En förstärkt spelreglering

Betänkande 2022/23:KrU2

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
23 november 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Nej till förslag om spelreglering (KrU2)

Riksdagen sa nej till delar av den förra regeringens förslag om en förstärkt spelreglering. De åtgärder som riksdagen sa nej till gäller

 • ändringar i regler om måttfullhet vid marknadsföring av spel
 • uppsägning av avtalet mellan Sverige och Finland om automatspel på färjor i reguljär linjetrafik.

Riksdagen sa ja till övriga lagändringar i förslaget. De lagändringarna ska börja gälla 1 januari 2023 samt 1 juli 2023.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till motionsyrkanden och avslag på propositionen vad gäller punkterna 1 och 6 samt del av punkt 5. Bifall till propositionen i övrigt. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-11-15
Justering: 2022-11-17
Trycklov: 2022-11-18
Reservationer: 14
Betänkande 2022/23:KrU2

Alla beredningar i utskottet

2022-10-25, 2022-11-15

Nej till förslag om spelreglering (KrU2)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till delar av den förra regeringens förslag om en förstärkt spelreglering. De åtgärder som utskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till gäller

 • ändringar i regler om måttfullhet vid marknadsföring av spel
 • uppsägning av avtalet mellan Sverige och Finland om automatspel på färjor i reguljär linjetrafik.

Utskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till övriga lagändringar i förslaget. De lagändringarna ska börja gälla 1 januari 2023 samt 1 juli 2023.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-11-22
Debatt i kammaren: 2022-11-23
Stillbild från Debatt om förslag 2022/23:KrU2, En förstärkt spelreglering

Debatt om förslag 2022/23:KrU2

Webb-tv: En förstärkt spelreglering

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 21 Kristina Axén Olin (M)

Herr talman! Många svenskar tycker om att spela. För de allra flesta är det ett nöje, eller man vill kanske stötta den lokala idrottsföreningen. Men vi vet också att även om det för många är ett nöje är det för andra en tragedi. Människor får ett spelmissbruk och skuldsätter sig så att de tvingas gå från hus och hem. Kanske det till och med går så illa att människor tar sitt liv.

I bred majoritet - en blocköverskridande överenskommelse - beslutade den här riksdagen 2018 att reglera spelmarknaden just för att möjliggöra skärpta krav och en reglerad spelmarknad och förhindra att människor hamnar i missbruk.

I dag är spelbranschen också en näring, och mycket fungerar bra. Spelbranschen omsätter 26 miljarder och ger 7,4 miljarder till staten i skatteintäkter. Den ger över 12 000 arbetstillfällen och genererar också miljarder till idrotten, hästnäringen och det lokala föreningslivet. Men vi vet som sagt att det fortfarande är alltför många som hamnar i spelmissbruk.

Statskontoret och Spelinspektionen har gjort en utvärdering av hur spelbranschen och spelmarknaden fungerar. Det vi i dag har på bordet i riksdagen är ytterligare förslag om att skärpa kraven på spelbolagen, att möjliggöra för Spelinspektionen att komma åt olicensierade spelbolag och illegalt spel och att öka möjligheten att se till att färre människor - helst inga alls - hamnar i ett spelmissbruk.

Herr talman! Mycket av propositionens förslag är bra och ger olika nycklar och skärpningar för att möjliggöra en ännu bättre och mer reglerad spelmarknad och en spelinspektion som kan vidta åtgärder. Men på två punkter skiljer sig uppfattningen hos Moderaterna och en stor majoritet i utskottet från vad propositionen föreslår.

Det ena handlar om att ytterligare ändra reglerna för måttfull marknadsföring. Där fattade som sagt en bred majoritet i den här riksdagen beslut om skärpta krav på marknadsföringen som gäller från 2019. Nu äntligen har praxis börjat falla på plats, och vi ser en måttfull marknadsföring från spelbolagen. Att då i dag ändra lagen en gång till känns inte seriöst. En majoritet av oss i kulturutskottet tycker att det är bättre att invänta att den tidigare lagstiftningen som gäller från 2019 ska få fullt genomslag och att vi ser att den fungerar.

Herr talman! Sedan finns en annan punkt i propositionen där en majoritet i kulturutskottet har valt att avstyrka förslagen, och det handlar om Finlandsfärjornas spelautomater. Där föreslår propositionen att man mitt ute på öppet hav ska byta regelverk beroende på om man är på svenskt eller finländskt hav. Det är en helt omöjlig situation, som skulle innebära att man antingen måste göra en kassaavstämning mitt i natten ute på öppet hav eller att båtarna tvingas ha två uppsättningar spelautomater med olika skatt och olika regler. Det skulle göra det hela oerhört komplicerat.

Ett sådant förslag måste i så fall självfallet förhandlas från svensk sida tillsammans med Finland, så att man hittar en överenskommelse om hur man hanterar spelautomaterna, precis som man i dagens verklighet har kommit överens om vilket regelverk som ska gälla.

Herr talman! Slutligen vill jag upprepa att mycket av propositionens förslag är bra. Detta välkomnar vi moderater, våra samarbetspartier och en bred majoritet i kulturutskottet. Men på två punkter vill jag alltså yrka avslag på propositionens förslag.


Anf. 22 Rickard Nordin (C)

Herr talman! Jag citerar regeringsförklaringen: "Svenska företag - inte minst de många små företagen - behöver lättnader från byråkrati och administration." Jag som centerpartist är den förste att skriva under på detta, och jag vet att vi delar mycket av Moderaternas ståndpunkter här.

Därför blir jag också fundersam. För med det nya lagförslaget, där nu regeringen och Moderaterna har haft möjlighet att ändra lite, kommer också ett nytt krav på att vissa automatspel - det vill säga flipperspel och klassiska arkadspel som Pac-Man - ska införa kassaregister. Det är ett krav som inte har funnits tidigare. Det går tvärtemot regeringsförklaringens uppmaning om mindre administration och byråkrati.

Kristina Axén Olin! Jag undrar helt enkelt: Vad motiverar att man inför detta, något som man inte har haft under de senaste 50 åren då arkadspelen har funnits?


Anf. 23 Kristina Axén Olin (M)

Herr talman! Centerpartiet har väckt denna fråga även i en följdmotion och i kulturutskottet, vet jag. Det välkomnar jag. Det är en problematisk fråga.

Det är möjligen så att Centerpartiet har rätt. I så fall hoppas jag att vi alla kan vara beredda på att fundera på förändringar, så att vi får det bästa system som går att hitta. Men just nu har vi i alla fall inte haft möjlighet att ta ställning till Centerpartiets förslag.

Det vi nu föreslår är i enlighet med propositionens förslag. Om det sedan visar sig att det blir en omöjlig situation får vi återkomma.


Anf. 24 Rickard Nordin (C)

Herr talman! Eftersom regeringen drog tillbaka propositionen och gjorde vissa ändringar kunde man ju tänka sig att den skulle ha tittat på detta också. Att införa något som man säger eventuellt är dåligt duger helt enkelt inte, speciellt inte för de företag som kommer att drabbas av detta. Det handlar om kulturutövare som skyddar detta kulturarv.

Min fråga är ganska enkel. Hur många arkadspel kan i dag installera ett kassaregister? Och hur stora är i dag de problem som orsakas av att man inte har ett kassaregister? Det är rimligtvis ganska enkla saker. Om man nu ska införa ett nytt lagkrav krävs det ju att man också har utrett hur stort problemet är och vilka möjligheter som står till buds. Jag undrar om denna regering och den förra regeringen verkligen har gjort detta.

Jag är väldigt nyfiken på detta. I praktiken kan dessa spel inte installera något kassaregister. Det finns inte ett enda spel i världen som har ett sådant kassaregister. Det tillverkas inga sådana. Det har inte tillverkats några sådana historiskt sett. Vi har haft 50 år av arkadspel, och det har inte varit problem tidigare. Nu, när detta är en nästan utdöende kulturform som verkligen är värd att bevara, väljer regeringen att försvåra för dem! För mig är detta vansinnigt, och jag förstår inte hur det går ihop med klassisk moderat näringslivs- och kulturpolitik.

Mina frågor blir helt enkelt: Hur omfattande är problemet i dag, och hur många kan installera kassaregister? Vilken grund har man för att införa denna nya lagstiftning, som kommer att slå väldigt hårt?


Anf. 25 Kristina Axén Olin (M)

Herr talman! Rickard Nordin tar upp en del i spelpropositionen som egentligen belyser det problematiska kring spelmarknad och spelfrågor. Det är ständigt en avvägning. Hur ska vi bejaka att svenskar väljer att spela spel och att spela om pengar samtidigt som vi skyddar människor och konsumenter för att se till att färre hamnar i ett missbruk?

Det som riksdagen beslutade 2018 har till stor del fungerat bra. Vi ser i dag en betydligt mindre andel svenskar som spelar i illegala spel. Tidigare var det nästan hälften av de svenska spelarna som använde olicensierade spelbolag, men senast man mätte - jag tror att det var förra året - var det 87 procent som använde licensierade spelbolag.

Mycket har alltså blivit bättre, men det finns fortfarande saker som Sveriges riksdag borde göra för att strukturera och styra upp spelmarknaden. Det handlar om att möjliggöra för Spelinspektionen att vidta åtgärder så att färre hamnar i missbruk eller använder illegala spel. Det är detta som vi tar ställning till här i dag.

Vi kommer att återkomma till dessa frågor. Vi har utredningar som just nu pågår, som tittar på om man behöver göra ännu mer för att minska risken för missbruk. Jag är säker på att Rickard Nordin och Centerpartiet kommer att påminna oss alla här om detta. Har det blivit tokigt när det gäller frågor kring kassaregister för spelautomater får riksdagen helt enkelt fatta ett nytt beslut.


Anf. 26 Amanda Lind (MP)

Herr talman! Detta är en fråga som har hanterats under en längre tid av Sveriges riksdag och av kulturutskottet. Precis som sades nyligen i talarstolen kommer det att komma ytterligare utredningar, så vi får anledning att återkomma till frågor som rör spel och spelmissbruk.

Gällande den proposition som nu ligger på bordet vill jag inleda mitt anförande med att rikta ett särskilt tack till det tidigare statsrådet Ardalan Shekarabi, som har jobbat länge med dessa frågor och som har ett starkt personligt engagemang i frågorna. Jag vill också tacka ledamöterna av kulturutskottet från förra mandatperioden, som jag vet har gjort ett stort jobb i att träffa aktörer och i att bidra till att denna produkt är så pass bra som den är.

Det ska också sägas, herr talman, att vi i det stora hela är överens mellan opposition och majoritet i kulturutskottet om denna proposition. Det är såklart glädjande.

Dess huvudsakliga innehåll handlar om åtgärder för att stänga ute olicensierat spel från den svenska spelmarknaden, krav på tillstånd för spelprogramvara, förbud mot att främja olovligt spel och även utökat förbud mot reklam för olicensierat spel. Detta tycker Miljöpartiet är alldeles utmärkt. Det är viktigt att vi kommer vidare med det.

Det finns tre saker, herr talman, som Miljöpartiet har valt att reservera sig mot i propositionen. Jag tänkte prata lite kort om de tre delarna.

En gäller riskklassificering. Här har Miljöpartiet anslutit sig till Vänsterpartiet i en reservation. Vi menar att ett system med riskklassificering skulle behöva tas fram. Spelandet är ett folkhälsoproblem, och Miljöpartiet menar att vi måste ta detta folkhälsoproblem på allra största allvar. Enligt Folkhälsomyndigheten har omkring 340 000 personer i Sverige, alltså över 4 procent, någon grad av spelproblem. Det är en folkhälsofråga som vi måste ta på allvar. Ännu mer alarmerande är att det är många barn och unga som antingen har hamnat i eller riskerar att hamna i spelmissbruk.

Skulle vi ha ett system med riskklassificering, herr talman, skulle det vara möjligt att göra en differentiering när olika föreskrifter tas fram, till exempel när det gäller marknadsföring eller spelansvar. Det skulle också kunna underlätta arbetet mot spelberoende. När vi tittar på lagstiftningen framåt skulle man kunna titta på olika riskklasser för spel och därmed på ett mer skarpt sätt kunna designa lagstiftningen.

Det framförs, herr talman, i propositionen att vissa spelformer är mer riskfyllda än andra. Miljöpartiet menar att det också är ett skäl att gå vidare och utreda frågan om riskklassificering. Jag hoppas att den nya regeringen ställer sig öppen för att inte utesluta denna fråga framåt. Jag tror, herr talman, att det är en viktig fråga och att Folkhälsomyndigheten skulle kunna vara en stark del i ett sådant här framtagande.

Sedan gäller det den andra delen, där Miljöpartiet har en reservation. Vi menar att det vore bra att utveckla arbetet med spelpaus.se och att på olika sätt fånga upp de människor som själva har insett att de har fastnat i ett spelmissbruk och därmed anmält sig till spelpaus.se.

Spelberoendes Riksförbund har uppmärksammat att alltför många människor som har aktiverat en spelpaus får återfall när avstängningen har löpt ut. Vi menar att detta är problematiskt och något som vi borde adressera ytterligare. Miljöpartiet har lämnat in en motion under allmänna motionstiden där vi går fram med flera olika förslag på hur vi skulle kunna justera och bygga på funktionen på spelpaus.se. Därför, herr talman, har Miljöpartiet ställt sig bakom två yrkanden med anledning av propositionen, dels av Vänsterpartiet och dels av Moderaterna, som handlar om att ge Spelinspektionen i uppdrag att utveckla webbplatsen spelpaus.se på olika sätt. Det handlar om att kunna jobba mer uppsökande, så att de som har anmält sig till spelpaus.se sedan har möjlighet att få ett utökat stöd när det gäller deras spelberoende.

Avslutningsvis, herr talman, handlar det om den kanske viktigaste reservationen från Miljöpartiet. Det gäller utskottsmajoritetens förslag om hantering av frågan om skärpt reglering av marknadsföring av spel. Den nya regeringen har alltså valt att yrka avslag på den del som rör krav på måttfullhet vid marknadsföring av spel. Det här menar Miljöpartiet är ett svek, framför allt mot alla de barn och unga som ligger i riskzonen för att hamna i spelmissbruk.

Vi vet att marknadsföring av spel riskerar att påverka personer med spelproblem negativt. När den särskilda hänsynen ska tas när man ska göra bedömningen av hur riskfyllt ett spel är och av marknadsföringen menar vi att det borde beaktas dels hur stor risk det aktuella spelet innebär för utvecklande av spelproblem, dels i vilken utsträckning marknadsföringen riskerar att nå personer under 18 år.

Detta, herr talman, ser inte vi som ett orimligt steg att ta även om det var nyligen vi gjorde den tidigare skärpningen. Jag och Miljöpartiet vill verkligen vädja till regeringen att besinna sig i denna fråga och att gå på den här skärpningen, för vi menar att något annat vore ett svek för alla dem, inte minst barn och unga, som riskerar att drabbas av spelmissbruk.

Med det, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 1. Jag instämmer naturligtvis också i våra övriga reservationer.


Anf. 27 Kristina Axén Olin (M)

Herr talman! Jag reagerar över att Amanda Lind säger att Moderaterna och en majoritet har yrkat avslag på förslaget i propositionen om måttfullhet vid marknadsföring.

Herr talman! Det är inte så att vi har yrkat avslag på det, utan detta har riksdagen redan beslutat om med anledning av den förra propositionen. Vi har beslutat i en bred majoritet att det ska vara måttfullhet vid marknadsföringen. Och det finns naturligtvis en massa andra regler kring detta.

Det vi nu har yrkat avslag på är att ändra lagen igen. Vi har precis infört en lag som har börjat gälla och som äntligen har fått en del praxisfall. Det känns inte seriöst, herr talman, att då gå till riksdagen och besluta om ett förslag som i princip samtliga remissinstanser - utom Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, tror jag att det var - anser skulle vara ett totalförbud mot reklam för spelbolagen.

Rätt ska vara rätt. Vi har redan i dag en i princip enig riksdag som har beslutat om måttfullhet när det gäller spelmarknaden. Därför undrar jag hur Amanda Lind resonerar kring detta. Till exempel genererar spelbolagen 350 miljoner kronor i annonsintäkter för tidningarna. Om vi fullständigt skulle hindra spelbolagen från marknadsföring skulle jag vilja veta hur Amanda Lind tänker sig att vi ska finansiera medierna, som redan i dag har det väldigt knepigt, herr talman.


Anf. 28 Amanda Lind (MP)

Herr talman! Precis som Kristina Axén Olin säger finns det redan i dag krav på måttfullhet. Det sa jag också i mitt anförande. Det som finns i propositionen och som majoriteten nu har valt att faktiskt lyfta ut handlar om att göra ett antal särskilda förtydliganden kring den helhetsbedömning som ska göras som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen anser är viktiga för att förhindra att den aggressiva marknadsföringen når fram till barn och unga, bland annat.

Detta, ska sägas, är inte att ta ett särskilt stort steg framåt. Det har ju funnits förslag - och det finns förslag - som är ännu mer långtgående när det gäller aggressiv spelmarknadsföring.

Herr talman! Jag menar att det hade varit klokt att ta detta steg på inrådan av Folkhälsomyndigheten. Det hade varit ett bra steg att ta när det gäller att vi ska ta vårt ansvar som lagstiftare för att hantera spelberoende och spelmissbruk.

Sedan gäller det Kristina Axén Olins andra fråga om ekonomin. Det är absolut en viktig fråga, och den tar Miljöpartiet på stort allvar. Vi har i våra reservationer och i den här avvägningen valt att vilja ta ytterligare ett steg när det gäller reklamen, men då är vi naturligtvis också beredda att kompensera medierna, idrottsrörelsen och civilsamhället för det eventuella bortfallet av denna inkomst. Vi kan inte avgöra regelverket för marknadsföring av spel utifrån intäkter till civilsamhället, herr talman. Det blir väldigt märkligt. Vi måste i stället hitta en bra balans, och här tycker vi att regeringen har missat målet.


Anf. 29 Kristina Axén Olin (M)

Herr talman! Amanda Lind talar nu om aggressiv marknadsföring som når människor. Det ska inte finnas någon aggressiv marknadsföring eller reklam när det gäller spel i Sverige; det är därför riksdagen har beslutat om måttfullhet och att det är det vi tillåter i Sverige.

Lagen implementerades 2019, och sedan har det tagit ett tag att hitta en rimlig balans. Det har också varit ett antal fall gällande marknadsföringen som kommer att prövas. Om nu samtliga remissinstanser utom Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen anser att en ytterligare förändring av lagen skulle innebära ett totalförbud för marknadsföring eller reklam för spelbolagen, hur kan Miljöpartiet och Amanda Lind blunda för det faktum att det i princip skulle innebära en helt omöjlig situation för spelbolagen - och för medierna, som redan går i dag på knäna i arbetet med att finansiera till exempel tidningar? Jag har inte sett någonting i Miljöpartiets budgetförslag om att kompensera medierna för ett intäktsbortfall motsvarande all spelreklam som finns i dag.

Herr talman! Jag hoppas att Amanda Lind kan tänka sig att låta den lag som riksdagen ändå har fattat beslut om och som handlar om måttfull reklam verka, så att vi kan se till att få en reglerad och nyanserad bransch.


Anf. 30 Amanda Lind (MP)

Herr talman! Jag delar Kristina Axén Olins uppfattning om en nyanserad och reglerad bransch. Det vill vi ha, men då måste vi också ha en balanserad debatt. Ingenstans i mitt anförande talade jag om att det ska vara ett totalförbud mot spelreklam; det är ett rent falsarium från riksdagsledamoten.

Det som fanns i propositionen och som var en balanserad skrivning var att man i spellagen ska förtydliga helhetsbedömningen - hur riskfylld spelets marknadsföring är, hur stor risk för att utveckla spelproblem som det aktuella spelet innebär och i vilken utsträckning marknadsföringen riskerar att nå personer under 18 år. Det har aldrig talats om ett totalförbud. Det är rena falskheter från talarstolen.

Däremot är vi i Miljöpartiet väldigt måna om att hitta en god balans, herr talman. Det finns ett sunt spelande - det spelande som är positivt för många människor i Sverige, inklusive idrottsrörelsen, och som absolut genererar intäkter - men när vi ska reglera lagstiftningen för marknadsföringen menar jag att vi måste lyssna extra noga på Folkhälsomyndigheten och ta extra stort ansvar för alla de människor som antingen redan är i spelberoende eller riskerar att hamna där.

Jag beklagar därför att man väljer att lyfta bort den frågan. Jag hoppas att regeringen kan tänka sig att beakta detta inför framtiden.

(Applåder)


Anf. 31 Azadeh Rojhan (S)

Herr talman! När vi nu behandlar propositionen om en förstärkt spelreglering kan jag endast beklaga att det mest centrala förslaget, som rör skärpta krav på måttfullhet vid marknadsföring av spel, föreslås avslås. Detta är en proposition som lades fram av den tidigare S-ledda regeringen för att motverka ett allvarligt samhällsproblem, nämligen spelmissbruk - och då främst kopplat till kasinospel och onlinekasinon.

Herr talman! Spelberoende är i dag ett folkhälsoproblem. Omkring 340 000 svenskar har i dag någon grad av spelproblem. Det här handlar om en marknad där många konsumenter är mycket sårbara. Det finns tydliga siffror som visar att arbetslöshet, psykisk ohälsa och olika former av missbruk kan leda till ökad risk för spelmissbruk. Det finns i dag också ett mörkertal kring självmordsfall kopplat till spelmissbruk. Detta missbruk är ännu väldigt tabubelagt, och det vidtas inte tillräckligt med åtgärder för att förebygga just spelmissbruk.

Folkhälsomyndighetens siffror visar att över 75 procent av 16-17-åringarna nås av spelreklam under en vecka. Dessutom uppger 34 procent av 16-17-åringarna att de har spelat om pengar under det senaste året. Det är djupt oroväckande siffror som måste tas på största allvar. Det är dessutom siffror som gäller i dag, när spelmarknaden själv menar att man redan har vidtagit många åtgärder.

Det ytterligare förtydligande i spellagen som föreslogs i propositionen syftade till att det vid en helhetsbedömning skulle avgöras om marknadsföringen av spelet är måttfull. Vid bedömningen skulle det särskilt tas i beaktande hur stor risken är för att det spel som marknadsförs kan leda till spelmissbruk samt i vilken utsträckning marknadsföringen når personer under 18 år.

Herr talman! Jag kan inte annat än beklaga att det inte är folkhälsan och värnandet om våra barn och unga samt de mest sårbara i samhället som tas i beaktande när detta förslag om måttfullhet vid marknadsföring avslås. Det är snarare spelbolagens intressen som har fått gå före.

Jag ska helt ärligt säga, herr talman, att jag hoppas att vi inte återigen ska stå här om något år för att utvecklingen inte har gått åt rätt håll. Jag hoppas innerligt att spelbranschen fortsätter att ta ett stort ansvar, och jag hoppas att Tidöpartierna inte kommer att behöva känna sig skyldiga till att missbruket i samhället inte har minskat - och till att fler barn och unga har hamnat i ett missbruk som kommer att drabba dem livet ut.

Med detta ställer jag mig bakom samtliga reservationer, men jag yrkar bifall endast till reservation 1.

(Applåder)


Anf. 32 Rickard Nordin (C)

Herr talman! Jag återkommer till det jag tog upp i replikskiftet med Moderaterna. Den här propositionen kommer ursprungligen från den tidigare socialdemokratiska regeringen. Här införs alltså ett nytt krav på kassaregister för dem som ställer ut vissa automatspel, det vill säga spel som inte handlar om pengar. Du betalar visserligen pengar, men du vinner inga pengar; det är alltså inte den typen av spelberoende. Man behöver göra skillnad på gaming och gambling, och i det här fallet handlar det om gaming - det vill säga flipperspel, Pac-Man och så vidare.

Det finns som sagt inga sådana spel i världen som har ett kassaregister, och det skulle innebära mycket stora kostnader att på något sätt efterinstallera det. Det är oklart om det över huvud taget går att göra med tanke på att det ofta handlar om gamla maskiner som inte på något sätt är förberedda för detta. Mina frågor till Socialdemokraterna, som är ansvariga för lagstiftningen, är därför: Vad har man gjort för konsekvensanalys av det här? Hur stort är problemet? Varför inför man över huvud taget krav på kassaregister? Vad ser man att detta kommer att ha för effekter för den här kulturformen och spelbranschen?


Anf. 33 Azadeh Rojhan (S)

Herr talman! Hela propositionen har sammantaget handlat om att minska spelmissbruk i samhället och minska risken att barn, unga och andra sårbara i samhället på olika sätt ska hitta vägar in i spelandet och in i att spela på ett sätt som är onyttigt och farligt. Detta förslag är en del av just det. Det handlar om att minska vägarna in i farligare spel och spelande.


Anf. 34 Rickard Nordin (C)

Herr talman! Detta är ju fantastiskt spännande. Det är alltså så att Socialdemokraterna tror, tänker och tycker att spelande på flipperspel är vägen in i ett spelmissbruk som handlar om pengar. Jag kan inte tolka det på något annat sätt. Då undrar jag: Vad finns det över huvud taget för forskning på det? Finns det någonting som stöder det påståendet?

Vi vet dessutom att detta spelande historiskt sett har varit otroligt mycket större. Ta 70, 80- och 90-talen, när detta var stort på riktigt - då fanns inte de här kraven! Det är till och med så att vi äntligen, vilket jag kommer att återkomma till i mitt anförande, avskaffar den tillståndsplikt som har funnits sedan slutet av 70-talet. Då ansåg politiker att detta var dåliga ungdomsmiljöer, men vi avskaffade ju tillståndsplikten. Om Socialdemokraternas teori här stämmer går man alltså helt emot sin egen tidigare teori i och med att man nu underlättar för detta - även om man samtidigt inför krav på kassaregister, vilket är byråkratiskt vansinne eftersom det inte går att genomföra.

Att man hävdar att detta skulle vara något slags gateway till spelande om pengar har jag otroligt mycket svårare att förstå än att man bara inför kassaregister. Återigen: Vad finns det för underlag för påståendet att det här skulle vara en väg in i spelande och spelmissbruk? Vad finns det för underlag för förslaget att införa den här typen av kassaregister? Vi har ju inte haft det över huvud taget, trots att detta var betydligt större tidigare. Vad ser Socialdemokraterna att detta får för konsekvenser för den här kulturformen? Vad får det för konsekvenser för värnandet av det kulturarv som den här typen av spelautomater, som inte handlar om pengar, faktiskt är?


Anf. 35 Azadeh Rojhan (S)

Herr talman! Återigen handlar hela propositionen om att ta ett sammantaget grepp på hur spelmissbruk kan nå barn och unga och de mest sårbara i samhället, och detta var ett av förslagen. Nu kommer förslaget att gå igenom.

Jag måste själv säga att jag tycker att det är beklagligt att vi inte får delen om skärpta krav på måttfull marknadsföring på plats. Propositionen skulle sammantaget ha motverkat missbruk i samhället och täppt till de hål som vi i dag har när det gäller att försöka stävja ökat missbruk bland barn och unga. Det förslag som Rickard Nordin nu hänvisar till skulle ha varit en del av det.

Efter det beslut som kommer att fattas här i kammaren senare i eftermiddag kommer inte propositionen att ha lika stort genomslag. Den blir tandlös i och med att delen om krav på måttfullhet försvinner.

Återigen: Jag förstår att ledamoten tar ut ett förslag och fokuserar på det. Men propositionen handlar sammantaget om att minska riskerna för att barn och unga nås av reklam och marknadsföring och hittar vägar in till att spela och göra det på ett skadligt sätt.

(Applåder)


Anf. 36 Jonas Andersson (SD)

Herr talman! I dag debatterar vi alltså kulturutskottets betänkande om en förstärkt spelreglering. Det blir en lite udda debatt givet att den rör en proposition från en tidigare, socialdemokratisk regering men som nu behandlas av en ny riksdagsmajoritet och med en ny regering på plats, där Sverigedemokraterna ingår i regeringsunderlaget.

Jag vill inleda med att yrka bifall till reservation 14 från Sverigedemokraterna, även om jag givetvis står bakom alla våra reservationer i betänkandet.

Sverigedemokraterna har också fått stöd för två motionsyrkanden som återfinns i betänkandet som utskottets förslag till beslut, vilket är glädjande. Det handlar dels om frågan om krav på måttfullhet vid marknadsföring av spel. Där föreslår utskottet att den tidigare, socialdemokratiska regeringens förslag i propositionen ska avslås. Dels handlar det om en överenskommelse mellan Sverige och Finland om automatspel, där utskottets förslag också är att avslå förslaget i propositionen.

Det ska dock sägas att Sverigedemokraterna ser de flesta förslagen i propositionen som positiva. Förslaget om business-to-business-licenser är ett sådant. Det är ett förslag som vi sverigedemokrater har motionerat om tidigare i riksdagen och som nu ser ut att bli verklighet.

Herr talman! Jag tänker gå närmare in på marknadsföringsfrågan och det förändrade måttfullhetskrav som föreslås i propositionen och som kulturutskottet nu vill avslå.

Sverigedemokraterna ser det som mycket viktigt att upprätthålla ett starkt konsumentskydd på den svenska spelmarknaden. Vi har ett lagstadgat krav i dag om måttfullhet vid marknadsföring, och det ska vi ha eftersom spelmarknaden inte är vilken marknad som helst sett till problematiken med spelberoende och så vidare.

Vi ser dock med nuvarande lagstiftning hur rättspraxis utvecklar sig på området vad gäller det nuvarande måttfullhetskravet, så att det blir tydligare vad som gäller på spelmarknaden. Och det är viktigt. Sverigedemokraterna ser det därför som olämpligt att vi här och nu ska peta i detta och rucka på den nuvarande lagstiftningen medan praxis håller på att etablera sig. Skulle måttfullhetskravet i lagstiftningen justeras, som föreslås i propositionen, riskerar spelreklamen att bli hetsig igen med spelbolag som testar gränserna för vad som gäller, likt den situation som vi såg för ett antal år sedan i samband med omregleringen av spelmarknaden.

Utöver skälet att det är viktigt att låta praxis få etablera sig finns det även andra skäl att ställa sig bakom utskottets förslag till beslut i den här delen. Exakt vad som skulle bli konsekvenserna om förslaget till ett förändrat måttfullhetskrav hade gått igenom är ganska oklart. Det är mer långtgående än det nuvarande måttfullhetskravet, men det är inte lika långtgående som kravet på särskild måttfullhet. Det är också högst oklart hur det skulle komma att påverka andra viktiga värden på spelmarknaden, till exempel kanaliseringen. Att vi har en god kanalisering är viktigt just för konsumentskyddet.

Sverigedemokraterna utesluter dock inte att lagstiftningen om marknadsföring av spel i framtiden skulle behöva stramas åt. Men i dagsläget tycker vi att det är klokare att låta rättspraxis fortsätta att etablera sig för den lagstiftning som redan finns på plats. På så sätt undviker vi också en ryckighet på den svenska spelmarknaden kring vilka lagar och regler som ska gälla för såväl företag som konsumenter.

Herr talman! Jag ska också kommentera överenskommelsen mellan Sverige och Finland om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan båda våra länder. Förslaget i propositionen från den tidigare regeringen om att säga upp överenskommelsen ser nu ut att stoppas av riksdagen.

Problemet med förslaget i propositionen är att det inte följer något annat förslag som kan ersätta överenskommelsen på ett rimligt sätt. Om man river upp förslaget, som flera partier uppenbarligen vill, kan det leda till att speloperatörer och rederier tvingas att följa orimliga krav. Exempelvis kan det handla om att maskiner skulle behöva tömmas och justeras ute till havs vid landsgränserna mitt under resan. Det riskerar således att bli både onödigt stökigt och byråkratiskt.

Herr talman! Utöver förslagen i propositionen, som riksdagen nu ser ut att stoppa till följd av motioner från Sverigedemokraterna med flera, har vi också flera egna reservationer i betänkandet. Jag tänker lyfta fram två av dessa. Dels handlar det om att politiska partier samt föreningar och bolag som ägs av dessa inte ska räknas in i undantaget i spellagen som medger att dessa får bedriva lotteriverksamhet; dels handlar det om att stoppa undantaget från förbudet att erbjuda spel på kredit.

Att ett undantag finns för vanligt svenskt föreningsliv att bedriva lotteriverksamhet, inte minst småskaligt sådant, tycker vi inte är konstigt. Många tänker sig nog också att det är just det som undantaget ska syfta till, och vi tycker att det är bra att det finns. Men att politiska maktpartier för egen vinning skräddarsyr undantag för att just ge sina egna partier och kassor enorma fördelar på en egen arena som inbringar enorma belopp till dessa partier är inte rimligt. Än mer fel blir detta i kombination med undantaget som möjliggör spel på kredit. Även om det kreditbelopp som man kan få i dag inte är särskilt stort är det ett principiellt problem som också kan vara tillräckligt stort rent ekonomiskt.

Att det finns problem på området är tydligt. Det är bara några år sedan som det blev känt att det socialdemokratiska spelbolaget Kombispel under en längre tid hade skickat Kronofogden på lottköpare över 10 000 gånger. Många av dessa personer var då redan skuldsatta, men bolaget brydde sig uppenbarligen inte om att göra kreditupplysningar.

Herr talman! Låt oss gärna prata i den här kammaren om marknadsföringsfrågan, om överenskommelsen mellan Sverige och Finland och om andra viktiga frågor som rör spelmarknaden. Men vi behöver också prata mer om och framför allt agera i frågan om hur politiska partier agerar för egen vinning när det gäller lagstiftningen kring lotterier. Det är dags att agera.


Anf. 37 Vasiliki Tsouplaki (V)

Herr talman! En mycket stor del av Sveriges befolkning spelar om pengar varje vecka. Man lämnar in en tipsrad, köper en skraplott eller satsar pengar på vem som ska vinna helgens toppmatch.

Spel kan ge oss spänning, ett avbrott i vardagen och hopp om storvinsten. För de flesta av oss är det helt okej att det inte blir någon jackpot. Vi behöver inte vinna tillbaka den förlorade insatsen, och många är nöjda med att den satsade slanten går till en organisation som gör en insats för barns idrottande eller för människor i social utsatthet. Men för en liten del av befolkningen blir spelandet något som tar över ens tankar, ödelägger ens ekonomi och sliter sönder relationer till vänner och familj.

Enligt Folkhälsomyndigheten har omkring 340 000 personer i Sverige, runt 4 procent av befolkningen, någon grad av problemspelande, och runt 40 000 barn berörs av att en förälder har ett osunt spelande. Spelberoendet är därför ett folkhälsoproblem som måste tas på allvar och hanteras politiskt, och jag kommer i mitt inlägg i dag framför allt att beröra Vänsterpartiets förslag om ytterligare skärpning av spelregleringen för att förebygga problematiskt spelande.

En riskklassificering av de olika spelformerna skulle ge konsumenterna en tydlig varning om vilka spel som är riskablare än andra. Det är viktigt att den som vill spela om pengar kan göra ett medvetet val. Till exempel pekar forskarna ut riskfaktorer såsom när det är mycket kort tid mellan insats och köp samt resultat i ett spel, och därför utgör nätkasinon en större risk än till exempel månadslotterier. Från Vänsterpartiet menar vi att en sådan märkning av spel kan ligga till grund för att differentiera regelverket för till exempel marknadsföring. Ju större risk, desto hårdare regler. Jag beklagar att varken den gamla eller den nya regeringen tar tag i denna fråga.

Herr talman! Folkhälsomyndigheten fastslår att spelreklam troligen inte är en huvudorsak till spelproblem men att dess påverkan inte är försumbar. Spelreklam riskerar att normalisera spelande, och vissa grupper är mer utsatta än andra. Den som har riskfaktorer som psykisk ohälsa eller andra missbruk riskerar i högre utsträckning att få problem med sitt spelande, och den som redan har ett problematiskt spelande reagerar mer negativt på spelreklam än andra. Spelreklamen utgör därför en risk för redan utsatta grupper.

Spelbranschorganisationerna Sper och Bos har antagit riktlinjer för marknadsföring för sina medlemsorganisationer, och min uppfattning är att man har gjort ett gediget arbete för att erbjuda ett bra stöd för de företag och organisationer som vill hitta rätt i utformningen av sin reklam. Vi i Vänsterpartiet ser att det tyvärr inte räcker att sätta upp ramar för själva utformningen av marknadsföringen, utan hänsyn måste även tas till utbredningen - när och var man kan tvingas mötas av spelreklam.

Vi har jämfört med marknadsföring av alkohol, där lagen säger att särskild måttfullhet ska iakttas. Särskild måttfullhet innebär att marknadsföringen inte får vara uppsökande, påträngande eller uppmana till bruk av alkohol. Vänsterpartiet föreslår en liknande reglering av spelreklam. I dag kan barn mötas av spelreklam på stan, vid busshållplatsen på väg till skolan och när de läser en vanlig dagstidning. Detta normaliserar spel om pengar och sänker trösklarna för ungdomar att testa. Jag hörde häromdagen ett exempel där en 18-åring hade dragit på sig 1 miljon i skulder kopplade till spel. Det är inte ett bra sätt att börja sitt vuxenliv. Det hänger också ihop med frågan om snabblån och olika typer av krediter, som måste regleras.

Vänsterpartiet delar den förra regeringens oro över att de allmännyttiga lotterierna kan få svårt att hitta kunder om regelverket för marknadsföring förändras för mycket, men vi anser att det hade varit möjligt att öppna upp för undantag för den typ av mindre riskfyllda spel som de erbjuder. De allmännyttiga lotterierna är en viktig inkomstkälla för Sveriges civila samhälle och bidrar i sig inte till spelberoende.

På sikt vill Vänsterpartiet föreslå ett förbud mot spelreklam, men då detta antagligen kommer att kräva grundlagsändringar och påverka många aktörer är det viktigt att frågan utreds ordentligt innan ett sådant förslag läggs fram.

Herr talman! Sedan den 1 januari 2019 kan personer med svenskt personnummer själva anmäla avstängning från allt licensierat spel som kräver registrering enligt spellagen. Detta var ett stort och viktigt steg. När en person vill spela hos ett licensierat bolag och då behöver logga in i spelsystemet måste spelbolaget kontrollera mot funktionen spelpaus.se om personen har stängt av sig från spel. I dag har över 82 000 personer stängt av sig under en kortare eller längre period, vilket man kan välja själv, och finns alltså i det nationella registret.

Det är i sig ett misslyckande att så många har fått spela så länge att de själva upplever att det har blivit en belastning för dem. Här har man misslyckats med sin tillsynsmöjlighet. De bolag som haft dessa personer som kunder borde vid det här laget ha upprättat rutiner för att stoppa spelandet tidigare. Nu är många så pass illa däran att de har mycket svårt att sluta. Enligt den nationella stödlinjen kan det vara så många som 58 procent av dem som är avstängda som fortsätter att spela på olicensierade sidor.

I dagsläget finns ingen instans som i uppsökande syfte kontaktar personer som har anmält sig till registret för att erbjuda dem stöd och hjälp. Det är ett rop på hjälp när man stänger av sig, men det finns ingen där som fångar upp. Här finns en lucka i systemet som borde kunna täppas till genom att man pekar ut en part som är ansvarig för att följa upp och ta kontakt med dessa personer, som kanske behöver erbjudas behandling eller kontakt med kommunernas skuldrådgivning.

Vi lyfte upp denna fråga i socialutskottet tidigare, när man behandlade handlingsplanen för ANDT-frågor, där det finns ett tillägg om spel. Jag tycker att det borde gå att samla ett brett stöd för en förbättring, och jag beklagar att så inte verkar vara fallet här i kammaren i dag.

Slutligen, herr talman, vill jag lyfta upp en fråga som det inte varit tillräckligt mycket politisk diskussion om. Det finns i lagen en möjlighet för krogar och restauranger att bedriva en mindre kasinoverksamhet i samband med sin övriga verksamhet, så kallade restaurangkasinon. Detta innebär att restaurangen har ett blackjackbord eller en roulett med möjlighet till spel om pengar, en verksamhet som tidigare har varit ganska liten. Utifrån den nya lagen har dock förändringar gjorts, och det har blivit möjligt att spela om mer pengar. Detta har vuxit, och vi ser att det nu finns stora risker att personer snabbt kan förlora mycket pengar i denna verksamhet.

Dessa restaurangkasinon har av Spelinspektionen undantagits från det regelverk för att motverka penningtvätt som andra kasinon omfattas av, vilket har gjort detta till ett nytt sätt för kriminella organisationer att dölja sina intäkter. Här behöver man verkligen göra mer framöver.

Jag yrkar bifall till reservation 12.


Anf. 38 Catarina Deremar (C)

Herr talman! Det handlar om en förstärkt spelreglering. Efter att ha lyssnat på debatten här tycker jag mig höra att vi är överens om mycket. Framför allt vill vi skydda dem som råkar illa ut när det handlar om att drabbas av spelmissbrukets negativa sidor.

Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 3 i ärendet. I mitt anförande kommer jag inte att nämna så mycket mer om detta, utan det har redan varit uppe till debatt genom min kollega Rickard Nordin, som kommer tillbaka till detta i ett eget anförande.

Spel är, som många har konstaterat, inte vilken vara som helst. Det har lockat människor i alla tider, och vi har det som nöje så länge vi kan hantera det. För de allra flesta människor är det inte något problem. Några av oss kanske inte ens tittar åt spel, medan andra triggas konstant av det. Vi måste hitta en balans när det gäller vad som är rimligt för bolagen och spelmarknaden, men vi ska inte glömma den stora finansiering som det civila samhället får in till sin verksamhet från spel.

Vi behöver som sagt fundera på vad som är rimligt, och där är kanaliseringen viktig. Omregleringen trädde i kraft den 1 januari 2019, så det har inte gått så lång tid. Ska vi göra ytterligare åtgärder nu innan vi vet hur det har fallit ut? Jag har lite svårt att se att vi ska gå vidare redan nu.

En av anledningarna till att vi i vår följdmotion föreslog avslag på den del som innebär uppsägning mellan Sverige och Finland och våra Finlandsbåtar är att denna lilla spelmarknad är unik. Den finns på en avgränsad yta. Det är mellan två länder som avtalet finns, och vi har där en lång tradition att samarbeta på olika sätt. I detta avtal finns också en reglering med låga insatser och låga vinstnivåer, vilket ändå främjar konsumentskyddet.

Det är svårt att utläsa vad den förra regeringen önskade och ville uppnå med att säga upp avtalet. Jag har i varje fall svårt att både se och förstå de skälen. Men nu har den nya regeringen hörsammat bland annat Centerpartiets yrkande om att inte säga upp avtalet, och det ser vi såklart positivt på.

Det är många människor som spelar i Sverige. Under coronapandemin uppstod en oro för ökat problemspelande och ökad risk för spelmissbruk. Det finns inga gränser för vad det innebär för den enskilda. Det ganska stora umgänge som finns runt omkring den som har spelmissbruk blir också drabbat av detta. Det är viktigt att vi följer utvecklingen för att se om det behövs nya insatser för att motverka utvecklingen så att inte fler drabbas av detta.

Jag ser positivt på spelpaus. Vi kan kanske titta vidare på hur vi kan göra det ännu tryggare och säkrare. Det är en förutsättning att det är ett gott skydd för spelare. Alternativet med en lägre kanalisering kan göra att spelandet sker oreglerat, så skyddet måste vi naturligtvis hålla kvar.

Förutsättningarna för de allmännyttiga lotteriernas möjligheter att även fortsatt kunna ge inkomster till civilsamhället och dess verksamheter har försvårats efter omregleringen av spelmarknaden. En översyn behöver göras för att säkra de allmännyttiga lotteriernas möjligheter att verka på spelmarknaden.

Herr talman! Det finns nog skäl för oss att titta lite mer på vad man gör på Åland med Paf och hur de arbetar med att bland annat stärka kultur- och föreningslivet på Åland. År 2020 delades totalt 15 miljoner euro ut till allmännyttiga ändamål på Åland varav 4,9 miljoner gick direkt till det åländska kultur- och idrottslivet. Det vore intressant att titta närmare på det.


Anf. 39 Rickard Nordin (C)

Herr talman! I år för ganska exakt 50 år sedan, i november 1972, lanserades Pong. Det är ett av de kanske mest klassiska arkadspel som någonsin har funnits. Det sägs ibland vara det första spelet. Det var det kanske inte, men det var åtminstone det första stora arkadspelet.

Det är därför passande att vi i dag kommer att slopa lagen om visst automatspel, den så kallade flipperspelslagen. Den kom till i slutet av 70talet, början av 80-talet, för att dåtidens politiker ansåg flipperhallar vara dåliga ungdomsmiljöer. Det var dessutom mycket baserat på personliga erfarenheter snarare än något annat.

Man införde krav på tillstånd med tillhörande avgifter för att få ställa ut den här typen av spel, och lagen har följt med sedan dess. Den har dessutom applicerats på sådana saker som till exempel internetkaféer, som det också krävts den här typen av tillstånd för, och dagens spelställen.

Det har också skapat problem för den som äger ett arkadspel, till exempel ett flipperspel, och vill ställa ut det på en nostalgimässa. Då behöver mässan ha den här typen av tillstånd för att få ställa ut det. Det skapas helt enkelt väldigt mycket problem helt i onödan.

Det är fantastiskt att avskaffandet av lagen sammanfaller med just den här veckan. På fredag inleds världens största datorfestival, Dreamhack, i Sverige. Den har också en stor del problem med den här typen av tillstånd.

Å andra sidan kan man inte bara glädjas. Det hade kunnat ske betydligt snabbare. Grunden för avskaffandet är den enskilda motion som jag skrev 2014 och som en enig riksdag ställde sig bakom 2015.

Herr talman! Jag säger väl som Gert Fylking sa: Äntligen! Det är på tiden att vi nu avskaffar den här skiten. Tyvärr får vi inte glädjas helt och fullt. Det finns en okunskap om spelande som kulturform och nöjesform. Det handlar inte om det som på engelska heter gambling, utan det handlar om gejming.

I Sverige talar vi bara om spelande. Men det är en väsentlig skillnad mellan spel om pengar, gambling, och spel som ibland kan kosta pengar men som inte alls behöver vara med pengar som vinst, eller snarare inte är med pengar som vinst, det vill säga gejming.

Nu kommer det nya krav. Flipperspelslagen skrotas visserligen. Men nu kräver man i stället kassaregister för de här maskinerna. Det har aldrig funnits i historien; inte ens när det var betydligt större fanns det.

I de två replikskiften som jag har haft under debatten lyser den här okunskapen igenom. I replikskiftet med Moderaternas företrädare pratades det om spel om pengar, problem med illegala spel och spelautomater. Det handlar inte alls om den typen av kassaregister. Här talar man om just gambling och inte gejming, som den nya lagstiftningen tar sikte på.

I replikskiftet med Socialdemokraternas företrädare pratades det om att det ska stävja spelmissbruk bland unga. Då har man inte alls förstått vad det handlar om. Man säger att man ska se till helheten. Men det hade gått utmärkt att bryta ut den här regleringen om kassaregister och inte införa den. Den har ingenting att göra med spelmissbruk bland unga. Det kommer bara att försvåra för kulturutövandet.

Jag förstår att helheten i lagstiftningen är bra. Den står Centerpartiet bakom. Men Socialdemokraterna hade inte alls behövt lägga fram förslag om den här delen. Det fanns inga krav på det. Det var inga som föreslog det. Det var något eget som man hittade på. Det hade helt enkelt gått betydligt bättre utan detta.

Jag kan bara beklaga detta. Med den här inställningen gör man samma likställande som med flipper- och arkadspel. Lotterna på kyrkans julbasar i helgen är också någonting som du betalar pengar för, och dessutom kan du få en fysisk vinst. Det är en betydligt större risk än när jag betalar lite pengar för att få en kort upplevelse. Det är i så fall också en inkörsport till ungas missbruk när min son spelar på chokladhjulet på Liseberg. Det är betydligt värre ur det här perspektivet.

Jag tror inte att Socialdemokraterna, eller för den delen Moderaterna, vill avskaffa chokladhjulen på Gröna Lund och Liseberg eller kyrkans jullotter. Men det är faktiskt så man resonerar i det här fallet. För mig är det helt oacceptabelt.

Herr talman! Det finns i dag inte ett enda flipperspel i världen som har kassaregister eller där man kan installera kassaregister. Företeelsen med arkadspel är också på nedgång - tyvärr, får jag väl säga som tycker att det är en spännande och intressant kulturform som dessutom är värd att bevara. Nu gör man det svårare för dem.

Det går antagligen inte att ställa ut i samma omfattning som tidigare om man inför krav som aldrig någonsin har funnits, trots att detta har varit betydligt större tidigare då det uppenbarligen inte var ett problem.

Det finns ingen konsekvensanalys gjord. Det finns ingen konsekvensbeskrivning av vad det kommer att leda till. För mig är det inte bara okunnigt och olämpligt. Det är kulturpolitiskt vansinne. Den oförståelse som övriga partier visar förstår jag inte. Jag förstår deras inställning till gambling men inte till gejming. Jag yrkar bifall till reservation 3.

Jag vill också ge kanske framför allt Moderaterna, som öppnade för att det kan finnas anledning att se över detta, men också övriga partier chansen att ändra sig. I vår kommer vi återigen att behandla de enskilda motionerna. Då kommer den här frågan att finnas med.

Nu har man ett halvår på sig att se: Är det vettigt egentligen? Man kommer att få se vilka konsekvenser det kommer att få. Jag vet att det finns en bransch och entusiaster därute som tycker att det är vansinnigt. De är livrädda och kommer att behöva hålla inne med den här typen av spel. Vi kommer att få ett fattigare kulturliv när lagstiftningen går igenom.

Jag lovar att jag kommer att återkomma i den här debatten. Jag förväntar mig att de partier som står bakom förslaget då har läst på, återkommer och ändrar sig.

(Applåder)

En förstärkt spelreglering

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 19.)

Riksrevisionens rapport om statens krisstöd till idrott och kultur under coronapandemin

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-11-23
Förslagspunkter: 17, Acklamationer: 13, Voteringar: 4
Stillbild från Beslut 2022/23:KrU2, Beslut

Beslut 2022/23:KrU2

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Krav på måttfullhet vid marknadsföring av spel

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i spellagen (2018:1138) i de delar det avser 15 kap. 1 §.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2021/22:4759 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 7 och

  2022/23:12 av Jonas Andersson m.fl. (SD) yrkande 1 och

  avslår proposition 2021/22:242 punkt 5 i denna del.
  • Reservation 1 (S, V, MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, V, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S093014
  SD630010
  M59009
  C19005
  V00204
  KD16003
  MP11403
  L13003
  Totalt1711072051
  Ledamöternas röster
 2. Bonuserbjudande

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i spellagen (2018:1138) i de delar det avser 14 kap. 9 §.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:242 punkt 5 i denna del och avslår motion

  2021/22:4761 av Jonas Andersson i Linghem m.fl. (SD) yrkande 1.
  • Reservation 2 (SD)
 3. Kassaregister för förströelsespel

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:242 punkt 4 och avslår motion

  2021/22:4758 av Catarina Deremar m.fl. (C) yrkande 1.
  • Reservation 3 (C)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (C)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S930014
  SD620011
  M59009
  C02004
  V20004
  KD16003
  MP15003
  L13003
  Totalt27820051
  Ledamöternas röster
 4. Överenskommelsen mellan Sverige och Finland om automatspel

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen
  a) godkänner inte att överenskommelsen mellan Konungariket Sverige och Republiken Finland om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Sverige och Finland (SÖ 1979:40) sägs upp,
  b) avslår regeringens förslag till lag om ändring i spellagen (2018:1138).Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2021/22:4758 av Catarina Deremar m.fl. (C) yrkande 2 och

  2022/23:12 av Jonas Andersson m.fl. (SD) yrkande 5 och

  avslår proposition 2021/22:242 punkterna 1 och 6.
  • Reservation 4 (S)
 5. Lagförslaget i övrigt

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om upphävande av lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel,
  2. lag om skyldighet att lämna uppgifter om utvecklingen på spelmarknaden,
  3. lag om ändring i spellagen (2018:1138),
  4. lag om ändring i lagen (2018:1139) om skatt på spel,
  i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:242 punkterna 2, 3, 5 i denna del och 7.
 6. Matchfixning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4759 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 5.
 7. AB Svenska Spel

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4759 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 3 och 4.
 8. Riskklassificering av spel

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:4755 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 1 och

  2021/22:4760 av Roland Utbult m.fl. (KD).
  • Reservation 5 (V, MP)
 9. Information om kunders ekonomi och hälsa

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2022/23:12 av Jonas Andersson m.fl. (SD) yrkande 3.
  • Reservation 6 (SD)
 10. Förbud mot att erbjuda spel på kredit

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4761 av Jonas Andersson i Linghem m.fl. (SD) yrkande 3.
  • Reservation 7 (SD)
 11. Spelpaus

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:4755 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 4,

  2021/22:4759 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 1 och

  2022/23:12 av Jonas Andersson m.fl. (SD) yrkande 4.
  • Reservation 8 (SD)
  • Reservation 9 (V)
  • Reservation 10 (MP)
 12. Restaurangkasinon

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4755 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 3.
  • Reservation 11 (V)
 13. Måttfullhet vid marknadsföring av spel

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4755 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 2.
  • Reservation 12 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S930014
  SD630010
  M59009
  C20004
  V02004
  KD16003
  MP15003
  L13003
  Totalt27920050
  Ledamöternas röster
 14. Lotteri- och kasinoliknande inslag i dataspel

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2022/23:12 av Jonas Andersson m.fl. (SD) yrkande 2.
  • Reservation 13 (SD)
 15. Översyn av bonusmöjligheterna

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4759 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 2.
 16. Allmännyttiga lotterier

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4761 av Jonas Andersson i Linghem m.fl. (SD) yrkande 2.
  • Reservation 14 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 14 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S930014
  SD063010
  M59009
  C20004
  V20004
  KD16003
  MP15003
  L13003
  Totalt23663050
  Ledamöternas röster
 17. Utvärdering av spellagen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4759 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 6.