Till innehåll på sidan

Behovet av bättre transporter och fler samhällsbyggnadsutbildningar i Stockholm-Mälarregionen

Motion 2021/22:3091 av Hans Ekström m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att förbättra transportinfrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheten att förbättra samhällsbyggnadsutbildningar i Stockholm-Mälarregionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Stockholm-Mälarregionen växer. I våra län bor 43 procent av landets befolkning, och 49 procent av Sveriges BNP skapas här. Fram till 2050 beräknas befolkningen öka med 1,4 miljoner invånare, samtidigt som antalet arbetstillfällen förväntas öka med drygt 700 000 och godsmängderna beräknas öka med 65 procent till 2040. 30 av Sveriges 48 lärosäten ligger i Stockholm-Mälarregionen.

Satsningar på infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen är bra för hela Sverige

En växande Stockholm-Mälarregion medför dock nya infrastrukturutmaningar. Trängsel och bristande underhåll riskerar dock att bromsa våra målsättningar för en hållbar till­växt med utökad kollektivtrafik, smartare godstransportlösningar, fler bostäder och arbets­platser i attraktiva lägen. Åtta av tio tågresor i Sverige börjar eller slutar i Stockholm. En förbättrad framkomlighet på trafikstråken mot Stockholm-Mälarregionen gynnar inte bara invånarna i regionen. En ökad kapacitet i regionen skulle påverka det nationella transportinfrastruktursystemet i mycket positiv riktning. Satsningar på infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen är bra för hela Sverige.

En förbättrad framkomlighet i Stockholm-Mälarregionen kräver att eftersläpande underhåll – som enligt Trafikverket beräknas uppgå till 12 år – undanröjs. Till detta kommer ett antal infrastrukturinvesteringar som måste göras för att öka kapaciteten på sträckningarna. På järnvägssidan handlar det om dubbelspår på Ostkustbanan, satsningar på godsnavet Hallsberg–Örebro, en förbättrad kapacitet på Mälarbanan och Svealands­banan samt en väl fungerande Stockholms central. Till det kommer satsningar på E4:an vid Sveriges internationella flygplats Arlanda samt en ombyggnad av Hjulstabron (riksväg 55), som begränsar en överflyttning till klimatsmarta godstransporter på Mälaren. Ostlänken måste bli klar enligt plan.

Bristen på samhällsbyggare i Stockholm-Mälarregionen

Bristen på kompetens inom infrastruktursektorn har ökat under senare år inom såväl högskoleyrken som andra yrken. Det råder brist på arbetskraft i branschen från planering via projektering till utförande, vilket behöver åtgärdas för att klara behoven inom infrastruktursektorn. Bristen på arbetskraft inom infrastruktursektorn i Stockholm-Mälarregionen beräknas till en samhällsekonomisk värdeförlust om 15–25 miljarder kronor.

För att svara upp mot Stockholm-Mälarregionens behov av nya vägar, hamnar och järnvägar behöver kompetensförsörjningen inkluderas i planeringen av både infrastruktur och utbildningar. Tidigare studier från Mälardalsrådet har visat att utbildningar inom bristyrken behöver erbjudas regionalt, nära bristmarknaden, för att säkra den regionala kompetensförsörjningen. För att lösa kompetensbristen behövs en förbättrad möjlighet till samhällsbyggnadsutbildningar i Stockholm-Mälarregionen.

 

 

Hans Ekström (S)

Daniel Andersson (S)

Ingela Nylund Watz (S)

Markus Selin (S)

Marlene Burwick (S)

Olle Thorell (S)

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att förbättra transportinfrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheten att förbättra samhällsbyggnadsutbildningar i Stockholm-Mälarregionen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2021/22:UbU19
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (3)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.