Onsdag den 8 juni 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:126

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:126

Onsdagen den 8 juni 2022

Kl.

09.00

 

Partiledardebatt

 

 

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

1

Partiledardebatt

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 18 maj 

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

3

2021/22:494 av Alexandra Anstrell (M)
Idrottsgymnasier

 

4

2021/22:527 av Ann-Sofie Alm (M)
Det bohuslänska miljövärdet

 

5

2021/22:529 av Boriana Åberg (M)
Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

 

6

2021/22:535 av Pontus Andersson (SD)
Välfärdskontroller på flygplatser

 

7

2021/22:536 av Helena Vilhelmsson (C)
Avskaffande av internmomsen

 

8

2021/22:537 av Adam Marttinen (SD)
Hyrda anstaltsplatser utomlands

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

9

2021/22:FPM97 Förordning om det europeiska hälsodataområdet COM(2022) 197, COM(2022) 196

SoU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

10

RiR 2022:15 På skakig grund – beslutsunderlag inför stora reformer

FiU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

11

2021/22:258 Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder i samband med rekapitalisering av SAS AB
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 13 juni

FiU

 

Skrivelse

 

12

2021/22:248 Riksrevisionens rapport om statens finansiering av kommunerna
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 3 oktober

FiU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkande

 

13

Bet. 2021/22:FiU42 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2017–2021

 

 

Skatteutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2021/22:SkU28 Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen

10 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

15

Bet. 2021/22:SkU29 Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

4 res. (M, SD, KD, L)

16

Bet. 2021/22:SkU30 Redovisning av skatteutgifter 2022

 

17

Bet. 2021/22:SkU33 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

 

Civilutskottets betänkanden

 

18

Bet. 2021/22:CU22 En ny lag om företagsrekonstruktion

2 res. (C, KD)

19

Bet. 2021/22:CU24 Tryggare bostadsrätt

5 res. (S, C, V, MP)

20

Bet. 2021/22:CU25 Regional fysisk planering i Hallands län

1 res. (V)

21

Bet. 2021/22:CU26 Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål

1 res. (SD)

22

Bet. 2021/22:CU32 En effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn

3 res. (M, KD)

 

Kulturutskottets betänkande

 

23

Bet. 2021/22:KrU10 Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete

3 res. (SD)


 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

24

Bet. 2021/22:KU24 Sekretess hos två kommissioner

 

25

Bet. 2021/22:KU29 Fri- och rättigheter m.m.

36 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

26

Bet. 2021/22:KU41 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

 

27

Bet. 2021/22:KU43 Utvecklingen på it-området när det gäller integritet och ny teknik

 

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

28

Bet. 2021/22:UbU32 Ökad likvärdighet för skolhuvudmän

8 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

29

Bet. 2021/22:UbU24 Förskola för fler barn

15 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

30

Bet. 2021/22:UbU28 Skolans arbete med trygghet och studiero

20 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

31

Bet. 2021/22:AU12 Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

3 res. (V)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

32

Bet. 2021/22:UU5 Nordiskt samarbete inklusive Arktis

12 res. (M, SD, C, MP)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

33

Bet. 2021/22:UbU23 Validering för kompetensöverföring och livslångt lärande

5 res. (M, SD, KD, L)

 

Trafikutskottets betänkande

 

34

Bet. 2021/22:TU16 Infrastrukturfrågor

79 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

35

Bet. 2021/22:JuU21 Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda

 

36

Bet. 2021/22:JuU54 Åtgärder mot personer som blockerar vägar

1 res. (S, C, V, MP)

 

Kulturutskottets betänkande

 

37

Bet. 2021/22:KrU11 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.