Till innehåll på sidan

Offentlig förvaltning

Betänkande 2022/23:KU24

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
26 april 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Nej till motioner om lokal service, skydd av beslutsfattare och handläggningstider (KU24)

Riksdagen sa nej till de cirka 60 förslag i motioner som gäller offentlig förvaltning, och som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete och tidigare ställningstaganden.

Några av förslagen handlar främjande av demokrati, rättstillämpning och vägledning, lokal service, samverkan mellan myndigheter, språktolkar, lättläst svenska, skydd av beslutsfattare, opinionsbildande verksamhet och egendomsskydd.

Andra förslag rör statlig anställning, tjänstemannaansvar, digitalisering, myndigheternas ledningsformer, regelförenkling, handläggningstider, länsstyrelserna, Regeringskansliets och utrikesförvaltningens organisation.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 48

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-04-11
Justering: 2023-04-20
Trycklov: 2023-04-21
Reservationer: 10
Betänkande 2022/23:KU24

Alla beredningar i utskottet

2023-03-30, 2023-04-11

Nej till motioner om lokal service, skydd av beslutsfattare och handläggningstider (KU24)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till de cirka 60 förslag i motioner som gäller offentlig förvaltning, och som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. Utskottet hänvisar bland annat till pågående arbete och tidigare ställningstaganden.

Några av förslagen handlar främjande av demokrati, rättstillämpning och vägledning, lokal service, samverkan mellan myndigheter, språktolkar, lättläst svenska, skydd av beslutsfattare, opinionsbildande verksamhet och egendomsskydd.

Andra förslag rör statlig anställning, tjänstemannaansvar, digitalisering, myndigheternas ledningsformer, regelförenkling, handläggningstider, länsstyrelserna, Regeringskansliets och utrikesförvaltningens organisation.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2023-04-25
Debatt i kammaren: 2023-04-26
Stillbild från Debatt om förslag 2022/23:KU24, Offentlig förvaltning

Debatt om förslag 2022/23:KU24

Webb-tv: Offentlig förvaltning

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 49 Ulrik Nilsson (M)

Fru talman! Vi ska nu diskutera konstitutionsutskottets betänkande om offentlig förvaltning. Begreppet offentlig förvaltning kan låta lite byråkratiskt och tråkigt, men i grunden handlar betänkandet om den kanske vanligaste skärningspunkten mellan svenska medborgare och staten. Det är när vi möter en myndighet som vårt förhållande till staten prövas. Det är där tilliten mellan statsmakterna och medborgarna skapas.

Det kan uppfattas som att det är byråkratiskt. Det är mycket som ska skickas in - borde man inte bara kunna ge mig beskedet att det är okej? Det kan också uppfattas som att det fattas fel beslut. Det hör till saken att man inte alltid är nöjd i allt med alla beslut man får. Man har lite grann en känsla av att stå med mössan i hand inför statsmakten för att få svar på de önskemål och frågor man har.

Men, fru talman, jag tror att vi också kan konstatera att vi knappast kan klara oss utan den offentliga förvaltningen. Det skulle inte vara ett samhälle som bygger på rättssäkerhet om vi inte hade någon som utförde de saker vi fattar beslut om här i kammaren.

Några allmänna principer kan man väl ha för den offentliga förvaltningen. Den ska behandla alla lika. Den ska också vara tydlig och genomskinlig så att man förstår varför man får ett visst beslut. Den ska bygga på rättssäkerhet. Vi bör sträva efter att ha en omfattning på den som motsvarar behovet. Den ska inte vara alltför omfattande, men den ska inte heller vara alltför enkel. Den ska vara effektiv. Den ska vara modern. Den ska vara pålitlig. Den ska vara oväldig. Inför statsmakterna ska man känna att det är trygghet, rättssäkerhet och förtroende som kännetecknar relationen. Sinnebilden är förstås den lite fyrkantige tjänstemannen. Men framför allt handlar det om att bygga tillit mellan staten och medborgarna via den offentliga förvaltningen.

Betänkandet handlar om en stor mängd förslag på hur man kan utveckla och förändra förvaltningen. Det kan handla om att man ska få besked inom en viss utsatt tid så att man som företagare inte ska behöva invänta beskedet alltför länge. Det kan också handla om att man vill ha besked i någon sorts förtid.

Det kan handla om vilket ansvar tjänstemän ska ha för att stå för utfästelser och för att göra riktiga bedömningar. Man kan ibland känna sig lite utsatt inför en tjänsteman, som också har ett informationsövertag.

Det kan handla om att myndigheterna, som jag sa tidigare, ska utföra sina uppgifter oväldigt och inte som en del i ett personligt intresse, för att driva en fråga vidare eller vara aktivistisk. Det kan också handla om hur den lokala servicen ska organiseras, var man ska kunna möta staten och hur det ska fungera.

Alla dessa frågor är viktiga. Men de är svåra att besluta om här och säga: "Nu gör vi si där och så där." Det får konsekvenser. Detta är en process som måste växa fram, eftersom förtroendet mellan medborgare och stat är av central betydelse. Någon har någon gång sagt lite klokt: "Tillit är en viktig sak, stavas lika fram och bak." Så är det; det är viktigt, och det råkar stavas på samma sätt från båda håll.

Herr talman! I betänkandet finns en annan fråga, som kanske inte känns som en grundläggande trygghetsfråga. Det gäller myndighetsorganisation. Jag ska ägna några ord åt ett av förslagen: frågan om att eventuellt flytta ambassaden i Tel Aviv till Jerusalem.

Jag tycker inte att det är ett beslut som vi ska ta här i dag. Jag kanske inte heller håller med. Jag tycker att det är ganska rimligt att varje stat får välja var man ska ha sin huvudstad. Men i Sverige har vi valt en väg där regeringen sköter utrikespolitiken. Och utrikespolitik och diplomati är betydligt mer än att markera i en sådan fråga, än att göra en politisk manifestation. Det handlar också om handelsrelationer och säkerhet för svenska medborgare.

Det är ett förslag som jag förstår kommer upp. Men jag har lite svårt att se hur mycket det egentligen har med förvaltning att göra. Framför allt bör slutsatsen vara att det är en fråga som regeringen ska få äga.

Herr talman! Betänkandet innehåller ett antal idéer och tankar. Det måste vara en fortlöpande debatt, och vi måste här vara överens om att vi ska ha en effektiv, rättvis, rättssäker och vederhäftig offentlig förvaltning.

Herr talman! Därför vill jag yrka bifall till utskottets förslag i konstitutionsutskottets betänkande nummer 24 angående offentlig förvaltning.


Anf. 50 Ida Karkiainen (S)

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nummer 3.

Som tidigare talare var inne på bygger en stark demokrati på många beståndsdelar. En del är att den offentliga förvaltningen fungerar väl. Fungerar den inte väl är risken att människor tappar förtroendet för demokratin och för det offentliga. Det kan handla om alltifrån långa handläggningstider i ett ärende till att sitta länge i myndigheternas telefonköer eller krångliga administrativa rutiner. Även om mycket i samhället fungerar bra finns det många saker som kan förbättras.

Herr talman! Jag har ett exempel. Jag vill berätta om Pelle Pesula och pappershögen. Pelle och Åsa är lantbrukare i Kukkola och bedriver en mångsidig verksamhet. För några år sedan hörde Pelle av sig lite förtvivlat till mig. Han visade mig en tjock hög med papper och suckade. Det var all administration som var förknippad med det offentligas tillsyn över deras verksamhet, dessutom på en omfattande detaljnivå.

Det handlar inte om att tillsynen inte är viktig. Den är mycket viktig. Den behövs bland annat för att vi ska kunna säkra och upprätthålla god djurhållning i hela landet. Men som Pelles pappershög får illustrera kan man verkligen fundera över om det inte går att underlätta i byråkratin och samordna vissa processer. Exempelvis skulle tillsynen kunna ske under koncentrerade dagar, så att det inte upptar en hel arbetsvecka. Det finns helt enkelt många sätt att göra byråkratin lite smidigare.

Herr talman! Vi har all anledning att vara oroliga över det minskade valdeltagandet i landet. Det minskade med 3 procentenheter från valet 2018 till valet förra året. Vi har fortfarande ett relativt högt valdeltagande, på 84,2 procent. Men det är inte bra att det minskar så kraftigt. Det behöver givetvis göras djupa analyser av orsakerna till detta, och vi behöver göra insatser under den här mandatperioden för att höja valdeltagandet till nästa val.

Herr talman! En av anledningarna till att människor kanske väljer att avstå från att rösta är känslan av att det offentliga inte finns där när jag behöver det, att det har dragit sig undan. Ur denna aspekt finns det en reform som är särskilt viktig. Det är etableringen av servicekontor. De etablerades som ett led i att öka servicesamverkan mellan några myndigheter men har fått ett annat viktigt syfte.

De senaste decennierna har det skett en omfattande nedläggning av myndigheternas lokalkontor. Det har skett en stark centralisering, och människor runt om i Sverige har sett att myndighetsskyltarna skruvats ned och att arbetstillfällena försvunnit. Det har bidragit till känslan av att det offentliga dragit sig undan och att jag som skattebetalare inte får den service som jag förväntar mig.

Nu skruvas skyltarna upp igen. I dag finns det 131 servicekontor runt om i landet. Det är en mycket uppskattad reform. Jag skulle vilja passa på att rikta ett stort tack till alla oerhört duktiga medarbetare på servicekontoren. De gör en uppgift som är mycket större än att bidra med ökad service; de bidrar också till känslan av att det offentliga finns där för mig.

Vi kommer att ha anledning att återkomma till debatten om servicekontoren i och med Riksrevisionens granskning av och rapport om servicekontoren.

Herr talman! En annan sak jag skulle vilja beröra är länsstyrelserna. Sveriges 21 länsstyrelser är centrala för att vi ska ha en effektiv förvaltning och stat. De har många uppdrag inom ett stort antal politikområden och ska verka för att ett sjuttiotal nationella mål får genomslag i länen. Men de ska inte bara verka för genomslag för den statliga politiken i länen utan också bära med sig de specifika regionala förutsättningarna för varje län tillbaka till staten, så att vi kan fatta effektiva och kloka beslut som fungerar i hela landet.

Länsstyrelserna ska dessutom bidra till samverkan mellan de statliga aktörer som är närvarande i länet och främja samverkan mellan kommunerna, regionerna och staten. De är centrala aktörer.

De är framför allt centrala i frågor som vi nu diskuterar intensivt inom politiken: tillståndsprocesser, att snabbt kunna fatta beslut om ett utökat energisystem och fler etableringar kopplat till den gröna industrins omställning. Det är stora investeringar som hopar sig. Det är en fantastisk utveckling. Men för att de ska kunna etablera sig och för att Sverige ska kunna ha kvar ledartröjan krävs tillstånd för att etablera sig och bedriva verksamhet.

Det är processer som är svåra och komplexa. Och till stor del landar de hos länsstyrelserna. Länsstyrelserna handlägger ärendena, vilket innefattar omfattande samråd med berörda aktörer och samhället i övrigt, samt granskar ansökningarna.

Den tidigare socialdemokratiska regeringen gav bland annat länsstyrelserna i uppdrag att utveckla metoder och samverkansformer för att främja en effektiv samrådsprocess enligt miljöbalken. Vi gav länsstyrelserna även i uppdrag att redovisa förslag på hur man kan effektivisera myndigheternas prövningsverksamhet.

I min tidigare roll som civilminister besökte jag många länsstyrelser. Jag kan vittna om att runt om i vårt land, i våra 21 län, arbetar mycket duktiga tjänstemän med tillståndsprocesserna. De har många kloka idéer om hur tillståndsprocesserna kan bli mer effektiva utan att man tummar på rättssäkerhet och viktiga miljövärden.

Det finns alltså förslag som den förra regeringen tog fram och som den nuvarande regeringen jobbar vidare på. Det finns förslag att förverkliga, och som kan förverkligas snabbt. Det finns även många förslag hos länsstyrelserna och deras medarbetare som kan bidra till detta. Det är förhoppningen att så också görs.

Herr talman! Våra kollegor i finansutskottet behandlade nyligen ett betänkande om statlig förvaltning, som har väldigt många relationer med detta betänkande. Hur det offentliga är organiserat är en av sakerna som behandlas. Det handlar till exempel om myndighetsstrukturer, digitaliseringsfrågor och var myndigheter ska etablera sig. I det betänkandet beskrivs också hur Utbetalningsmyndigheten, som var tänkt att etableras i Södertälje, nu ska etableras i Stockholm i stället, enligt beslut av regeringen den 6 december 2022.

Herr talman! Anledningen till att jag tar upp den här frågan är att staten måste engagera sig i lokaliseringsfrågorna, annars riskerar etableringarna att ske inom ett mycket snävt geografiskt område i Stockholm. "Men är inte det effektivt?" kanske någon tycker. Det kan man ju tro - men utgifterna för lokalkostnader är stora i Stockholmsområdet, och personalomsättningen är stor. Det handlar också om att för att man ska kunna ha tillit till staten måste staten, liksom de statliga arbetstillfällena, finnas i hela landet.

Herr talman! Det finns olika politiska uppfattningar om hur stort och starkt det offentliga, det gemensamma, ska vara. Det är alltid några som vill gå till val på att driva frågor om minskat antal myndigheter, minskad administration och minskad byråkrati. Det kan låta populärt, men det är lättare sagt än gjort, för när det kommer till kritan finns det ingen myndighet som sitter och rullar tummarna i dag. Alla gör en uppgift och fyller en funktion.

I budgetpropositionen för 2023 har regeringen angett att man kommer att effektivisera statsförvaltningen genom ytterligare omprövning av det offentliga åtagandet och analysera myndigheternas organisering. Jag vill bara lyfta ett varningens finger i diskussionen kring både lokaliseringsfrågorna och frågan om hur man kan styra upp processer, för det är inte alltid helt enkelt.

Herr talman! Det vi däremot är överens om är, tror jag, att sträva efter att förbättra och stärka den offentliga förvaltningen eftersom det också är ett sätt att främja demokratin.


Anf. 51 Jessica Wetterling (V)

Herr talman! "Sverige kan inte längre styras som ett företag." Så löd rubriken på en debattartikel som publicerades förra veckan. Undertecknare var fackförbundet ST:s ordförande tillsammans med flera forskare, och de efterlyste en ny förvaltningspolitik - en politik som inte är influerad av näringslivets sämsta delar och som satsar på kärnverksamhet i stället för att bygga upp enorma kontrollsystem och lägga ökade effektiviseringskrav på redan slimmade verksamheter. Det är inte svårt att hålla med.

Resultatet av de senaste 30 årens härjningar med new public management syns överallt i den kommunala, regionala och statliga sektorn. Det funkar helt enkelt inte, utan har lett till ökad stress och arbetsbelastning på anställda samtidigt som många myndigheter i dag kämpar med långa handläggningstider och har svårt att uppfylla de förväntningar invånarna har och har rätt att få uppfyllda.

Vi ska kunna lita på att om vi drabbas av brott - då kommer polisen. Om vi drabbas av arbetslöshet - då ska vi få hjälp av Arbetsförmedlingen att hitta ett nytt arbete. Om vi blir sjuka - då ska vi enkelt kunna anmäla detta till Försäkringskassan och få ersättning inom kort så att vi slipper skuldsätta oss. Och inför att vi går i pension - då ska vi få korrekt och bra information av Pensionsmyndigheten, oavsett om vi är födda 1957 eller något annat år.

Herr talman! Sverige kan inte längre styras som ett företag. De senaste årtiondena har det offentliga ofta varit först med att lämna landsbygd och förorter åt deras öde. Vårt land har stora och växande regionala skillnader. Ojämlikheten är tydlig för alla. Pengarna finns i centrum, i de stora städerna och i stadskärnorna samtidigt som landsbygden, bruksorterna och förorterna lämnas efter.

Av de tio rikaste kommunerna i Sverige finns åtta i Stockholms län. Alla de tio fattigaste ligger på landsbygden. Trots att alla partier, i alla fall i valrörelserna, säger sig vilja bryta klyftan mellan stad och land verkar det inte gå åt rätt håll. Vänsterpartiet anser att statlig närvaro är en förutsättning för att alla ska ha både rätten och möjligheten att bo var de vill i landet.

Det behövs en övergripande strategi som bygger på långsiktighet, utvecklad samverkan och större regionalt inflytande för att se till att grundläggande samhällsservice finns i hela landet eftersom tillgången till offentlig service är avgörande för att människor ska kunna leva sina liv. Detta förpliktar, herr talman, och ställer högre krav på statliga verksamheter än på privata verksamheter.

Jag får erkänna att jag personligen har haft - och fortfarande har - stora förhoppningar på de statliga servicekontoren. Jag tror fortfarande på idén om att öka den statliga närvaron genom att myndigheter går ihop för att kunna ge bra personlig service på fysiska kontor och även erbjuda ökad tillgänglighet, särskilt för dem med svårigheter att sköta sina ärenden digitalt.

Samtidigt får man konstatera att Riksrevisionens granskning och utvärdering av de statliga servicekontoren, som kom i slutet av förra året, tyvärr var ganska nedslående läsning. Riksrevisionen konstaterade nämligen att servicekontoren inte ger likvärdig service utan verkar med helt olika förutsättningar. Riksrevisionen konstaterade också att det inte går att säkerställa att alla besökare får likvärdig service och gav exempel på att besökare ofta söker hjälp med ärenden som servicekontoren inte har befogenhet att hjälpa till med. I längden riskerar det att leda till minskat förtroende för de myndigheter som är anslutna.

Herr talman! Som statligt anställd arbetar man i medborgarnas tjänst och med ett särskilt förtroende och uppdrag. Inte sällan utövar man även myndighetsutövning. Dessutom ställs höga krav på att man efterlever den statliga värdegrund som vilar på våra grundlagar och de mål som finns för den svenska förvaltningen - alltså att alla myndigheter genomför sitt uppdrag på ett demokratiskt, effektivt och rättssäkert sätt och är fria från korruption.

En del i detta har också Justitieombudsmannen, JO. Det är en myndighet under riksdagen som jag vet att ledamöterna i just konstitutionsutskottet är extra förtjusta i eftersom JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete - särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.

Herr talman! Slutligen vill jag säga något kort om tjänstemannaansvar. Med tanke på att ett statligt jobb kan ge stor makt över den enskilde finns det så kallade tjänstemannaansvaret, vilket bland annat innebär att anställda kan dömas för tjänstefel. Ibland framstår det i debatten som att det inte finns några konsekvenser för den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet brustit i sin myndighetsutövning. Det är fel.

Under förra mandatperioden utreddes om det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel borde utvidgas, efter ett tillkännagivande från konstitutionsutskottet. Men enligt utredningen som kom 2020 fanns det inte några starka skäl att avgränsa tjänstefelsansvaret på annat sätt än till myndighetsutövning. Det är ett noga utmejslat begrepp som över tid har lett till en bättre tillämpning. Utredningen kom också fram till att ett utvidgat tjänstemannaansvar troligtvis skulle leda till en efterfrågan hos de anställda på tydligare styrning av verksamheterna, vilket i sin tur kan leda till ökad detaljering som nog ger ännu mer problem med handläggningstider och annat.

Man anförde också i utredningen att ett alltför strängt och onyanserat straffansvar riskerar att skapa en osäkerhetskultur bland tjänstemännen som kan leda till att de blir rädda att fatta beslut. Fackförbundet ST vittnar om att en sådan kultur redan finns.

Trots allt detta och trots att riksdagen senast för ett år sedan röstade om att göra ett nytt tillkännagivande om utvidgat tjänstemannaansvar och att det föll här i riksdagen noterar jag att regeringen och dess samarbetspartier ändå lovar att införa ett sådant. Det gör man trots att man inte tar ansvar för de andra saker som enligt fackförbund och andra som jobbar inom staten skulle kunna leda till en bättre hantering av det offentliga. Exempelvis ST betonar att det som i stället behövs är mer resurser och ökad personaltäthet för att man ska kunna höja kvaliteten i den offentliga verksamheten.


Anf. 52 Ulrik Nilsson (M)

Herr talman! Tack, Jessica Wetterling, för ditt inlägg! Jag uppfattade av inledningen att det var viktigt att slå fast att staten inte kan styras som ett företag. Därefter kom en lång utläggning om betydelsen av att serva sina medborgare, eller kunder, som ett företag hade sagt. Är det inte precis vad ett företag brukar sträva efter - att möta kundernas behov? Är det inte just det som ett företag innebär?

Jag är lite osäker på vad ditt inlägg egentligen syftade till. Vad vill du ha för förändring? Vad är det som inte är bra med den offentliga förvaltningen i Sverige i dag, eftersom du gör detta tydliga uttalande och därmed ger en antydan om att det styrs som ett företag. Jag skulle önska ett förtydligande av vad som efterlyses.


Anf. 53 Jessica Wetterling (V)

Herr talman! Jag ska försöka förtydliga vad jag sa i mitt tidigare inlägg. Det handlar om ett motionsbetänkande, vilket gör att Vänsterpartiet inte har lagt fram några egna förslag den här gången och därför inte har några reservationer.

Jag tror inte att det är en överraskning för ledamoten eller för Moderaterna att Vänsterpartiet är starkt kritiska till att man använder sig av new public management som en kultur i den statliga verksamheten på samma sätt som man gör inom företag.

Jag försökte vara tydlig, men jag ska försöka vara ännu tydligare. Jag anser att det finns en skillnad mellan det uppdrag som staten har och det uppdrag som ett företag har. Jag tycker att det är fel att prata om våra invånare och medborgare i Sverige som kunder. Man är inte kund, utan man är medborgare i Sverige och har rätt att förvänta sig en god service oavsett var i landet man bor.

I det system som är styrande nu kan vi se att staten varit en av de första som drar sig bort från stora delar av Sverige. Man lämnar det som inte är lönsamt och fokuserar på storstäderna. Samtidigt pratar alla partier, mig veterligen även Moderaterna, om att det är viktigt att ha goda förutsättningar och att man har rätt att förvänta sig en viss service oavsett var i landet man bor.


Anf. 54 Ulrik Nilsson (M)

Herr talman! Jag måste säga att jag blir lite förvånad över sättet att argumentera. Det jag uppfattar utifrån ledamoten Wetterlings svar är att det närmast är de lokala servicekontoren det är fråga om. Det är ingenting annat, alltså?

Du talar om att vi inte ska styra enligt new public management. Var någonstans står det att vi styr enligt new public management? Det var en nationalekonomisk term som man resonerade om. Det finns naturligtvis poänger med den, men precis som du säger finns det också poänger med att se medborgare som just medborgare. Det var därför jag var tvungen, när jag frågade om detta, att göra den kopplingen - att vi nog egentligen är medborgare och inte kunder.

Samtidigt handlar new public management och företagstänket om att försöka göra det så bra som möjligt därför att det är vad som genererar resultat. Det blir därför lite för översiktligt, lite för grunt och lite för mycket slagord när man säger att staten inte kan styras som ett företag. Då kommer man också att behöva tala om vilka fel som görs i dag.

Jag kan konstatera att det som ledamoten Wetterling tar som exempel är att det kan vara svårt för vissa delar av landet att få service. I övrigt var det uppenbarligen inte så mycket som det klatschiga uttalandet byggde på.


Anf. 55 Jessica Wetterling (V)

Herr talman! Tack, ledamoten, för frågan! Jag får beklaga ifall jag använder mig av för många klatschiga slagord, men jag citerade rubriken på en artikel i DN som var undertecknad av nio olika forskare, som fokuserar just på den statliga förvaltningen och statlig verksamhet, tillsammans med fackförbundet ST:s ordförande. Det var de som satte rubriken att staten inte kan styras som ett företag. Men jag håller med om det, och man pratade inte enbart om de statliga servicekontoren.

Ledamoten lyfte upp den rapport från Riksrevisionen som säger att man kanske behöver bromsa lite med de statliga servicekontoren. Jag tror på idén med statliga servicekontor, men då är det viktigt att de statliga servicekontoren kan fylla den funktion som de är tänkta att fylla. Annars leder det bara till att medborgare ännu en gång blir besvikna över den service de kan få, eller kanske snarare inte kan få.

Det som jag också lyfte fram men som ledamoten kanske inte hörde handlade om de effektiviseringskrav, nedskärningar och andra saker som har präglat den offentliga verksamheten under minst 30 år. Detta tycker jag och Vänsterpartiet är dåligt, och vi har lagt fram förslag för att förändra det.


Anf. 57 Fredrik Lindahl (SD)

Herr talman! Först vill jag yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation 4 i betänkande KU24 Offentlig förvaltning i den del som berör digitalisering.

Användningen av digitala posttjänster har ökat kraftigt under de senaste tio åren. I dag har mer än 5 miljoner svenskar en digital brevlåda, och antalet användare växer mycket snabbt. Skillnaden jämfört med den vanliga postgången är att mottagaren nås i princip direkt samt att avsändaren vet att rätt person har fått försändelsen.

I takt med att servicenivån för posten förändras ökar intresset för att gå över till digitala tjänster. Varannandagsutdelning, koncentration av brevlådor, stationer och höjda portokostnader är sådana förändringar. Utmaningarna för glesbygden är dessutom större.

Det finns en tydlig efterfrågan och ett behov av att möta invånarnas förväntningar om att erbjuda digitala brev och utskick. Medan företagen har varit snabba med att erbjuda fakturor och lönebesked digitalt har dock de offentliga aktörerna varit sämre på att hänga med i utvecklingen. Enligt uppgift är det bara en tredjedel av landets kommuner som i dag skickar myndighetspost genom den statliga infrastrukturen Mina meddelanden.

Idén om att göra digital post till en rättighet är inget nytt. Redan 2017 lyftes frågan fram i ett delbetänkande till utredningen om effektiv styrning av digitala tjänster. Nu, fem år senare, har 51 procent av svenskarna tillgång till en digital brevlåda. Därför anser Sverigedemokraterna att en uttalad rättighet för medborgare och företag att kunna ta emot myndighetspost elektroniskt ska införas och att ett obligatorium för statliga myndigheter, regioner och kommuner att erbjuda myndighetspost digitalt ska utgöra ett viktigt komplement till den samhällsomfattande posttjänsten.

Sedan vill jag nämna något om ett av de särskilda yttrandena från oss till detta betänkande avseende att införa ett tjänstemannaansvar. Som bekant har det här varit en viktig principfråga från oss sverigedemokrater, och därför kan jag med glädje konstatera att vi har nått en överenskommelse med regeringen under Tidöavtalet om just den här frågan.

Det ska tillsättas en utredning med uppdraget att lägga fram förslag för hur ett utvidgat tjänstemannaansvar skulle kunna se ut, med syftet att stärka åtgärderna mot tjänstefel och vidga ansvaret för annan myndighetsverksamhet än myndighetsutövning. Vi ser väldigt positivt på avsiktsförklaringen och ser fram emot det fortskridande arbetet i denna del.


Anf. 58 Gudrun Brunegård (KD)

Herr talman! I dag för 75 år sedan hände det omöjliga; ett land återuppstod efter det att dess invånare under närmare 2 000 år hade levt i förskingring, utspridda över hela världen. Detta skedde som världssamfundets svar på Förintelsen under andra världskriget. I dag firar Israel sin självständighetsdag, och den 14 maj firas 75-årsdagen för när den judiska staten Israel 1948 utropades av landets första premiärminister David Ben-Gurion.

Det finns i dagens betänkande, som vi nu behandlar, en lång rad kristdemokratiska motioner och motioner från andra partier om att flytta Sveriges ambassad till Jerusalem. Nu är det inte riksdagens sak att avgöra var regeringen väljer att placera sina beskickningar. Därför kommer vi att avslå motionerna, men låt mig ändå klargöra att Kristdemokraterna ser Israel som Mellanösterns enda demokrati. Det judiska folket har under alla år i diaspora betraktat Jerusalem som sin självklara huvudstad. I årtusenden har man vid påsken hälsat varandra med orden "Nästa år i Jerusalem". Där finns också landets parlament, knesset, som jag besökte tillsammans med en grupp parlamentariker så sent som i januari i år.

Kristdemokraterna anser att Sverige snarast ska erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och efter erkännandet påbörja processen med att flytta den svenska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem. Detta kommer vi att fortsätta att agera för.

Herr talman! I övrigt belyser detta betänkande många viktiga perspektiv kring offentlig förvaltning. Några av dem har lyfts upp här i dag. Betänkandet är långt, och därför finns tyvärr delar som vi inte har möjlighet att lyfta fram under dagens debatt.

Jag vill här lyfta upp frågan om den demokratiska delaktigheten. Vi är ju alla måna om valhemligheten. Ingen ska behöva avslöja sina politiska åsikter - eller andra åsikter heller, för den delen - om man inte själv väljer att göra det. Men tänk på hur det såg ut i valsedelsställen i höstas! Det var många med alla sinnen i behåll som hade svårt att hitta rätt valsedel. Om du då har en synnedsättning kan det vara näst intill omöjligt att hitta rätt valsedel utan att behöva begära hjälp för att hitta och ta rätt valsedel och kryssa i din personröst för just din kandidat. Då är ju valhemligheten röjd. Detta är en utmaning som ännu inte har fått sin lösning.

Även de lokala servicekontoren avhandlas i betänkandet, som ju en tidigare talare har varit inne på. Det är en viktig likvärdighetsfråga för att offentlig service ska komma våra invånare till del, både i segregerade och i socialt utsatta förorter men även på landsbygden där avstånden är långa.

När min familj flyttade till Vimmerby, en medelstor småländsk stad, fanns där kontor för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Trettio år senare hade de alla lagts ned. Invånarna fick åka till grannstäderna i stället. Det råkar ju dessvärre finnas ett samband. De personer som är i störst behov av tjänsterna från dessa offentliga myndigheter är de som har störst svårigheter att ta sig dit. Det kan vara på grund av själva orsaken till att de söker tjänsten - sjuklighet eller arbetslöshet - och den ekonomiska utsatthet som följer av tillstånden. Därför är servicekontoren viktiga för att tillhandahålla dessa tjänster på ett likvärdigt och högkvalitativt sätt. Dessutom är de ett sätt att öka den statliga närvaron i landets kommuner. Dessvärre visar Riksrevisionens rapport att den nya organisationen med servicekontor inte fullt ut kan säkerställa likvärdig service, men den diskussionen kommer vi att ta i samband med ett annat betänkande senare i vår.

Med dessa reflektioner, herr talman, yrkar jag bifall till förslaget i utskottets betänkande.


Anf. 59 Jan Riise (MP)

Herr talman! Betänkandet Offentlig förvaltning spänner över en lång rad områden, från främjande av demokrati via förenklade regler till utrikesförvaltningens organisation. Jag kommer att fokusera på de båda områden där vi lämnat reservationer, det vill säga dels främjande av demokrati, dels lokal service.

Miljöpartiet har, som bekant, en decentralistisk grundsyn, som bland annat tar sig uttryck i att vi vill att regioner och kommuner ges ett ökat ansvar och inflytande över de politiska beslut som berör regionen och kommunen. Och beslut bör fattas så nära medborgarna som möjligt.

Därmed blir det också relevant för vår del att stå bakom det förslag som kommittén Demokratin 100 år lade fram häromåret, nämligen att ge länsstyrelserna ett demokratifrämjande uppdrag. Kommittén hade i uppdrag att planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati under åren 2018-2021. Bland annat bedömde kommittén att det finns behov av en nationell samordning av myndigheter och andra aktörer som genomför demokratifrämjande insatser. För detta föreslog kommittén att en nationell demokratifunktion ska inrättas för att utgöra kunskapsstöd kring metoder för att öka deltagande och delaktighet i demokratin samt analysera och ta fram lägesuppdateringar om tillståndet i den svenska demokratin. Det saknas i dag en sådan nationell aktör som samlar och samordnar demokratiarbetet. Vi tycker att det är ett angeläget initiativ och stöder tanken på att detta arbete med fördel kan läggas hos länsstyrelserna.

Herr talman! Jag nämnde nyss vår grundsyn om ett decentraliserat Sverige där det är möjligt att hitta sin egen önskade kombination av platser att bo, vistas och verka på. Det är ett sätt att se på samhället som innefattar många områden och insatser. Möjligheter att resa på ett hållbart sätt, gärna med järnväg, öppnar för nya arbetsregioner. Digitaliseringen kommer med uppenbara möjligheter att bedriva verksamhet närmast oberoende av plats.

Men sedan är det frågan om tillgänglighet till samhällelig service. Funktioner som vård, omsorg, polis, arbetsförmedling och försäkringskassa ska vara till för Sveriges alla invånare och finnas tillgängliga över hela landet. Statliga regelverk ska fungera lika bra för små kommuner som för stora tillväxtkommuner. Ett väl fungerande skattesystem ska ge likvärdiga ekonomiska förutsättningar att bedriva kommunal verksamhet och service i hela landet.

Vid snabba industrietableringar är fokus på ett hållbart samhällsbyggande särskilt viktigt. Med flera stora etableringar och expansioner som planeras i exempelvis Norrbottens och Västerbottens län behöver stora insatser för ett hållbart samhällsbyggande göras på kort tid för att möjliggöra denna utveckling. Här har exempelvis Rådet för hållbara städer en viktig roll att bidra till att skapa hållbara och goda livsmiljöer där människor vill leva, bo och arbeta.

Samhället behöver också planera för platser för idrott, rekreation och kultur. Bra förskola, skola, fritid och natur är värden som gör att människor inte bara tillfälligt jobbar på utan även kan tänka sig att flytta till en ort.

Med detta sagt, herr talman, tycker vi att de lokala servicekontoren bör byggas ut för att samordna offentlig och kommersiell service och bidra med stöd och rådgivning. Sådana center kan utöver vad de redan gör bidra med ombudssystem för apotek, post och systembolag och erbjuda så kallade egenvårdscentraler eller familjecentraler där invånare och patienter träffar vårdpersonal via videolänk eller på riktigt. Här kan människor komma i kontakt med myndigheter såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller Skatteverket.

Riksrevisionen har relativt nyligen presenterat en rapport om en första utbyggnad av systemet, och även om det finns, som det brukar heta, förbättringspotential tycker vi att det finns goda skäl att fortsätta utvecklingen av utbyggnaden.

Offentlig förvaltning

Herr talman! Jag tackar för ordet, och jag yrkar bifall till våra reservationer nummer 2 under punkt 1 och nummer 3 under punkt 3.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 15.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-04-26
Förslagspunkter: 18, Acklamationer: 15, Voteringar: 3

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Främjande av demokrati
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2022/23:181 av Märta Stenevi m.fl. (MP) yrkande 25 och

  2022/23:1881 av Malin Björk m.fl. (C) yrkande 12.
  • Reservation 1 (C)
  • Reservation 2 (MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S920015
  SD64009
  M580010
  C00213
  V21003
  KD15004
  MP01404
  L14002
  Totalt264142150
  Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
  Ahlstedt, FredrikMJasakfråganUppsala län
  Ahlström Köster, EmmaMJasakfråganSkåne läns södra
  Akhondi, AlirezaCAvstårsakfråganStockholms län
  Alftberg, AndersSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Ali Elmi, LeilaMPNejsakfråganGöteborgs kommun
  Alm, Ann-SofieMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Alm Ericson, JanineMPNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Amloh, SofiaSJasakfråganSödermanlands län
  Andersson, PontusSDJasakfråganVästerbottens län
  Andersson, JonasSDJasakfråganÖstergötlands län
  Andersson, LarsSDJasakfråganSkåne läns södra
  Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
  Andersson, TobiasSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Andersson, MarcusSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Andersson, MagdalenaSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Andersson Tay, AndreaVJasakfråganStockholms län
  André, LiliKDJasakfråganGävleborgs län
  Anstrell, AlexandraMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Aranda, ClaraSDJasakfråganÖstergötlands län
  Arkhem, MatsSDJasakfråganStockholms län
  Aspling, LudvigSDJasakfråganStockholms län
  Avci, GulanLFrånvarandesakfråganStockholms län
  Awad, NadjaVJasakfråganÖrebro län
  Axén Olin, KristinaMJasakfråganStockholms kommun
  Aydin, YusufKDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Backeskog, SannaSJasakfråganGävleborgs län
  Beckman, LarsMFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Begic, DenisSFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Bengtsson, MathiasKDFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Bengtsson, AngelikaSDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Bergenblock, ChristoferCAvstårsakfråganHallands län
  Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Berginger, EmmaMPNejsakfråganSkåne läns södra
  Berglund, JörgenMJasakfråganVästernorrlands län
  Berntsson, MagnusKDJasakfråganGöteborgs kommun
  Birinxhiku, AidaSJasakfråganHallands län
  Bjälkö, Sara-LenaSDJasakfråganHallands län
  Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Björk, PederSJasakfråganVästernorrlands län
  Björk, MalinCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Björklund, HeléneSJasakfråganBlekinge län
  Bladelius, YasmineSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Blom, JunoLJasakfråganÖstergötlands län
  Blomkvist, Anna-LenaSDJasakfråganDalarnas län
  Bolund, PerMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Boulwén, CaritaSDJasakfråganHallands län
  Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
  Brodin, CamillaKDJasakfråganStockholms kommun
  Broman, BoSDJasakfråganSkåne läns västra
  Brunegård, GudrunKDJasakfråganKalmar län
  Brunsberg, CamillaMJasakfråganBlekinge län
  Bäckström, DanielCFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Bäckström Johansson, MattiasSDJasakfråganKalmar län
  Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
  Carlsson, ChristianKDJasakfråganStockholms län
  Carlsson, Rose-MarieSJasakfråganMalmö kommun
  Carlsson, CristerMJasakfråganDalarnas län
  Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
  Carvalho, TeresaSJasakfråganÖstergötlands län
  Cato, JonnyCAvstårsakfråganSkåne läns västra
  Cederfelt, MargaretaMJasakfråganStockholms kommun
  Christiansson, AlexanderSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Cisija, DzenanSJasakfråganGöteborgs kommun
  Dadgostar, NooshiVJasakfråganStockholms län
  Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
  Damberg, MikaelSJasakfråganStockholms län
  Damsgaard, MikaelMJasakfråganVästmanlands län
  Danielsson, MalinLJasakfråganStockholms kommun
  Delgado Varas, LorenaVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Demirok, MuharremCAvstårsakfråganÖstergötlands län
  Deremar, CatarinaCFrånvarandesakfråganUppsala län
  Dibrani, AdnanSFrånvarandesakfråganHallands län
  Dioukarev, DennisSDJasakfråganGöteborgs kommun
  Drougge, IdaMJasakfråganStockholms län
  E Weinerhall, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
  Ekeroth Clausson, IdaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Eklind, HansKDJasakfråganÖrebro län
  Eklund, LouiseLJasakfråganMalmö kommun
  Eklöf, StaffanSDJasakfråganJönköpings län
  Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
  El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
  Elofsson, TorstenKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Emilsson, AronSDJasakfråganÖstergötlands län
  Eneroth, TomasSJasakfråganKronobergs län
  Engström, CeciliaKDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Engsund, LarsMJasakfråganKalmar län
  Enholm, MatheusSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
  Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Eriksson, YasmineSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
  Eriksson, SofieSJasakfråganDalarnas län
  Eriksson Falk, MattiasSDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Ernkrans, MatildaSFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Esbati, AliVJasakfråganStockholms kommun
  Eskilandersson, MikaelSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Farivar, RashidSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Fazelian, AylinSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Filper, RunarSDJasakfråganVärmlands län
  Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Fredholm, KajsaVJasakfråganDalarnas län
  From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
  From Utterstedt, Ann-ChristineSDJasakfråganBlekinge län
  Frost Lindberg, MeritMJasakfråganStockholms kommun
  Fundahn, MarianneSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Gabrielsson, IdaVJasakfråganStockholms kommun
  Gellerman, HelenaLJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Gholam Ali Pour, NimaSDJasakfråganMalmö kommun
  Giertz, RasmusSDFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Gille, SaraSDJasakfråganDalarnas län
  Gonzalez Westling, SamuelVFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Green, MatsMJasakfråganJönköpings län
  Grubb, JörgenSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Gunnarsson, HannaVJasakfråganSkåne läns södra
  Guteland, JytteSJasakfråganStockholms kommun
  Göthberg, GustafMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
  Hallengren, LenaSFrånvarandesakfråganKalmar län
  Hamilton, Carl BLJasakfråganStockholms kommun
  Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
  Hannah, RobertLJasakfråganGöteborgs kommun
  Hansén, CamillaMPNejsakfråganÖrebro län
  Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
  Hedberg, PeterSJasakfråganVästernorrlands län
  Hedlund, RogerSDJasakfråganGävleborgs län
  Heie, UlrikaCAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
  Heindorff, UlrikaMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Helldén, DanielMPNejsakfråganStockholms kommun
  Hellsborn, ErikSDJasakfråganHallands län
  Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
  Hirvonen, AnnikaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Hornberger, JohannaMJasakfråganStockholms län
  Hovskär, DanKDJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Hultberg, JohanMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Hultqvist, PeterSJasakfråganDalarnas län
  Hänel Sandström, Marie-LouiseMJasakfråganGöteborgs kommun
  Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Höglund, MalinMJasakfråganDalarnas län
  Högström, CarolineMJasakfråganVästmanlands län
  Isacsson, LarsSJasakfråganDalarnas län
  Jacobsson, MagnusKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Jallow, Malcolm MomodouVJasakfråganMalmö kommun
  Jansson, KjellMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Johansson, LenaSJasakfråganVästmanlands län
  Johansson, MorganSJasakfråganSkåne läns södra
  Johansson, MartinaCAvstårsakfråganSödermanlands län
  Johnsson, LarsMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Johnsson Fornarve, LottaVJasakfråganSödermanlands län
  Jomshof, RichardSDJasakfråganBlekinge län
  Jonsson, MattiasSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Josefsson, DavidMJasakfråganGöteborgs kommun
  Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Järrebring, JoakimSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Jönsson, PatrikSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Kajevic, ZinaidaSJasakfråganMalmö kommun
  Kallifatides, MarkusSJasakfråganStockholms kommun
  Karapet, ArinMJasakfråganStockholms kommun
  Karkiainen, IdaSJasakfråganNorrbottens län
  Karlsson, ÅsaSJasakfråganVästerbottens län
  Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
  Karlsson, MattiasSDJasakfråganKronobergs län
  Karlsson, MattiasMJasakfråganNorrbottens län
  Karlsson, MajVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Karlsson, AndersCAvstårsakfråganJönköpings län
  Kasirga, KadirSJasakfråganStockholms kommun
  Kihlström, IngemarKDJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Kinnunen, MartinSDJasakfråganStockholms län
  Kronlid, JuliaSDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Kronståhl, TomasSJasakfråganKalmar län
  Kärrholm, FredrikMJasakfråganStockholms kommun
  Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
  Lahti, MarielleMPNejsakfråganSödermanlands län
  Lahti, BirgerVJasakfråganNorrbottens län
  Lantz, GustafSJasakfråganUppsala län
  Larsson, MalinSJasakfråganVästernorrlands län
  Larsson, StinaCAvstårsakfråganSkåne läns södra
  Larsson, MikaelCAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
  Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
  Lasses, AnnaCAvstårsakfråganStockholms län
  Le Moine, RebeckaMPFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Leghissa, ZaraSJasakfråganNorrbottens län
  Lennström, SanneSJasakfråganUppsala län
  Lewerentz, JoannaMJasakfråganStockholms län
  Lifvenhage, Ann-SofieMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Liljeberg, UlrikaCAvstårsakfråganDalarnas län
  Lind, AmandaMPNejsakfråganStockholms län
  Lindahl, FredrikSDJasakfråganStockholms län
  Lindahl, HelenaCAvstårsakfråganVästerbottens län
  Lindberg, LindaSDJasakfråganSkåne läns västra
  Lindberg, KristofferSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Lindh, EvaSJasakfråganÖstergötlands län
  Lindholm, UlfSDJasakfråganVästernorrlands län
  Luhr, KatarinaMPNejsakfråganStockholms kommun
  Lund Kopparklint, MarléneMFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Lundberg, AngelicaSDJasakfråganVästmanlands län
  Lundgren, KerstinCAvstårsakfråganStockholms län
  Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
  Lång, DavidSDJasakfråganVästernorrlands län
  Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Löfstrand, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
  Magnusson, AdrianSJasakfråganSkåne läns södra
  Malm, FredrikLJasakfråganStockholms län
  Manouchi, NoriaMJasakfråganMalmö kommun
  Marttinen, AdamSDJasakfråganSödermanlands län
  Meijer, LouiseMJasakfråganSkåne läns södra
  Melin, MartinLJasakfråganStockholms kommun
  Mixter, IsabellVJasakfråganVästernorrlands län
  Morell, ThomasSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Muranovic, AzraSJasakfråganJönköpings län
  Mårtensen, CamillaLJasakfråganSkåne läns södra
  Möller, OlaSJasakfråganSkåne läns västra
  Naraghi, LailaSJasakfråganKalmar län
  Nicholson, MarieMJasakfråganKalmar län
  Nilsson, UlrikMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Nilsson, ElinLJasakfråganÖrebro län
  Nilsson, JennieSJasakfråganHallands län
  Nohrén, EmmaMPNejsakfråganGöteborgs kommun
  Nordblom, CarlMJasakfråganStockholms kommun
  Nordborg, GudrunVJasakfråganVästerbottens län
  Nordin, RickardCAvstårsakfråganGöteborgs kommun
  Nordquist, LinaLJasakfråganUppsala län
  Nordström, CharlotteMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Nordström, SusanneMJasakfråganÖstergötlands län
  Nyberg, KatjaSDJasakfråganKronobergs län
  Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
  Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
  Olin, MonaSDJasakfråganKalmar län
  Ollén, PeterMJasakfråganMalmö kommun
  Olofsgård, JakobLJasakfråganJönköpings län
  Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
  Olsson, StefanMJasakfråganUppsala län
  Olsson, KalleSJasakfråganJämtlands län
  Oscarsson, MagnusKDJasakfråganÖstergötlands län
  Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
  Ottoson, ErikMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ottosson, Kjell-ArneKDJasakfråganVärmlands län
  Ottosson, MattiasSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Paarup-Petersen, NielsCAvstårsakfråganMalmö kommun
  Palmqvist, EricSDJasakfråganNorrbottens län
  Perez, DavidSDJasakfråganUppsala län
  Persson, DanielSDJasakfråganGävleborgs län
  Persson, MagnusSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
  Pihl Krabbe, EwaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Püss, LarsMFrånvarandesakfråganHallands län
  Quensel, CharlotteSDJasakfråganVärmlands län
  Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
  Ragnarsson, ThomasMJasakfråganKronobergs län
  Rangdag, AnetteSDJasakfråganJämtlands län
  Rantsi, JohannaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
  Resare, MagnusMJasakfråganVärmlands län
  Reslow, PatrickSDJasakfråganMalmö kommun
  Reuterskiöld, AdamMJasakfråganStockholms län
  Riazat, DanielVJasakfråganStockholms län
  Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
  Riise, JanMPNejsakfråganHallands län
  Rinaldo Miller, CamillaKDJasakfråganJönköpings län
  Risberg, JacobMPNejsakfråganUppsala län
  Rodén, JessicaSJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Rojas, MauricioLFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Rojhan, AzadehSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Roos, MalteMPNejsakfråganMalmö kommun
  Rosengren, OliverMJasakfråganKronobergs län
  Rubbestad, MichaelSDJasakfråganÖrebro län
  Rud Pedersen, AmaliaSJasakfråganGöteborgs kommun
  Rydell, AnnetteSJasakfråganBlekinge län
  Räihä, MirjaSJasakfråganStockholms kommun
  Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
  Rönn, CeciliaLJasakfråganHallands län
  Saweståhl, FredrikMJasakfråganStockholms län
  Selin, MarkusSJasakfråganStockholms län
  Shekarabi, ArdalanSJasakfråganUppsala län
  Sigvardsson, NiklasSJasakfråganJönköpings län
  Sillén, AnnaMJasakfråganSödermanlands län
  Sjöblom, Inga-LillSJasakfråganUppsala län
  Sjölund, Anne-LiCAvstårsakfråganVästernorrlands län
  Sjöstedt, OscarSDJasakfråganVästmanlands län
  Skalberg Karlsson, JesperMJasakfråganGotlands län
  Sköld, LinusSJasakfråganNorrbottens län
  Skönnbrink, SofiaSJasakfråganVärmlands län
  Starbrink, AnnaLJasakfråganStockholms län
  Stegrud, JessicaSDJasakfråganSkåne läns södra
  Stenberg, FredrikSJasakfråganVästerbottens län
  Stenevi, MärtaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Stenkvist, RobertSDJasakfråganStockholms län
  Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
  Storckenfeldt, HelenaMJasakfråganHallands län
  Strandhäll, AnnikaSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Strömberg, Anna-BelleSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
  Ståhl, JimmySDJasakfråganGöteborgs kommun
  Ståhl Herrstedt, CarinaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Sundin, KarinSJasakfråganÖrebro län
  Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
  Svedin, JohnnySDJasakfråganNorrbottens län
  Svenneling, HåkanVJasakfråganVärmlands län
  Svensk Larm, JimSJasakfråganGävleborgs län
  Svärd, OskarMJasakfråganÖrebro län
  Szatmári Waldau, IlonaVJasakfråganUppsala län
  Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganÖstergötlands län
  Sätherberg, Anna-CarenSJasakfråganJämtlands län
  Söder, LarryKDJasakfråganHallands län
  Söder, BjörnSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Söderberg, ElinMPNejsakfråganVästerbottens län
  Söderlund, PerSDJasakfråganÖrebro län
  Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
  Thand Ringqvist, ElisabethCAvstårsakfråganStockholms kommun
  Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
  Thunström, LouiseSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Tiblom, VictoriaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Tidland, BjörnSDJasakfråganGöteborgs kommun
  Timgren, BeatriceSDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Tolgfors, KatarinaMJasakfråganÖrebro län
  Tsouplaki, VasilikiVJasakfråganVästmanlands län
  Tånghag, FridaVJasakfråganGöteborgs kommun
  Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Vencu Velasquez Castro, DanielSJasakfråganStockholms kommun
  Vepsä, MattiasSJasakfråganStockholms kommun
  Vikström, AnnaSJasakfråganStockholms län
  Vilhelmsson, HelenaCAvstårsakfråganÖrebro län
  Vinge, HenrikSDJasakfråganStockholms kommun
  Völker, AlexandraSJasakfråganStockholms län
  W Jonsson, AndersCAvstårsakfråganGävleborgs län
  W Snecker, LindaVJasakfråganÖstergötlands län
  Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Weidby, CiczieVJasakfråganJönköpings län
  Wernäng, JennieMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Westerlund, UlrikaMPNejsakfråganStockholms kommun
  Westerén, HannaSJasakfråganGotlands län
  Westlund, ÅsaSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Westmont, MartinSDJasakfråganStockholms kommun
  Westroth, EricSDJasakfråganJönköpings län
  Wetterling, JessicaVJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Wickman, LinnéaSJasakfråganGävleborgs län
  Widding, ElsaSDJasakfråganStockholms kommun
  Widegren, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
  Wiechel, MarkusSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Wiking, MatsSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Wistedt, LarsSDJasakfråganUppsala län
  Wärnick, ViktorMJasakfråganGävleborgs län
  Ygeman, AndersSJasakfråganStockholms kommun
  Yurkovskiy, LeonidSDJasakfråganStockholms län
  Åberg, BorianaMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Ådahl, AndersCAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
  Ådahl, MartinCAvstårsakfråganStockholms kommun
  Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Ödebrink, CarinaSJasakfråganJönköpings län
  2. Rättstillämpning och vägledning
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2022/23:339 av Rickard Nordin (C),

  2022/23:428 av Staffan Eklöf och Mats Nordberg (båda SD) och

  2022/23:1085 av Ida Drougge (M) yrkande 6.
  3. Lokal service
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2022/23:934 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 6,

  2022/23:937 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 17,

  2022/23:1121 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 28,

  2022/23:1343 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkandena 1-3,

  2022/23:1540 av Linus Sköld m.fl. (S),

  2022/23:1672 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 31 och 33,

  2022/23:1981 av Kenneth G Forslund m.fl. (S),

  2022/23:2166 av Ida Karkiainen m.fl. (S) yrkande 11,

  2022/23:2171 av Elin Söderberg m.fl. (MP) yrkande 15 och

  2022/23:2279 av Nicklas Attefjord (MP).
  • Reservation 3 (S, C, MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (S, C, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S092015
  SD64009
  M580010
  C02103
  V21003
  KD15004
  MP01404
  L14002
  Totalt172127050
  Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
  Ahlstedt, FredrikMJasakfråganUppsala län
  Ahlström Köster, EmmaMJasakfråganSkåne läns södra
  Akhondi, AlirezaCNejsakfråganStockholms län
  Alftberg, AndersSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Ali Elmi, LeilaMPNejsakfråganGöteborgs kommun
  Alm, Ann-SofieMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Alm Ericson, JanineMPNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Amloh, SofiaSNejsakfråganSödermanlands län
  Andersson, PontusSDJasakfråganVästerbottens län
  Andersson, JonasSDJasakfråganÖstergötlands län
  Andersson, LarsSDJasakfråganSkåne läns södra
  Andersson, JohanSNejsakfråganÖstergötlands län
  Andersson, TobiasSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Andersson, MarcusSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Andersson, MagdalenaSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Andersson Tay, AndreaVJasakfråganStockholms län
  André, LiliKDJasakfråganGävleborgs län
  Anstrell, AlexandraMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Aranda, ClaraSDJasakfråganÖstergötlands län
  Arkhem, MatsSDJasakfråganStockholms län
  Aspling, LudvigSDJasakfråganStockholms län
  Avci, GulanLFrånvarandesakfråganStockholms län
  Awad, NadjaVJasakfråganÖrebro län
  Axén Olin, KristinaMJasakfråganStockholms kommun
  Aydin, YusufKDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Backeskog, SannaSNejsakfråganGävleborgs län
  Beckman, LarsMFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Begic, DenisSFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Bengtsson, MathiasKDFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Bengtsson, AngelikaSDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Bergenblock, ChristoferCNejsakfråganHallands län
  Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Berginger, EmmaMPNejsakfråganSkåne läns södra
  Berglund, JörgenMJasakfråganVästernorrlands län
  Berntsson, MagnusKDJasakfråganGöteborgs kommun
  Birinxhiku, AidaSNejsakfråganHallands län
  Bjälkö, Sara-LenaSDJasakfråganHallands län
  Björck, PatrikSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Björk, PederSNejsakfråganVästernorrlands län
  Björk, MalinCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Björklund, HeléneSNejsakfråganBlekinge län
  Bladelius, YasmineSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Blom, JunoLJasakfråganÖstergötlands län
  Blomkvist, Anna-LenaSDJasakfråganDalarnas län
  Bolund, PerMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Boulwén, CaritaSDJasakfråganHallands län
  Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
  Brodin, CamillaKDJasakfråganStockholms kommun
  Broman, BoSDJasakfråganSkåne läns västra
  Brunegård, GudrunKDJasakfråganKalmar län
  Brunsberg, CamillaMJasakfråganBlekinge län
  Bäckström, DanielCFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Bäckström Johansson, MattiasSDJasakfråganKalmar län
  Büser, JohanSNejsakfråganGöteborgs kommun
  Carlsson, ChristianKDJasakfråganStockholms län
  Carlsson, Rose-MarieSNejsakfråganMalmö kommun
  Carlsson, CristerMJasakfråganDalarnas län
  Carlsson, GunillaSNejsakfråganGöteborgs kommun
  Carvalho, TeresaSNejsakfråganÖstergötlands län
  Cato, JonnyCNejsakfråganSkåne läns västra
  Cederfelt, MargaretaMJasakfråganStockholms kommun
  Christiansson, AlexanderSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Cisija, DzenanSNejsakfråganGöteborgs kommun
  Dadgostar, NooshiVJasakfråganStockholms län
  Dahlqvist, MikaelSNejsakfråganVärmlands län
  Damberg, MikaelSNejsakfråganStockholms län
  Damsgaard, MikaelMJasakfråganVästmanlands län
  Danielsson, MalinLJasakfråganStockholms kommun
  Delgado Varas, LorenaVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Demirok, MuharremCNejsakfråganÖstergötlands län
  Deremar, CatarinaCFrånvarandesakfråganUppsala län
  Dibrani, AdnanSFrånvarandesakfråganHallands län
  Dioukarev, DennisSDJasakfråganGöteborgs kommun
  Drougge, IdaMJasakfråganStockholms län
  E Weinerhall, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
  Ekeroth Clausson, IdaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Eklind, HansKDJasakfråganÖrebro län
  Eklund, LouiseLJasakfråganMalmö kommun
  Eklöf, StaffanSDJasakfråganJönköpings län
  Ekström, HansSNejsakfråganSödermanlands län
  El-Haj, JamalSNejsakfråganMalmö kommun
  Elofsson, TorstenKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Emilsson, AronSDJasakfråganÖstergötlands län
  Eneroth, TomasSNejsakfråganKronobergs län
  Engström, CeciliaKDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Engsund, LarsMJasakfråganKalmar län
  Enholm, MatheusSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
  Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Eriksson, YasmineSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Eriksson, ÅsaSNejsakfråganVästmanlands län
  Eriksson, SofieSNejsakfråganDalarnas län
  Eriksson Falk, MattiasSDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Ernkrans, MatildaSFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Esbati, AliVJasakfråganStockholms kommun
  Eskilandersson, MikaelSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Farivar, RashidSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Fazelian, AylinSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Filper, RunarSDJasakfråganVärmlands län
  Forslund, Kenneth GSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Fredholm, KajsaVJasakfråganDalarnas län
  From, IsakSNejsakfråganVästerbottens län
  From Utterstedt, Ann-ChristineSDJasakfråganBlekinge län
  Frost Lindberg, MeritMJasakfråganStockholms kommun
  Fundahn, MarianneSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Gabrielsson, IdaVJasakfråganStockholms kommun
  Gellerman, HelenaLJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Gholam Ali Pour, NimaSDJasakfråganMalmö kommun
  Giertz, RasmusSDFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Gille, SaraSDJasakfråganDalarnas län
  Gonzalez Westling, SamuelVFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Green, MatsMJasakfråganJönköpings län
  Grubb, JörgenSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Gunnarsson, HannaVJasakfråganSkåne läns södra
  Guteland, JytteSNejsakfråganStockholms kommun
  Göthberg, GustafMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Haider, MonicaSNejsakfråganKronobergs län
  Hallengren, LenaSFrånvarandesakfråganKalmar län
  Hamilton, Carl BLJasakfråganStockholms kommun
  Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
  Hannah, RobertLJasakfråganGöteborgs kommun
  Hansén, CamillaMPNejsakfråganÖrebro län
  Haraldsson, JohannaSNejsakfråganJönköpings län
  Hedberg, PeterSNejsakfråganVästernorrlands län
  Hedlund, RogerSDJasakfråganGävleborgs län
  Heie, UlrikaCNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Heindorff, UlrikaMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Helldén, DanielMPNejsakfråganStockholms kommun
  Hellsborn, ErikSDJasakfråganHallands län
  Helmersson Olsson, CarolineSNejsakfråganSödermanlands län
  Hirvonen, AnnikaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Holmqvist, PaulaSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Hornberger, JohannaMJasakfråganStockholms län
  Hovskär, DanKDJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Hultberg, JohanMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Hultqvist, PeterSNejsakfråganDalarnas län
  Hänel Sandström, Marie-LouiseMJasakfråganGöteborgs kommun
  Håkansson, Per-ArneSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Höglund, MalinMJasakfråganDalarnas län
  Högström, CarolineMJasakfråganVästmanlands län
  Isacsson, LarsSNejsakfråganDalarnas län
  Jacobsson, MagnusKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Jallow, Malcolm MomodouVJasakfråganMalmö kommun
  Jansson, KjellMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Johansson, LenaSNejsakfråganVästmanlands län
  Johansson, MorganSNejsakfråganSkåne läns södra
  Johansson, MartinaCNejsakfråganSödermanlands län
  Johnsson, LarsMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Johnsson Fornarve, LottaVJasakfråganSödermanlands län
  Jomshof, RichardSDJasakfråganBlekinge län
  Jonsson, MattiasSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Josefsson, DavidMJasakfråganGöteborgs kommun
  Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Järrebring, JoakimSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Jönsson, PatrikSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Kajevic, ZinaidaSNejsakfråganMalmö kommun
  Kallifatides, MarkusSNejsakfråganStockholms kommun
  Karapet, ArinMJasakfråganStockholms kommun
  Karkiainen, IdaSNejsakfråganNorrbottens län
  Karlsson, ÅsaSNejsakfråganVästerbottens län
  Karlsson, NiklasSNejsakfråganSkåne läns västra
  Karlsson, MattiasSDJasakfråganKronobergs län
  Karlsson, MattiasMJasakfråganNorrbottens län
  Karlsson, MajVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Karlsson, AndersCNejsakfråganJönköpings län
  Kasirga, KadirSNejsakfråganStockholms kommun
  Kihlström, IngemarKDJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Kinnunen, MartinSDJasakfråganStockholms län
  Kronlid, JuliaSDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Kronståhl, TomasSNejsakfråganKalmar län
  Kärrholm, FredrikMJasakfråganStockholms kommun
  Köse, SerkanSNejsakfråganStockholms län
  Lahti, MarielleMPNejsakfråganSödermanlands län
  Lahti, BirgerVJasakfråganNorrbottens län
  Lantz, GustafSNejsakfråganUppsala län
  Larsson, MalinSNejsakfråganVästernorrlands län
  Larsson, StinaCNejsakfråganSkåne läns södra
  Larsson, MikaelCNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Larsson, Lars MejernSNejsakfråganVärmlands län
  Lasses, AnnaCNejsakfråganStockholms län
  Le Moine, RebeckaMPFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Leghissa, ZaraSNejsakfråganNorrbottens län
  Lennström, SanneSNejsakfråganUppsala län
  Lewerentz, JoannaMJasakfråganStockholms län
  Lifvenhage, Ann-SofieMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Liljeberg, UlrikaCNejsakfråganDalarnas län
  Lind, AmandaMPNejsakfråganStockholms län
  Lindahl, FredrikSDJasakfråganStockholms län
  Lindahl, HelenaCNejsakfråganVästerbottens län
  Lindberg, LindaSDJasakfråganSkåne läns västra
  Lindberg, KristofferSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Lindh, EvaSNejsakfråganÖstergötlands län
  Lindholm, UlfSDJasakfråganVästernorrlands län
  Luhr, KatarinaMPNejsakfråganStockholms kommun
  Lund Kopparklint, MarléneMFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Lundberg, AngelicaSDJasakfråganVästmanlands län
  Lundgren, KerstinCNejsakfråganStockholms län
  Lundh Sammeli, FredrikSNejsakfråganNorrbottens län
  Lång, DavidSDJasakfråganVästernorrlands län
  Löberg, PetterSNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Löfstrand, JohanSNejsakfråganÖstergötlands län
  Magnusson, AdrianSNejsakfråganSkåne läns södra
  Malm, FredrikLJasakfråganStockholms län
  Manouchi, NoriaMJasakfråganMalmö kommun
  Marttinen, AdamSDJasakfråganSödermanlands län
  Meijer, LouiseMJasakfråganSkåne läns södra
  Melin, MartinLJasakfråganStockholms kommun
  Mixter, IsabellVJasakfråganVästernorrlands län
  Morell, ThomasSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Muranovic, AzraSNejsakfråganJönköpings län
  Mårtensen, CamillaLJasakfråganSkåne läns södra
  Möller, OlaSNejsakfråganSkåne läns västra
  Naraghi, LailaSNejsakfråganKalmar län
  Nicholson, MarieMJasakfråganKalmar län
  Nilsson, UlrikMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Nilsson, ElinLJasakfråganÖrebro län
  Nilsson, JennieSNejsakfråganHallands län
  Nohrén, EmmaMPNejsakfråganGöteborgs kommun
  Nordblom, CarlMJasakfråganStockholms kommun
  Nordborg, GudrunVJasakfråganVästerbottens län
  Nordin, RickardCNejsakfråganGöteborgs kommun
  Nordquist, LinaLJasakfråganUppsala län
  Nordström, CharlotteMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Nordström, SusanneMJasakfråganÖstergötlands län
  Nyberg, KatjaSDJasakfråganKronobergs län
  Nylund Watz, IngelaSNejsakfråganStockholms län
  Nysmed, LeifSNejsakfråganStockholms län
  Olin, MonaSDJasakfråganKalmar län
  Ollén, PeterMJasakfråganMalmö kommun
  Olofsgård, JakobLJasakfråganJönköpings län
  Olovsson, FredrikSNejsakfråganSödermanlands län
  Olsson, StefanMJasakfråganUppsala län
  Olsson, KalleSNejsakfråganJämtlands län
  Oscarsson, MagnusKDJasakfråganÖstergötlands län
  Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
  Ottoson, ErikMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ottosson, Kjell-ArneKDJasakfråganVärmlands län
  Ottosson, MattiasSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Paarup-Petersen, NielsCNejsakfråganMalmö kommun
  Palmqvist, EricSDJasakfråganNorrbottens län
  Perez, DavidSDJasakfråganUppsala län
  Persson, DanielSDJasakfråganGävleborgs län
  Persson, MagnusSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Pettersson, HelénSNejsakfråganVästerbottens län
  Pihl Krabbe, EwaSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Püss, LarsMFrånvarandesakfråganHallands län
  Quensel, CharlotteSDJasakfråganVärmlands län
  Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
  Ragnarsson, ThomasMJasakfråganKronobergs län
  Rangdag, AnetteSDJasakfråganJämtlands län
  Rantsi, JohannaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Redar, LawenSNejsakfråganStockholms kommun
  Resare, MagnusMJasakfråganVärmlands län
  Reslow, PatrickSDJasakfråganMalmö kommun
  Reuterskiöld, AdamMJasakfråganStockholms län
  Riazat, DanielVJasakfråganStockholms län
  Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
  Riise, JanMPNejsakfråganHallands län
  Rinaldo Miller, CamillaKDJasakfråganJönköpings län
  Risberg, JacobMPNejsakfråganUppsala län
  Rodén, JessicaSNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Rojas, MauricioLFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Rojhan, AzadehSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Roos, MalteMPNejsakfråganMalmö kommun
  Rosengren, OliverMJasakfråganKronobergs län
  Rubbestad, MichaelSDJasakfråganÖrebro län
  Rud Pedersen, AmaliaSNejsakfråganGöteborgs kommun
  Rydell, AnnetteSNejsakfråganBlekinge län
  Räihä, MirjaSNejsakfråganStockholms kommun
  Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
  Rönn, CeciliaLJasakfråganHallands län
  Saweståhl, FredrikMJasakfråganStockholms län
  Selin, MarkusSNejsakfråganStockholms län
  Shekarabi, ArdalanSNejsakfråganUppsala län
  Sigvardsson, NiklasSNejsakfråganJönköpings län
  Sillén, AnnaMJasakfråganSödermanlands län
  Sjöblom, Inga-LillSNejsakfråganUppsala län
  Sjölund, Anne-LiCNejsakfråganVästernorrlands län
  Sjöstedt, OscarSDJasakfråganVästmanlands län
  Skalberg Karlsson, JesperMJasakfråganGotlands län
  Sköld, LinusSNejsakfråganNorrbottens län
  Skönnbrink, SofiaSNejsakfråganVärmlands län
  Starbrink, AnnaLJasakfråganStockholms län
  Stegrud, JessicaSDJasakfråganSkåne läns södra
  Stenberg, FredrikSNejsakfråganVästerbottens län
  Stenevi, MärtaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Stenkvist, RobertSDJasakfråganStockholms län
  Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
  Storckenfeldt, HelenaMJasakfråganHallands län
  Strandhäll, AnnikaSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Strömberg, Anna-BelleSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
  Ståhl, JimmySDJasakfråganGöteborgs kommun
  Ståhl Herrstedt, CarinaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Sundin, KarinSNejsakfråganÖrebro län
  Svantorp, GunillaSNejsakfråganVärmlands län
  Svedin, JohnnySDJasakfråganNorrbottens län
  Svenneling, HåkanVJasakfråganVärmlands län
  Svensk Larm, JimSNejsakfråganGävleborgs län
  Svärd, OskarMJasakfråganÖrebro län
  Szatmári Waldau, IlonaVJasakfråganUppsala län
  Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganÖstergötlands län
  Sätherberg, Anna-CarenSNejsakfråganJämtlands län
  Söder, LarryKDJasakfråganHallands län
  Söder, BjörnSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Söderberg, ElinMPNejsakfråganVästerbottens län
  Söderlund, PerSDJasakfråganÖrebro län
  Tegnér, MathiasSNejsakfråganStockholms län
  Thand Ringqvist, ElisabethCNejsakfråganStockholms kommun
  Thorell, OlleSNejsakfråganVästmanlands län
  Thunström, LouiseSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Tiblom, VictoriaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Tidland, BjörnSDJasakfråganGöteborgs kommun
  Timgren, BeatriceSDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Tolgfors, KatarinaMJasakfråganÖrebro län
  Tsouplaki, VasilikiVJasakfråganVästmanlands län
  Tånghag, FridaVJasakfråganGöteborgs kommun
  Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Vencu Velasquez Castro, DanielSNejsakfråganStockholms kommun
  Vepsä, MattiasSNejsakfråganStockholms kommun
  Vikström, AnnaSNejsakfråganStockholms län
  Vilhelmsson, HelenaCNejsakfråganÖrebro län
  Vinge, HenrikSDJasakfråganStockholms kommun
  Völker, AlexandraSNejsakfråganStockholms län
  W Jonsson, AndersCNejsakfråganGävleborgs län
  W Snecker, LindaVJasakfråganÖstergötlands län
  Wallentheim, AnnaSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Weidby, CiczieVJasakfråganJönköpings län
  Wernäng, JennieMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Westerlund, UlrikaMPNejsakfråganStockholms kommun
  Westerén, HannaSNejsakfråganGotlands län
  Westlund, ÅsaSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Westmont, MartinSDJasakfråganStockholms kommun
  Westroth, EricSDJasakfråganJönköpings län
  Wetterling, JessicaVJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Wickman, LinnéaSNejsakfråganGävleborgs län
  Widding, ElsaSDJasakfråganStockholms kommun
  Widegren, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
  Wiechel, MarkusSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Wiking, MatsSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Wistedt, LarsSDJasakfråganUppsala län
  Wärnick, ViktorMJasakfråganGävleborgs län
  Ygeman, AndersSNejsakfråganStockholms kommun
  Yurkovskiy, LeonidSDJasakfråganStockholms län
  Åberg, BorianaMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Ådahl, AndersCNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Ådahl, MartinCNejsakfråganStockholms kommun
  Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Ödebrink, CarinaSNejsakfråganJönköpings län
  4. Samverkan mellan myndigheter
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2022/23:359 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkande 11.
  5. Språktolkar
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2022/23:136 av Robert Stenkvist och Anders Alftberg (båda SD),

  2022/23:1407 av Josefin Malmqvist (M) och

  2022/23:2120 av Boriana Åberg (M).
  6. Lättläst svenska
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2022/23:559 av Markus Wiechel (SD) yrkande 5 och

  2022/23:1659 av Anne-Li Sjölund och Ulrika Heie (båda C).
  7. Skydd av beslutsfattare
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2022/23:580 av Helena Storckenfeldt (M).
  8. Opinionsbildande verksamhet
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2022/23:586 av Helena Storckenfeldt och Lars Püss (båda M) yrkande 1,

  2022/23:1085 av Ida Drougge (M) yrkande 9 och

  2022/23:1844 av Sten Bergheden (M).
  9. Egendomsskydd
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2022/23:775 av Mats Green (M).
  10. Statlig anställning
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2022/23:705 av Markus Wiechel (SD) och

  2022/23:772 av Mats Green (M).
  11. Tjänstemannaansvar
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2022/23:977 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 9,

  2022/23:1085 av Ida Drougge (M) yrkande 2,

  2022/23:1508 av Larry Söder (KD) och

  2022/23:1954 av Sten Bergheden (M).
  12. Digitalisering
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2022/23:1012 av Rashid Farivar m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

  2022/23:1643 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkandena 3, 14 och 15.
  • Reservation 4 (SD)
  • Reservation 5 (C)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S920015
  SD16309
  M580010
  C00213
  V21003
  KD15004
  MP14004
  L14002
  Totalt215632150
  Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
  Ahlstedt, FredrikMJasakfråganUppsala län
  Ahlström Köster, EmmaMJasakfråganSkåne läns södra
  Akhondi, AlirezaCAvstårsakfråganStockholms län
  Alftberg, AndersSDNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Ali Elmi, LeilaMPJasakfråganGöteborgs kommun
  Alm, Ann-SofieMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Alm Ericson, JanineMPJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Amloh, SofiaSJasakfråganSödermanlands län
  Andersson, PontusSDNejsakfråganVästerbottens län
  Andersson, JonasSDNejsakfråganÖstergötlands län
  Andersson, LarsSDNejsakfråganSkåne läns södra
  Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
  Andersson, TobiasSDNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Andersson, MarcusSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Andersson, MagdalenaSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Andersson Tay, AndreaVJasakfråganStockholms län
  André, LiliKDJasakfråganGävleborgs län
  Anstrell, AlexandraMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Aranda, ClaraSDNejsakfråganÖstergötlands län
  Arkhem, MatsSDNejsakfråganStockholms län
  Aspling, LudvigSDNejsakfråganStockholms län
  Avci, GulanLFrånvarandesakfråganStockholms län
  Awad, NadjaVJasakfråganÖrebro län
  Axén Olin, KristinaMJasakfråganStockholms kommun
  Aydin, YusufKDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Backeskog, SannaSJasakfråganGävleborgs län
  Beckman, LarsMFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Begic, DenisSFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Bengtsson, MathiasKDFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Bengtsson, AngelikaSDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Bergenblock, ChristoferCAvstårsakfråganHallands län
  Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Berginger, EmmaMPJasakfråganSkåne läns södra
  Berglund, JörgenMJasakfråganVästernorrlands län
  Berntsson, MagnusKDJasakfråganGöteborgs kommun
  Birinxhiku, AidaSJasakfråganHallands län
  Bjälkö, Sara-LenaSDNejsakfråganHallands län
  Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Björk, PederSJasakfråganVästernorrlands län
  Björk, MalinCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Björklund, HeléneSJasakfråganBlekinge län
  Bladelius, YasmineSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Blom, JunoLJasakfråganÖstergötlands län
  Blomkvist, Anna-LenaSDNejsakfråganDalarnas län
  Bolund, PerMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Boulwén, CaritaSDNejsakfråganHallands län
  Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
  Brodin, CamillaKDJasakfråganStockholms kommun
  Broman, BoSDNejsakfråganSkåne läns västra
  Brunegård, GudrunKDJasakfråganKalmar län
  Brunsberg, CamillaMJasakfråganBlekinge län
  Bäckström, DanielCFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Bäckström Johansson, MattiasSDNejsakfråganKalmar län
  Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
  Carlsson, ChristianKDJasakfråganStockholms län
  Carlsson, Rose-MarieSJasakfråganMalmö kommun
  Carlsson, CristerMJasakfråganDalarnas län
  Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
  Carvalho, TeresaSJasakfråganÖstergötlands län
  Cato, JonnyCAvstårsakfråganSkåne läns västra
  Cederfelt, MargaretaMJasakfråganStockholms kommun
  Christiansson, AlexanderSDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Cisija, DzenanSJasakfråganGöteborgs kommun
  Dadgostar, NooshiVJasakfråganStockholms län
  Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
  Damberg, MikaelSJasakfråganStockholms län
  Damsgaard, MikaelMJasakfråganVästmanlands län
  Danielsson, MalinLJasakfråganStockholms kommun
  Delgado Varas, LorenaVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Demirok, MuharremCAvstårsakfråganÖstergötlands län
  Deremar, CatarinaCFrånvarandesakfråganUppsala län
  Dibrani, AdnanSFrånvarandesakfråganHallands län
  Dioukarev, DennisSDNejsakfråganGöteborgs kommun
  Drougge, IdaMJasakfråganStockholms län
  E Weinerhall, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
  Ekeroth Clausson, IdaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Eklind, HansKDJasakfråganÖrebro län
  Eklund, LouiseLJasakfråganMalmö kommun
  Eklöf, StaffanSDNejsakfråganJönköpings län
  Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
  El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
  Elofsson, TorstenKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Emilsson, AronSDNejsakfråganÖstergötlands län
  Eneroth, TomasSJasakfråganKronobergs län
  Engström, CeciliaKDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Engsund, LarsMJasakfråganKalmar län
  Enholm, MatheusSDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
  Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Eriksson, YasmineSDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
  Eriksson, SofieSJasakfråganDalarnas län
  Eriksson Falk, MattiasSDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Ernkrans, MatildaSFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Esbati, AliVJasakfråganStockholms kommun
  Eskilandersson, MikaelSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Farivar, RashidSDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Fazelian, AylinSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Filper, RunarSDNejsakfråganVärmlands län
  Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Fredholm, KajsaVJasakfråganDalarnas län
  From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
  From Utterstedt, Ann-ChristineSDNejsakfråganBlekinge län
  Frost Lindberg, MeritMJasakfråganStockholms kommun
  Fundahn, MarianneSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Gabrielsson, IdaVJasakfråganStockholms kommun
  Gellerman, HelenaLJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Gholam Ali Pour, NimaSDNejsakfråganMalmö kommun
  Giertz, RasmusSDFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Gille, SaraSDNejsakfråganDalarnas län
  Gonzalez Westling, SamuelVFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Green, MatsMJasakfråganJönköpings län
  Grubb, JörgenSDNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Gunnarsson, HannaVJasakfråganSkåne läns södra
  Guteland, JytteSJasakfråganStockholms kommun
  Göthberg, GustafMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
  Hallengren, LenaSFrånvarandesakfråganKalmar län
  Hamilton, Carl BLJasakfråganStockholms kommun
  Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
  Hannah, RobertLJasakfråganGöteborgs kommun
  Hansén, CamillaMPJasakfråganÖrebro län
  Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
  Hedberg, PeterSJasakfråganVästernorrlands län
  Hedlund, RogerSDNejsakfråganGävleborgs län
  Heie, UlrikaCAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
  Heindorff, UlrikaMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Helldén, DanielMPJasakfråganStockholms kommun
  Hellsborn, ErikSDNejsakfråganHallands län
  Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
  Hirvonen, AnnikaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Hornberger, JohannaMJasakfråganStockholms län
  Hovskär, DanKDJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Hultberg, JohanMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Hultqvist, PeterSJasakfråganDalarnas län
  Hänel Sandström, Marie-LouiseMJasakfråganGöteborgs kommun
  Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Höglund, MalinMJasakfråganDalarnas län
  Högström, CarolineMJasakfråganVästmanlands län
  Isacsson, LarsSJasakfråganDalarnas län
  Jacobsson, MagnusKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Jallow, Malcolm MomodouVJasakfråganMalmö kommun
  Jansson, KjellMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Johansson, LenaSJasakfråganVästmanlands län
  Johansson, MorganSJasakfråganSkåne läns södra
  Johansson, MartinaCAvstårsakfråganSödermanlands län
  Johnsson, LarsMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Johnsson Fornarve, LottaVJasakfråganSödermanlands län
  Jomshof, RichardSDNejsakfråganBlekinge län
  Jonsson, MattiasSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Josefsson, DavidMJasakfråganGöteborgs kommun
  Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Järrebring, JoakimSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Jönsson, PatrikSDNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Kajevic, ZinaidaSJasakfråganMalmö kommun
  Kallifatides, MarkusSJasakfråganStockholms kommun
  Karapet, ArinMJasakfråganStockholms kommun
  Karkiainen, IdaSJasakfråganNorrbottens län
  Karlsson, ÅsaSJasakfråganVästerbottens län
  Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
  Karlsson, MattiasSDNejsakfråganKronobergs län
  Karlsson, MattiasMJasakfråganNorrbottens län
  Karlsson, MajVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Karlsson, AndersCAvstårsakfråganJönköpings län
  Kasirga, KadirSJasakfråganStockholms kommun
  Kihlström, IngemarKDJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Kinnunen, MartinSDNejsakfråganStockholms län
  Kronlid, JuliaSDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Kronståhl, TomasSJasakfråganKalmar län
  Kärrholm, FredrikMJasakfråganStockholms kommun
  Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
  Lahti, MarielleMPJasakfråganSödermanlands län
  Lahti, BirgerVJasakfråganNorrbottens län
  Lantz, GustafSJasakfråganUppsala län
  Larsson, MalinSJasakfråganVästernorrlands län
  Larsson, StinaCAvstårsakfråganSkåne läns södra
  Larsson, MikaelCAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
  Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
  Lasses, AnnaCAvstårsakfråganStockholms län
  Le Moine, RebeckaMPFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Leghissa, ZaraSJasakfråganNorrbottens län
  Lennström, SanneSJasakfråganUppsala län
  Lewerentz, JoannaMJasakfråganStockholms län
  Lifvenhage, Ann-SofieMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Liljeberg, UlrikaCAvstårsakfråganDalarnas län
  Lind, AmandaMPJasakfråganStockholms län
  Lindahl, FredrikSDNejsakfråganStockholms län
  Lindahl, HelenaCAvstårsakfråganVästerbottens län
  Lindberg, LindaSDNejsakfråganSkåne läns västra
  Lindberg, KristofferSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Lindh, EvaSJasakfråganÖstergötlands län
  Lindholm, UlfSDNejsakfråganVästernorrlands län
  Luhr, KatarinaMPJasakfråganStockholms kommun
  Lund Kopparklint, MarléneMFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Lundberg, AngelicaSDNejsakfråganVästmanlands län
  Lundgren, KerstinCAvstårsakfråganStockholms län
  Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
  Lång, DavidSDNejsakfråganVästernorrlands län
  Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Löfstrand, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
  Magnusson, AdrianSJasakfråganSkåne läns södra
  Malm, FredrikLJasakfråganStockholms län
  Manouchi, NoriaMJasakfråganMalmö kommun
  Marttinen, AdamSDNejsakfråganSödermanlands län
  Meijer, LouiseMJasakfråganSkåne läns södra
  Melin, MartinLJasakfråganStockholms kommun
  Mixter, IsabellVJasakfråganVästernorrlands län
  Morell, ThomasSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Muranovic, AzraSJasakfråganJönköpings län
  Mårtensen, CamillaLJasakfråganSkåne läns södra
  Möller, OlaSJasakfråganSkåne läns västra
  Naraghi, LailaSJasakfråganKalmar län
  Nicholson, MarieMJasakfråganKalmar län
  Nilsson, UlrikMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Nilsson, ElinLJasakfråganÖrebro län
  Nilsson, JennieSJasakfråganHallands län
  Nohrén, EmmaMPJasakfråganGöteborgs kommun
  Nordblom, CarlMJasakfråganStockholms kommun
  Nordborg, GudrunVJasakfråganVästerbottens län
  Nordin, RickardCAvstårsakfråganGöteborgs kommun
  Nordquist, LinaLJasakfråganUppsala län
  Nordström, CharlotteMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Nordström, SusanneMJasakfråganÖstergötlands län
  Nyberg, KatjaSDNejsakfråganKronobergs län
  Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
  Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
  Olin, MonaSDNejsakfråganKalmar län
  Ollén, PeterMJasakfråganMalmö kommun
  Olofsgård, JakobLJasakfråganJönköpings län
  Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
  Olsson, StefanMJasakfråganUppsala län
  Olsson, KalleSJasakfråganJämtlands län
  Oscarsson, MagnusKDJasakfråganÖstergötlands län
  Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
  Ottoson, ErikMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ottosson, Kjell-ArneKDJasakfråganVärmlands län
  Ottosson, MattiasSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Paarup-Petersen, NielsCAvstårsakfråganMalmö kommun
  Palmqvist, EricSDNejsakfråganNorrbottens län
  Perez, DavidSDNejsakfråganUppsala län
  Persson, DanielSDNejsakfråganGävleborgs län
  Persson, MagnusSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
  Pihl Krabbe, EwaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Püss, LarsMFrånvarandesakfråganHallands län
  Quensel, CharlotteSDNejsakfråganVärmlands län
  Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
  Ragnarsson, ThomasMJasakfråganKronobergs län
  Rangdag, AnetteSDNejsakfråganJämtlands län
  Rantsi, JohannaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
  Resare, MagnusMJasakfråganVärmlands län
  Reslow, PatrickSDNejsakfråganMalmö kommun
  Reuterskiöld, AdamMJasakfråganStockholms län
  Riazat, DanielVJasakfråganStockholms län
  Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
  Riise, JanMPJasakfråganHallands län
  Rinaldo Miller, CamillaKDJasakfråganJönköpings län
  Risberg, JacobMPJasakfråganUppsala län
  Rodén, JessicaSJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Rojas, MauricioLFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Rojhan, AzadehSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Roos, MalteMPJasakfråganMalmö kommun
  Rosengren, OliverMJasakfråganKronobergs län
  Rubbestad, MichaelSDNejsakfråganÖrebro län
  Rud Pedersen, AmaliaSJasakfråganGöteborgs kommun
  Rydell, AnnetteSJasakfråganBlekinge län
  Räihä, MirjaSJasakfråganStockholms kommun
  Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
  Rönn, CeciliaLJasakfråganHallands län
  Saweståhl, FredrikMJasakfråganStockholms län
  Selin, MarkusSJasakfråganStockholms län
  Shekarabi, ArdalanSJasakfråganUppsala län
  Sigvardsson, NiklasSJasakfråganJönköpings län
  Sillén, AnnaMJasakfråganSödermanlands län
  Sjöblom, Inga-LillSJasakfråganUppsala län
  Sjölund, Anne-LiCAvstårsakfråganVästernorrlands län
  Sjöstedt, OscarSDNejsakfråganVästmanlands län
  Skalberg Karlsson, JesperMJasakfråganGotlands län
  Sköld, LinusSJasakfråganNorrbottens län
  Skönnbrink, SofiaSJasakfråganVärmlands län
  Starbrink, AnnaLJasakfråganStockholms län
  Stegrud, JessicaSDNejsakfråganSkåne läns södra
  Stenberg, FredrikSJasakfråganVästerbottens län
  Stenevi, MärtaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Stenkvist, RobertSDNejsakfråganStockholms län
  Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
  Storckenfeldt, HelenaMJasakfråganHallands län
  Strandhäll, AnnikaSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Strömberg, Anna-BelleSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
  Ståhl, JimmySDNejsakfråganGöteborgs kommun
  Ståhl Herrstedt, CarinaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Sundin, KarinSJasakfråganÖrebro län
  Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
  Svedin, JohnnySDNejsakfråganNorrbottens län
  Svenneling, HåkanVJasakfråganVärmlands län
  Svensk Larm, JimSJasakfråganGävleborgs län
  Svärd, OskarMJasakfråganÖrebro län
  Szatmári Waldau, IlonaVJasakfråganUppsala län
  Sällström, Sven-OlofSDNejsakfråganÖstergötlands län
  Sätherberg, Anna-CarenSJasakfråganJämtlands län
  Söder, LarryKDJasakfråganHallands län
  Söder, BjörnSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Söderberg, ElinMPJasakfråganVästerbottens län
  Söderlund, PerSDNejsakfråganÖrebro län
  Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
  Thand Ringqvist, ElisabethCAvstårsakfråganStockholms kommun
  Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
  Thunström, LouiseSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Tiblom, VictoriaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Tidland, BjörnSDNejsakfråganGöteborgs kommun
  Timgren, BeatriceSDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Tolgfors, KatarinaMJasakfråganÖrebro län
  Tsouplaki, VasilikiVJasakfråganVästmanlands län
  Tånghag, FridaVJasakfråganGöteborgs kommun
  Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Vencu Velasquez Castro, DanielSJasakfråganStockholms kommun
  Vepsä, MattiasSJasakfråganStockholms kommun
  Vikström, AnnaSJasakfråganStockholms län
  Vilhelmsson, HelenaCAvstårsakfråganÖrebro län
  Vinge, HenrikSDJasakfråganStockholms kommun
  Völker, AlexandraSJasakfråganStockholms län
  W Jonsson, AndersCAvstårsakfråganGävleborgs län
  W Snecker, LindaVJasakfråganÖstergötlands län
  Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Weidby, CiczieVJasakfråganJönköpings län
  Wernäng, JennieMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Westerlund, UlrikaMPJasakfråganStockholms kommun
  Westerén, HannaSJasakfråganGotlands län
  Westlund, ÅsaSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Westmont, MartinSDNejsakfråganStockholms kommun
  Westroth, EricSDNejsakfråganJönköpings län
  Wetterling, JessicaVJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Wickman, LinnéaSJasakfråganGävleborgs län
  Widding, ElsaSDNejsakfråganStockholms kommun
  Widegren, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
  Wiechel, MarkusSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Wiking, MatsSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Wistedt, LarsSDNejsakfråganUppsala län
  Wärnick, ViktorMJasakfråganGävleborgs län
  Ygeman, AndersSJasakfråganStockholms kommun
  Yurkovskiy, LeonidSDNejsakfråganStockholms län
  Åberg, BorianaMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Ådahl, AndersCAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
  Ådahl, MartinCAvstårsakfråganStockholms kommun
  Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Ödebrink, CarinaSJasakfråganJönköpings län
  13. Myndigheternas ledningsformer
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2022/23:1121 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 31.
  • Reservation 6 (C)
  14. Regelförenkling
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2022/23:1122 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkandena 1, 3 och 9.
  • Reservation 7 (C)
  15. Handläggningstider
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2022/23:1122 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 11.
  • Reservation 8 (C)
  16. Länsstyrelserna
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2022/23:1967 av Sten Bergheden (M).
  17. Regeringskansliets organisation
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2022/23:1903 av Sten Bergheden (M).
  18. Utrikesförvaltningens organisation
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2022/23:176 av Björn Söder (SD) yrkande 2,

  2022/23:406 av Erik Hellsborn (SD),

  2022/23:849 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 54,

  2022/23:1265 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkande 1,

  2022/23:1366 av Mikael Oscarsson och Magnus Oscarsson (båda KD) yrkande 2,

  2022/23:1391 av Ingemar Kihlström (KD),

  2022/23:1574 av Christian Carlsson (KD),

  2022/23:1586 av Magnus Oscarsson och Dan Hovskär (båda KD) yrkande 2,

  2022/23:1673 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 143,

  2022/23:1758 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2,

  2022/23:1761 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 6,

  2022/23:1809 av Magnus Jacobsson (KD) och

  2022/23:2031 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD).
  • Reservation 9 (S, C)
  • Reservation 10 (SD)