Budgetpropositionen för 2018

Proposition 2017/18:1

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-20
Bordlagd
2017-09-20
Hänvisad
2017-09-21
Motionstid slutar
2017-10-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Budgetpropositionen för 2018
Regeringens proposition 2017/18:1
Budgetpropositionen för 2018
Förslag till statens budget för 2018, finansplan och skattefrågor

Regeringens proposition 2017/18:1
Budgetpropositionen för 2018
Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 § regeringsformen budgetpropositionen för 2018.
Stockholm den 14 september 2017
Stefan Löfven
Magdalena Andersson
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2018 samt de övriga förslag och bedömningar som följer av riksdagsordningen och budgetlagen (2011:203).
P R O P . 2 0 1 7 / 1 8 : 1
Översikt av innehåll i volym 1
Volym 1a

1.

Finansplan

2.

Förslag till riksdagsbeslut

3.

Lagförslag

4.

Den makroekonomiska

Förslagspunkter (191)

 • 1.1
  Riksdagen godkänner riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (avsnitt 1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.2
  Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till följd av tekniska justeringar till 1 337 miljarder kronor för 2018 och 1 397 miljarder kronor för 2019 (avsnitt 5.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.3
  Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1 471 miljarder kronor för 2020 (avsnitt 5.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.4
  Riksdagen fastställer målet för den offentliga sektorns finansiella sparande (överskottsmålet) till i genomsnitt en tredjedels procent av bruttonationalprodukten över en konjunkturcykel fr.o.m. 2019 (avsnitt 5.6).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.5
  Riksdagen fastställer ett riktmärke för nivån på den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld (Maastrichtskulden) till 35 procent av bruttonationalprodukten fr.o.m. 2019 (avsnitt 5.6).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.6
  Riksdagen godkänner beräkningen av inkomster i statens budget för 2018 (avsnitt 7.1 och bilaga 1 avsnitt 2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.7
  Riksdagen godkänner den preliminära beräkningen av inkomster i statens budget för 2019 och 2020 som riktlinje för regeringens budgetarbete (avsnitt 7.1 och tabell 7.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.8
  Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2018 (avsnitt 8.1 och tabell 8.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.9
  Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2018 (avsnitt 8.1 och tabell 8.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.10
  Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget för 2018 (avsnitt 8.1 och tabell 8.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.11
  Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2019 och 2020 som riktlinje för regeringens budgetarbete (avsnitt 8.2 och tabell 8.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 ta upp lån enligt 5 kap. budgetlagen (2011:203) (avsnitt 9.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.13
  Riksdagen godkänner beräkningen av Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2018 (avsnitt 9.2 och tabell 9.10).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.14
  Riksdagen godkänner beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2018 (avsnitt 9.2 och tabell 9.10).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.15
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2018 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 39 900 000 000 kronor (avsnitt 10.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.16
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2018 besluta om krediter för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjade krediter uppgår till högst 13 800 000 000 kronor (avsnitt 10.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.17
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018, med de begränsningar som följer av 3 kap. 8 § andra stycket budgetlagen (2011:203), besluta att ett anslag som inte avser förvaltningsändamål får överskridas om ett riksdagsbeslut om ändring av anslaget inte hinner inväntas och överskridandet ryms inom det fastställda utgiftstaket för staten (avsnitt 10.7).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.18
  Riksdagen antar förslaget till lag om skatt på flygresor (avsnitt 3.1 och 6.21).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.19
  Riksdagen antar förslaget till lag om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen (avsnitt 3.2 och 6.15).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.20
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (avsnitt 3.3 och 6.25).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.21
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt (avsnitt 3.4 och 6.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.22
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (avsnitt 3.5 och 6.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.23
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) (avsnitt 3.6 och avsnitt 6.27).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.24
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt (avsnitt 3.7 och 6.23).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.25
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt (avsnitt 3.8 och 6.23).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.26
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi (avsnitt 3.9, 6.15, 6.19, 6.20 och 6.23).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.27
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus (avsnitt 3.10 och 6.17).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.28
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter (avsnitt 3.11, 6.23 och 6.24).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.29
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall (avsnitt 3.12 och 6.17).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.30
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) (avsnitt 3.13, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 och 6.11).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 1.31
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) (avsnitt 3.14 och 6.6).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.32
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet (avsnitt 3.15 och 6.23).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.33
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227) (avsnitt 3.16 och 6.16).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.34
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (avsnitt 3.17 och avsnitt 6.15).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.35
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat (avsnitt 3.18 och 6.20).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.36
  Riksdagen antar förslagen till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) (avsnitt 3.19, 3.20, 6.3, 6.6 och 6.23).
  Behandlas i
  Finansutskottet,Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.37
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi (avsnitt 3.21, 6.18 och 6.19).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.38
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021 (avsnitt 3.22 och 6.10).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.39
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik (avsnitt 3.23 och 6.17).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.40
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi (avsnitt 3.24, 6.19 och 6.20).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.41
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1077) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) (avsnitt 3.25, 6.19, 6.20 och 6.25).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.42
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1079) om ändring i lagen (2016:506) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi (avsnitt 3.26 och 6.18).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.43
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) (avsnitt 3.27 och 6.6).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.44
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2017:404) om ändring i lagen (2016:1077) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) (avsnitt 3.28, 6.20 och 6.23).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.45
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) (avsnitt 3.29 och 6.21).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.46
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) (avsnitt 3.30, 6.20, 6.21 och 6.23).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.47
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2017:410) om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi (avsnitt 3.31, 6.19 och 6.20).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.48
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi (avsnitt 3.32 och 6.15).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.49
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2017:000) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen (avsnitt 3.33 och 6.15).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.50
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2017:000) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen (avsnitt 3.34 och 6.15).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.51
  Riksdagen godkänner att regeringen under 2018 genom försäljning överlåter fastigheten Stockholm Silvieberg 3 i Stockholm (avsnitt 7.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.52
  Riksdagen godkänner att regeringen från försäljningsintäkterna vid en försäljning enligt 51 får avräkna dels det belopp som behövs för att lösa lån i Riksgäldskontoret som hör till fastigheten, dels de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten (avsnitt 7.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.53
  Riksdagen godkänner att regeringen under 2018 genom försäljning överlåter fastigheten Stockholm Lysbomben 1 i Stockholm (avsnitt 7.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.54
  Riksdagen godkänner att regeringen från försäljningsintäkterna vid en försäljning enligt 53 får avräkna dels det belopp som behövs för att lösa lån i Riksgäldskontoret som hör till fastigheten, dels de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten (avsnitt 7.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.55
  Riksdagen godkänner att regeringen under 2018 genom försäljning överlåter fastigheten Stockholm Smyrna 5 i Stockholm (avsnitt 7.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.56
  Riksdagen godkänner att regeringen från försäljningsintäkterna vid en försäljning enligt 55 får avräkna dels det belopp som behövs för att lösa lån i Riksgäldskontoret som hör till fastigheten, dels de direkta försäljningskostnader som uppkommer (avsnitt 7.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.57
  Riksdagen godkänner att regeringen under 2018 genom försäljning överlåter del av fastigheterna Järnvägen 100:1 i Boden, Gullbergsvass 703:6 i Göteborg, Stora Älberg 2:2 i Hallsberg, Järnvägen 1:1 i Malmö, Butängen 2:1 i Norrköping och Ånge 30:1 i Ånge samt fastigheterna Brynäs 92:4 i Gävle och Tågordningen 1 i Stockholm (avsnitt 7.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.58
  Riksdagen godkänner att regeringen från försäljningsintäkterna vid en försäljning enligt 57 får avräkna dels det belopp som behövs för att lösa lån i Riksgäldskontoret som hör till fastigheterna, dels de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten (avsnitt 7.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.1
  Riksdagen godkänner målet för demokratipolitiken (avsnitt 8.3).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.2
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ramanslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, när det gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.4
  Riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen att under 2018 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 100 000 000 kronor (avsnitt 4.4.2).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.5
  Riksdagen godkänner investeringsplanen som riktlinje för anslaget 2:3 Riksdagens fastighetsanslag för 2018-2020 (avsnitt 4.4.3).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.6
  Riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen att under 2018 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 550 000 000 kronor (avsnitt 4.4.3).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.7
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ramanslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, när det gäller anslag som står till Riksdagsförvaltningens disposition, enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.8
  Riksdagen beslutar att Riksdagens ombudsmän (JO) för 2018 får anslagsfinansiera anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet (avsnitt 4.4.4).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.9
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ett ramanslag under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, för Riksdagens ombudsmän enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.1
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2017:695) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486) (avsnitt 2.1 och 4.6.).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.2
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (avsnitt 2.2 och 4.6).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.3
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution (avsnitt 2.3 och 4.6).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU2
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 3.4
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution (avsnitt 2.4 och 4.6).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.5
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution (avsnitt 2.5 och 4.6).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2018 besluta om en kreditram på högst 50 000 000 000 kronor och en garantiram på högst 750 000 000 000 kronor för stabilitetsfonden (avsnitt 4.7.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2018 besluta om en kreditram på högst 100 000 000 000 kronor och en garantiram på högst 200 000 000 000 kronor för resolutionsreserven (avsnitt 4.7.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2018 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare nyttjad kredit uppgår till högst 250 000 000 kronor för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter (avsnitt 5.6.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2018 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 100 000 000 kronor för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i det statliga försäkringssystemet (avsnitt 5.6.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2018 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 100 000 000 kronor för att tillgodose Statens tjänstepensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen (avsnitt 7.5.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.11
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2018-2020 som riktlinje för Statens fastighetsverks investeringar (avsnitt 11.6.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2018 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 15 200 000 000 kronor för investeringar i fastigheter och markanläggningar (avsnitt 11.6.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.13
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2018-2020 som riktlinje för Fortifikationsverkets investeringar (avsnitt 11.6.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.14
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2018 besluta att Fortifikationsverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 14 200 000 000 kronor för investeringar i fastigheter och markanläggningar (avsnitt 11.6.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.15
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ramanslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, när det gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.16
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.17
  Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att för 2018 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 15 000 000 kronor (avsnitt 13.4.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.18
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ett ramanslag under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning för Riksrevisionen enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4.1
  Riksdagen godkänner målet för utgiftsområdet (avsnitt 2.3).
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2017/18:SkU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4.2
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ramanslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt propositionen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2017/18:SkU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5.1
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ramanslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6.1
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ramanslagen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under perioden 2018-2022 besluta om svenskt deltagande i verksamheten för European Centre of Excellence för Countering Hybrid Threats i Helsingfors och under 2018-2022 för anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet besluta om en årlig medlemsavgift om högst 1 000 000 kronor.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att fatta beslut om organiseringen m.m. av den verksamhet som bedrivs inom ramen för materiel- och logistikförsörjningen i enlighet med den inriktning som regeringen redogör för i denna proposition (avsnitt 3.3.7).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2017/18:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att inrätta Gotlands regemente som organisationsenhet i Försvarsmakten och lokalisera det till Visby (avsnitt 3.3.10).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2017/18:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.3
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för vidmakthållande av försvarsmateriel för 2018-2023 som riktlinje för Försvarsmaktens investeringar (avsnitt 3.4.1).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2017/18:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.4
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för anskaffning av försvarsmateriel för 2018-2023 som riktlinje för Försvarsmaktens investeringar (avsnitt 3.4.3).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2017/18:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om anskaffning av nytt medelräckviddigt luftvärnsystem (avsnitt 3.4.3).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2017/18:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2018 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 18 500 000 000 kronor för att tillgodose Försvarets materielverks behov av rörelsekapital (avsnitt 3.4.11).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2017/18:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 besluta om export av JAS 39C/D genom upplåtelse eller överlåtelse av materiel, under förutsättning att exporten bidrar till den operativa tillgängligheten inom stridsflygssystemet och det i övrigt är i linje med det försvarspolitiska inriktningsbeslutet för perioden 2016-2020 (avsnitt 3.4.12).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2017/18:FöU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 7.8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2018 utnyttja en kredit i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 40 000 000 000 kronor i händelse av krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden (avsnitt 3.5).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2017/18:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2018 besluta att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 1 550 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar (avsnitt 4.5.6).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2017/18:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.10
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för krisberedskap för 2018-2020 som riktlinje för Myndigheten för samhällsskydd och beredskapsinvesteringar (avsnitt 4.5.6.).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2017/18:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.11
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ramanslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2017/18:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2017/18:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8.1
  Riksdagen fastställer biståndsramen för 2018 till 1 procent av vid budgeteringstillfället beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för 2018 beräknat enligt EU-förordningen för nationalräkenskaperna ENS 2010 (avsnitt 2.1).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 ställa ut statliga garantier för biståndsverksamhet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 12 000 000 000 kronor (avsnitt 2.8.1).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om kapitaltillskott på högst 600 000 000 kronor till Swedfund International AB (avsnitt 2.8.1).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 fullgöra Sveriges medverkan i kapitalhöjningen i Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB), vilket innebär inbetalningar som inklusive tidigare gjorda inbetalningar uppgår till högst 454 456 000 kronor (avsnitt 2.8.1).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8.5
  Riksdagen godkänner att de medel som står till Sveriges förfogande inom Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB), återinvesteras i IDB (avsnitt 2.8.1).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8.6
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ramanslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, när det gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8.7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod son anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8.8
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ett ramanslag under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd för Riksrevisionen enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9.1
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ramanslagen under utgiftsområde 8 enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2018 besluta att Folkhälsomyndigheten får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 350 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar (avsnitt 3.7.6).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2018 besluta att Socialstyrelsen får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 100 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar (avsnitt 3.7.6).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.3
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ramanslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11.1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.1, 3.7 och 3.9).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11.2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.2 och 3.8).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11.3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön (avsnitt 2.3 och 3.9).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2018 besluta om en kredit i riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 170 000 000 kronor för att tillgodose Försäkringskassans behov av likviditet vid utbetalning av ersättning för vård i andra länder (avsnitt 3.11.8).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11.5
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ramanslagen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12.1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.1 och 3.6).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12.2
  Riksdagen godkänner målet för utgiftsområdet (avsnitt 3.3).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2018 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 8 000 000 000 kronor för att tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet vid handel med fondandelar (avsnitt 3.7.5).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12.4
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ramanslagen under utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13.1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.1 och 3.7.1).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13.2
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ramanslagen under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14.1
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ramanslagen under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2017/18:AU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2017/18:AU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15.1
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ramanslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2017/18:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2017/18:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16.1
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395) (avsnitt 2.1, 3.7.1 och 3.7.2).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2017/18:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 ta upp lån i Riksgäldskontoret för studielån som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 223 000 000 000 kronor (avsnitt 3.7.9).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2017/18:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16.3
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ramanslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2017/18:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2017/18:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 bilda ett holdingbolag knutet till Malmö universitet och för anslaget 2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om kapitaltillskott till bolaget på högst 1 500 000 kronor (avsnitt 10.2.30).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2017/18:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag på högst 600 000 000 kronor till European Spallation Source ERIC (ESS) (avsnitt 10.3.1).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2017/18:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om medlemskap i följande konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur, s.k. Erickonsortier: European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine (EATRIS-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 800 000 kronor och European Research Infrastructure for Biomedical Imaging (Euro-Bioimaging-ERIC) med en medlemsavgift på högst 3 000 000 kronor. Vidare bemyndigas regeringen att under 2018 besluta om finansiering av de årliga medlemsavgifterna i följande angivna konsortier: Council of European Social Science Data Archives (CESSDA-ERIC) med en medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor, Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor, Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor, Biobanking and Biomolicular Resources Infrastructure (BBMRI-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor, European Social Survey (ESSERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor, Joint Institute for VLBI in Europe (JIVE-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 800 000 kronor och Integrated Carbon Observation System (ICOS-ERIC) med en medlemsavgift på högst 7 750 000 kronor (avsnitt 10.3.1).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2017/18:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 för anslaget 3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål besluta om kapitaltillskott på högst 11 000 000 kronor till holdingbolag knutna till universitet för finansiering av idébanksmedel (avsnitt 10.3.12).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2017/18:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.5
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ramanslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2017/18:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2017/18:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.1
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950) (avsnitt 2.1 och 11.6.2).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.2
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst (avsnitt 2.2 och 14.5.6).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.3
  Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2018 verkar för att bolagsstämman beslutar om ett bidrag för konst, teater och andra kulturella ändamål som motsvarar 1/26 av bolagets överskott 2017 från Nya Penninglotten samt att bidraget ska fördelas enligt det närmare anvisningar som beslutas av regeringen (avsnitt 4.5.8).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 126 000 000 kronor till Kungliga Operan AB för investeringar i vissa byggnadsanknutna inventarier som ägs av Kungliga Operan AB (avsnitt 5.5.1).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 70 000 000 kronor till Kungliga Dramatiska teatern AB för investeringar i ett nytt övermaskineri (avsnitt 5.5.1).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.6
  Riksdagen godkänner förslaget till medelstilldelning för 2018 från rundradiokontot till Sveriges Radio AB med 2 957 600 000 kronor, till Sveriges Television AB med 4 839 400 000 kronor och till Sveriges Utbildningsradio AB med 427 800 000 kronor (avsnitt 14.5.6).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.7
  Riksdagen godkänner förslaget till medelstilldelning för 2018 från rundradiokontot till budgetens inkomstsida med 8 700 000 kronor för den verksamhet som bedrivs av Myndigheten för press, radio och tv (avsnitt 14.5.6).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.8
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ramanslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 ställa ut kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder, kreditgarantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden och kreditgarantier för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 8 000 000 000 kronor (avsnitt 3.7.4).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19.2
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ramanslagen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik enligt tabell 1:1.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 20.1
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ramanslagen under utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt tabell 1.1 [Här avses anslagstabellen på s. 7 i prop. 2017/18:1 utg.omr. 19.].
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2017/18:NU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 20.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2 [Här avses anslagstabellen på sid. 7 i prop. 2017/18:1 utg.omr. 19.].
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2017/18:NU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att genomföra borttagning av de utsläppsenheter under EU:s ansvarsfördelningsbeslut för 2016 som Sverige har tilldelats och som inte behövs för avräkning mot Sveriges åtagande inom EU för de åren.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att genomföra annullering av Sveriges innehav av utsläppsenheter som har genererats under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod och som har levererats till och med år 2016. Utsläppsenheterna har förvärvats genom Sveriges program för internationella klimatinsatser.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.3
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2018-2020 som riktlinje för Naturvårdsverkets investeringar.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.4
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ramanslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsram som anges i uppställningen i propositionen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.1
  Riksdagen fastställer avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften till högst 255 000 000 kronor under 2018 (avsnitt 2.7.8).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2017/18:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.2
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för elförsörjning för 2018-2020 som riktlinje för Affärsverket svenska kraftnäts investeringar (avsnitt 2.8.1).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2017/18:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2018 ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 2.8.2).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2017/18:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.4
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ramanslagen under utgiftsområde 21 Energi enligt följande uppställning. [Här avses anslagstabellen på s. 9 i prop. 2017/18:1 utg.omr. 21.].
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2017/18:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2 [Här avses anslagstabellen på s. 10 i prop. 2017/18:1 utg.omr.21].
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2017/18:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2018 ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 39 300 000 000 kronor för vissa infrastrukturprojekt (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2017/18:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.2
  Riksdagen godkänner de ekonomiska målen för Sjöfartsverket samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.7.16).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2017/18:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2018 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.7.16).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2017/18:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.4
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för Sjöfartsverket för 2018-2020 som riktlinje för Sjöfartsverkets investeringar (avsnitt 3.7.16).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2017/18:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.5
  Riksdagen godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsverket samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.7.17).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2017/18:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2018 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.7.17).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2017/18:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.7
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för flygtrafikledning för 2018-2020 som riktlinje för Luftfartsverkets investeringar (avsnitt 3.1.17).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2017/18:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.8
  Riksdagen fastställer avgiftsuttaget för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation till högst 100 000 000 kronor under 2018 (avsnitt 4.6.1).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2017/18:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.9
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ramanslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer enlig tabell 1.1.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2017/18:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorde åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2017/18:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2018 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 5 000 000 kronor för Viltvårdsfonden.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24.2
  Riksdagen godkänner förslaget om att det särskilda kontot under Samefonden som nyttjas för betalning av del av arrendekostnad för renbete i Härjedalen får användas för finansiering av underhåll av för arrendeavtalen nödvändiga stängsel.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24.3
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ramanslagen under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i uppställningen i propositionen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att tillskjuta 200 000 000 kronor till den statliga stiftelsen Stiftelsen Norrlandsfonden (avsnitt 3.6.2).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2017/18:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 ställa ut kreditgarantier för exportkrediter som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 450 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.8).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2017/18:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 ställa ut kreditgarantier för investeringar som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.8).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2017/18:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2018 besluta att Aktiebolaget Svensk Exportkredit får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 125 000 000 000 kronor för systemet med statsstödda exportkrediter (avsnitt 4.6.9).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2017/18:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.5
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ramanslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv enligt följande uppställning. [Här avses anslagstabellen på s. 10 i prop. 2017/18:1 utg.omr. 24].
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2017/18:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2. [Här avses anslagstabellen på s. 10 i prop. 2017/18:1 utg.omr. 24].
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2017/18:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 26.1
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ramanslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 27.1
  Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2018 under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 28.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att ingå de ekonomiska åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2018 (avsnitt 3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 28.2
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ett ramanslag under utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.