Till innehåll på sidan

Kultur, medier, trossamfund och fritid.

Motion 1998/99:Kr274 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
1998-10-28
Hänvisning
1998-11-03
Bordläggning
1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

1998/99:Kr274

av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Kultur, medier, trossamfund och fritid

Vad är kultur?

Text och musik: Egil Malmsten 1970-97

- Kan inte mer kultur göra fler människor lyckliga?

- Nej men fler lyckliga människor kan göra mer kultur.

- Måste inte kulturen få berika människornas tillvaro?

- Nej men människornas tillvaro måste få berika kulturen.

- Men nog kan väl ändå människor höjas, om de får del av
kulturen?

- Nej men om fler människor får ge sin del, kan kulturen
höjas.

- Men kulturen är väl ändå till för människorna?

- Jo till men inte för.

- Inte för utan genom människorna är kulturen till.

- Genom den till vilka den når.

- Till den från vilka den hämtas.

- Om genom få till få.

- Om genom fler till

Yrkanden (167)

 1. att riksdagen beslutar att på statsbudgeten för 1999 fördela anslagen på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid i enlighet med vad som anförts i motionen enligt följande tabell: Anslag; Regeringen; Avvikelse B 2 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner; 534 000 000; +19 000 000
  Behandlas i
 2. att riksdagen beslutar att på statsbudgeten för 1999 fördela anslagen på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid i enlighet med vad som anförts i motionen enligt följande tabell: Anslag; Regeringen; Avvikelse B 2 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner; 534 000 000; +19 000 000
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beräknad fördelning på anslag på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för budgetåren 2000 och 2001 enligt följande tabell: Anslag; Avvikelse år 2000; Avvikelse år 2001 B 1 Bidrag till Svenska riksteatern, Operan, Dramatiska teatern, Dansens Hus och Svenska Rikskonserter; +2 000 000; +2 000 000
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beräknad fördelning på anslag på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för budgetåren 2000 och 2001 enligt följande tabell: Anslag; Avvikelse år 2000; Avvikelse år 2001 B 1 Bidrag till Svenska riksteatern, Operan, Dramatiska teatern, Dansens Hus och Svenska Rikskonserter; +2 000 000; +2 000 000
  Behandlas i
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att utvidga de kulturpolitiska målen med tillägget "att verka för en hållbar livsstil som utvecklar förmågan att hantera sitt liv med minskat beroende av myndigheter och snävt marknadstänkande"
  Behandlas i
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att utvidga de kulturpolitiska målen med tillägget "att verka för en hållbar livsstil som utvecklar förmågan att hantera sitt liv med minskat beroende av myndigheter och snävt marknadstänkande"
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att värna och utveckla skolans roll som kulturbärare
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att värna och utveckla skolans roll som kulturbärare
  Behandlas i
 9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att alla barn, oavsett var de bor i landet, skall ha rätt att gå i musik och/eller kulturskola
  Behandlas i
 10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att alla barn, oavsett var de bor i landet, skall ha rätt att gå i musik och/eller kulturskola
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om pris- och löneomräkning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om pris- och löneomräkning
  Behandlas i
 13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att hyror fortsättningsvis skall redovisas separat
  Behandlas i
 14. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att hyror fortsättningsvis skall redovisas separat
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 15. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att även enskilda projekt skall vara berättigade till bidrag från Statens kulturråd, om ansökan i övrigt uppfyller villkoren
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att även enskilda projekt skall vara berättigade till bidrag från Statens kulturråd, om ansökan i övrigt uppfyller villkoren
  Behandlas i
 17. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att de medel som Arbetsmarknadsverket i dag disponerar för kulturutövare skall föras över till Kulturdepartementet
  Behandlas i
 18. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att de medel som Arbetsmarknadsverket i dag disponerar för kulturutövare skall föras över till Kulturdepartementet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 19. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att de arbetsmarknadspolitiska målen skall underställas de kulturpolitiska målen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 20. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att de arbetsmarknadspolitiska målen skall underställas de kulturpolitiska målen
  Behandlas i
 21. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om s.k. singelföretag
  Behandlas i
 22. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om s.k. singelföretag
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 23. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att inom ramen för de inkomstgarantier som fördelas enligt förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer, skriva in att en jämn könsfördelning skall vara ett prioriterat mål
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 24. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att inom ramen för de inkomstgarantier som fördelas enligt förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer, skriva in att en jämn könsfördelning skall vara ett prioriterat mål
  Behandlas i
 25. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om försöksverksamhet med kulturförmedling vid centrumbildningarna
  Behandlas i
 26. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om försöksverksamhet med kulturförmedling vid centrumbildningarna
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 27. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att även RFoD bör ges i uppdrag att bedriva kulturförmedling.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 28. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att även RFoD bör ges i uppdrag att bedriva kulturförmedling.
  Behandlas i
 29. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att alla konstnärsorganisationer bör ges förslagsrätt vid förordnande av ledamöter i styrelsen för Konstnärsnämnden och för Sveriges bildkonstnärsfond
  Behandlas i
 30. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att alla konstnärsorganisationer bör ges förslagsrätt vid förordnande av ledamöter i styrelsen för Konstnärsnämnden och för Sveriges bildkonstnärsfond
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 31. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen skall återkomma med förslag hur en avdragsrätt för företag som köper konst direkt av konstnärer kan konstrueras.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 32. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen skall återkomma med förslag hur en avdragsrätt för företag som köper konst direkt av konstnärer kan konstrueras.
  Behandlas i
 33. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kultursponsring
  Behandlas i
 34. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kultursponsring
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 35. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att frysa den andel av budgeten för landets länsteatrar, länsmusik och länsmuseum som används till riktade, tidsbegränsade projekt på 2 %
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 36. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att frysa den andel av budgeten för landets länsteatrar, länsmusik och länsmuseum som används till riktade, tidsbegränsade projekt på 2 %
  Behandlas i
 37. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen skall återkomma med en kartläggning av Musiksverige
  Behandlas i
 38. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen skall återkomma med en kartläggning av Musiksverige
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 39. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om Stockholms Spårvägsmäns Musikkår
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 40. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om Stockholms Spårvägsmäns Musikkår
  Behandlas i
 41. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att värna och tillgodose barns och ungdomars tillgång till egna repetitionslokaler för deras estetiska utövningar
  Behandlas i
 42. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att värna och tillgodose barns och ungdomars tillgång till egna repetitionslokaler för deras estetiska utövningar
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 43. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om nationella folkmusikcentrum
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 44. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om nationella folkmusikcentrum
  Behandlas i
 45. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att upphöja nyckelharpans instrumentfamilj till nationalinstrument
  Behandlas i
 46. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att upphöja nyckelharpans instrumentfamilj till nationalinstrument
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 47. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att ge Norrlands Musik- och Dansteater ett permanent nationellt uppdrag
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 48. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att ge Norrlands Musik- och Dansteater ett permanent nationellt uppdrag
  Behandlas i
 49. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen skall återkomma med förslag till ekonomiskt stöd för Drottningholmsteatern
  Behandlas i
 50. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen skall återkomma med förslag till ekonomiskt stöd för Drottningholmsteatern
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 51. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att den konstnärliga verksamheten på Dramaten inte skall ha som mål att gå med vinst
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 52. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att den konstnärliga verksamheten på Dramaten inte skall ha som mål att gå med vinst
  Behandlas i
 53. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att arbetsmarknadsmedel skall avsättas så att Dramaten kan ta emot lärlingar
  Behandlas i
 54. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att arbetsmarknadsmedel skall avsättas så att Dramaten kan ta emot lärlingar
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 55. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att ge Samisk teater ett permanent nationellt uppdrag
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 56. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att ge Samisk teater ett permanent nationellt uppdrag
  Behandlas i
 57. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett permanent nationellt uppdrag för barn- och ungdomsteater
  Behandlas i
 58. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett permanent nationellt uppdrag för barn- och ungdomsteater
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 59. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att bokmomsen successivt skall avvecklas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 60. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att bokmomsen successivt skall avvecklas.
  Behandlas i
 61. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en skärpning av bibliotekslagen så att avgiftsfria lån helt kan garanteras
  Behandlas i
 62. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en skärpning av bibliotekslagen så att avgiftsfria lån helt kan garanteras
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  Återförvisad till KrU
 63. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett närmare samarbete med näringslivet i arkivfrågor
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 64. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett närmare samarbete med näringslivet i arkivfrågor
  Behandlas i
 65. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att i beslutsprocessen rörande gemensam konst i större omfattning än i dag involvera medborgarna
  Behandlas i
 66. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att i beslutsprocessen rörande gemensam konst i större omfattning än i dag involvera medborgarna
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 67. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett helhetsansvar vid upphandling för att säkerställa estetiska och andra kvaliteter
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 68. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett helhetsansvar vid upphandling för att säkerställa estetiska och andra kvaliteter
  Behandlas i
 69. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om musiklinjer på folkhögskolor
  Behandlas i
 70. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om musiklinjer på folkhögskolor
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 71. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om folkmusik och dans på folkhögskolor
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 72. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om folkmusik och dans på folkhögskolor
  Behandlas i
 73. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om Amatörkulturens riksorganisation
  Behandlas i
 74. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om Amatörkulturens riksorganisation
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 75. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om folkbildningsforskning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 76. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om folkbildningsforskning
  Behandlas i
 77. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att 1 % av den totala investeringskostnaden skall avsättas till estetisk utsmyckning vid infrastruktursatsningar
  Behandlas i
 78. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att 1 % av den totala investeringskostnaden skall avsättas till estetisk utsmyckning vid infrastruktursatsningar
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 79. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en utredning om Riksantikvarieämbetets dubbla uppgifter
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 80. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en utredning om Riksantikvarieämbetets dubbla uppgifter
  Behandlas i
 81. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att turism måste underställas bevarande av natur- och kulturvärden
  Behandlas i
 82. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att turism måste underställas bevarande av natur- och kulturvärden
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 83. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att vid nästa omorganisation flytta turismfrågor från näringsutskottet till kulturutskottet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 84. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att vid nästa omorganisation flytta turismfrågor från näringsutskottet till kulturutskottet.
  Behandlas i
 85. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om anslaget till icke-statliga kulturlokaler
  Behandlas i
 86. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om anslaget till icke-statliga kulturlokaler
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 87. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om projektering av ett kvinnomuseum
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 88. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om projektering av ett kvinnomuseum
  Behandlas i
 89. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om projektering av ett filmmuseum
  Behandlas i
 90. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om projektering av ett filmmuseum
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 91. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om konsumentmakt i mediesammanhang
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 92. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om konsumentmakt i mediesammanhang
  Behandlas i
 93. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om fördelning av pengar till digitalutveckling i enlighet med fastställda nyckeltal
  Behandlas i
 94. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om fördelning av pengar till digitalutveckling i enlighet med fastställda nyckeltal
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 95. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om tillgängligheten för nordiska sändningar i Sverige
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 96. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om tillgängligheten för nordiska sändningar i Sverige
  Behandlas i
 97. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om uppläst text i TV
  Behandlas i
 98. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om uppläst text i TV
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 99. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om direktsända politiska debatter
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 100. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om direktsända politiska debatter
  Behandlas i
 101. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att likställa UR:s sändningstillstånd med SVT:s
  Behandlas i
 102. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att likställa UR:s sändningstillstånd med SVT:s
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  bifall
 103. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ekonomiskt stöd till Öppna kanalen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 104. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ekonomiskt stöd till Öppna kanalen
  Behandlas i
 105. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om obligatorisk kontroll av video
  Behandlas i
 106. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om obligatorisk kontroll av video
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 107. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om V-chips
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 108. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om V-chips
  Behandlas i
 109. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om reklam
  Behandlas i
 110. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om reklam
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 111. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en fri utvecklingsfond för film
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 112. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en fri utvecklingsfond för film
  Behandlas i
 113. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en utvärdering av de nya presstödsreglerna och ett stöd till elektroniska dagstidningar
  Behandlas i
 114. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en utvärdering av de nya presstödsreglerna och ett stöd till elektroniska dagstidningar
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 115. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om det miljöfarliga avfall omställningen från analog- till digital-TV ger.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 116. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om det miljöfarliga avfall omställningen från analog- till digital-TV ger.
  Behandlas i
 117. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kyrkorummet
  Behandlas i
 118. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kyrkorummet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 119. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en ökad andel stöd till ungdomar som driver enskilda projekt
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 120. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en ökad andel stöd till ungdomar som driver enskilda projekt
  Behandlas i
 121. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att sänka rösträttsåldern till 16 år
  Behandlas i
 122. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att sänka rösträttsåldern till 16 år
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 123. att riksdagen, i den händelse föregående yrkande faller, som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att koppla rösträttsåldern till kalenderår.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 124. att riksdagen, i den händelse föregående yrkande faller, som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att koppla rösträttsåldern till kalenderår.
  Behandlas i
 125. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om stödet till allmänna samlingslokaler
  Behandlas i
 126. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om stödet till allmänna samlingslokaler
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 127. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen skall återkomma med förändringar i vårbudgeten vad gäller stödet till allmänna kulturlokaler
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 128. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen skall återkomma med förändringar i vårbudgeten vad gäller stödet till allmänna kulturlokaler
  Behandlas i
 129. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att framtida investeringar inom idrottssektorn i första hand skall inriktas mot typiska flickidrotter
  Behandlas i
 130. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att framtida investeringar inom idrottssektorn i första hand skall inriktas mot typiska flickidrotter
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 131. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om idrott och droger
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 132. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om idrott och droger
  Behandlas i
 133. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att vid friluftsanläggningar stimulera till kretsloppstänkande
  Behandlas i
 134. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att vid friluftsanläggningar stimulera till kretsloppstänkande
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 135. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att barn- och ungdomsverksamhet inom kulturområdet också skall kunna få ta del av överskott på spel.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 136. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att barn- och ungdomsverksamhet inom kulturområdet också skall kunna få ta del av överskott på spel.
  Behandlas i
 137. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en skärpning av bibliotekslagen så att avgiftsfria lån helt kan garanteras
  Behandlas i
 138. att riksdagen beslutar att på statsbudgeten för 1999 fördela anslagen på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid i enlighet med vad som anförts i motionen enligt följande tabell: Anslag; Regeringen; Avvikelse B 3 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; 115 000 000; +7 000 000
  Behandlas i
 139. att riksdagen beslutar att på statsbudgeten för 1999 fördela anslagen på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid i enlighet med vad som anförts i motionen enligt följande tabell: Anslag; Regeringen; Avvikelse B 3 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; 115 000 000; +7 000 000
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 140. att riksdagen beslutar att på statsbudgeten för 1999 fördela anslagen på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid i enlighet med vad som anförts i motionen enligt följande tabell: Anslag; Regeringen; Avvikelse D 5 Bidrag till bild- och formområdet; 27 000 000; +2 000 000
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 141. att riksdagen beslutar att på statsbudgeten för 1999 fördela anslagen på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid i enlighet med vad som anförts i motionen enligt följande tabell: Anslag; Regeringen; Avvikelse D 5 Bidrag till bild- och formområdet; 27 000 000; +2 000 000
  Behandlas i
 142. att riksdagen beslutar att på statsbudgeten för 1999 fördela anslagen på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid i enlighet med vad som anförts i motionen enligt följande tabell: Anslag; Regeringen; Avvikelse H 4 Bidrag till vissa museer; 39 000 000; +600 000
  Behandlas i
 143. att riksdagen beslutar att på statsbudgeten för 1999 fördela anslagen på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid i enlighet med vad som anförts i motionen enligt följande tabell: Anslag; Regeringen; Avvikelse H 4 Bidrag till vissa museer; 39 000 000; +600 000
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 144. att riksdagen beslutar att på statsbudgeten för 1999 fördela anslagen på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid i enlighet med vad som anförts i motionen enligt följande tabell: Anslag; Regeringen; Avvikelse H 5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler; 10 000 000; +5 000 000
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 145. att riksdagen beslutar att på statsbudgeten för 1999 fördela anslagen på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid i enlighet med vad som anförts i motionen enligt följande tabell: Anslag; Regeringen; Avvikelse H 5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler; 10 000 000; +5 000 000
  Behandlas i
 146. att riksdagen beslutar att på statsbudgeten för 1999 fördela anslagen på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid i enlighet med vad som anförts i motionen enligt följande tabell: Anslag; Regeringen; Avvikelse L 1 Bidrag till folkbildningen; 2 508 000 000; -45 000 000
  Behandlas i
 147. att riksdagen beslutar att på statsbudgeten för 1999 fördela anslagen på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid i enlighet med vad som anförts i motionen enligt följande tabell: Anslag; Regeringen; Avvikelse L 1 Bidrag till folkbildningen; 2 508 000 000; -45 000 000
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 148. att riksdagen beslutar att på statsbudgeten för 1999 fördela anslagen på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid i enlighet med vad som anförts i motionen enligt följande tabell: Anslag; Regeringen; Avvikelse N 1 Stöd till idrotten; 475 000 000; -5 000 000
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 149. att riksdagen beslutar att på statsbudgeten för 1999 fördela anslagen på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid i enlighet med vad som anförts i motionen enligt följande tabell: Anslag; Regeringen; Avvikelse N 1 Stöd till idrotten; 475 000 000; -5 000 000
  Behandlas i
 150. att riksdagen beslutar att på statsbudgeten för 1999 fördela anslagen på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid i enlighet med vad som anförts i motionen enligt följande tabell: Anslag; Regeringen; Avvikelse Äldreanslag: Bidrag till allmänna samlingslokaler; -; +15 000 000
  Behandlas i
 151. att riksdagen beslutar att på statsbudgeten för 1999 fördela anslagen på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid i enlighet med vad som anförts i motionen enligt följande tabell: Anslag; Regeringen; Avvikelse Äldreanslag: Bidrag till allmänna samlingslokaler; -; +15 000 000
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 152. att riksdagen beslutar att på statsbudgeten för 1999 fördela anslagen på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid i enlighet med vad som anförts i motionen enligt följande tabell: Anslag; Nytt anslag: Agenda 21; Regeringens förslag; -; Avvikelse; +400 000
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 153. att riksdagen beslutar att på statsbudgeten för 1999 fördela anslagen på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid i enlighet med vad som anförts i motionen enligt följande tabell: Anslag; Nytt anslag: Agenda 21; Regeringens förslag; -; Avvikelse; +400 000
  Behandlas i
 154. att riksdagen beslutar att på statsbudgeten för 1999 fördela anslagen på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid i enlighet med vad som anförts i motionen enligt följande tabell: Anslag; Regeringen; Avvikelse Nytt anslag:Öppna kanalen; -;+1 000 000
  Behandlas i
 155. att riksdagen beslutar att på statsbudgeten för 1999 fördela anslagen på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid i enlighet med vad som anförts i motionen enligt följande tabell: Anslag; Regeringen; Avvikelse Nytt anslag:Öppna kanalen; -;+1 000 000
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 156. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beräknad fördelning på anslag på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för budgetåret 2000 och 2001 enligt följande tabell: Anslag; Avvikelse år 2000; Avvikelse år 2001 B 2 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner; +15 000 000; +15 000 000
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 157. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beräknad fördelning på anslag på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för budgetåret 2000 och 2001 enligt följande tabell: Anslag; Avvikelse år 2000; Avvikelse år 2001 B 2 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner; +15 000 000; +15 000 000
  Behandlas i
 158. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beräknad fördelning på anslag på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för budgetåret 2000 och 2001 enligt följande tabell: Anslag; Avvikelse år 2000; Avvikelse år 2001 D 5 Bidrag till bild- och formområdet; +2 000 000; +2 000 000
  Behandlas i
 159. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beräknad fördelning på anslag på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för budgetåret 2000 och 2001 enligt följande tabell: Anslag; Avvikelse år 2000; Avvikelse år 2001 D 5 Bidrag till bild- och formområdet; +2 000 000; +2 000 000
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 160. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beräknad fördelning på anslag på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för budgetåret 2000 och 2001 enligt följande tabell: Anslag; Avvikelse år 2000; Avvikelse år 2001 H 4 Bidrag till vissa museer; +1 000 000; +1 000 000
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 161. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beräknad fördelning på anslag på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för budgetåret 2000 och 2001 enligt följande tabell: Anslag; Avvikelse år 2000; Avvikelse år 2001 H 4 Bidrag till vissa museer; +1 000 000; +1 000 000
  Behandlas i
 162. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beräknad fördelning på anslag på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för budgetåret 2000 och 2001 enligt följande tabell: Anslag; Avvikelse år 2000; Avvikelse år 2001 H 5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler; +20 000 000; +20 000 000
  Behandlas i
 163. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beräknad fördelning på anslag på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för budgetåret 2000 och 2001 enligt följande tabell: Anslag; Avvikelse år 2000; Avvikelse år 2001 H 5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler; +20 000 000; +20 000 000
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 164. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beräknad fördelning på anslag på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för budgetåret 2000 och 2001 enligt följande tabell: Anslag; Avvikelse år 2000; Avvikelse år 2001 I 1 Filmstöd; +75 000 000; +75 000 000
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 165. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beräknad fördelning på anslag på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för budgetåret 2000 och 2001 enligt följande tabell: Anslag; Avvikelse år 2000; Avvikelse år 2001 I 1 Filmstöd; +75 000 000; +75 000 000
  Behandlas i
 166. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beräknad fördelning på anslag på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för budgetåret 2000 och 2001 enligt följande tabell: Anslag; Avvikelse år 2000; Avvikelse år 2001 L 1 Bidrag till folkbildningen; -40 000 000; -40 000 000
  Behandlas i
 167. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beräknad fördelning på anslag på utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för budgetåret 2000 och 2001 enligt följande tabell: Anslag; Avvikelse år 2000; Avvikelse år 2001 L 1 Bidrag till folkbildningen; -40 000 000; -40 000 000
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.