Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Kulturutskottets bet 2017/18:KrU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 december 2017

Beslut

Pengar till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

15,9 miljarder ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet kultur, medier, trossamfund och fritid. Mest pengar får bidrag till folkbildningen, cirka 4,3 miljarder kronor. 1,9 miljarder går till stöd till idrotten och regional kulturverksamhet får knappt 1,5 miljarder kronor. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Kulturutskottet föreslår också att riksdagen återigen bör rikta uppmaningar till regeringen inom två områden: samverkan och inflytande inom filmområdet och museernas donation av föremål.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionens förslag. Avslag på samtliga motionsyrkanden. Två tillkännagivande till regeringen om dels donation av föremål, dels former för samverkan och inflytande inom filmområdet.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-24
Justering: 2017-11-23
Trycklov: 2017-11-28
Reservationer 5
bet 2017/18:KrU1

Pengar till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

15,9 miljarder ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet kultur, medier, trossamfund och fritid. Mest pengar får bidrag till folkbildningen, cirka 4,3 miljarder kronor. 1,9 miljarder går till stöd till idrotten och regional kulturverksamhet får knappt 1,5 miljarder kronor. Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Kulturutskottet föreslår också att riksdagen återigen bör rikta uppmaningar till regeringen inom två områden: samverkan och inflytande inom filmområdet och museernas donation av föremål.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-01
Debatt i kammaren: 2017-12-04
4

Beslut

Beslut: 2017-12-06
11 förslagspunkter, 7 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 december 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 17

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Anslagen för 2018
Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 17 enligt utskottets förslag i bilaga 6.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 17 punkt 8 och avslår motionerna

2017/18:909 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 6,

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 22,

2017/18:1594 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:1602 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:1608 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

2017/18:1728 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2017/18:1911 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkandena 8 och 10,

2017/18:1942 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:2522 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:3070 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkandena 5 och 12,

2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkandena 1 och 5,

2017/18:3600 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 1, 2, 7, 9 och 10,

2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 25,

2017/18:3682 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkandena 1-6 och 8-11,

2017/18:3701 av Per Lodenius m.fl. (C),

2017/18:3749 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 5 och 6 samt

2017/18:3813 av Bengt Eliasson m.fl. (L).

Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i utskottets förslag i bilaga 7.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 17 punkt 9.

2. Lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 17 punkt 1.

3. Lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 17 punkt 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 73 0 0 10
SD 0 42 0 4
MP 20 0 0 4
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 1 1 1 2
Totalt 264 43 1 41


4. Medelstilldelning för 2018 till Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelstilldelning för 2018 från rundradiokontot till Sveriges Radio AB med 2 957 600 000 kronor, till Sveriges Television AB med 4 839 400 000 kronor och till Sveriges Utbildningsradio AB med 427 800 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 17 punkt 6.

5. Medelstilldelning för 2018 till Myndigheten för press, radio och tv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelstilldelning för 2018 från rundradiokontot till budgetens inkomstsida med 8 700 000 kronor för den verksamhet som bedrivs av Myndigheten för press, radio och tv.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 17 punkt 7.

6. Lån till Kungliga Operan AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 126 000 000 kronor till Kungliga Operan AB för investeringar i vissa byggnadsanknutna inventarier som ägs av Kungliga Operan AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 17 punkt 4.

7. Lån till Kungliga Dramatiska teatern AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 70 000 0000 kronor till Kungliga Dramatiska teatern AB för investeringar i ett nytt övermaskineri.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 17 punkt 5.

8. AB Svenska Spels bidrag till kulturverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2018 verkar för att bolagsstämman beslutar om ett bidrag för konst, teater och andra kulturella ändamål som motsvarar 1/26 av bolagets överskott från Nya Penninglotten 2017. Bidraget ska fördelas enligt de närmare anvisningar som beslutas av regeringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 17 punkt 3.

9. Donation av föremål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör utreda förutsättningarna för statliga museer att kunna donera föremål genom gåvor även utanför det allmänna museiväsendet och tillkännager detta för regeringen.


Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 101 0 11
M 72 0 0 11
SD 41 0 0 5
MP 1 19 0 4
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 2 1 0 2
Totalt 167 139 0 43


10. Former för samverkan och inflytande inom filmområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att skyndsamt utreda hur parts- och branschsamverkan inom filmområdet kan utvecklas sedan modellen med ett gemensamt filmavtal har slutat gälla och tillkännager detta för regeringen.


Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 101 0 11
M 73 0 0 10
SD 42 0 0 4
MP 1 19 0 4
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 2 1 0 2
Totalt 169 139 0 41


11. Mål för kulturpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1911 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 1 och

2017/18:2522 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 73 0 0 10
SD 0 42 0 4
MP 20 0 0 4
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 0 0 17 2
KD 14 0 0 2
- 1 2 0 2
Totalt 247 44 17 41