Riksdagens arbetsformer

Betänkande 2021/22:KU35

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
11 maj 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Frågor om riksdagens arbetsformer har behandlats (KU35)

Efter förslag från konstitutionsutskottet, KU, sa riksdagen nej till förslag i motioner om riksdagens arbetsformer. Förslagen rör frågor om bland annat riksmötets öppnande, EU-flaggan i plenisalen, riksdagens utskott, placeringen i plenisalen, riksdagsledamöternas ekonomiska villkor, utskottens och riksdagsledamöternas resor, motionsrätten, val av talmän och utskottspresidier, lagstiftningsarbete i riksdagen, antalet vice ordförande i utskotten och Riksdagsförvaltningens verksamhet.

I samband med sin behandling av motionsförslagen behandlade KU också en uppföljning och utvärdering av tillämpningen av utskottsinitiativ inom riksdagen. Antalet utskottsinitiativ som föreslagits och beslutats inom något av riksdagens utskott har ökat. Detta gäller framför allt under de två senaste riksmötena, 2019/20 och 2020/21, då ökningen har varit stor. Det konstaterar en arbetsgrupp inom konstitutionsutskottet, som på utskottets uppdrag genomfört uppföljningen och utvärderingen om utskottsinitiativ. Fler utskottsinitiativ beslutas dessutom av oeniga utskott, där beslutet om att lägga fram förslaget till riksdagen alltså inte är enhälligt. Arbetsgruppen anför bland annat att det är tydligt att bestämmelserna om utskottsinitiativ till viss del har kommit att tillämpas på ett sätt som inte var avsett. KU ställer sig bakom gruppens iakttagelser och slutsatser.

Ett utskottsinitiativ är ett förslag som enligt riksdagsordningen får väckas i ett utskott. Förslag kommer annars oftast i en proposition från regeringen eller i en motion från ledamöter. Om ett utskott beslutar om ett utskottsinitiativ behandlas det på vanligt sätt genom ett betänkande från utskottet som debatteras och beslutas i kammaren.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 73

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-04-19
Justering: 2022-05-04
Trycklov: 2022-05-05
Reservationer: 9
Betänkande 2021/22:KU35

Alla beredningar i utskottet

2022-02-17, 2022-03-03, 2022-03-17, 2022-03-29, 2022-04-05, 2022-04-19

KU har behandlat frågor om riksdagens arbetsformer (KU35)

Konstitutionsutskottet, KU, föreslår att riksdagen säger nej till förslag i motioner om riksdagens arbetsformer. Förslagen rör frågor om bland annat riksmötets öppnande, EU-flaggan i plenisalen, riksdagens utskott, placeringen i plenisalen, riksdagsledamöternas ekonomiska villkor, utskottens och riksdagsledamöternas resor, motionsrätten, val av talmän och utskottspresidier, lagstiftningsarbete i riksdagen, antalet vice ordförande i utskotten och Riksdagsförvaltningens verksamhet.

I samband med behandlingen av motionsförslagen behandlade KU också en uppföljning och utvärdering av tillämpningen av utskottsinitiativ inom riksdagen. Antalet utskottsinitiativ som föreslagits och beslutats inom något av riksdagens utskott har ökat. Detta gäller framför allt under de två senaste riksmötena, 2019/20 och 2020/21, då ökningen har varit stor. Det konstaterar en arbetsgrupp inom konstitutionsutskottet, som på utskottets uppdrag genomfört uppföljningen och utvärderingen om utskottsinitiativ. Fler utskottsinitiativ beslutas dessutom av oeniga utskott, där beslutet om att lägga fram förslaget till riksdagen alltså inte är enhälligt. Arbetsgruppen anför bland annat att det är tydligt att bestämmelserna om utskottsinitiativ till viss del har kommit att tillämpas på ett sätt som inte var avsett. KU ställer sig bakom gruppens iakttagelser och slutsatser.

Ett utskottsinitiativ är ett förslag som enligt riksdagsordningen får väckas i ett utskott. Förslag kommer annars oftast i en proposition från regeringen eller i en motion från ledamöter. Om ett utskott beslutar om ett utskottsinitiativ behandlas det på vanligt sätt genom ett betänkande från utskottet som debatteras och beslutas i kammaren.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-05-10
Debatt i kammaren: 2022-05-11
Stillbild från Debatt om förslag 2021/22:KU35, Riksdagens arbetsformer

Debatt om förslag 2021/22:KU35

Webb-tv: Riksdagens arbetsformer

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 8 Lars Andersson (SD)

Fru talman! Jag börjar med att för Sverigedemokraternas räkning yrka bifall till reservation 6 i konstitutionsutskottets betänkande KU35 Riksdagens arbetsformer.

Denna mandatperiod har vi nått milstolpen att demokratin firar 100 år. Demokrati är något som utvecklas gradvis. Vi har exempelvis inte längre en tvåkammarriksdag, och vi har även antagit en ny grundlag.

Ett principiellt tillvägagångssätt torde vara att låta demokratin utvecklas med små och mycket väl övervägda steg framåt. Vi har till exempel en lång tradition av så kallad konstitutionell praxis, det vill säga ett oskrivet regelverk som både tillämpas och respekteras av våra riksdagspartier. Och så länge så är fallet, att partierna tillämpar, respekterar och försvarar denna praxis, kan nog en del frågor med fördel förbli oreglerade. När avsteg görs från väl etablerad praxis kan man dock ifrågasätta om regelverket bör stramas upp och uttryckligen regleras.

Riksdagens arbetsformer

En sådan praxis frångicks i början av denna mandatperiod då talmän skulle väljas. Traditionellt har talmän valts utifrån hur många mandat partierna fått i valet, alltså i storleksordning. Eftersom denna konstitutionella praxis historiskt fungerat mycket väl fram till 2018 års val är tiden nu mogen att i lag fästa val av vice talmän och således återgå till den väl etablerade och väl fungerande praxis som rått att talmän utses utifrån partiernas storlek. Mot bakgrund av det här bör regeringen tillsätta en utredning i syfte att ändra regelverket i denna riktning.

Fru talman! Detsamma kan med fog sägas gälla frågan om val av presidieposter i riksdagens utskott. Nu gällande ordning är att ett organ vars ledamöter helt eller delvis väljs av riksdagen inom sig ska välja en ordförande och en eller flera vice ordförande om inte annat är föreskrivet.

Rättsläget ger alltså uttryck för att varje utskott självt väljer sin ordförande och sina vice ordförande. I praktiken måste detta dock anses vara en sanning med modifikation. Det har utvecklats en praxis där de politiska partier som invalts i Sveriges riksdag fördelar presidieposterna sinsemellan. När valet av ordförande i ett visst utskott ska ske är det alltså redan bestämt vilken partitillhörighet han eller hon har.

Det finns i sig inget att invända mot denna praxis så länge som väljarnas preferenser respekteras, det vill säga att tilldelningen av presidieposter sker genom en strikt proportionell fördelning mellan de i riksdagen invalda partierna. Med anledning av detta finns det behov av att, precis som med val av talmän, utifrån ett lagstadgat proportionalitetskriterium reglera från vilket parti presidieposterna i riksdagens utskott ska väljas.

Fru talman! Här i plenisalen hänger både en svensk flagga och en EU-flagga. Vi sverigedemokrater ser inget större behov av en EU-flagga eftersom riksdagen är till för det svenska folkets valda ombud och inte några andra. Men då det av hävd - eller praxis, skulle man kunna säga - ankommer på talmannen att avgöra vilka flaggor som ska hänga här kommer jag inte att avge vare sig reservation eller yrkande om att ta bort den. Men om fru talmannen i samråd med sina kollegor skulle få för sig att hänga upp två svenska flaggor i stället vore vi sverigedemokrater självklart mycket tacksamma.


Anf. 9 Per Schöldberg (C)

Fru talman! Vi debatterar i dag riksdagens arbetsformer, och jag yrkar bifall till reservation 8 under punkt 17 om översyn av riksdagsarbetet.

Sättet på vilket ett parlament, eller för den delen ett kommunfullmäktige, arbetar ger i slutändan, både i kapacitet och kvalitet, resultat i våra demokratiska beslut. Det är naturligtvis viktigt för det demokratiska arbetet att riksdagens ledamöter regelbundet sammanträder på plats i Stockholm. Och det gör vi ju, inte minst i konstitutionsutskottet. Men arbetet i den egna valkretsen utgör en stor och viktig del av riksdagsuppdraget. Där fångar vi upp frågor på hemmaplan och tar upp dem med riksdagen. Det finns väldiga förväntningar på oss att företräda våra valdistrikt.

Dialogen med lokalsamhället är för mig en väldigt viktig del av uppdraget. Jag uppskattade till exempel möjligheten att under vintern ge mig ut i skolorna och tala om demokrati med det stöd som talmannen och riksdagen gav att göra så. Det var helt enkelt ett bra initiativ.

Det är av centralt demokratiskt värde att det finns ledamöter över precis hela landet som inte bara representerar sitt parti utan även sin landsända och valkrets. Det är också kombinationen av att vara på hemmaplan och arbetet i Stockholm som är så givande, och det ger perspektiv och nytta i bägge riktningarna.

De senaste åren har det funnits goda möjligheter till större flexibilitet i arbetsformerna utan att det demokratiska arbetet blivit lidande. Digitaliseringen ger oss verktyg som skapar stora möjligheter inför framtiden. Större möjligheter att kombinera förtroendeuppdraget med ett familjeliv skulle vidare uppmuntra och underlätta för fler att söka sig till uppdrag av den typ som riksdagsuppdraget är. Vi bör löpande göra översyner för att ge möjligheter att kombinera förtroendeuppdraget med arbete, familj och barn.

Fru talman! Jag vill säga några ord om öppenhetsregister. Jag kommer inte att göra något yrkande om detta i dag, men jag väljer att ta upp detta, för det är en viktig del. I Centerpartiets program om en starkare liberal demokrati anger vi att vi vill inrätta ett lobbyregister, eller öppenhetsregister som vi väljer att kalla det, på nationell nivå.

Att beslutsfattare talar med representanter för näringslivet, fackföreningar, intresseorganisationer och civilsamhället är i grunden en nyttig del av riksdagsarbetet och lagstiftningsprocessen. Genom sådana samtal kan olika delar av samhället vara med och utforma politiska beslut som påverkar dem. Det är samtidigt viktigt att det sker på ett transparent och korrekt sätt. Därför har EU och länder som Irland, Storbritannien och USA med flera skapat lobbyregister.

De olika registren skiljer sig åt gällande vilka aktörer som klassas som lobbyister, vilka beslutsfattare som omfattas och vilken form av kontakter som ska hållas öppna och transparenta. Den gemensamma nämnaren är att det registreras hos en myndighet och att registret omfattar den lagstiftande och verkställande makten.

De här tankarna kommer vi att arbeta vidare med. Vi ser gärna att man öppnar upp för en parlamentarisk kommitté eller liknande för att titta över den här frågan. Genomgången, utredningen och arbetet ska vara grundliga, för det finns flera målkonflikter i detta som jag inte behöver ange här. Jag gör inget yrkande om detta i dag, men jag kommer att återkomma med förslag.

En stor del av det politiska arbetet sker, som har angetts tidigare, genom praxis. Både i riksdagen och i fullmäktige på lokal nivå delar partierna upp ordförandeposter och andra former av inflytande mellan sig enligt oskrivna regler, ofta med respekt för de politiska motståndarna. Det är på många sätt beundransvärt och ger en värdefull flexibilitet till våra demokratiska institutioner. Men det finns risker med att förlita sig för mycket på praxis. I många länder har det blivit en polarisering mellan de politiska partierna där man utnyttjar systemet för överenskommelser för egen vinnings skull. Vi har tagit upp det i arbetet med detta betänkande, men som sagt yrkar jag i dag bifall till reservation 8 under punkt 17.


Anf. 10 Jessica Wetterling (V)

Fru talman! I detta betänkande behandlas motioner som rör riksdagens arbetsformer, och till viss del är detta frågor som främst berör oss som på olika sätt verkar här i riksdagen. Det handlar om vilka förutsättningar som ska gälla för oss som är riksdagsledamöter, hur vi ska få lämna förslag rörande en proposition från regeringen och hur öppnandet av varje riksdagsår ska se ut. Ska Karl XI:s drabanter medverka, eller ska de inte det? Och ska vi ha öppnandet här eller ska det vara på det kungliga slottet?

Vi riksdagsledamöter har helt enkelt många olika idéer på hur riksdagens arbetsformer kan förändras och förhoppningsvis förbättras. Det kan verka en aning navelskådande, men det handlar också om hur riksdagen ska kunna utföra sina uppgifter på det bästa och mest demokratiska sättet.

Senast vi debatterade de här frågorna var för två år sedan, precis i början av pandemin. Jag minns att flera deltagare tyckte att det kändes ganska märkligt att i den akuta kris som då rådde prata om i sammanhanget ganska små saker. Men nu har det gått två år, och jag tror att vi alla har lärt oss ganska mycket under dessa år.

En av de saker vi fått med oss är lärdomen om och också vikten av att riksdagen fortsatt kunde fungera under hela pandemin, även om vi gjorde anpassningar av arbetet. Under åren som gått har det också skett uppföljning av hur riksdagens arbete under pandemin bedrivits, och vi har lärt oss en hel del. Jag har till exempel lärt mig vad ett utskottsinitiativ är, eftersom det de senaste åren har blivit mycket mer vanligt förekommande än tidigare. I utskottet har en grupp tittat på och gjort en rapport om användningen av utskottsinitiativ som milt sagt har ökat de senaste åren. Det beror delvis men inte enbart på pandemin, då flera utskottsinitiativ har väckts med anledning av den. Även i andra frågor har användningen av utskottsinitiativ ökat.

Oftare än tidigare är det dessutom ett oenigt utskott som beslutar om att föreslå ett initiativ, medan det tidigare oftast har varit ett enigt utskott som har agerat i en fråga. Det finns säkert flera skäl till detta, inte minst att det är ett oklart parlamentariskt läge i riksdagen. Vi vet inte riktigt vilka förslag som kommer att vinna majoritet. Kanske får man helt enkelt ofta viss medial uppmärksamhet genom ett utskottsinitiativ; man kan visa att man är snabb och handlingskraftig, att man agerar direkt på en uppkommen fråga, att man gör någonting.

I den grupp inom utskottet som har tittat på och reflekterat lite extra kring just utskottsinitiativ vill vi från samtliga partier mana till viss eftertänksamhet. Det har även utskottet ställt sig bakom. Det kan faktiskt finnas skäl för att inte springa direkt på varje boll. Och om man genom utskottsinitiativ kan motionera nästan direkt när något har hänt, hur påverkar det exempelvis den allmänna motionstiden? Det är ju en välplanerad och långsiktig process som alla partier och ledamöter lägger ned mycket kraft och möda på.

I gruppen konstaterar vi också att utskottsinitiativet fyller en viktig funktion som är viktig att behålla och värna. Men om tillämpningen sker i samma omfattning som de senaste åren kommer man kanske att behöva fundera över hur det påverkar allt annat arbete som sker i riksdagen. Det skulle kunna riskera att göra riksdagen mindre effektiv, även om det givetvis inte är någon förslagsställares avsikt. Risken är också att det blir svårt att planera riksdagens arbete på det stora hela.

Hela utskottet instämmer som sagt i iakttagelserna och slutsatserna i denna rapport.

Fru talman! I detta betänkande har Vänsterpartiet tre olika reservationer. Jag vill yrka bifall endast till reservation 1. Men jag kommer att berätta lite kort om samtliga.

Ett av våra förslag är att riksdagens utskott inte ska kunna välja ett obegränsat antal vice ordförande i utskottet. I dag har flera utskott mer än en vice ordförande. Eftersom detta uppdrag ger rätt till ett extra arvode blir det en ganska onödig kostnadsökning för riksdagen. I stället för 16 vice ordförande har vi i dag 25 stycken. Det uppgår faktiskt till en extra kostnad på ungefär 1 ½ miljon per år som vi inte har haft i riksdagen tidigare.

Vårt andra förslag rör motionsrätten på extra ändringsbudgetar, som under pandemin nästan har blivit lika frekvent förekommande som utskottsinitiativ. Med tanke på att regeringen med anledning av coronaviruset har lämnat över 20 extra ändringsbudgetar till riksdagen som har omfattat över 100 miljarder anser vi att det finns skäl att se över och utvärdera ordningen för följdmotionsrätten på extra ändringsbudgetar.

I dag är den rätten väldigt begränsad. Ett oppositionsparti kan bara ändra i anslag som regeringen ändrar i, och då får man dessutom bara föreslå ett lägre anslag. Och på inkomstsidan får man bara föreslå ändringar som ökar statens inkomster. Vi tycker att det är värt att titta närmare på detta.

Fru talman! Vårt sista förslag i detta betänkande rör det höga arvode som vi riksdagsledamöter får. Det riskerar att skapa en förtroendeklyfta mellan oss folkvalda ledamöter och dem som vi representerar. De senaste 20 åren har riksdagsledamöternas arvode stigit kraftigt. Dessutom innebär de skatteförändringar som vi har genomfört under den här mandatperioden att vi tjänar tusentals kronor extra per månad.

Vänsterpartiet säger inte att arvodet ska vara jättelågt. Det är såklart ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag att vara riksdagsledamot, och det vore illa om arvodet var så pass lågt att det fanns stor risk för korruption, mutor och sådant. Vi anser dock att ett sätt att begränsa arvodets storlek skulle kunna vara att låta det motsvara ett prisbasbelopp per månad, 48 300 kronor. Det skulle fortfarande vara en hög lön. Dessutom anser vi att de extra ersättningar som betalas ut för olika uppdrag kopplat till riksdagsarbetet bör avskaffas.


Anf. 11 Karin Enström (M)

Fru talman! Som har framgått av tidigare talare heter betänkandet KU35, och i det behandlas 85 motioner från den allmänna motionstiden som på ett eller annat sätt berör riksdagens arbetsformer. Det är flera intressanta förslag som rör bland annat riksmötets öppnande, riksdagens utskott, placeringen i plenisalen, riksdagsledamöternas ekonomiska villkor, utskottens och riksdagsledamöternas resor och lagstiftningsarbetet i riksdagen.

Det är förslag som verkligen täcker alltifrån tunga, principiella frågor till kanske lite mer perifera. I en motion föreslås att Karl XI:s drabanter ska medverka vid riksdagens öppnande. I en annan föreslås att riksmötets högtidliga öppnande borde ske i Rikssalen på Kungliga slottet, för att bara nämna några förslag.

Fru talman! Utskottet föreslår att riksdagen ska avslå samtliga motionsyrkanden om riksdagens arbetsformer. Det brukar också vara praxis när det gäller motionsbetänkanden. I några fall gör utskottet en annan bedömning än motionären. I andra fall konstaterar utskottet att frågorna redan utreds eller ska hanteras i ett annat sammanhang.

Detta har varit uppe tidigare under debatten, men jag vill ändå påminna om att vi kommer att komma tillbaka till riksdagens arbetsformer när vi ska behandla den uppföljning som har gjorts av riksdagens arbete under coronapandemin. Vi i konstitutionsutskottet har behandlat och kommer att återkomma till kammaren med den.

Fru talman! Frågor om riksdagens arbetsformer är viktiga och helt centrala för att riksdagen och därmed vår demokrati ska fungera och för att vi ska kunna upprätthålla det parlamentariska arbetet.

Vi moderater har inga reservationer i detta betänkande utan instämmer i stort i utskottets bedömning. Men jag vill ändå kommentera den rapport som utskottet har behandlat och som Jessica Wetterling nämnde i sitt anförande. Den är också bilagd betänkandet.

En arbetsgrupp inom konstitutionsutskottet har på utskottets uppdrag genomfört en uppföljning och utvärdering av utskottsinitiativen i riksdagen. Gruppen har inom ramen för sitt arbete genomfört en kartläggning av de utskottsinitiativ som har föreslagits och beslutats om sedan den här initiativrätten infördes 1971. Det var kanske dags att titta på hur det har fallit ut i praktiken.

Vad är då ett utskottsinitiativ? Det är ett förslag som enligt riksdagsordningen får väckas i ett utskott. Precis som har sagts i talarstolen, är det annars inte det vanligaste. Det vanliga kan vara en proposition eller en motion från ledamöterna. Men här kan ett utskott alltså komma överens om att väcka ett förslag. Om utskottet sedan beslutar om att föreslå ett utskottsinitiativ blir det ett betänkande, som sedan kan debatteras och beslutas om i kammaren.

Det dras en del slutsatser i arbetsgruppens rapport. Vi har bestämt oss för att ställa oss bakom iakttagelserna och slutsatserna. Genom kartläggningen kan man se att antalet utskottsinitiativ som föreslagits och beslutats inom riksdagens utskott har ökat. Det gäller inte minst de två senaste åren då ökningen har varit markant. Många av utskottsinitiativen under de två senaste riksmötena har i och för sig haft en uttrycklig koppling till coronapandemin.

Det framgår också i rapporten att bestämmelserna om utskottsinitiativ till viss del har kommit att tillämpas på ett annat sätt än som var tänkt. Dessutom har fler utskottsinitiativ föreslagits av oeniga utskott, det vill säga att beslutet att lägga fram förslaget inte har varit enhälligt.

Arbetsgruppen beskriver att en förklaring till det ökande användandet kan vara det nuvarande parlamentariska läget, det vill säga i de fall där man upplever att regeringen inte vidtagit åtgärder i en fråga som en majoritet av riksdagen står bakom. Då kan en berättigad otålighet uppstå hos riksdagsmajoriteten, enligt slutsatserna i rapporten.

Fru talman! Utskottens initiativrätt fyller en viktig funktion som är angelägen att behålla och värna. Vi tar med oss gruppens slutsatser i vårt fortsatta arbete här i riksdagen. För den som vill läsa det i sin helhet, vilket jag rekommenderar, finns den i betänkandets bilaga 2. Jag vill också passa på att tacka alla medverkande i arbetsgruppen för arbetet de har lagt ned på rapporten.

Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till konstitutionsutskottets förslag i betänkande 35.


Anf. 12 Per-Arne Håkansson (S)

Fru talman! Demokratiskt arbete bygger på en väl fungerande parlamentarism, och utifrån detta ska betänkandet Riksdagens arbetsformer, KU35, betraktas. Jag vill yrka bifall till förslaget i betänkandet och därmed avslag på motionerna.

Som tidigare nämnts här innehåller betänkandet 85 yrkanden om allt från hur och var riksdagens öppnande ska genomföras till hur val av talman ska gå till och hur vi arbetar och beter oss här i kammaren. De ekonomiska villkoren och vilka utskott arbetet ska organiseras i finns också upptagna här. Enskilda ledamöters förutsättningar att utföra sitt uppdrag på ett fullgott sätt är som jag ser det viktigt att lyfta fram och ha med sig i diskussioner som denna.

Behandlingen av motionerna är en viktig del i en ständigt pågående debatt om hur arbetet som folkets företrädare kan läggas upp på bästa sätt. I betänkandet har vi också behandlat den rapport som nämnts av tidigare talare och som en grupp i utskottet tagit fram. Man har i den sett över tillämpningen av utskottsinitiativ. De slutsatser och iakttagelser som där framkommit ställer vi oss bakom. Det man konstaterar är att antalet utskottsinitiativ har ökat avsevärt på senare år. Andelen utskottsinitiativ som beslutats av oeniga utskott var också märkbart större under riksmötet 2020/21 än tidigare.

I detta sammanhang vill jag gärna poängtera att utskottsinitiativen kommit att användas på ett sätt som kanske sträcker sig utanför det som de från början var avsedda för. Tanken med utskottsinitiativ är att de ska användas med restriktivitet, som ett slags undantagsfall. Det parlamentariska läget och kanske den mediala attraktionskraften har gjort att trösklarna ibland blivit låga för sådana initiativ.

I sammanhanget kan nämnas att riksdagen på intet sätt förfogar över de resurser som Regeringskansliet har i fråga om utredningsväsen och remissförfarande. Det är därför viktigt att påminna sig om att en viss tröghet kan ge möjlighet till planering, utredning och eftertanke. Ett stort antal utskottsinitiativ kan försvåra planeringen av arbetet för utskotten och reser frågor kring förhållandet till exempelvis motioner. Det är därför välkommet att den rapport som har tagits fram och som finns med i vårt betänkande påminner om varsamhet i utnyttjandet av utskottsinitiativ.

Fru talman! Jag vill också beröra ställningstagandena om en del motioner i ärendet. En motion tar upp frågan om att ersätta den allmänna motionstiden med en friare motionsrätt. De närmare formerna för motionsrätt har varit föremål för utredning vid flera tillfällen. Rätten att väcka motioner utan koppling till propositioner och andra ärenden har på olika sätt varit begränsade i tid ända sedan 1866 års riksdagsordning. Den huvudsakliga anledningen till att inte tillåta en sådan motionsrätt under hela riksmötet har varit hänsynen till riksdagsarbetet. Det har konstaterats att motioner utgör en omfattande del av riksdagens arbetsmaterial.

Utskottet framhåller att arbetsbelastningen för utskottens kanslier redan är stor och att utskotten även har ett ökat behov av utrymme för bland annat behandling av EU-frågor, uppföljning och utvärdering samt fördjupade kontakter med forsknings- och framtidsfrågor. Till detta kommer att antalet fristående motioner ökat kraftigt under senare tid.

Några motioner - två till antalet - tar upp frågan om lobbyism och att ett lobbyregister ska upprättas. Det är också frågor som tidigare har utretts och behandlats. Senast berördes frågan i 2014 års demokratiutredning. Den kom till slutsatsen att lobbyism i form av informella kontakter mellan beslutsfattare och intresseorganisationer i nuläget inte utgjorde någon direkt utmaning för demokratin och förespråkade därför inte att någon form av reglering införs som förändrar förutsättningarna.

Att beslutsfattare och intresseorganisationer träffas och för dialog om aktuella frågor är av stor vikt. Det är viktigt att det sker öppet och med transparens. Enligt utredningen skulle en reglering vara svår att utforma på ett ändamålsenligt sätt som inte skulle medföra negativa effekter för demokratin. Den som rör sig i riksdagens lokaler kan dagligen se att det hålls möten, sammankomster, seminarier och workshoppar om aktuella frågor. De är en del av de möten och sammankomster som hålls mellan beslutsfattare, intresseorganisationer, näringsliv, fackliga organisationer och andra som vill lyfta fram angelägna frågor från sin horisont.

En tidigare talare tog upp frågan om flaggningen i plenisalen. Det är också en motion som finns i betänkandet och som vi har tagit ställning till. Jag vill lyfta fram betydelsen av att både Sveriges och EU:s flaggor finns representerade i salen. Det handlar delvis om den rent praktiska situationen. En stor del av de debatter och diskussioner som hålls och de beslut som fattas här i kammaren är också en del av det europeiska samarbetet. Det utgör en viktig del av det som påverkar och är aktuellt i diskussionerna här i riksdagen.

Det är pedagogiskt, praktiskt och också värdigt, som jag ser det, att vi har både Sveriges flagga och EU-flaggan i salen. Det är viktigt inte minst i dessa tider av oro och svårigheter i vår omvärld. Då är det viktigt att visa att samling och samarbete lyfts fram. Det innebär att det som vi jobbar med här i Sverige också har bäring på det europeiska samarbetet. Vi behöver samarbeta mer för att stärka oss inför framtiden.


Anf. 13 Patrik Björck (S)

Fru talman! Jag tänkte kommentera motion 1814 i betänkandet. Motionen har sitt ursprung i den frustration som jag upplevde under våren 2020 med alla de problem som uppstod i riksdagsarbetet med anledning av att vi ändrade arbetsformerna på grund av pandemin.

Man kan naturligtvis fundera över hur man hanterar det här. Utskottets ordförande konstaterade att en motion normalt sett avslås, och så är det ju. Men jag vet också att många förändringar i riksdagsarbetet har haft sin start i en avslagen motion, så jag vill ändå kommentera den här.

När jag sökte utlopp för min frustration och funderade lite över hur bristande riksdagsarbete kunde hanteras fick jag intrycket av att talmannen hade väldigt litet ansvar och inflytande över riksdagsarbetet. Det gjorde mig lite konfunderad. Jag var också frustrerad över hur uselt distansarbetet fungerade och kunde jämföra med min erfarenhet som kommunpolitiker. Där fungerade det på ett annat sätt och framför allt var det lagstyrt på ett helt annat sätt än riksdagsarbetet. Det är bakgrunden till denna motion.

Vad jag funderar över är vad talmannens roll egentligen är. Är talmannens roll viktig och avgörande för riksdagsarbetet? Om den är det tycker jag att det är rimligt att man kan gå igenom talmannens befogenheter och fundera över hur riksdagen i så fall kan utvidga sin kontrollmakt över talmannen, vilket jag tar upp i en av att-satserna i motionen.

Riksdagens arbetsformer

Det är i så fall en rimlig diskussion om talmannen har en viktig funktion i riksdagen. Om man kommer fram till att talmannen inte har en viktig och ansvarsfull funktion i riksdagen finns det andra frågor man i så fall kan ställa sig.

Talmannen är trots allt den högst valda representanten enligt Sveriges konstitution och arvoderas med ett arvode som motsvarar statsministerns. Statsministern arbetar 24:7, kontrolleras i princip varenda minut under dagen och kan också ställas till ansvar inför riksdagen i stort sett varje dag. Om talmannens funktion är mer ceremoniell, att släcka och tända julgranar och liknande, finns det anledning att fundera över det.

Oavsett var man landar i hur talmannens funktion ska vara i riksdagen borde de frågor som ställs i motionen föranleda en bredare diskussion om hur vi hanterar en eventuell kontrollfunktion av talmannen, om hur vi organiserar vårt distansarbete och om vi i så fall behöver reglera det på ett annat sätt. Jag har i motionen bland annat hänvisat till kommunallagens sätt att hantera distansarbete i den kommunala demokratin. Den kommunala demokratin är också en oerhört viktig del av svensk demokrati.

Fru talman! Jag har inga yrkanden, av förståeliga skäl. Jag delar ordförandens uppfattning att praxis är att avstyrka motioner. Men jag anser ändå att motioner kan innebära startskottet för en förändring. Det är så jag vill se både motionen som sådan och detta inlägg.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 18.)

Bättre villkor för kommersiell radio

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-05-11
Förslagspunkter: 22, Acklamationer: 19, Voteringar: 3

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Riksmötets öppnande

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:69 av Björn Söder (SD),

   2020/21:3033 av Annicka Engblom och Anders Hansson (båda M),

   2021/22:67 av Björn Söder (SD) och

   2021/22:1830 av Annicka Engblom och Anders Hansson (båda M).
  2. EU-flaggan i plenisalen

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:70 av Björn Söder (SD) yrkande 2 och

   2021/22:77 av Björn Söder (SD) yrkande 2.
  3. Applåder i riksdagens kammare

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:17 av Caroline Nordengrip och Bo Broman (båda SD) och

   2021/22:136 av Caroline Nordengrip och Bo Broman (båda SD).
  4. Riksdagens utskott

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:1624 av Magnus Manhammar och Mattias Vepsä (båda S),

   2020/21:2106 av Markus Selin (S),

   2020/21:2267 av Sten Bergheden (M),

   2021/22:674 av Caroline Nordengrip (SD),

   2021/22:2237 av Sten Bergheden (M) och

   2021/22:3716 av Magnus Manhammar och Mattias Vepsä (båda S).
  5. Placering i riksdagens plenisal

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:71 av Björn Söder (SD),

   2020/21:1906 av Markus Wiechel och Bo Broman (båda SD),

   2020/21:3533 av Margareta Cederfelt (M),

   2021/22:76 av Björn Söder (SD) och

   2021/22:334 av Markus Wiechel och Bo Broman (båda SD).
  6. Riksdagsledamöternas ekonomiska villkor

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:93 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

   2020/21:2268 av Sten Bergheden (M),

   2020/21:3392 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1 och 4,

   2020/21:3494 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2,

   2021/22:256 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1 och 4,

   2021/22:294 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2,

   2021/22:915 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

   2021/22:1914 av Johnny Skalin (SD) och

   2021/22:2014 av Sten Bergheden (M).
   • Reservation 1 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S860014
   M590011
   SD53008
   C27004
   V02205
   KD18004
   L16004
   MP12004
   -1100
   Totalt27223054
   Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
   Acketoft, TinaLJasakfråganSkåne läns västra
   Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Akhondi, AlirezaCJasakfråganStockholms län
   Ali-Elmi, LeilaMPJasakfråganGöteborgs kommun
   Alm, Ann-SofieMJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Alm Ericson, JanineMPJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Amloh, SofiaSJasakfråganSödermanlands län
   Andersson, DanielSJasakfråganÖrebro län
   Andersson, TobiasSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Andersson, PontusSDJasakfråganSkåne läns västra
   Andersson, UllaVNejsakfråganGävleborgs län
   Andersson, JonasSDJasakfråganVästerbottens län
   Andersson, JonasSDJasakfråganÖstergötlands län
   Andersson, LarsSDJasakfråganSkåne läns södra
   Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
   Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
   Anefur, MichaelKDJasakfråganSkåne läns västra
   Ankarberg Johansson, AckoKDJasakfråganJönköpings län
   Anstrell, AlexandraMJasakfråganStockholms län
   Aranda, ClaraSDJasakfråganSkåne läns södra
   Aspling, LudvigSDJasakfråganStockholms län
   Avci, GulanLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Axén Olin, KristinaMJasakfråganStockholms kommun
   Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
   Baylan, IbrahimSJasakfråganStockholms län
   Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
   Begic, DenisSJasakfråganÖrebro län
   Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganBlekinge län
   Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Berglund, JörgenMFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
   Bergstedt, HannahSJasakfråganNorrbottens län
   Billström, TobiasMJasakfråganMalmö kommun
   Bjellqvist, ElsemarieSJasakfråganStockholms kommun
   Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Björk, MalinCJasakfråganStockholms kommun
   Björklund, HeléneSFrånvarandesakfråganBlekinge län
   Björnsdotter Rahm, ElisabethMJasakfråganVästerbottens län
   Bladelius, YasmineSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
   Blom, JunoLJasakfråganÖstergötlands län
   Bohlin, Carl-OskarMFrånvarandesakfråganDalarnas län
   Bolund, PerMPJasakfråganStockholms kommun
   Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
   Brodin, CamillaKDJasakfråganStockholms län
   Broman, BoSDJasakfråganStockholms län
   Brunegård, GudrunKDJasakfråganKalmar län
   Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
   Burwick, MarleneSJasakfråganUppsala län
   Busch, EbbaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Bäckström, DanielCJasakfråganVärmlands län
   Bäckström Johansson, MattiasSDJasakfråganKalmar län
   Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
   Carlson, AndreasKDFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Carlsson, ClasGöranSJasakfråganKronobergs län
   Carlsson, ChristianKDJasakfråganStockholms kommun
   Carlsson, GunillaSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Carvalho, TeresaSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Cato, JonnyCJasakfråganSkåne läns västra
   Cederfelt, MargaretaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Christensson, FredrikCJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Christiansson, AlexanderSDJasakfråganGöteborgs kommun
   Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
   Dadgostar, NooshiVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
   Damm, SofiaKDJasakfråganSkåne läns södra
   Damsgaard, MikaelMJasakfråganVästmanlands län
   Danielsson, MalinLJasakfråganStockholms län
   Delgado Varas, LorenaVNejsakfråganStockholms län
   Deremar, CatarinaCJasakfråganUppsala län
   Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
   Dioukarev, DennisSDJasakfråganGöteborgs kommun
   Drougge, IdaMJasakfråganStockholms län
   E Weinerhall, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
   Ek, MagnusCJasakfråganÖstergötlands län
   Eklind, HansKDJasakfråganÖrebro län
   Eklöf, StaffanSDFrånvarandesakfråganHallands län
   Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
   El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
   Eliasson, BengtLJasakfråganHallands län
   Emilsson, AronSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
   Enholm, MatheusSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
   Ericson, JanMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
   Eriksson, YasmineSDJasakfråganStockholms kommun
   Eriksson, SofieSJasakfråganDalarnas län
   Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
   Esbati, AliVNejsakfråganStockholms kommun
   Eskilandersson, MikaelSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Ezelius, ErikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Falkhaven, ElisabethMPJasakfråganHallands län
   Farid, JasminMJasakfråganStockholms län
   Fazelian, AylinSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
   Ferm, MariaMPJasakfråganStockholms kommun
   Filper, RunarSDJasakfråganVärmlands län
   Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Forssell, JoarLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
   Forssmed, JakobKDFrånvarandesakfråganStockholms län
   Fransson, JosefSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Fransson, MargaretaMPJasakfråganÖstergötlands län
   Frimert, AndersSJasakfråganJämtlands län
   From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
   From Utterstedt, Ann-ChristineSDJasakfråganVästmanlands län
   Fundahn, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
   Gabrielsson, IdaVNejsakfråganStockholms län
   Gardfjell, MariaMPJasakfråganUppsala län
   Gellerman, HelenaLJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Granlund, MarieSFrånvarandesakfråganMalmö kommun
   Green, MatsMJasakfråganJönköpings län
   Grubb, JörgenSDJasakfråganÖstergötlands län
   Gunnarsson, HannaVNejsakfråganSkåne läns södra
   Gustafsson, ElinSJasakfråganSkåne läns södra
   Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
   Haddad, RogerLJasakfråganVästmanlands län
   Haddou, TonyVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Hagman, HampusKDJasakfråganGöteborgs kommun
   Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
   Halef, RobertKDJasakfråganStockholms län
   Hallberg, AxelMPFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
   Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
   Hannah, RobertLJasakfråganGöteborgs kommun
   Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
   Hansén, CamillaMPJasakfråganÖrebro län
   Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
   Hedin, JohanCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Hedlund, RogerSDJasakfråganGävleborgs län
   Heie, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Helander, PeterCJasakfråganDalarnas län
   Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
   Herrey, RichardMJasakfråganStockholms län
   Hirvonen, AnnikaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
   Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
   Hoff, HansSJasakfråganHallands län
   Holm, JensVNejsakfråganStockholms kommun
   Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
   Hultberg, JohanMJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Hänel Sandström, Marie-LouiseMJasakfråganGöteborgs kommun
   Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Höj Larsen, ChristinaVNejsakfråganVästernorrlands län
   Jacobsson, MagnusKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Jallow, Momodou MalcolmVNejsakfråganMalmö kommun
   Jansson, KjellMJasakfråganStockholms län
   Jansson, Eva-LenaSFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Jilmstad, LarsMJasakfråganStockholms kommun
   Johansson, MartinaCJasakfråganSödermanlands län
   Johansson, AnnaSJasakfråganGöteborgs kommun
   Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
   Johnsson Fornarve, LottaVNejsakfråganSödermanlands län
   Jomshof, RichardSDJasakfråganBlekinge län
   Jonson, PålMFrånvarandesakfråganVärmlands län
   Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
   Josefsson, DavidMJasakfråganGöteborgs kommun
   Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Järrebring, JoakimSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Jönsson, PatrikSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Jörgensen, UlrikaMJasakfråganHallands län
   Kakabaveh, Amineh-NejsakfråganStockholms län
   Karapet, ArinMJasakfråganStockholms kommun
   Karlsson, MattiasMJasakfråganNorrbottens län
   Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
   Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Karlsson, ÅsaSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
   Karlsson, MajVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Karlsson, MattiasSDJasakfråganKronobergs län
   Karlsson, UlrikaMJasakfråganUppsala län
   Kayhan, SultanSJasakfråganStockholms kommun
   Kihlström, IngemarKDJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Kinnunen, MartinSDJasakfråganStockholms län
   Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Kronlid, JuliaSDJasakfråganStockholms län
   Kronståhl, TomasSJasakfråganKalmar län
   Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
   Lahti, BirgerVNejsakfråganNorrbottens län
   Laitinen Carlsson, DianaSJasakfråganJönköpings län
   Lantz, GustafSJasakfråganUppsala län
   Larsson, DagSJasakfråganStockholms kommun
   Larsson, MalinSJasakfråganVästernorrlands län
   Larsson, MikaelCJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
   Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
   Lennström, SanneSJasakfråganUppsala län
   Lifvenhage, Ann-SofieMJasakfråganSödermanlands län
   Lindahl, FredrikSDJasakfråganStockholms län
   Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
   Lindberg, LindaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
   Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
   Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
   Lindh, EvaSJasakfråganÖstergötlands län
   Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
   Lund Kopparklint, MarléneMJasakfråganVärmlands län
   Lundberg, AngelicaSDJasakfråganJönköpings län
   Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
   Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
   Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
   Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
   Lundström, NinaLFrånvarandesakfråganStockholms län
   Lång, DavidSDJasakfråganÖrebro län
   Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Löfstrand, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
   Lööf, AnnieCFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
   Malmberg, BettyMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Malmer Stenergard, MariaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Malmqvist, JosefinMFrånvarandesakfråganStockholms län
   Manouchi, NoriaMJasakfråganMalmö kommun
   Marmgren, MartinMPJasakfråganStockholms län
   Marttinen, AdamSDJasakfråganSödermanlands län
   Meijer, LouiseMJasakfråganSkåne läns södra
   Melki, AphramCJasakfråganStockholms län
   Modig, LindaCJasakfråganNorrbottens län
   Mohamed Abdirahman, MubarikSJasakfråganMalmö kommun
   Morell, ThomasSDJasakfråganGävleborgs län
   Möller, OlaSJasakfråganSkåne läns västra
   Naraghi, LailaSFrånvarandesakfråganKalmar län
   Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
   Nilsson, SofiaCFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
   Nilsson, MariaLJasakfråganGöteborgs kommun
   Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
   Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
   Nilsson, JennieSJasakfråganHallands län
   Nordberg, MatsSDJasakfråganDalarnas län
   Nordborg, GudrunVNejsakfråganVästerbottens län
   Nordengrip, CarolineSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
   Nordquist, LinaLJasakfråganUppsala län
   Nyberg, KatjaSDJasakfråganStockholms kommun
   Nylander, ChristerLJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
   Nysmed, LeifSFrånvarandesakfråganStockholms län
   Ohlsson, CarinaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Ojanne, AlexanderSJasakfråganStockholms kommun
   Olofsgård, JakobLJasakfråganJönköpings län
   Olsson, LottaMFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Olsson, KalleSJasakfråganJämtlands län
   Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
   Oscarsson, MagnusKDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
   Oskarsson, AnneSDJasakfråganKalmar län
   Ottoson, ErikMJasakfråganStockholms län
   Ottosson, Kjell-ArneKDJasakfråganVärmlands län
   Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
   Paarup-Petersen, NielsCJasakfråganMalmö kommun
   Palmqvist, EricSDFrånvarandesakfråganNorrbottens län
   Palmstierna, AmandaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
   Pehrson, JohanLFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Perez, DavidSDJasakfråganUppsala län
   Persson, MagnusSDJasakfråganDalarnas län
   Persson, MatsLJasakfråganSkåne läns södra
   Petersson, BjörnSJasakfråganKalmar län
   Pettersson, HelénSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
   Plath, StefanSDJasakfråganMalmö kommun
   Posio, YasmineVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Püss, LarsMJasakfråganHallands län
   Qarlsson, AnnikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
   Quensel, CharlotteSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
   Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
   Ramhorn, PerSDJasakfråganMalmö kommun
   Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
   Reslow, PatrickSDJasakfråganVärmlands län
   Riazat, DanielVNejsakfråganDalarnas län
   Richthoff, Roger-JasakfråganSödermanlands län
   Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
   Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
   Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
   Roswall, JessikaMJasakfråganUppsala län
   Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
   Rubbestad, MichaelSDJasakfråganUppsala län
   Rågsjö, KarinVNejsakfråganStockholms kommun
   Sacrédeus, LennartKDJasakfråganDalarnas län
   Sander, MatsMJasakfråganSkåne läns västra
   Schöldberg, PerCJasakfråganKronobergs län
   Segerlind, ElinVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
   Selin, MarkusSJasakfråganStockholms län
   Sibinska, AnnaMPJasakfråganGöteborgs kommun
   Sjölund, Anne-LiCJasakfråganVästernorrlands län
   Sjöstedt, OscarSDJasakfråganVästmanlands län
   Skalin, JohnnySDJasakfråganVästernorrlands län
   Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Sköld, LinusSJasakfråganNorrbottens län
   Steensland, PiaKDJasakfråganSödermanlands län
   Stenkvist, RobertSDJasakfråganStockholms län
   Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
   Storckenfeldt, HelenaMJasakfråganHallands län
   Strandman, MikaelSDJasakfråganStockholms län
   Strömberg, Anna-BelleSJasakfråganVästernorrlands län
   Strömkvist, MariaSFrånvarandesakfråganDalarnas län
   Stuart, MagnusMJasakfråganSödermanlands län
   Ståhl, JimmySDJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Ståhl Herrstedt, CarinaSDJasakfråganSkåne läns västra
   Sundin, CassandraSDJasakfråganJämtlands län
   Svantesson, ElisabethMJasakfråganÖrebro län
   Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
   Svenneling, HåkanVNejsakfråganVärmlands län
   Svensson, SuzanneSJasakfråganBlekinge län
   Sydow Mölleby, MiaVNejsakfråganÖrebro län
   Szatmari Waldau, IlonaVNejsakfråganUppsala län
   Sällström, Sven-OlofSDFrånvarandesakfråganKronobergs län
   Söder, BjörnSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Söder, LarryKDJasakfråganHallands län
   Söderlund, PerSDFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Tapper Östberg, ChristinaSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
   Teimouri, ArmanLJasakfråganVärmlands län
   Tenfjord Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Thomsson, LarsCJasakfråganGotlands län
   Thorbjörnson, JonVNejsakfråganHallands län
   Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
   Thunander, JessicaVNejsakfråganVästra Götalands läns östra
   Tovatt, LorentzMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Tsouplaki, VasilikiVNejsakfråganVästmanlands län
   Töyrä, EmiliaSJasakfråganNorrbottens län
   Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Vepsä, MattiasSJasakfråganStockholms kommun
   Vikström, AnnaSJasakfråganStockholms län
   Vilhelmsson, HelenaCJasakfråganÖrebro län
   Vinge, HenrikSDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Völker, AlexandraSJasakfråganStockholms län
   W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
   Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Wallmark, HansMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
   Waltersson Grönvall, CamillaMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
   Weidby, CiczieVNejsakfråganJönköpings län
   Westergren, SofiaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Westerholm, BarbroLJasakfråganStockholms län
   Westerlund Snecker, LindaVNejsakfråganÖstergötlands län
   Westerén, HannaSJasakfråganGotlands län
   Westlund, ÅsaSFrånvarandesakfråganStockholms län
   Westroth, EricSDJasakfråganHallands län
   Wetterling, JessicaVNejsakfråganVästra Götalands läns västra
   Widegren, CeciliaMJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Widegren, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
   Widman, AllanLJasakfråganMalmö kommun
   Wiechel, BjörnSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
   Wiechel, MarkusSDJasakfråganÖstergötlands län
   Wiking, MatsSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Wykman, NiklasMJasakfråganStockholms län
   Wärnick, ViktorMJasakfråganGävleborgs län
   Yngwe, KristinaCJasakfråganSkåne läns södra
   Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
   Ådahl, MartinCJasakfråganStockholms kommun
   Åfeldt, JennieSDJasakfråganSkåne läns södra
   Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
   Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
   Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
   Ödebrink, CarinaSJasakfråganJönköpings län
   Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
  7. Utskottens och riksdagsledamöternas resor

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:1487 av Magnus Manhammar (S) och

   2020/21:3646 av Annika Hirvonen Falk och Lorentz Tovatt (båda MP) yrkandena 1-3.
   • Reservation 2 (MP)
  8. Teckenspråk i riksdagen

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:118 av Eric Palmqvist (SD) och

   2021/22:141 av Eric Palmqvist (SD).
  9. Motionsrätten

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:2390 av Fredrik Lundh Sammeli (S),

   2021/22:879 av Jan Ericson (M) och

   2021/22:1410 av Fredrik Lundh Sammeli (S).
  10. Följdmotionsrätten på extra ändringsbudget

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2020/21:596 av Ulla Andersson m.fl. (V).
   • Reservation 3 (V)
  11. Lobbyism

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:601 av Josef Fransson (SD) yrkande 19 och

   2021/22:4102 av Camilla Hansén m.fl. (MP) yrkande 5.
   • Reservation 4 (MP)
  12. Stöd till riksdagsarbetet

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:2263 av Anders Hansson (M),

   2020/21:2264 av Sten Bergheden (M),

   2021/22:1355 av Anders Hansson (M) och

   2021/22:1873 av Sten Bergheden (M).
  13. Insyn i registret över riksdagsledamöternas ekonomiska intressen

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:3267 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 5 och

   2021/22:3388 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 13.
   • Reservation 5 (L)
  14. Val av talmän och utskottspresidier

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:686 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

   2021/22:697 av Michael Rubbestad (SD),

   2021/22:904 av Patrick Reslow (SD) och

   2021/22:3288 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.
   • Reservation 6 (SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S860014
   M580111
   SD05308
   C27004
   V22005
   KD18004
   L16004
   MP12004
   -1100
   Totalt24054154
   Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
   Acketoft, TinaLJasakfråganSkåne läns västra
   Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Akhondi, AlirezaCJasakfråganStockholms län
   Ali-Elmi, LeilaMPJasakfråganGöteborgs kommun
   Alm, Ann-SofieMJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Alm Ericson, JanineMPJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Amloh, SofiaSJasakfråganSödermanlands län
   Andersson, DanielSJasakfråganÖrebro län
   Andersson, TobiasSDNejsakfråganVästra Götalands läns östra
   Andersson, PontusSDNejsakfråganSkåne läns västra
   Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
   Andersson, JonasSDNejsakfråganVästerbottens län
   Andersson, JonasSDNejsakfråganÖstergötlands län
   Andersson, LarsSDNejsakfråganSkåne läns södra
   Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
   Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
   Anefur, MichaelKDJasakfråganSkåne läns västra
   Ankarberg Johansson, AckoKDJasakfråganJönköpings län
   Anstrell, AlexandraMJasakfråganStockholms län
   Aranda, ClaraSDNejsakfråganSkåne läns södra
   Aspling, LudvigSDNejsakfråganStockholms län
   Avci, GulanLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Axén Olin, KristinaMJasakfråganStockholms kommun
   Bali, HanifMAvstårsakfråganStockholms län
   Baylan, IbrahimSJasakfråganStockholms län
   Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
   Begic, DenisSJasakfråganÖrebro län
   Bengtsson, AngelikaSDNejsakfråganBlekinge län
   Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Berglund, JörgenMFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
   Bergstedt, HannahSJasakfråganNorrbottens län
   Billström, TobiasMJasakfråganMalmö kommun
   Bjellqvist, ElsemarieSJasakfråganStockholms kommun
   Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Björk, MalinCJasakfråganStockholms kommun
   Björklund, HeléneSFrånvarandesakfråganBlekinge län
   Björnsdotter Rahm, ElisabethMJasakfråganVästerbottens län
   Bladelius, YasmineSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
   Blom, JunoLJasakfråganÖstergötlands län
   Bohlin, Carl-OskarMFrånvarandesakfråganDalarnas län
   Bolund, PerMPJasakfråganStockholms kommun
   Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
   Brodin, CamillaKDJasakfråganStockholms län
   Broman, BoSDNejsakfråganStockholms län
   Brunegård, GudrunKDJasakfråganKalmar län
   Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
   Burwick, MarleneSJasakfråganUppsala län
   Busch, EbbaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Bäckström, DanielCJasakfråganVärmlands län
   Bäckström Johansson, MattiasSDNejsakfråganKalmar län
   Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
   Carlson, AndreasKDFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Carlsson, ClasGöranSJasakfråganKronobergs län
   Carlsson, ChristianKDJasakfråganStockholms kommun
   Carlsson, GunillaSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Carvalho, TeresaSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Cato, JonnyCJasakfråganSkåne läns västra
   Cederfelt, MargaretaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Christensson, FredrikCJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Christiansson, AlexanderSDNejsakfråganGöteborgs kommun
   Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
   Dadgostar, NooshiVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
   Damm, SofiaKDJasakfråganSkåne läns södra
   Damsgaard, MikaelMJasakfråganVästmanlands län
   Danielsson, MalinLJasakfråganStockholms län
   Delgado Varas, LorenaVJasakfråganStockholms län
   Deremar, CatarinaCJasakfråganUppsala län
   Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
   Dioukarev, DennisSDNejsakfråganGöteborgs kommun
   Drougge, IdaMJasakfråganStockholms län
   E Weinerhall, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
   Ek, MagnusCJasakfråganÖstergötlands län
   Eklind, HansKDJasakfråganÖrebro län
   Eklöf, StaffanSDFrånvarandesakfråganHallands län
   Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
   El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
   Eliasson, BengtLJasakfråganHallands län
   Emilsson, AronSDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
   Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
   Enholm, MatheusSDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
   Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
   Ericson, JanMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
   Eriksson, YasmineSDNejsakfråganStockholms kommun
   Eriksson, SofieSJasakfråganDalarnas län
   Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
   Esbati, AliVJasakfråganStockholms kommun
   Eskilandersson, MikaelSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
   Ezelius, ErikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Falkhaven, ElisabethMPJasakfråganHallands län
   Farid, JasminMJasakfråganStockholms län
   Fazelian, AylinSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
   Ferm, MariaMPJasakfråganStockholms kommun
   Filper, RunarSDNejsakfråganVärmlands län
   Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Forssell, JoarLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
   Forssmed, JakobKDFrånvarandesakfråganStockholms län
   Fransson, JosefSDNejsakfråganVästra Götalands läns östra
   Fransson, MargaretaMPJasakfråganÖstergötlands län
   Frimert, AndersSJasakfråganJämtlands län
   From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
   From Utterstedt, Ann-ChristineSDNejsakfråganVästmanlands län
   Fundahn, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
   Gabrielsson, IdaVJasakfråganStockholms län
   Gardfjell, MariaMPJasakfråganUppsala län
   Gellerman, HelenaLJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Granlund, MarieSFrånvarandesakfråganMalmö kommun
   Green, MatsMJasakfråganJönköpings län
   Grubb, JörgenSDNejsakfråganÖstergötlands län
   Gunnarsson, HannaVJasakfråganSkåne läns södra
   Gustafsson, ElinSJasakfråganSkåne läns södra
   Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
   Haddad, RogerLJasakfråganVästmanlands län
   Haddou, TonyVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Hagman, HampusKDJasakfråganGöteborgs kommun
   Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
   Halef, RobertKDJasakfråganStockholms län
   Hallberg, AxelMPFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
   Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
   Hannah, RobertLJasakfråganGöteborgs kommun
   Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
   Hansén, CamillaMPJasakfråganÖrebro län
   Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
   Hedin, JohanCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Hedlund, RogerSDNejsakfråganGävleborgs län
   Heie, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Helander, PeterCJasakfråganDalarnas län
   Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
   Herrey, RichardMJasakfråganStockholms län
   Hirvonen, AnnikaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
   Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
   Hoff, HansSJasakfråganHallands län
   Holm, JensVJasakfråganStockholms kommun
   Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
   Hultberg, JohanMJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Hänel Sandström, Marie-LouiseMJasakfråganGöteborgs kommun
   Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Höj Larsen, ChristinaVJasakfråganVästernorrlands län
   Jacobsson, MagnusKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Jallow, Momodou MalcolmVJasakfråganMalmö kommun
   Jansson, KjellMJasakfråganStockholms län
   Jansson, Eva-LenaSFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Jilmstad, LarsMJasakfråganStockholms kommun
   Johansson, MartinaCJasakfråganSödermanlands län
   Johansson, AnnaSJasakfråganGöteborgs kommun
   Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
   Johnsson Fornarve, LottaVJasakfråganSödermanlands län
   Jomshof, RichardSDNejsakfråganBlekinge län
   Jonson, PålMFrånvarandesakfråganVärmlands län
   Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
   Josefsson, DavidMJasakfråganGöteborgs kommun
   Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Järrebring, JoakimSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Jönsson, PatrikSDNejsakfråganVästra Götalands läns södra
   Jörgensen, UlrikaMJasakfråganHallands län
   Kakabaveh, Amineh-JasakfråganStockholms län
   Karapet, ArinMJasakfråganStockholms kommun
   Karlsson, MattiasMJasakfråganNorrbottens län
   Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
   Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Karlsson, ÅsaSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
   Karlsson, MajVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Karlsson, MattiasSDNejsakfråganKronobergs län
   Karlsson, UlrikaMJasakfråganUppsala län
   Kayhan, SultanSJasakfråganStockholms kommun
   Kihlström, IngemarKDJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Kinnunen, MartinSDNejsakfråganStockholms län
   Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Kronlid, JuliaSDNejsakfråganStockholms län
   Kronståhl, TomasSJasakfråganKalmar län
   Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
   Lahti, BirgerVJasakfråganNorrbottens län
   Laitinen Carlsson, DianaSJasakfråganJönköpings län
   Lantz, GustafSJasakfråganUppsala län
   Larsson, DagSJasakfråganStockholms kommun
   Larsson, MalinSJasakfråganVästernorrlands län
   Larsson, MikaelCJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
   Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
   Lennström, SanneSJasakfråganUppsala län
   Lifvenhage, Ann-SofieMJasakfråganSödermanlands län
   Lindahl, FredrikSDNejsakfråganStockholms län
   Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
   Lindberg, LindaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
   Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
   Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
   Lindh, EvaSJasakfråganÖstergötlands län
   Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
   Lund Kopparklint, MarléneMJasakfråganVärmlands län
   Lundberg, AngelicaSDNejsakfråganJönköpings län
   Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
   Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
   Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
   Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
   Lundström, NinaLFrånvarandesakfråganStockholms län
   Lång, DavidSDNejsakfråganÖrebro län
   Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Löfstrand, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
   Lööf, AnnieCFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
   Malmberg, BettyMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Malmer Stenergard, MariaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Malmqvist, JosefinMFrånvarandesakfråganStockholms län
   Manouchi, NoriaMJasakfråganMalmö kommun
   Marmgren, MartinMPJasakfråganStockholms län
   Marttinen, AdamSDNejsakfråganSödermanlands län
   Meijer, LouiseMJasakfråganSkåne läns södra
   Melki, AphramCJasakfråganStockholms län
   Modig, LindaCJasakfråganNorrbottens län
   Mohamed Abdirahman, MubarikSJasakfråganMalmö kommun
   Morell, ThomasSDNejsakfråganGävleborgs län
   Möller, OlaSJasakfråganSkåne läns västra
   Naraghi, LailaSFrånvarandesakfråganKalmar län
   Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
   Nilsson, SofiaCFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
   Nilsson, MariaLJasakfråganGöteborgs kommun
   Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
   Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
   Nilsson, JennieSJasakfråganHallands län
   Nordberg, MatsSDNejsakfråganDalarnas län
   Nordborg, GudrunVJasakfråganVästerbottens län
   Nordengrip, CarolineSDNejsakfråganVästra Götalands läns södra
   Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
   Nordquist, LinaLJasakfråganUppsala län
   Nyberg, KatjaSDNejsakfråganStockholms kommun
   Nylander, ChristerLJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
   Nysmed, LeifSFrånvarandesakfråganStockholms län
   Ohlsson, CarinaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Ojanne, AlexanderSJasakfråganStockholms kommun
   Olofsgård, JakobLJasakfråganJönköpings län
   Olsson, LottaMFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Olsson, KalleSJasakfråganJämtlands län
   Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
   Oscarsson, MagnusKDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
   Oskarsson, AnneSDNejsakfråganKalmar län
   Ottoson, ErikMJasakfråganStockholms län
   Ottosson, Kjell-ArneKDJasakfråganVärmlands län
   Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
   Paarup-Petersen, NielsCJasakfråganMalmö kommun
   Palmqvist, EricSDFrånvarandesakfråganNorrbottens län
   Palmstierna, AmandaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
   Pehrson, JohanLFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Perez, DavidSDNejsakfråganUppsala län
   Persson, MagnusSDNejsakfråganDalarnas län
   Persson, MatsLJasakfråganSkåne läns södra
   Petersson, BjörnSJasakfråganKalmar län
   Pettersson, HelénSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
   Plath, StefanSDNejsakfråganMalmö kommun
   Posio, YasmineVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Püss, LarsMJasakfråganHallands län
   Qarlsson, AnnikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
   Quensel, CharlotteSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
   Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
   Ramhorn, PerSDNejsakfråganMalmö kommun
   Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
   Reslow, PatrickSDNejsakfråganVärmlands län
   Riazat, DanielVJasakfråganDalarnas län
   Richthoff, Roger-NejsakfråganSödermanlands län
   Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
   Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
   Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
   Roswall, JessikaMJasakfråganUppsala län
   Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
   Rubbestad, MichaelSDNejsakfråganUppsala län
   Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
   Sacrédeus, LennartKDJasakfråganDalarnas län
   Sander, MatsMJasakfråganSkåne läns västra
   Schöldberg, PerCJasakfråganKronobergs län
   Segerlind, ElinVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
   Selin, MarkusSJasakfråganStockholms län
   Sibinska, AnnaMPJasakfråganGöteborgs kommun
   Sjölund, Anne-LiCJasakfråganVästernorrlands län
   Sjöstedt, OscarSDNejsakfråganVästmanlands län
   Skalin, JohnnySDNejsakfråganVästernorrlands län
   Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Sköld, LinusSJasakfråganNorrbottens län
   Steensland, PiaKDJasakfråganSödermanlands län
   Stenkvist, RobertSDNejsakfråganStockholms län
   Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
   Storckenfeldt, HelenaMJasakfråganHallands län
   Strandman, MikaelSDNejsakfråganStockholms län
   Strömberg, Anna-BelleSJasakfråganVästernorrlands län
   Strömkvist, MariaSFrånvarandesakfråganDalarnas län
   Stuart, MagnusMJasakfråganSödermanlands län
   Ståhl, JimmySDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
   Ståhl Herrstedt, CarinaSDNejsakfråganSkåne läns västra
   Sundin, CassandraSDNejsakfråganJämtlands län
   Svantesson, ElisabethMJasakfråganÖrebro län
   Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
   Svenneling, HåkanVJasakfråganVärmlands län
   Svensson, SuzanneSJasakfråganBlekinge län
   Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
   Szatmari Waldau, IlonaVJasakfråganUppsala län
   Sällström, Sven-OlofSDFrånvarandesakfråganKronobergs län
   Söder, BjörnSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
   Söder, LarryKDJasakfråganHallands län
   Söderlund, PerSDFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Tapper Östberg, ChristinaSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
   Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
   Teimouri, ArmanLJasakfråganVärmlands län
   Tenfjord Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Thomsson, LarsCJasakfråganGotlands län
   Thorbjörnson, JonVJasakfråganHallands län
   Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
   Thunander, JessicaVJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Tovatt, LorentzMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Tsouplaki, VasilikiVJasakfråganVästmanlands län
   Töyrä, EmiliaSJasakfråganNorrbottens län
   Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Vepsä, MattiasSJasakfråganStockholms kommun
   Vikström, AnnaSJasakfråganStockholms län
   Vilhelmsson, HelenaCJasakfråganÖrebro län
   Vinge, HenrikSDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Völker, AlexandraSJasakfråganStockholms län
   W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
   Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Wallmark, HansMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
   Waltersson Grönvall, CamillaMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
   Weidby, CiczieVJasakfråganJönköpings län
   Westergren, SofiaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Westerholm, BarbroLJasakfråganStockholms län
   Westerlund Snecker, LindaVJasakfråganÖstergötlands län
   Westerén, HannaSJasakfråganGotlands län
   Westlund, ÅsaSFrånvarandesakfråganStockholms län
   Westroth, EricSDNejsakfråganHallands län
   Wetterling, JessicaVJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Widegren, CeciliaMJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Widegren, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
   Widman, AllanLJasakfråganMalmö kommun
   Wiechel, BjörnSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
   Wiechel, MarkusSDNejsakfråganÖstergötlands län
   Wiking, MatsSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Wykman, NiklasMJasakfråganStockholms län
   Wärnick, ViktorMJasakfråganGävleborgs län
   Yngwe, KristinaCJasakfråganSkåne läns södra
   Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
   Ådahl, MartinCJasakfråganStockholms kommun
   Åfeldt, JennieSDNejsakfråganSkåne läns södra
   Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
   Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
   Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
   Ödebrink, CarinaSJasakfråganJönköpings län
   Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
  15. Utredning om oppositionens ställning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2021/22:3509 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 4.
   • Reservation 7 (C)
  16. Lagstiftningsarbete i riksdagen

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:963 av Sten Bergheden (M) och

   2021/22:1870 av Sten Bergheden (M).
  17. Översyn av riksdagsarbetet

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:1483 av Magnus Manhammar (S),

   2020/21:1814 av Patrik Björck (S) yrkande 2,

   2021/22:1537 av Magnus Manhammar och Emilia Töyrä (båda S),

   2021/22:3509 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 36 och

   2021/22:3914 av Kristina Yngwe (C).
   • Reservation 8 (C)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (C)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S860014
   M590011
   SD53008
   C02704
   V22005
   KD18004
   L16004
   MP12004
   -2000
   Totalt26827054
   Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
   Acketoft, TinaLJasakfråganSkåne läns västra
   Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Akhondi, AlirezaCNejsakfråganStockholms län
   Ali-Elmi, LeilaMPJasakfråganGöteborgs kommun
   Alm, Ann-SofieMJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Alm Ericson, JanineMPJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Amloh, SofiaSJasakfråganSödermanlands län
   Andersson, DanielSJasakfråganÖrebro län
   Andersson, TobiasSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Andersson, PontusSDJasakfråganSkåne läns västra
   Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
   Andersson, JonasSDJasakfråganVästerbottens län
   Andersson, JonasSDJasakfråganÖstergötlands län
   Andersson, LarsSDJasakfråganSkåne läns södra
   Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
   Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
   Anefur, MichaelKDJasakfråganSkåne läns västra
   Ankarberg Johansson, AckoKDJasakfråganJönköpings län
   Anstrell, AlexandraMJasakfråganStockholms län
   Aranda, ClaraSDJasakfråganSkåne läns södra
   Aspling, LudvigSDJasakfråganStockholms län
   Avci, GulanLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Axén Olin, KristinaMJasakfråganStockholms kommun
   Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
   Baylan, IbrahimSJasakfråganStockholms län
   Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
   Begic, DenisSJasakfråganÖrebro län
   Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganBlekinge län
   Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Berglund, JörgenMFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
   Bergstedt, HannahSJasakfråganNorrbottens län
   Billström, TobiasMJasakfråganMalmö kommun
   Bjellqvist, ElsemarieSJasakfråganStockholms kommun
   Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Björk, MalinCNejsakfråganStockholms kommun
   Björklund, HeléneSFrånvarandesakfråganBlekinge län
   Björnsdotter Rahm, ElisabethMJasakfråganVästerbottens län
   Bladelius, YasmineSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
   Blom, JunoLJasakfråganÖstergötlands län
   Bohlin, Carl-OskarMFrånvarandesakfråganDalarnas län
   Bolund, PerMPJasakfråganStockholms kommun
   Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
   Brodin, CamillaKDJasakfråganStockholms län
   Broman, BoSDJasakfråganStockholms län
   Brunegård, GudrunKDJasakfråganKalmar län
   Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
   Burwick, MarleneSJasakfråganUppsala län
   Busch, EbbaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Bäckström, DanielCNejsakfråganVärmlands län
   Bäckström Johansson, MattiasSDJasakfråganKalmar län
   Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
   Carlson, AndreasKDFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Carlsson, ClasGöranSJasakfråganKronobergs län
   Carlsson, ChristianKDJasakfråganStockholms kommun
   Carlsson, GunillaSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Carvalho, TeresaSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Cato, JonnyCNejsakfråganSkåne läns västra
   Cederfelt, MargaretaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Christensson, FredrikCNejsakfråganVästra Götalands läns norra
   Christiansson, AlexanderSDJasakfråganGöteborgs kommun
   Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
   Dadgostar, NooshiVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
   Damm, SofiaKDJasakfråganSkåne läns södra
   Damsgaard, MikaelMJasakfråganVästmanlands län
   Danielsson, MalinLJasakfråganStockholms län
   Delgado Varas, LorenaVJasakfråganStockholms län
   Deremar, CatarinaCNejsakfråganUppsala län
   Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
   Dioukarev, DennisSDJasakfråganGöteborgs kommun
   Drougge, IdaMJasakfråganStockholms län
   E Weinerhall, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
   Ek, MagnusCNejsakfråganÖstergötlands län
   Eklind, HansKDJasakfråganÖrebro län
   Eklöf, StaffanSDFrånvarandesakfråganHallands län
   Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
   El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
   Eliasson, BengtLJasakfråganHallands län
   Emilsson, AronSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
   Enholm, MatheusSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
   Ericson, JanMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
   Eriksson, YasmineSDJasakfråganStockholms kommun
   Eriksson, SofieSJasakfråganDalarnas län
   Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
   Esbati, AliVJasakfråganStockholms kommun
   Eskilandersson, MikaelSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Ezelius, ErikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Falkhaven, ElisabethMPJasakfråganHallands län
   Farid, JasminMJasakfråganStockholms län
   Fazelian, AylinSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
   Ferm, MariaMPJasakfråganStockholms kommun
   Filper, RunarSDJasakfråganVärmlands län
   Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Forssell, JoarLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
   Forssmed, JakobKDFrånvarandesakfråganStockholms län
   Fransson, JosefSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Fransson, MargaretaMPJasakfråganÖstergötlands län
   Frimert, AndersSJasakfråganJämtlands län
   From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
   From Utterstedt, Ann-ChristineSDJasakfråganVästmanlands län
   Fundahn, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
   Gabrielsson, IdaVJasakfråganStockholms län
   Gardfjell, MariaMPJasakfråganUppsala län
   Gellerman, HelenaLJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Granlund, MarieSFrånvarandesakfråganMalmö kommun
   Green, MatsMJasakfråganJönköpings län
   Grubb, JörgenSDJasakfråganÖstergötlands län
   Gunnarsson, HannaVJasakfråganSkåne läns södra
   Gustafsson, ElinSJasakfråganSkåne läns södra
   Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
   Haddad, RogerLJasakfråganVästmanlands län
   Haddou, TonyVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Hagman, HampusKDJasakfråganGöteborgs kommun
   Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
   Halef, RobertKDJasakfråganStockholms län
   Hallberg, AxelMPFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
   Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
   Hannah, RobertLJasakfråganGöteborgs kommun
   Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
   Hansén, CamillaMPJasakfråganÖrebro län
   Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
   Hedin, JohanCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Hedlund, RogerSDJasakfråganGävleborgs län
   Heie, UlrikaCNejsakfråganVästra Götalands läns östra
   Helander, PeterCNejsakfråganDalarnas län
   Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
   Herrey, RichardMJasakfråganStockholms län
   Hirvonen, AnnikaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
   Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
   Hoff, HansSJasakfråganHallands län
   Holm, JensVJasakfråganStockholms kommun
   Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
   Hultberg, JohanMJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Hänel Sandström, Marie-LouiseMJasakfråganGöteborgs kommun
   Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Höj Larsen, ChristinaVJasakfråganVästernorrlands län
   Jacobsson, MagnusKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Jallow, Momodou MalcolmVJasakfråganMalmö kommun
   Jansson, KjellMJasakfråganStockholms län
   Jansson, Eva-LenaSFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Jilmstad, LarsMJasakfråganStockholms kommun
   Johansson, MartinaCNejsakfråganSödermanlands län
   Johansson, AnnaSJasakfråganGöteborgs kommun
   Johansson, OlaCNejsakfråganHallands län
   Johnsson Fornarve, LottaVJasakfråganSödermanlands län
   Jomshof, RichardSDJasakfråganBlekinge län
   Jonson, PålMFrånvarandesakfråganVärmlands län
   Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
   Josefsson, DavidMJasakfråganGöteborgs kommun
   Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Järrebring, JoakimSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Jönsson, PatrikSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Jörgensen, UlrikaMJasakfråganHallands län
   Kakabaveh, Amineh-JasakfråganStockholms län
   Karapet, ArinMJasakfråganStockholms kommun
   Karlsson, MattiasMJasakfråganNorrbottens län
   Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
   Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Karlsson, ÅsaSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
   Karlsson, MajVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Karlsson, MattiasSDJasakfråganKronobergs län
   Karlsson, UlrikaMJasakfråganUppsala län
   Kayhan, SultanSJasakfråganStockholms kommun
   Kihlström, IngemarKDJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Kinnunen, MartinSDJasakfråganStockholms län
   Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Kronlid, JuliaSDJasakfråganStockholms län
   Kronståhl, TomasSJasakfråganKalmar län
   Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
   Lahti, BirgerVJasakfråganNorrbottens län
   Laitinen Carlsson, DianaSJasakfråganJönköpings län
   Lantz, GustafSJasakfråganUppsala län
   Larsson, DagSJasakfråganStockholms kommun
   Larsson, MalinSJasakfråganVästernorrlands län
   Larsson, MikaelCNejsakfråganVästra Götalands läns södra
   Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
   Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
   Lennström, SanneSJasakfråganUppsala län
   Lifvenhage, Ann-SofieMJasakfråganSödermanlands län
   Lindahl, FredrikSDJasakfråganStockholms län
   Lindahl, HelenaCNejsakfråganVästerbottens län
   Lindberg, LindaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
   Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
   Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
   Lindh, EvaSJasakfråganÖstergötlands län
   Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
   Lund Kopparklint, MarléneMJasakfråganVärmlands län
   Lundberg, AngelicaSDJasakfråganJönköpings län
   Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
   Lundgren, KerstinCNejsakfråganStockholms län
   Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
   Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
   Lundström, NinaLFrånvarandesakfråganStockholms län
   Lång, DavidSDJasakfråganÖrebro län
   Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Löfstrand, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
   Lööf, AnnieCFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
   Malmberg, BettyMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Malmer Stenergard, MariaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Malmqvist, JosefinMFrånvarandesakfråganStockholms län
   Manouchi, NoriaMJasakfråganMalmö kommun
   Marmgren, MartinMPJasakfråganStockholms län
   Marttinen, AdamSDJasakfråganSödermanlands län
   Meijer, LouiseMJasakfråganSkåne läns södra
   Melki, AphramCNejsakfråganStockholms län
   Modig, LindaCNejsakfråganNorrbottens län
   Mohamed Abdirahman, MubarikSJasakfråganMalmö kommun
   Morell, ThomasSDJasakfråganGävleborgs län
   Möller, OlaSJasakfråganSkåne läns västra
   Naraghi, LailaSFrånvarandesakfråganKalmar län
   Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
   Nilsson, SofiaCFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
   Nilsson, MariaLJasakfråganGöteborgs kommun
   Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
   Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
   Nilsson, JennieSJasakfråganHallands län
   Nordberg, MatsSDJasakfråganDalarnas län
   Nordborg, GudrunVJasakfråganVästerbottens län
   Nordengrip, CarolineSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Nordin, RickardCNejsakfråganGöteborgs kommun
   Nordquist, LinaLJasakfråganUppsala län
   Nyberg, KatjaSDJasakfråganStockholms kommun
   Nylander, ChristerLJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
   Nysmed, LeifSFrånvarandesakfråganStockholms län
   Ohlsson, CarinaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Ojanne, AlexanderSJasakfråganStockholms kommun
   Olofsgård, JakobLJasakfråganJönköpings län
   Olsson, LottaMFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Olsson, KalleSJasakfråganJämtlands län
   Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
   Oscarsson, MagnusKDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
   Oskarsson, AnneSDJasakfråganKalmar län
   Ottoson, ErikMJasakfråganStockholms län
   Ottosson, Kjell-ArneKDJasakfråganVärmlands län
   Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
   Paarup-Petersen, NielsCNejsakfråganMalmö kommun
   Palmqvist, EricSDFrånvarandesakfråganNorrbottens län
   Palmstierna, AmandaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
   Pehrson, JohanLFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Perez, DavidSDJasakfråganUppsala län
   Persson, MagnusSDJasakfråganDalarnas län
   Persson, MatsLJasakfråganSkåne läns södra
   Petersson, BjörnSJasakfråganKalmar län
   Pettersson, HelénSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
   Plath, StefanSDJasakfråganMalmö kommun
   Posio, YasmineVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Püss, LarsMJasakfråganHallands län
   Qarlsson, AnnikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
   Quensel, CharlotteSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
   Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
   Ramhorn, PerSDJasakfråganMalmö kommun
   Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
   Reslow, PatrickSDJasakfråganVärmlands län
   Riazat, DanielVJasakfråganDalarnas län
   Richthoff, Roger-JasakfråganSödermanlands län
   Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
   Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
   Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
   Roswall, JessikaMJasakfråganUppsala län
   Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
   Rubbestad, MichaelSDJasakfråganUppsala län
   Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
   Sacrédeus, LennartKDJasakfråganDalarnas län
   Sander, MatsMJasakfråganSkåne läns västra
   Schöldberg, PerCNejsakfråganKronobergs län
   Segerlind, ElinVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
   Selin, MarkusSJasakfråganStockholms län
   Sibinska, AnnaMPJasakfråganGöteborgs kommun
   Sjölund, Anne-LiCNejsakfråganVästernorrlands län
   Sjöstedt, OscarSDJasakfråganVästmanlands län
   Skalin, JohnnySDJasakfråganVästernorrlands län
   Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Sköld, LinusSJasakfråganNorrbottens län
   Steensland, PiaKDJasakfråganSödermanlands län
   Stenkvist, RobertSDJasakfråganStockholms län
   Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
   Storckenfeldt, HelenaMJasakfråganHallands län
   Strandman, MikaelSDJasakfråganStockholms län
   Strömberg, Anna-BelleSJasakfråganVästernorrlands län
   Strömkvist, MariaSFrånvarandesakfråganDalarnas län
   Stuart, MagnusMJasakfråganSödermanlands län
   Ståhl, JimmySDJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Ståhl Herrstedt, CarinaSDJasakfråganSkåne läns västra
   Sundin, CassandraSDJasakfråganJämtlands län
   Svantesson, ElisabethMJasakfråganÖrebro län
   Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
   Svenneling, HåkanVJasakfråganVärmlands län
   Svensson, SuzanneSJasakfråganBlekinge län
   Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
   Szatmari Waldau, IlonaVJasakfråganUppsala län
   Sällström, Sven-OlofSDFrånvarandesakfråganKronobergs län
   Söder, BjörnSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Söder, LarryKDJasakfråganHallands län
   Söderlund, PerSDFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Tapper Östberg, ChristinaSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
   Teimouri, ArmanLJasakfråganVärmlands län
   Tenfjord Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Thomsson, LarsCNejsakfråganGotlands län
   Thorbjörnson, JonVJasakfråganHallands län
   Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
   Thunander, JessicaVJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Tovatt, LorentzMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Tsouplaki, VasilikiVJasakfråganVästmanlands län
   Töyrä, EmiliaSJasakfråganNorrbottens län
   Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Vepsä, MattiasSJasakfråganStockholms kommun
   Vikström, AnnaSJasakfråganStockholms län
   Vilhelmsson, HelenaCNejsakfråganÖrebro län
   Vinge, HenrikSDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Völker, AlexandraSJasakfråganStockholms län
   W Jonsson, AndersCNejsakfråganGävleborgs län
   Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Wallmark, HansMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
   Waltersson Grönvall, CamillaMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
   Weidby, CiczieVJasakfråganJönköpings län
   Westergren, SofiaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Westerholm, BarbroLJasakfråganStockholms län
   Westerlund Snecker, LindaVJasakfråganÖstergötlands län
   Westerén, HannaSJasakfråganGotlands län
   Westlund, ÅsaSFrånvarandesakfråganStockholms län
   Westroth, EricSDJasakfråganHallands län
   Wetterling, JessicaVJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Widegren, CeciliaMJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Widegren, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
   Widman, AllanLJasakfråganMalmö kommun
   Wiechel, BjörnSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
   Wiechel, MarkusSDJasakfråganÖstergötlands län
   Wiking, MatsSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Wykman, NiklasMJasakfråganStockholms län
   Wärnick, ViktorMJasakfråganGävleborgs län
   Yngwe, KristinaCNejsakfråganSkåne läns södra
   Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
   Ådahl, MartinCNejsakfråganStockholms kommun
   Åfeldt, JennieSDJasakfråganSkåne läns södra
   Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Åkesson, AndersCNejsakfråganKalmar län
   Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
   Åsling, PerCNejsakfråganJämtlands län
   Ödebrink, CarinaSJasakfråganJönköpings län
   Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
  18. Statistik i utskotten

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:2894 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1 och

   2021/22:291 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1.
  19. Talmannens befogenheter

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2020/21:1814 av Patrik Björck (S) yrkande 1.
  20. Antalet vice ordförande i utskotten

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2020/21:89 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V).
   • Reservation 9 (V)
  21. Villa Bonnier som talmansbostad

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:74 av Björn Söder (SD) och

   2021/22:74 av Björn Söder (SD).
  22. Riksdagsförvaltningens verksamhet

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:1 av Gudrun Brunegård (KD),

   2020/21:124 av Christina Östberg och Carina Ståhl Herrstedt (båda SD),

   2020/21:1074 av Betty Malmberg (M) yrkande 3,

   2020/21:1485 av Magnus Manhammar (S),

   2020/21:1489 av Magnus Manhammar (S),

   2020/21:1506 av Robert Hannah (L),

   2020/21:1575 av Magnus Manhammar (S),

   2020/21:1577 av Magnus Manhammar (S),

   2020/21:2271 av Sten Bergheden (M),

   2020/21:2705 av Maria Gardfjell (MP),

   2021/22:2146 av Johan Büser och Anna Johansson (båda S),

   2021/22:2718 av Sten Bergheden (M) och

   2021/22:2839 av Betty Malmberg (M) yrkande 3.