Infrastrukturfrågor

Trafikutskottets betänkande 2021/22:TU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 2022

Beslut

Trafikverkets organisation bör utredas (TU16)

Riksdagen har behandlat två skrivelser från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapporter om statlig medfinansiering av regional kollektivtrafik och om kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar.

Med anledning av den ena skrivelsen riktade riksdagen en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att se till att Trafikverkets organisation utreds med inriktningen att få bättre kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar.

Riksdagen lade regeringens skrivelser till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa också nej till cirka 450 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande till regeringen om att se till att Trafikverkets organisation utreds med inriktningen att få bättre kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar. Tillkännagivande till regeringen om att se till att det görs en övergripande utvärdering av Trafikverkets arbete med planering och upphandling i syfte att öka effektivitet, framdrift och förbättrad kostnadskontroll. Bifall till motionsförslag om detta. Avslag på övriga motionsyrkanden. Skrivelserna läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 69 under punkt 24, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-28, 2022-05-19

Trafikverkets organisation bör utredas (TU16)

Trafikutskottet har behandlat två skrivelser från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapporter om statlig medfinansiering av regional kollektivtrafik och om kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar.

Med anledning av skrivelserna föreslår utskottet att riksdagen ska rikta två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör se till att Trafikverkets organisation utreds med inriktningen att få bättre kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar.
  • Regeringen bör se till att det görs en övergripande utvärdering av Trafikverkets arbete med planering och upphandling i syfte att öka effektivitet, framdrift och förbättrad kostnadskontroll.

Utskottet föreslår att riksdagen ska lägga regeringens skrivelser till handlingarna, det vill säga avsluta ärendet.

Trafikutskottet föreslår också att riksdagen ska säga nej till cirka 450 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.