Protokoll 2021/22:127 Torsdagen den 9 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:127

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 19 maj justerades.

§ 2  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:
Berättelse om granskning av bevis för ny ledamot

av

riksdag

en
Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Elsemarie Bjellqvist (S) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 7 juni 2022 sedan Dag Larsson (S) avsagt sig uppdraget.
Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).
Stockholm den 8 juni 2022
Svante O. Johansson
ersättare för ordföranden

/

Agota Földes

sekreterare
Då Valprövningsnämndens berättelse inkommit den 8 juni skulle Elsemarie

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.