ekonomiska mål för statens järnvägar
  Behandlas i
 • 30024
  att riksdagen godkänner att banverkets upplåning i riksgäldskontoret år 1992 får ske inom en kostnadsram av 1 800 milj.kr.
  Behandlas i
 • 30024
  att riksdagen godkänner att banverkets upplåning i riksgäldskontoret år 1992 får ske inom en kostnadsram av 1 800 milj.kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30025
  att riksdagen godkänner vad har anförts om sjöfartsverkets investeringar under perioden 1991--1993 samt bemyndiga regeringen att besluta om avvikelser därifrån
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30025
  att riksdagen godkänner vad har anförts om sjöfartsverkets investeringar under perioden 1991--1993 samt bemyndiga regeringen att besluta om avvikelser därifrån
  Behandlas i
 • 30026
  att riksdagen godkänner vad i propositionen har anförts om luftfartsverkets investeringar under perioden 1991--1993 samt bemyndiga regeringen att besluta om avvikelser därifrån
  Behandlas i
 • 30026
  att riksdagen godkänner vad i propositionen har anförts om luftfartsverkets investeringar under perioden 1991--1993 samt bemyndiga regeringen att besluta om avvikelser därifrån
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30027
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om en besparing på godstransportstödet för transporter kortare än 40 mil i zon 1 och indragning av data- och persontransportstödet
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU21
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30027
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om en besparing på godstransportstödet för transporter kortare än 40 mil i zon 1 och indragning av data- och persontransportstödet
  Behandlas i
 • 30028
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om de uppgifter och medel som senast vid årsskiftet 1991/92 skall överföras till vissa organ och myndigheter
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU18
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30028
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om de uppgifter och medel som senast vid årsskiftet 1991/92 skall överföras till vissa organ och myndigheter
  Behandlas i
 • 30029
  att riksdagen till Statens jordbruksverk för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 115 576 000 kr.
  Behandlas i
 • 30029
  att riksdagen till Statens jordbruksverk för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 115 576 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30030
  att riksdagen bemyndigar regeringen att vid behov höja de rörliga krediter som statens jordbruksverk disponerar för inlösen av oljeväxter och spannmål samt för finansiering av underskott i spannmålsregleringen.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30030
  att riksdagen bemyndigar regeringen att vid behov höja de rörliga krediter som statens jordbruksverk disponerar för inlösen av oljeväxter och spannmål samt för finansiering av underskott i spannmålsregleringen.
  Behandlas i
 • 30031
  att riksdagen till Bidrag till statens maskinprovningar för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 7 020 000 kr.
  Behandlas i
 • 30031
  att riksdagen till Bidrag till statens maskinprovningar för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 7 020 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30032
  att riksdagen till Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30032
  att riksdagen till Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 30033
  att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att utfästelser om stöd till konsultexport får lämnas till ett belopp på högst 8 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 30033
  att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att utfästelser om stöd till konsultexport får lämnas till ett belopp på högst 8 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30034
  att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att EKN från budgetåret 1991/92 och tills vidare får uppta lån i utländsk valuta till ett motvärde av högst 1 000 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30034
  att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att EKN från budgetåret 1991/92 och tills vidare får uppta lån i utländsk valuta till ett motvärde av högst 1 000 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 30035
  att riksdagen till Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 2 619 139 000 kr.
  Behandlas i
 • 30035
  att riksdagen till Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 2 619 139 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30036
  att riksdagen godkänner det i propositionen framlagda förslaget om utvidgad rätt till bidrag vid utbildning i företag vid nyanställning (avsnitt 2.4.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30036
  att riksdagen godkänner det i propositionen framlagda förslaget om utvidgad rätt till bidrag vid utbildning i företag vid nyanställning (avsnitt 2.4.3)
  Behandlas i
 • 30037
  att riksdagen till Arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 362 443 000 kr.
  Behandlas i
 • 30037
  att riksdagen till Arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 362 443 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30038
  att riksdagen till Särskilda åtgärder för arbetshandikappade för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 5 416 489 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30038
  att riksdagen till Särskilda åtgärder för arbetshandikappade för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 5 416 489 000 kr.
  Behandlas i
 • 30039
  att riksdagen medger att regeringen får besluta om ett särskilt kapitaltillskott som motsvarar kompensation för ökad skattebelastning (avsnitt 2.1)
  Behandlas i
 • 30039
  att riksdagen medger att regeringen får besluta om ett särskilt kapitaltillskott som motsvarar kompensation för ökad skattebelastning (avsnitt 2.1)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30040
  att riksdagen till Bidrag till allmänna samlingslokaler m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 75 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30040
  att riksdagen till Bidrag till allmänna samlingslokaler m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 75 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 30041
  att riksdagen till Byggnadsforskning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 186 600 000 kr.
  Behandlas i
 • 30041
  att riksdagen till Byggnadsforskning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 186 600 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30042
  att riksdagen till Stöd till experimentbyggande för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 21 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30042
  att riksdagen till Stöd till experimentbyggande för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 21 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 30043
  att riksdagen antar det i regeringsprotokollet förelagna förslaget till
  Behandlas i
 • 30043
  att riksdagen antar det i regeringsprotokollet förelagna förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30044
  att riksdagen medger att av denna ram högst 5 000 000 kr. får disponeras för tilläggslån till arkeologiska undersökningskostnader i samband med bostadsbyggande
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 30044
  att riksdagen medger att av denna ram högst 5 000 000 kr. får disponeras för tilläggslån till arkeologiska undersökningskostnader i samband med bostadsbyggande
  Behandlas i
 • 40002
  att riksdagen bemyndigar regeringen att för myndigheter med uppdragsverksamhet disponera en rörlig kredit i riksgäldskontoret på 450 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 40002
  att riksdagen bemyndigar regeringen att för myndigheter med uppdragsverksamhet disponera en rörlig kredit i riksgäldskontoret på 450 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 40003
  att riksdagen till Bidrag till internationella biståndsprogram för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 3 319 379 000 kr.
  Behandlas i
 • 40003
  att riksdagen till Bidrag till internationella biståndsprogram för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 3 319 379 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 40004
  att riksdagen till Andra biståndsprogram för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 968 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UU15
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 40004
  att riksdagen till Andra biståndsprogram för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 968 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 40005
  att riksdagen till Bidrag till sjukförsäkringen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 7 867 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 40005
  att riksdagen till Bidrag till sjukförsäkringen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 7 867 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 40006
  att riksdagen till Studiemedel m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 3 683 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 40006
  att riksdagen till Studiemedel m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 3 683 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 40007
  att riksdagen till Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer för budgetåret 1991/92 anvisar ett anslag på 54 601 000 kr.
  Behandlas i
 • 40007
  att riksdagen till Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer för budgetåret 1991/92 anvisar ett anslag på 54 601 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 40008
  att riksdagen till Utveckling och produktion av läromedel för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 16 084 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU6
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 40008
  att riksdagen till Utveckling och produktion av läromedel för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 16 084 000 kr.
  Behandlas i
 • 40009
  att riksdagen till Lokalkostnader m.m. vid högskoleenheterna för budetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 2 011 598 000 kr.
  Behandlas i
 • 40009
  att riksdagen till Lokalkostnader m.m. vid högskoleenheterna för budetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 2 011 598 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 40010
  att riksdagen till Teologiska fakulteterna för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 29 253 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 40010
  att riksdagen till Teologiska fakulteterna för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 29 253 000 kr.
  Behandlas i
 • 40011
  att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om anskaffning av inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m.m. inom de kostnadsramar som i propositionen förordats
  Behandlas i
 • 40011
  att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om anskaffning av inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m.m. inom de kostnadsramar som i propositionen förordats
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 40012
  att riksdagen godkänner att jämkning mellan drift och byggande anslagen den statliga väghållningen får ske i enlighet med vad i propositionen har anförts
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 40012
  att riksdagen godkänner att jämkning mellan drift och byggande anslagen den statliga väghållningen får ske i enlighet med vad i propositionen har anförts
  Behandlas i
 • 40013
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om utökad ram för försäljning av aktier och fastigheter
  Behandlas i
 • 40013
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om utökad ram för försäljning av aktier och fastigheter
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 40014
  att riksdagen bemyndigar regeringen att från anslaget D 1. föra över medel till anslaget G 6. Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss persontrafik på järnväg
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = Återförvisad
 • 40014
  att riksdagen bemyndigar regeringen att från anslaget D 1. föra över medel till anslaget G 6. Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss persontrafik på järnväg
  Behandlas i
 • 40015
  att riksdagen godkänner vad i propositionen har anförts om ersättning till luftfartsverket för tull- och passkontrollsystem vid Sturup.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 40015
  att riksdagen godkänner vad i propositionen har anförts om ersättning till luftfartsverket för tull- och passkontrollsystem vid Sturup.
  Behandlas i
 • 40016
  at riksdgen bemyndigar regeringen att, med anledning av vad som sägs under punkterna 2 och 3 i propositionen, under året få disponera återstående medel
  Behandlas i
 • 40016
  at riksdgen bemyndigar regeringen att, med anledning av vad som sägs under punkterna 2 och 3 i propositionen, under året få disponera återstående medel
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 40017
  att riksdagen till Exportkreditnämnden, täckande av vissa utgifter för skadeersättningar under budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 40017
  att riksdagen till Exportkreditnämnden, täckande av vissa utgifter för skadeersättningar under budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 40018
  att riksdagen till Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 11 418 687 000 kr.
  Behandlas i
 • 40018
  att riksdagen till Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 11 418 687 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 40019
  att riksdagen till Bidrag till Stiftelsen Samhall för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 557 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 40019
  att riksdagen till Bidrag till Stiftelsen Samhall för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 557 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 40020
  att riksdagen till Räntebidrag m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 22 710 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 40020
  att riksdagen till Räntebidrag m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 22 710 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 40021
  att riksdagen medger att beslut om tilläggslån för åtgärder i bostadshus som är yngre än 30 år får meddelas inom en ram på 220 000 000 kr. för budgetåret 1991/92
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 40021
  att riksdagen medger att beslut om tilläggslån för åtgärder i bostadshus som är yngre än 30 år får meddelas inom en ram på 220 000 000 kr. för budgetåret 1991/92
  Behandlas i
 • 50002
  att riksdagen till Bidrag till konstnärer för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 30 562 000 kr.
  Behandlas i
 • 50002
  att riksdagen till Bidrag till konstnärer för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 30 562 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 50003
  att riksdagen till Stöd för utveckling av skolväsendet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 90 487 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU6
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 50003
  att riksdagen till Stöd för utveckling av skolväsendet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 90 487 000 kr.
  Behandlas i
 • 50004
  att riksdagen till Vissa tandvårdskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 65 857 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 50004
  att riksdagen till Vissa tandvårdskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 65 857 000 kr.
  Behandlas i
 • 50005
  att riksdagen bemyndigar regeringen att ändra ämnesinnehåll för tjänst som professor i enlighet med vad i propositionen förordats
  Behandlas i
 • 50005
  att riksdagen bemyndigar regeringen att ändra ämnesinnehåll för tjänst som professor i enlighet med vad i propositionen förordats
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 50006
  att riksdagen till Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 670 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 50006
  att riksdagen till Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 670 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 50007
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om överföringar av verksamhet från affärsverket till bolag inom SJ-koncernen.
  Behandlas i
 • 50007
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om överföringar av verksamhet från affärsverket till bolag inom SJ-koncernen.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 50008
  att riksdagen godkänner vad i propositionen har anförts om användningen av anslaget för tilläggsbidrag till drift av kommunala vägar och gator
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 50008
  att riksdagen godkänner vad i propositionen har anförts om användningen av anslaget för tilläggsbidrag till drift av kommunala vägar och gator
  Behandlas i
 • 50009
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om att trafikhuvudmännen skall kunna söka bidrag direkt hos vägverket
  Behandlas i
 • 50009
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om att trafikhuvudmännen skall kunna söka bidrag direkt hos vägverket
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 50010
  att riksdagen till Tilläggslån till ombyggnad av vissa bostadshus m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 315 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 50010
  att riksdagen till Tilläggslån till ombyggnad av vissa bostadshus m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 315 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 60002
  att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om förlängd försöksverksamhet med friare resursutnyttjande beträffande vuxenstudiestöden och med kollektiv ansökan om internatbidrag för handikapp- och pensionärorganisationer
  Behandlas i
 • 60002
  att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om förlängd försöksverksamhet med friare resursutnyttjande beträffande vuxenstudiestöden och med kollektiv ansökan om internatbidrag för handikapp- och pensionärorganisationer
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 60003
  att riksdagen till Inkomstgarantier för konstnärer för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 12 858 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU21
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 60003
  att riksdagen till Inkomstgarantier för konstnärer för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 12 858 000 kr.
  Behandlas i
 • 60004
  att riksdagen till Stöd till fonogram och musikalier för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 11 289 000 kr.
  Behandlas i
 • 60004
  att riksdagen till Stöd till fonogram och musikalier för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 11 289 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 60005
  att riksdagen till Forskning inom skolväsendet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 27 221 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU6
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 60005
  att riksdagen till Forskning inom skolväsendet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 27 221 000 kr.
  Behandlas i
 • 60006
  att riksdagen till Vissa särskilda utgifter inom högskolan m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 78 697 000 kr.
  Behandlas i
 • 60006
  att riksdagen till Vissa särskilda utgifter inom högskolan m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 78 697 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 60007
  att riksdagen till Juridiska fakulteterna för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 35 124 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 60007
  att riksdagen till Juridiska fakulteterna för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 35 124 000 kr.
  Behandlas i
 • 60008
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om användning av anslaget för anskaffning av utrustning för hastighetsövervakning
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 60008
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om användning av anslaget för anskaffning av utrustning för hastighetsövervakning
  Behandlas i
 • 60009
  att riksdagen godkänner de riktlinjer som i propositionen i övrigt anförts för vägverkets statsbidragsgivning och om vägverkets och banverkets ansvar för kollektivtrafiken
  Behandlas i
 • 60009
  att riksdagen godkänner de riktlinjer som i propositionen i övrigt anförts för vägverkets statsbidragsgivning och om vägverkets och banverkets ansvar för kollektivtrafiken
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 70002
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om finansiell styrning av statsförvaltningen (avsnitt 7)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:FiU20
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 70002
  att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om finansiell styrning av statsförvaltningen (avsnitt 7)
  Behandlas i
 • 70003
  att riksdagen godkänner att 1 628 100 000 kr. av de medel som tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1991/92 används för att finansiera anslaget
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU12
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 70003
  att riksdagen godkänner att 1 628 100 000 kr. av de medel som tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1991/92 används för att finansiera anslaget
  Behandlas i
 • 70004
  att riksdagen till Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 79 227 000 kr.
  Behandlas i
 • 70004
  att riksdagen till Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 79 227 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU21
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 70005
  att riksdagen bemyndigar regeringen att vidta åtgärder för att förbättra tillgången på lärare i enlighet med vad som redovisats under inledningen (avsnitt 5)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU6
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 70005
  att riksdagen bemyndigar regeringen att vidta åtgärder för att förbättra tillgången på lärare i enlighet med vad som redovisats under inledningen (avsnitt 5)
  Behandlas i
 • 70006
  att riksdagen fastställer planeringsramar för budgetåret 1991/92 i enlighet med vad i propositionen förordats
  Behandlas i
 • 70006
  att riksdagen fastställer planeringsramar för budgetåret 1991/92 i enlighet med vad i propositionen förordats
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 70007
  att riksdagen godkänner at regeringen får göra den slutliga fördelningen på vägverkets anslag av den besparing som i propositionen förordats
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 70007
  att riksdagen godkänner at regeringen får göra den slutliga fördelningen på vägverkets anslag av den besparing som i propositionen förordats
  Behandlas i
 • 70008
  att riksdagen bemyndigar regeringen att senast vid årsskiftet 1991/92 förordna en eller flera förhandlare för statens köp av interregional persontrafik på järnväg (anslag G 5.) och för ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss persontrafik på järnväg (anslag G 6.)
  Behandlas i
 • 70008
  att riksdagen bemyndigar regeringen att senast vid årsskiftet 1991/92 förordna en eller flera förhandlare för statens köp av interregional persontrafik på järnväg (anslag G 5.) och för ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss persontrafik på järnväg (anslag G 6.)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 80002
  att riksdagen till Vuxenstudiestöd m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 628 100 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU12
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 80002
  att riksdagen till Vuxenstudiestöd m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 628 100 000 kr.
  Behandlas i
 • 80003
  att riksdagen till Ersättning till rättighetshavare på musikområdet för budgetåret 1991/92 anvisar ett anslag på 3 245 000 kr.
  Behandlas i
 • 80003
  att riksdagen till Ersättning till rättighetshavare på musikområdet för budgetåret 1991/92 anvisar ett anslag på 3 245 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 80004
  att riksdagen bemyndigar regeringen att utfärda föreskrifter vad gäller handläggningen av stipendieverksamhet
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU6
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 80004
  att riksdagen bemyndigar regeringen att utfärda föreskrifter vad gäller handläggningen av stipendieverksamhet
  Behandlas i
 • 80005
  att riksdagen till Utbildning för tekniska yrken för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 445 777 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU12
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 80005
  att riksdagen till Utbildning för tekniska yrken för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 445 777 000 kr.
  Behandlas i
 • 80006
  att riksdagen till Samhällsvetenskapliga fakulteterna m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 438 509 000 kr.
  Behandlas i
 • 80006
  att riksdagen till Samhällsvetenskapliga fakulteterna m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 438 509 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 80007
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om att förhandlingsverksamheten under punkt 7 skall finansieras inom ramen för anslaget G 5.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 80007
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om att förhandlingsverksamheten under punkt 7 skall finansieras inom ramen för anslaget G 5.
  Behandlas i
 • 90002
  att riksdagen godkänner vad som i propositionen förordats om att den lägre timersättningen avskaffas för deltagare i grundutbildning för vuxna (grundvux)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 90002
  att riksdagen godkänner vad som i propositionen förordats om att den lägre timersättningen avskaffas för deltagare i grundutbildning för vuxna (grundvux)
  Behandlas i
 • 90003
  att riksdagen till Bidrag till Svenska riksteatern för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 163 805 000 kr.
  Behandlas i
 • 90003
  att riksdagen till Bidrag till Svenska riksteatern för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 163 805 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU22
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 90004
  att riksdagen till Fortbildning m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 178 896 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU6
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 90004
  att riksdagen till Fortbildning m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 178 896 000 kr.
  Behandlas i
 • 90005
  att riksdagen bemyndigar regeringen att inrätta tjänst som professor i enlighet med vad i propositionen förordats
  Behandlas i
 • 90005
  att riksdagen bemyndigar regeringen att inrätta tjänst som professor i enlighet med vad i propositionen förordats
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 90006
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om at administrationen av transportstödet till Gotland överförs till sjöfartsverket
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 90006
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om at administrationen av transportstödet till Gotland överförs till sjöfartsverket
  Behandlas i
 • 100002
  att riksdagen godkänner att 85 800 000 kr. av de medel som tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1991/92 används för att finansiera anslaget Timersättning vid vissa vuxenutbildningar
  Behandlas i
 • 100002
  att riksdagen godkänner att 85 800 000 kr. av de medel som tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1991/92 används för att finansiera anslaget Timersättning vid vissa vuxenutbildningar
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:SfU12
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 100003
  att riksdagen till Bidrag till Operan för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 213 937 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 100003
  att riksdagen till Bidrag till Operan för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 213 937 000 kr.
  Behandlas i
 • 100004
  att riksdagen till Särskilda insatser på skolområdet anvisar ett anslag på 100 298 000 kr.
  Behandlas i
 • 100004
  att riksdagen till Särskilda insatser på skolområdet anvisar ett anslag på 100 298 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU6
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 100005
  att riksdagen till Utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 565 201 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU12
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 100005
  att riksdagen till Utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 565 201 000 kr.
  Behandlas i
 • 100006
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om att verksamheten under punkt 9 skall finansieras inom ramen för anslaget E 3. Transportstöd för Gotland
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 100006
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om att verksamheten under punkt 9 skall finansieras inom ramen för anslaget E 3. Transportstöd för Gotland
  Behandlas i
 • 110002
  att riksdagen till Bidrag till Dramatiska teatern för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 125 587 000 kr.
  Behandlas i
 • 110002
  att riksdagen till Bidrag till Dramatiska teatern för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 125 587 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 110003
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om uppbyggnaden av ett särskilt skolindex
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 110003
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om uppbyggnaden av ett särskilt skolindex
  Behandlas i
 • 110004
  att riksdagen bemyndigar regeringen att förlänga logopedlinjen med 40 poäng till 160 poäng
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 110004
  att riksdagen bemyndigar regeringen att förlänga logopedlinjen med 40 poäng till 160 poäng
  Behandlas i
 • 110005
  att riksdagen till Medicinska fakulteterna för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 829 844 000 kr.
  Behandlas i
 • 110005
  att riksdagen till Medicinska fakulteterna för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 829 844 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 110006
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om förhandlingar om avtal om koncessioner för linjesjöfarten till och från Gotland
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 110006
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om förhandlingar om avtal om koncessioner för linjesjöfarten till och från Gotland
  Behandlas i
 • 120002
  att riksdagen till Bidrag till Svenska rikskonserter för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 66 540 000 kr.
  Behandlas i
 • 120002
  att riksdagen till Bidrag till Svenska rikskonserter för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 66 540 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 120003
  att riksdagen till Stöd till kulturtidskrifter för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 21 002 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 120003
  att riksdagen till Stöd till kulturtidskrifter för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 21 002 000 kr.
  Behandlas i
 • 120004
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om en engångsvis kompensation för en del av slutregleringen av bidrag till driften av grundskolan enligt det hittillsvarande systemet
  Behandlas i
 • 120004
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om en engångsvis kompensation för en del av slutregleringen av bidrag till driften av grundskolan enligt det hittillsvarande systemet
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 120005
  att riksdagen bemyndigar regeringen att ändra ämnesinnehållet för tjänst som professor i enlighet med vad i propositionen förordats
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 120005
  att riksdagen bemyndigar regeringen att ändra ämnesinnehållet för tjänst som professor i enlighet med vad i propositionen förordats
  Behandlas i
 • 120006
  att riksdagen tar del av vad i propositionen har anförts om transportrådets databas och metodik för prognoser och samhällsekonomiska bedömningar
  Behandlas i
 • 120006
  att riksdagen tar del av vad i propositionen har anförts om transportrådets databas och metodik för prognoser och samhällsekonomiska bedömningar
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 130002
  att riksdagen till Täckning av vissa kostnader vid Svenska rikskonserter för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 130002
  att riksdagen till Täckning av vissa kostnader vid Svenska rikskonserter för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1000 kr.
  Behandlas i
 • 130003
  att riksdagen godkänner förslaget att avveckla den statliga regleringen av tjänster som elevhemsföreståndare och biträdande elevhemsföreståndare i grundskolan
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 130003
  att riksdagen godkänner förslaget att avveckla den statliga regleringen av tjänster som elevhemsföreståndare och biträdande elevhemsföreståndare i grundskolan
  Behandlas i
 • 130004
  att riksdagen bemyndigar regeringen att den 1 juli 1992 förlänga tandhygienistlinjen med 40 poäng till 80 poäng
  Behandlas i
 • 130004
  att riksdagen bemyndigar regeringen att den 1 juli 1992 förlänga tandhygienistlinjen med 40 poäng till 80 poäng
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 130005
  att riksdagen till Odontologiska fakulteterna för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 89 055 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 130005
  att riksdagen till Odontologiska fakulteterna för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 89 055 000 kr.
  Behandlas i
 • 130006
  att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om riksfärdtjänsten.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 130006
  att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om riksfärdtjänsten.
  Behandlas i
 • 140002
  att riksdagen beslutar att intagning får ske budgetåret 1991/92 till linjerna inom försöksverksamheten med treåriga yrkesinriktade studievägar
  Behandlas i
 • 140002
  att riksdagen beslutar att intagning får ske budgetåret 1991/92 till linjerna inom försöksverksamheten med treåriga yrkesinriktade studievägar
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 140003
  att riksdagen bemyndigar regeringen att den 1 juli 1992 inrätta en allmän utbildningslinje, tandteknikerlinjen om 120 poäng
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 140003
  att riksdagen bemyndigar regeringen att den 1 juli 1992 inrätta en allmän utbildningslinje, tandteknikerlinjen om 120 poäng
  Behandlas i
 • 140004
  att riksdagen till Farmaceutiska fakulteten för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 31 616 000 kr.
  Behandlas i
 • 140004
  att riksdagen till Farmaceutiska fakulteten för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 31 616 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 150002
  att riksdagen godkänner förslaget till övergångsregler för resurserna för kommunal utbildning för vuxna exkl. särvux
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 150002
  att riksdagen godkänner förslaget till övergångsregler för resurserna för kommunal utbildning för vuxna exkl. särvux
  Behandlas i
 • 150003
  att riksdagen till Utbildning för vårdyrken för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 537 890 000 kr.
  Behandlas i
 • 150003
  att riksdagen till Utbildning för vårdyrken för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 537 890 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU12
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 160002
  att riksdagen till Litteraturstöd för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 38 724 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 160002
  att riksdagen till Litteraturstöd för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 38 724 000 kr.
  Behandlas i
 • 160003
  att riksdagen till Bidrag till driften av det kommunala offentliga skolväsendet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 30 276 451 000 kr.
  Behandlas i
 • 160003
  att riksdagen till Bidrag till driften av det kommunala offentliga skolväsendet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 30 276 451 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 160004
  att riksdagen till Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 833 398 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 160004
  att riksdagen till Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 833 398 000 kr.
  Behandlas i
 • 170002
  att riksdagen till Kreditgarantier till bokförlag för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 170002
  att riksdagen till Kreditgarantier till bokförlag för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 170003
  att riksdagen till Bidrag till driften av särskolor m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 992 407 000 kr.
  Behandlas i
 • 170003
  att riksdagen till Bidrag till driften av särskolor m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 992 407 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 170004
  att riksdagen bemyndigar regeringen att ändra planeringsramen för grundskollärarlinjen utifrån de skäl som i propositionen angetts
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 170004
  att riksdagen bemyndigar regeringen att ändra planeringsramen för grundskollärarlinjen utifrån de skäl som i propositionen angetts
  Behandlas i
 • 180002
  att riksdagen till Stöd till bokhandel för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 3 025 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 180002
  att riksdagen till Stöd till bokhandel för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 3 025 000 kr
  Behandlas i
 • 180003
  att riksdagen till Utbildning för undervisningsyrken för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 007 063 000 kr.
  Behandlas i
 • 180003
  att riksdagen till Utbildning för undervisningsyrken för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 007 063 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU12
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 180004
  att riksdagen till Tekniska fakulteterna för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 873 400 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 180004
  att riksdagen till Tekniska fakulteterna för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 873 400 000 kr.
  Behandlas i
 • 190002
  att riksdagen till Distributionsstöd till fackbokhandel m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 3 814 000 kr.
  Behandlas i
 • 190002
  att riksdagen till Distributionsstöd till fackbokhandel m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 3 814 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 190003
  att riksdagen till Temaorienterad forskning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 38 136 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 190003
  att riksdagen till Temaorienterad forskning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 38 136 000 kr.
  Behandlas i
 • 200002
  att riksdagen till Lån för investeringar i bokhandel m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 2 290 000 kr.
  Behandlas i
 • 200002
  att riksdagen till Lån för investeringar i bokhandel m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 2 290 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 200003
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om reglering och användning av resurser inom sameskolan
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 200003
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om reglering och användning av resurser inom sameskolan
  Behandlas i
 • 200004
  att riksdagen till Utbildning för kultur- och informationsyrken för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 334 468 000 kr.
  Behandlas i
 • 200004
  att riksdagen till Utbildning för kultur- och informationsyrken för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 334 468 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 200005
  att riksdagen till Konstnärligt utvecklingsarbete m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 18 037 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 200005
  att riksdagen till Konstnärligt utvecklingsarbete m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 18 037 000 kr.
  Behandlas i
 • 210002
  att riksdagen till Talboks- och punktskriftsbiblioteket: Förvaltningskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 22 016 000 kr.
  Behandlas i
 • 210002
  att riksdagen till Talboks- och punktskriftsbiblioteket: Förvaltningskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 22 016 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 210003
  att riksdagen till Sameskolor för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag av 23 509 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 210003
  att riksdagen till Sameskolor för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag av 23 509 000 kr.
  Behandlas i
 • 210004
  att riksdagen till Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 103 668 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 210004
  att riksdagen till Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 103 668 000 kr.
  Behandlas i
 • 220002
  att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om videoproduktion för döva
  Behandlas i
 • 220002
  att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om videoproduktion för döva
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 220003
  att riksdagen till Specialskolor m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag av 294 638 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 220003
  att riksdagen till Specialskolor m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag av 294 638 000 kr.
  Behandlas i
 • 220004
  att riksdagen till Lokala och individuella linjer samt fristående kurser för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 739 826 000 kr.
  Behandlas i
 • 220004
  att riksdagen till Lokala och individuella linjer samt fristående kurser för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 739 826 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU12
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 220005
  att riksdagen till Vissa ersättningar för klinisk utbildning och forskning m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 279 630 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 220005
  att riksdagen till Vissa ersättningar för klinisk utbildning och forskning m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 279 630 000 kr.
  Behandlas i
 • 230002
  att riksdagen medger att regeringen lämnar talboks- och punktskriftsbiblioteket det beställningsbemyndigande om 10 milj. kr. för budgetåret 1992/93 som förordats i propositionen
  Behandlas i
 • 230002
  att riksdagen medger att regeringen lämnar talboks- och punktskriftsbiblioteket det beställningsbemyndigande om 10 milj. kr. för budgetåret 1992/93 som förordats i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 230003
  att riksdagen till Bidrag till kommunal högskoleutbildning m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 253 004 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU12
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 230003
  att riksdagen till Bidrag till kommunal högskoleutbildning m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 253 004 000 kr.
  Behandlas i
 • 230004
  att riksdagen till Forskningsrådsnämnden för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 79 606 000 kr.
  Behandlas i
 • 230004
  att riksdagen till Forskningsrådsnämnden för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 79 606 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 240002
  att riksdagen till Talboks- och punktskriftsbiblioteket: Produktionskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 38 837 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 240002
  att riksdagen till Talboks- och punktskriftsbiblioteket: Produktionskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 38 837 000 kr.
  Behandlas i
 • 240003
  att riksdagen till Bidrag till svensk undervisning i utlandet m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 52 086 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 240003
  att riksdagen till Bidrag till svensk undervisning i utlandet m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 52 086 000 kr.
  Behandlas i
 • 240004
  att riksdagen till Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 177 352 000 kr.
  Behandlas i
 • 240004
  att riksdagen till Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 177 352 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 250002
  att riksdagen till Bidrag till Svenska språknämnden m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 2 930 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 250002
  att riksdagen till Bidrag till Svenska språknämnden m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 2 930 000 kr.
  Behandlas i
 • 250003
  att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om bidrag till fristående skolor för skolpliktiga elever
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 250003
  att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om bidrag till fristående skolor för skolpliktiga elever
  Behandlas i
 • 250004
  att riksdagen till Medicinska forskningsrådet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 329 814 000 kr.
  Behandlas i
 • 250004
  att riksdagen till Medicinska forskningsrådet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 329 814 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 260002
  att riksdagen till Kabelnämnden: Förvaltningskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 3 863 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 260002
  att riksdagen till Kabelnämnden: Förvaltningskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 3 863 000 kr.
  Behandlas i
 • 260003
  att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om den särskilda regleringen beträffande hemspråksundervisning vid fristående skolor
  Behandlas i
 • 260003
  att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om den särskilda regleringen beträffande hemspråksundervisning vid fristående skolor
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 260004
  att riksdagen till Naturvetenskapliga forskningsrådet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 454 687 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 260004
  att riksdagen till Naturvetenskapliga forskningsrådet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 454 687 000 kr.
  Behandlas i
 • 270002
  att riksdagen till Kabelnämnden: Stöd till lokal programverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 250 000 kr.
  Behandlas i
 • 270002
  att riksdagen till Kabelnämnden: Stöd till lokal programverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 1 250 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 270003
  att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om bidrag till fristående skolor på gymnasial nivå
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 270003
  att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om bidrag till fristående skolor på gymnasial nivå
  Behandlas i
 • 270004
  att riksdagen till Rymdforskning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 30 617 000 kr.
  Behandlas i
 • 270004
  att riksdagen till Rymdforskning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 30 617 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 280002
  att riksdagen till Närradionämnden för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 345 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 280002
  att riksdagen till Närradionämnden för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 4 345 000 kr.
  Behandlas i
 • 280003
  att riksdagen godkänner förslaget till ram för budgetåret 1991/92 för statsbidragsgrundande årselevplatser vid fristående skolor på gymnasial nivå
  Behandlas i
 • 280003
  att riksdagen godkänner förslaget till ram för budgetåret 1991/92 för statsbidragsgrundande årselevplatser vid fristående skolor på gymnasial nivå
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 280004
  att riksdagen till Europeisk forskningssamverkan för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 303 680 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 280004
  att riksdagen till Europeisk forskningssamverkan för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 303 680 000 kr.
  Behandlas i
 • 290002
  att riksdagen bemyndigar regeringen att, enligt vad i propositionen anförts, i vissa fall utöka den av riksdagen fastställda ramen årselevplatser för budgetåret 1991/92
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 290002
  att riksdagen bemyndigar regeringen att, enligt vad i propositionen anförts, i vissa fall utöka den av riksdagen fastställda ramen årselevplatser för budgetåret 1991/92
  Behandlas i
 • 290003
  att riksdagen till Kungl. biblioteket för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 82 941 000 kr.
  Behandlas i
 • 290003
  att riksdagen till Kungl. biblioteket för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 82 941 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 300002
  att riksdagen till Kulturmiljövård för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 82 776 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU25
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 300002
  att riksdagen till Kulturmiljövård för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 82 776 000 kr.
  Behandlas i
 • 300003
  att riksdagen till Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 24 488 000 kr.
  Behandlas i
 • 300003
  att riksdagen till Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 24 488 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 300004
  att riksdagen till Bidrag till driften av fristående skolor för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 228 007 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 300004
  att riksdagen till Bidrag till driften av fristående skolor för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 228 007 000 kr.
  Behandlas i
 • 310002
  att riksdagen till Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 310002
  att riksdagen till Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 310003
  att riksdagen till Bidrag till dokumentation av medieutvecklingen och till europeiskt mediesamarbete för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 2 926 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:KrU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 310003
  att riksdagen till Bidrag till dokumentation av medieutvecklingen och till europeiskt mediesamarbete för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 2 926 000 kr.
  Behandlas i
 • 310004
  att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om start- och kompletteringsbidrag för utrustning till gymnasieskolan
  Behandlas i
 • 310004
  att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats om start- och kompletteringsbidrag för utrustning till gymnasieskolan
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 320002
  att riksdagen till Bidrag till utrustning för gymnasier m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 107 427 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 320002
  att riksdagen till Bidrag till utrustning för gymnasier m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 107 427 000 kr.
  Behandlas i
 • 320003
  att riksdagen till Institutet för rymdfysik för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 34 214 000 kr.
  Behandlas i
 • 320003
  att riksdagen till Institutet för rymdfysik för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 34 214 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 330002
  att riksdagen till Stimulansbidrag till förbättringar av den fysiska miljön i skolorna för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 300 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 330002
  att riksdagen till Stimulansbidrag till förbättringar av den fysiska miljön i skolorna för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 300 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 330003
  att riksdagen till Manne Siegbahninstitutet för fysik för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 21 654 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 330003
  att riksdagen till Manne Siegbahninstitutet för fysik för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 21 654 000 kr.
  Behandlas i
 • 340002
  att riksdagen till Utrustning för specialskolor m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 8 486 000 kr.
  Behandlas i
 • 340002
  att riksdagen till Utrustning för specialskolor m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 8 486 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 340003
  att riksdagen till Polarforskning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 18 996 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 340003
  att riksdagen till Polarforskning för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 18 996 000 kr.
  Behandlas i
 • 350002
  att riksdagen till Vissa bidrag till forskningsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 30 100 000 kr.
  Behandlas i
 • 350002
  att riksdagen till Vissa bidrag till forskningsverksamhet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 30 100 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10059.1
  att riksdagen antar i propositionen framlagt förslag till
  Behandlas i

Behandlas i betänkande (118)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.