Miljöpolitiken

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 1998/99:MJU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 1999

Beslut

Övergripande nationella miljökvalitetsmål (MJU6)

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag om bl.a. 15 övergripande nationella miljökvalitetsmål och en ny struktur i arbetet med miljömålen. Riksdagen fastställer de nationella miljökvalitetsmålen medan regeringen utformar förslag till de delmål som behövs för det fortsatta arbetet med att nå miljökvalitetsmålen. Med anledning av motionsförslag (m, kd, v, c, fp och mp) gav riksdagen regeringen i uppdrag att återkomma med redovisning och förslag även beträffande delmålen. Riksdagen ställde sig vidare bakom regeringens förslag om riktlinjer för resurseffektivitet och för samhällsplaneringen. Regeringen föreslår i propositionen att ett förbud mot användning av blyhagel vid all jakt och i stort sett allt skytte införs fr.o.m. den 1 januari 2000. Med anledning av motionsförslag (m) gjorde riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att förbudet, i avvaktan på utvecklingen av fullgoda alternativ, ska förenas med en möjlighet till vissa dispenser.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1999-02-09, 1999-02-11, 1999-02-16, 1999-02-18, 1999-03-09

Övergripande nationella miljökvalitetsmål (MJU6)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak godkänner regeringens förslag om bl.a. 15 övergripande nationella miljökvalitetsmål och en ny struktur i arbetet med miljömålen. Riksdagen fastställer de nationella miljökvalitetsmålen medan regeringen utformar förslag till de delmål som behövs för det fortsatta arbetet med att nå miljökvalitetsmålen. Utskottet föreslår, med anledning av motionsförslag (m, kd, v, c, fp och mp), att regeringen får i uppdrag att återkomma till riksdagen med redovisning och förslag även beträffande delmålen. Utskottet ställer sig vidare bakom regeringens förslag om riktlinjer för resurseffektivitet och för samhällsplaneringen. Regeringen föreslår att ett förbud mot användning av blyhagel vid all jakt och i stort sett allt skytte införs fr.o.m. den 1 januari 2000. Med anledning av motionsförslag (m) föreslår utskottet att förbudet, i avvaktan på utvecklingen av fullgoda alternativ, ska förenas med en möjlighet till vissa dispenser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.