Budgetproposition för 2016

Proposition 2015/16:1

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-09-21
Bordlagd
2015-09-21
Hänvisad
2015-09-22
Motionstid slutar
2015-10-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Budgetproposition för 2016

Regeringens proposition 2015/16:1

Budgetpropositionen för 2016

Förslag till statens budget för 2016, finansplan och skattefrågor

Regeringens proposition 2015/16:1

Budgetpropositionen för 2016

Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 § regeringsformen budgetpropositionen för 2016.

Stockholm den 15 september 2015

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2016 samt de övriga förslag och bedömningar som följer av riksdagsordningen och budgetlagen (2011:203).

PROP. 2015/16:1

Förslag till statens budget för 2016

Utgifter

Tusental kronor

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

12 717 244

Utgiftsområde

2

Samhällsekonomi

Förslagspunkter (247)

 • 1.1
  Riksdagen godkänner riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.2
  Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till följd av tekniska justeringar till 1 215 miljarder kronor för 2016 och 1 274 miljarder kronor för 2017.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.3
  Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1 332 miljarder kronor för 2018.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.4
  Riksdagen godkänner beräkningen av budgetens inkomster för 2016.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.5
  Riksdagen godkänner den preliminära beräkningen av inkomster i statens budget för 2017 och 2018 som riktlinje för regeringens budgetarbete.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.6
  Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2016.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.7
  Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2016.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.8
  Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget för 2016.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.9
  Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2017 och 2018 som riktlinje för regeringens budgetarbete.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 ta upp lån enligt 5 kap. budgetlagen (2011:203).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.11
  Riksdagen godkänner beräkningen av Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2016.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.12
  Riksdagen godkänner beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2016.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.13
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 38 900 000 000 kronor.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.14
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 besluta om krediter för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjade krediter uppgår till högst 12 400 000 000 kronor.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.15
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016, med de begränsningar som följer av 3 kap. 8 § andra stycket budgetlagen (2011:203), besluta om överskridande av vissa anslag, vad gäller skattefrågor och andra förslag som ligger till grund för beräkningen av statens inkomster.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.16
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.17
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.18
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.19
  Riksdagen antar förslagen till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
  Behandlas i
  Finansutskottet,Finansutskottet,Finansutskottet
  Utskottets förslag
  Bifall,Bifall,Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall,Bifall,Bifall
 • 1.20
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.21
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.22
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.23
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.24
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.25
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.26
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.27
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2014:1474) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.28
  Riksdagen antar förslaget till lag om upphävande av lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.29
  Riksdagen godkänner avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Norges regering om ändring av avtal om en gemensam marknad för elcertifikat.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.1
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden (avsnitt 2.1 och 11.3).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2015/16:KU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 2.2
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i tullagen (2000:1281) (avsnitt 2.2 och 11.3).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2015/16:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.3
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696) (avsnitt 2.3 och 11.3).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2015/16:KU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 2.4
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2015:000) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696) (avsnitt 2.4 och 11.3).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2015/16:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.5
  Riksdagen godkänner målet för demokratipolitiken (avsnitt 9.3).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2015/16:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.6
  Riksdagen godkänner målet för politiken för mänskliga rättigheter (avsnitt 9.12).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2015/16:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 6:6 Stöd till politiska partier besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 171 200 000 kronor 2017 (avsnitt 9.15.6).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2015/16:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 8:1 Presstöd besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 70 000 000 kronor 2017 och 2018 (avsnitt 11.2.1).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2015/16:KU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 2.9
  Riksdagen godkänner avskaffandet av det särskilda extrastödet för storstadstidningar (avsnitt 11.3).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2015/16:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.10
  Riksdagen godkänner den förändrade stödtrappan för hög- och medelfrekventa tidningar (avsnitt 11.3).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2015/16:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.11
  Riksdagen godkänner den förändrade stödtrappan för lågfrekventa tidningar (avsnitt 11.3).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2015/16:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.12
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2016 ramanslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, när det gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt uppställning.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2015/16:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.13
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen (avsnitt 2.5 och 5.4.1).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2015/16:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.14
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för anslaget 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag för 2016-2019 (avsnitt 5.4.2).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2015/16:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.15
  Riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen att för 2016 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 100 000 000 kronor (avsnitt 5.4.2).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2015/16:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.16
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för anslaget 2:3 Riksdagens fastighetsanslag för 2016-2019 (avsnitt 5.4.3).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2015/16:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.17
  Riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen att för 2016 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 500 000 000 kronor (avsnitt 5.4.3).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2015/16:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.18
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2016 ramanslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, när det gäller anslag för Riksdagsförvaltningen, enligt uppställning.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2015/16:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.19
  Riksdagen beslutar att Riksdagens ombudsmän (JO) för 2016 får finansiera anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet med anslag (avsnitt 5.4.4).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2015/16:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.20
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2016 ett ramanslag under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, när det gäller anslag för Riksdagens ombudsmän (JO), enligt uppställning.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2015/16:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.1
  Riksdagen godkänner målen för finansmarknadsområdet.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:16 Finansmarknadsforskning ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 76 000 000 kronor 2017-2019.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 besluta att Sjunde AP-fonden dels får tillgång till en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 40 000 000 kronor, dels får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verk-samheten som inklusive tidigare gjord upp-låning uppgår till högst 2 500 000 kronor.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 250 000 000 kronor för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 100 000 000 kronor för att till-godose Statens tjänstepensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.6
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för Statens fastighetsverk för 2016-2019.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 14 300 000 000 kronor för investeringar i fastigheter m.m.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:10 Bidragsfastigheter ingå avtal för underhåll av bidragsfastigheter som medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2017.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.9
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för Fortifikationsverket för 2016-2019.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 besluta att Fortifikationsverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 11 700 000 000 kronor för investeringar i mark, anläggningar och lokaler.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.11
  Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2016 under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, när det gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.12
  Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att för 2016 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 15 000 000 kronor.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.13
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2016 ett anslag under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning för Riksrevisionen enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4.1
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2016 ramanslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt uppställning.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2015/16:SkU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 200 000 000 kronor 2017-2022 (avsnitt 2.6.18).
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2015/16:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5.2
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2016 ramanslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt uppställning.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2015/16:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:1 Samarbete inom Östersjöregionen besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 159 500 000 kronor 2017-2019 (avsnitt 2.6.11).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2015/16:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6.2
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2016 ramanslagen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt uppställning.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2015/16:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 utnyttja en kredit i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 40 000 000 000 kronor i händelse av krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden (avsnitt 3.2).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.2
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för Försvarsmakten för 2016-2019. Regeringen bemyndigas även att i övrigt få fatta nödvändiga beslut beroende på oförutsedda förändrade förutsättningar (avsnitt 3.5.3).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 70 900 000 000 kronor 2017-2027 (avsnitt 3.5.3).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 23 000 000 000 kronor 2017-2024 (avsnitt 3.5.4).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 19 000 000 000 kronor för att tillgodose Försvarets materielverks behov av rörelsekapital (avsnitt 3.5.11).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 80 000 000 kronor 2017-2019 (avsnitt 4.4.2).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 2:4 Krisberedskap besluta om avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder samt åtgärder för att hantera allvarliga extraordinära händelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 712 000 000 kronor 2017-2019 (avsnitt 4.4.4).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 besluta att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 300 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar (avsnitt 4.4.6).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.9
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2016-2019 (avsnitt 4.4.6).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 60 000 000 kronor för 2017-2021 (avsnitt 5.5.1).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.11
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2016 ramanslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt budgetpropositionens förslag (avsnitt 1).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 8.1
  Riksdagen fastställer biståndsramen för 2016 till 0,98 procent av vid budgeteringstillfället beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för 2016 beräknat enligt EU-förordningen för nationalräkenskaperna ENS 2010 (avsnitt 21).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2015/16:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 77 000 000 000 kronor 2017-2027 (avsnitt 2.7.1).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2015/16:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 ikläda staten betalningsansvar för statliga garantier för biståndsverksamhet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor (avsnitt 2.7.1).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2015/16:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att ikläda staten betalningsansvar för statliga garantier till Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD) som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till 2 247 182 446,7 US-dollar (avsnitt 2.7.1).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2015/16:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 besluta om kapitaltillskott på högst 400 000 000 kronor till Swedfund International AB (avsnitt 2.7.1).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2015/16:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8.6
  Riksdagen godkänner att Sverige medverkar i kapitalhöjningen i Inter-amerikanska Investeringsbolaget (IIC) som sker genom teckning av aktier som tilldelas medlemsländerna och bemyndigar regeringen att ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier till ICC med 8 946 766 US-dollar (2.7.1).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2015/16:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8.7
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2016 ramanslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, när det gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2015/16:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8.8
  Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att under 2016 för anslaget 1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete ingå avtal om samarbetsprojekt som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kronor 2017-2019 (avsnitt 2.7.5).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2015/16:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8.9
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2016 ett ramanslag under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd för Riksrevisionen enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2015/16:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 60 000 000 kronor 2017, 58 000 000 kronor 2018 och 67 000 000 kronor 2019-2023 (avsnitt 2.6.8).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2015/16:SfU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9.2
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2016 ramanslagen under utgiftsområde 8 Migration enligt följande uppställning.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2015/16:SfU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.1
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (avsnitt 2.1 och 4.6).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2015/16:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.2
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2015:319) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (avsnitt 2.2 och 4.6).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2015/16:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.3
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) (avsnitt 2.3 och avsnitt 7.9).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2015/16:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.4
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haag-konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner (avsnitt 2.4 och avsnitt 7.10).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2015/16:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.5
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling (avsnitt 2.5 och avsnitt 7.10).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2015/16:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.6
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (avsnitt 2.6 och avsnitt 7.10).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2015/16:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.7
  Riksdagen godkänner målet för hälso- och sjukvårdspolitiken: Befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad och effektiv hälso- och sjukvård av god kvalitet. En sådan vård ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig (avsnitt 4.3).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2015/16:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 besluta att Socialstyrelsen får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 100 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar (avsnitt 4.7.6).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2015/16:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 besluta att Folkhälsomyndigheten får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 350 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar (avsnitt 4.7.6.).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2015/16:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 18 450 000 kronor 2017 och 2018 (avsnitt 4.7.8.).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2015/16:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 2:2 Insatser för vaccinberedskap ingå avtal om pandemivaccin som medför behov av framtida anslag på högst 510 000 000 kronor 2017-2022 (avsnitt 5.6.2).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2015/16:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 653 000 000 kronor 2017-2019 (avsnitt 7.11.5).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2015/16:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.13
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 000 000 000 kronor 2017-2020 (avsnitt 9.6.3.).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2015/16:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.14
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2016 ramanslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt följande uppställning.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2015/16:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11.1
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.1, 3.8 och 3.9).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2015/16:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 700 000 000 kronor 2017 och 2018 (avsnitt 3.10.6).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2015/16:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 140 000 000 kronor för att tillgodose Försäkringskassans behov av likviditet i utbetalning av ersättning för vård i andra länder (avsnitt 3.10.8).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2015/16:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11.4
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2016 ramanslagen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt följande uppställning.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2015/16:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 8 000 000 000 kronor för att tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar (avsnitt 2.6.5).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2015/16:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12.2
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2016 ramanslagen under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt följande uppställning.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2015/16:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13.1
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.1 och 3.7).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2015/16:SfU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13.2
  Riksdagen godkänner målet för utgiftsområdet (avsnitt 3.4).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2015/16:SfU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13.3
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2016 ramanslagen under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt följande uppställning.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2015/16:SfU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 000 kronor 2017 - 2026 (avsnitt 3.7.4).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2015/16:AU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 2017 (avsnitt 5.5.1).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2015/16:AU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14.3
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2016 ramanslagen under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt följande uppställning.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2015/16:AU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 010 000 000 kronor 2017 - 2026 (avsnitt 3.6.3).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2015/16:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 13 400 000 000 kronor 2017 - 2020 (avsnitt 3.6.4).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2015/16:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014 - 2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 254 000 000 kronor 2017 - 2022 (avsnitt 3.6.6).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2015/16:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2017 och 2018 (avsnitt 3.6.7).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2015/16:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kronor 2017 (avsnitt 4.8.1).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2015/16:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 2:5 Arbetslivspolitik ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 38 000 000 kronor 2017 och 2018 (avsnitt 4.8.5).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2015/16:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15.7
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2016 ramanslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknads och arbetsliv enligt följande uppställning.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2015/16:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16.1
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395) (avsnitt 2.1 och 3.7.3).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16.2
  Riksdagen godkänner målet för utgiftsområdet (avsnitt 3.3.1).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 000 000 kronor 2017 (avsnitt 3.7.6).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 ta upp lån i Riksgäldskontoret för studielån som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 211 000 000 000 kronor (avsnitt 3.7.8).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16.5
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2016 ramanslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställning.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.1
  Riksdagen godkänner att riksdagens tidigare ställningstagande om att resurser för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska fördelas även på grundval av kvalitetsutvärderingar av utbildningars resultat inte längre ska gälla (avsnitt 9.5.3).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 701 900 000 kronor 2017-2023 (se avsnitt 10.1.5).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:6 Särskilda insatser inom skolområdet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 34 000 000 kronor 2017 (se avsnitt 10.1.6).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 665 000 000 kronor 2017 (se avsnitt 10.1.7).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 453 200 000 kronor 2017-2020 (se avsnitt 10.1.10).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 200 000 000 kronor 2017 och 2018 (avsnitt 10.1.13).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 200 000 000 kronor 2017-2021 (avsnitt 10.1.14).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:16 Fler anställda i lågstadiet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 974 000 000 kronor 2017 (se avsnitt 10.1.16).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:17 Skolforskningsinstitutet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 13 000 000 kronor 2017 och 2018 (se avsnitt 10.1.17).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:19 Bidrag till lärarlöner ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 256 000 000 kronor 2017 (se avsnitt 10.1.18)
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om delägarskap i Infrafrontier GmbH och att under 2016-2019 besluta om ett årligt kapitaltillskott på högst 250 000 kronor per år (avsnitt 10.2.16).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 50 000 000 kronor 2017-2021 (avsnitt 10.2.64).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.13
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 17 520 000 000 kronor 2017-2025 (avsnitt 10.3.1).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.14
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under perioden 2016-2018 besluta om svenskt medlemskap i Integrated Structural Biology Infrastructure (INSTRUCT-ERIC) enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur och att besluta om en medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor per år (avsnitt 10.3.1).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.15
  Riksdagen bemyndigar regeringen att på bolagsstämma i European Spallation Source ESS AB rösta för att bolagets köpeskillingsfordran på European Spallation Source ERIC utdelas till aktieägarna, den svenska och den danska staten, och att i anslutning till stämman besluta att den svenska delen av fordran lämnas som bidrag till Eurpoean Spallation Source ERIC (avsnitt 10.3.1).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.16
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 besluta om bidrag på högst 500 000 000 kronor till European Spallation Source ERIC (avsnitt 10.3.1).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.17
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 ikläda staten betalningsansvar för statliga garantier, som uppgår till högst 600 000 000 kronor och gäller som längt t.o.m. 2022, för överbryggningslån till European Spallation Source ERIC för konstruktionen av den Europeiska spallationskällan (ESS) (avsnitt 10.3.1).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.18
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 881 000 000 kronor 2017-2021 (avsnitt 10.3.2).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.19
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 600 000 000 kronor 2017-2034 (avsnitt 10.3.4).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.20
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 800 000 000 kronor 2017-2021 (avsnitt 10.3.6).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.21
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 besluta om kapitaltillskott på högst 11 000 000 kronor till holdingbolag knutna till universitet (avsnitt 10.3.13).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.22
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 4:1 Internationella program besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 153 000 000 kronor 2017-2019 (avsnitt 10.4.1).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.23
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2016 ramanslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt uppställning.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor 2017 (avsnitt 3.5.2).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2015/16:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:3 Skapande skola besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 2017 (avsnitt 3.5.3).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2015/16:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2017 och 2018 (avsnitt 3.5.5.).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2015/16:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 40 000 000 kronor 2017 och 2018 (avsnitt 3.5.6).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2015/16:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.5
  Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2016 verkar för att bolagsstämman beslutar om ett bidrag för konst, teater och andra kulturella ändamål som motsvarar 1/26 av bolagets överskott 2015 från Nya Penninglotten samt att bidraget ska fördelas enligt de närmare anvisningar som beslutas av regeringen (avsnitt 3.5.8).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2015/16:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 137 000 000 kronor 2017 och 2018 (avsnitt 4.5.2).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2015/16:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor 2017 (avsnitt 5.5.1).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2015/16:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 4:4 Bidrag till bild- och formområdet besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 14 000 000 kronor 2017 (avsnitt 6.5.4).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2015/16:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 5:2 ersättningar och bidrag till konstnärer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 136 000 000 kronor 2017-2026 (avsnitt 7.5.2).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2015/16:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.10
  Riksdagen godkänner att riksdagens tidigare ställningstaganden i frågor om namn på och intern organisation för den verksamhet som bedrivs av Konstnärsnämnden inte längre ska gälla (avsnitt 7.5.3).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2015/16:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 83 000 000 kronor 2017-2019 (avsnitt 9.5.2).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2015/16:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.12
  Riksdagen godkänner förslag till medelstilldelning för 2016 från rundradiokontot till Sveriges Radio AB med 2 842 700 000 kronor, till Sveriges Television AB med 4 772 300 000 kronor och till Sveriges Utbildningsradio AB med 411 200 000 kronor (avsnitt 13.6).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2015/16:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.13
  Riksdagen godkänner förslaget till medelstilldelning för 2016 från rundradiokontot till budgetens inkomstsida med 8 700 000 kronor för den verksamhet som bedrivs av Myndigheten för press, radio och tv (avsnitt 13.6).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2015/16:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.14
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 212 000 000 kronor 2017 (avsnitt 14.4.2).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2015/16:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.15
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 32 000 000 kronor 2017-2020 (avsnitt 15.8.2).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2015/16:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.16
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 13:3 Bidrag för kvinnors organisering besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 29 000 000 kronor 2017 (avsnitt 15.8.3).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2015/16:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.17
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor 2017 (avsnitt 15.8.5).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2015/16:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.18
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 40 000 000 kronor 2017-2020 (avsnitt 16.4.2).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2015/16:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.19
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2016 ramanslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställning.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2015/16:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 50 000 000 kronor 2017-2024 (avsnitt 3.7.2).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 ikläda staten betalningsansvar för kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder, kreditgarantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden och kreditgarantier för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor (avsnitt 3.7.4).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 ikläda staten betalningsansvar för kreditgarantier till kreditinstitut som lånar ut pengar till enskilda för förvärv av bostad (förvärvsgarantier) som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 5 000 000 000 kronor (avsnitt 3.7.4).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:12 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 400 000 000 kronor 2017-2019 (avsnitt 3.7.9).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:13 Upprustning av skollokaler ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 700 000 000 kronor 2017 och 2018 (avsnitt 3.7.10).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:15 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 000 kronor 2017-2019 (avsnitt 3.7.12).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19.7
  Riksdagen godkänner målet för Konsumentpolitik (avsnitt 4.3).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19.8
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2016 ramanslagen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik enligt uppställning.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 20.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 993 000 000 kronor 2017-2023 (avsnitt 2.7.1).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 20.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 000 000 000 kronor 2017-2023 (avsnitt 2.7.3).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 20.3
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2016 ramanslagen under utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt följande uppställning. [Här avses anslagstabellen på s. 7 i prop. 2015/16:1 utg.omr.19.]
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att genomföra borttagning av de utsläppsenheter under EU:s ansvarsfördelningsbeslut för 2013 som Sverige kommer att tilldelas och som inte behövs för avräkning mot Sveriges åtagande inom EU år 2013.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 2017-2020.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 350 000 000 kronor 2017-2022.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 430 000 000 kronor 2017-2025.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:5 Miljöforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 102 000 000 kronor 2017-2020.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:10 Klimatanpassning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 19 900 000 kronor 2017 och 2018.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 300 000 000 kronor 2017-2020.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:14 Internationellt miljösamarbete ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 14 000 000 kronor 2017-2021.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 42 000 000 kronor 2017-2065.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:18 Klimatinvesteringar ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 300 000 000 kronor 2017 och 2018.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 600 000 000 kronor 2017-2022.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.12
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2016 ramanslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:2 Insatser för energieffektivisering besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 260 000 000 kronor 2017-2019 (avsnitt 3.1.2).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 000 000 kronor 2017 och 2018 (avsnitt 3.1.3).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:4 Energiforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 500 000 000 kronor 2017-2020 (avsnitt 3.1.4).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:6 Planeringsstöd för vindkraft besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor 2017 och 2018 (avsnitt 3.1.6).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:8 Energiteknik besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 70 000 000 kronor 2017 och 2018 (avsnitt 3.1.8).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:9 Elberedskap besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 330 000 000 kronor 2017 och 2018 (avsnitt 3.1.9).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.7
  Riksdagen fastställer avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften till högst 255 000 000 kronor under 2016 (avsnitt 3.1.9).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:10 Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2017 och 2018 (avsnitt 3.1.10).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor 2017-2019 (avsnitt 3.1.1).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.10
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för Affärsverket svenska kraftnät för 2016-2018 (avsnitt 3.2.1).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.2.2).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.12
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2016 ramanslagen under utgiftsområde 21 Energi enligt följande uppställning. [Här avses anslagstabellen på s. 10 i prop. 2015/16:1 utg.omr. 21.]
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:1 Utveckling av statens transport-infrastruktur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 91 600 000 000 kronor 2017-2050 (avsnitt 3.6.1).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2015/16:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 42 000 000 000 kronor för vissa infra-strukturprojekt (avsnitt 3.6.1).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2015/16:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20 700 000 000 kronor 2017-2021 (avsnitt 3.6.2).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2015/16:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:7 Trafikavtal ingå ekonomiska åtaganden i samband med tjänstekoncessioner, avtal om trafiktjänst baserat på allmän trafikplikt, samverkansavtal och upphandling av transportpolitiskt motiverad trafik som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 500 000 000 kronor 2017-2027 (avsnitt 3.6.7).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2015/16:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 13 500 000 000 kronor 2017-2057 (avsnitt 3.6.11).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2015/16:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:14 Trängselskatt i Göteborg ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 200 000 000 kronor 2017-2037 (avsnitt 3.6.14).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2015/16:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.7
  Riksdagen godkänner de ekonomiska målen för Sjöfartsverket samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.6.16).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2015/16:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.6.16).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2015/16:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.9
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för Sjöfartsverket för 2016-2018 (avsnitt 3.6.16).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2015/16:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.10
  Riksdagen godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsverket samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.6.17).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2015/16:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.6.17).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2015/16:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.12
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för Luftfartsverket för 2016-2019 (avsnitt 3.6.17).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2015/16:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.13
  Riksdagen fastställer avgiftsuttaget för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation till högst 100 000 000 kronor under 2016 (avsnitt 4.6.1).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2015/16:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.14
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 170 000 000 kronor 2017 och 2018 (avsnitt 4.6.2).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2015/16:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.15
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 36 000 000 kronor 2017-2021 (avsnitt 4.6.3).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2015/16:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.16
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 110 000 000 kronor 2017-2019 (avsnitt 4.6.5).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2015/16:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.17
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2016 ramanslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt följande uppställning:
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2015/16:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 37 000 000 kronor 2017, 37 000 000 kronor 2018 och 46 000 000 kronor 2019-2022.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 58 224 000 kronor 2017 och 42 776 000 kronor 2018.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:13 Strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 170 000 000 kronor 2017-2023.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 830 000 000 kronor 2017-2023.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 ikläda staten betalningsansvar för kreditgarantier som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 500 000 000 kronor för mjölkföretag i Sverige som under senare år har gjort väsentliga investeringar i ökad mjölkproduktion.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 14 205 000 000 kronor 2017-2023.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24.7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 000 kronor 2017-2023.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24.8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 180 000 000 kronor 2017-2019.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24.9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:25 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 400 000 000 kronor 2017-2022.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24.10
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2016 ramanslagen under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.1
  Riksdagen återkallar bemyndigandet för regeringen att förändra statens ägarandel i Aktiebolaget Svensk Exportkredit (avsnitt 3.7).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.2
  Riksdagen godkänner att aktierna i AB Göta kanalbolag inte ska medföra rätt till utdelning, att bolagets vinst i den mån den inte reserveras ska användas för att främja bolagets ändamål enligt bolagsordningen och att bolagets behållna tillgångar vid bolagets likvidation ska tillfalla staten (avsnitt 3.7).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.3
  Riksdagen godkänner att de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten i samband med avyttring av aktier i SAS AB (publ) får avräknas mot de likvider som erhålls vid försäljning (avsnitt 3.7).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 300 000 000 kronor 2017-2021 (avsnitt 3.9.2).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:5 Näringslivsutveckling ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 290 000 000 kronor 2017 och 2018 (avsnitt 3.9.5).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:9 Geovetenskaplig forskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 300 000 kronor 2017 och 2018 (avsnitt 3.9.9).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 ikläda staten betalningsansvar för exportkreditgarantier som inklusive utestående garantier uppgår till högst 450 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.7).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 ikläda staten betalningsansvar för investeringsgarantier som inklusive utestående garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.7).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 besluta att Aktiebolaget Svensk Exportkredit får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 125 000 000 000 kronor för systemet med statsstödda exportkrediter (avsnitt 4.6.8).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.10
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2016 ramanslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv enligt följande uppställning. [Här avses anslagstabellen på s. 10 i prop. 2015/16:1 utg.omr.24.]
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 26.1
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 26.2
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 26.3
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2016 ramanslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt uppställning.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 27.1
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2016 ramanslagen inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 28.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att ingå de ekonomiska åtaganden som följer av EU- budgeten för budgetåret 2016.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 28.2
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2016 ett ramanslag under utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen enligt följande förslag i propositionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Bilagor (28)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.