Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 mars 2022

Beslut

Ja till nya program för ersättningsmark för skog (MJU18)

För att stärka ägande- och brukanderätten och erbjuda skogsägare alternativ när värdefull skog skyddas har regeringen föreslagit nya ersättningsmarker och ett utökat markförsäljningsprogram från Sveaskog. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen gav regeringen rätt att överföra en sammanlagd areal om högst 25 000 hektar icke skyddsvärd produktiv skogsmark från det statliga skogsbolaget Sveaskog AB till staten för att sedan användas som ersättningsmark.

Efter förslag från regeringen beslutade riksdagen också att inriktningen på Sveaskogs nuvarande markförsäljningsprogram ändras. Totalt ska 60 000 hektar icke skyddsvärd produktiv skogsmark kunna erbjudas som alternativ ersättningsform för skyddsvärd skogsmark. Det är en ökning från de kvarvarande 27 300 hektar som i dag finns inom Sveaskogs markförsäljningsprogram.

Riksdagen riktade också fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen i skogspolitiska frågor. Tillkännagivandena handlar om

  • beräkningsmetoder för skyddad natur vid rapporteringen till Europeiska miljöbyrån
  • en regelbunden översyn av formellt skyddade områden med möjligheter till förändringar
  • en översyn av skogspolitiken i förhållande till hur bioekonomins roll i klimatomställningen kan stärkas
  • ytterligare åtgärder för att bekämpa granbarkborren i skyddade områden samt kompensation till enskilda skogsägare.

Utskottets förslag till beslut: 2021/22:MJU18 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund Bifall till propositionen. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2021/22:2456 yrkande 53, 2021/22:3432 yrkande 9, 2021/22:3438 yrkande 15, 2021/22:3880 yrkande 80 och 2021/22:4336 yrkande 21 ett tillkännagivande till regeringen om beräkningsmetoder för skyddad natur vid rapporteringen till Europeiska miljöbyrån. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2021/22:2456 yrkande 40, 2021/22:3432 yrkande 10 2021/22:4336 yrkande 20 ett tillkännagivande till regeringen om en regelbunden översyn av formellt skyddade områden med möjligheter till förändringar. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2021/22:3511 yrkande 19, 2021/22:3665 yrkandena 9 och 10, 2021/22:3682 yrkande 27 och 2021/22:3684 yrkande 114 ett tillkännagivande till regeringen om att en översyn av skogspolitiken i förhållande till hur bioekonomins roll i klimatomställningen kan stärkas. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2021/22:2456 yrkande 19 i denna del, 2021/22:3432 yrkande 20 och 2021/22:3682 yrkandena 25 och 26 ett tillkännagivande till regeringen om ytterligare åtgärder för att bekämpa granbarkborren i skyddade områden och kompensation till enskilda skogsägare. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-01-27, 2022-02-22, 2022-03-03

Ja till nya program för ersättningsmark för skog (MJU18)

För att stärka ägande- och brukanderätten och erbjuda skogsägare alternativ när värdefull skog skyddas har regeringen föreslagit nya ersättningsmarker och ett utökat markförsäljningsprogram från Sveaskog.

Regeringen föreslår att riksdagen ska ge regeringen rätt att överföra en sammanlagd areal om högst 25 000 hektar icke skyddsvärd produktiv skogsmark från det statliga skogsbolaget Sveaskog AB till staten för att sedan användas som ersättningsmark.

Regeringen föreslår också att inriktningen på Sveaskogs nuvarande markförsäljningsprogram ändras. Totalt föreslår regeringen att 60 000 hektar icke skyddsvärd produktiv skogsmark ska kunna erbjudas som alternativ ersättningsform för skyddsvärd skogsmark. Det är en ökning från de kvarvarande 27 300 hektar som i dag finns inom Sveaskogs markförsäljningsprogram.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottet föreslår också att riksdagen ska rikta fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen i skogspolitiska frågor. Tillkännagivandena handlar om

  • beräkningsmetoder för skyddad natur vid rapporteringen till Europeiska miljöbyrån
  • en regelbunden översyn av formellt skyddade områden med möjligheter till förändringar
  • en översyn av skogspolitiken i förhållande till hur bioekonomins roll i klimatomställningen kan stärkas
  • ytterligare åtgärder för att bekämpa granbarkborren i skyddade områden samt kompensation till enskilda skogsägare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.