Behandling av personuppgifter

Riksdagsförvaltningen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som myndigheten bestämmer ändamål och medel för. Exempelvis behandlar Riksdagsförvaltningen personuppgifter i samband med myndighetens ärendehantering, vid hantering av frågor, besök på denna webbplats, när någon söker jobb hos oss och vid prenumerationer.

Offentlighetsprincipen

Riksdagsförvaltningen är en myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till Riksdagsförvaltningen som huvudregel blir allmänna handlingar. Alla har rätt att ta del av en allmän handling, förutom det som omfattas av sekretess.

Allmänna handlingar

Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen

EU:s dataskyddsförordning, GDPR, reglerar hur personuppgifter får behandlas inom EU. I samband med att dataskyddsförordningen började gälla infördes även en lag som kompletterar dataskyddsförordningen. I den lagen, dataskyddslagen, förtydligas det bland annat under vilka förutsättningar vissa personuppgifter får behandlas.

Dataskyddslagen och dataskyddsförordningen får inte tillämpas om de går emot bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Behandling

För att behandla personuppgifter måste det finnas ett särskilt och uttryckligt ändamål och en rättslig grund för behandlingen.

Riksdagsförvaltningen behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra, utveckla och informera om myndighetens verksamhet. 

Insamling av personuppgifter på webbplatsen

Riksdagsförvaltningen samlar in personuppgifter på denna webbplats. Insamling av personuppgifter sker för följande ändamål, där den rättsliga grunden är utförande av uppgift av allmänt intresse:

 • ansökan om lånekort till Riksdagsbiblioteket
 • svar på enkäter
 • prenumeration på nyhetsbrev
 • anmälan till kurser
 • bokning av besök
 • svar på inbjudan till särskilda evenemang

  Insamling av personuppgifter sker för följande ändamål, där den rättsliga grunden är myndighetsutövning:
   
 • ansökan om lediga jobb
 • ansökan om resebidrag
 • ansökan om pressackreditering
 • begäran om utlämnande av allmän handling

Insamling av personuppgifter sker även för att hantera beställning av trycksaker. Den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med beställningen.

Riksdagsförvaltningen loggar även IP-adressen ihop med vilken resurs som besökaren använder när de besöker vår webbplats. Ändamålet är att förbättra webbplatsens funktionalitet. Den rättsliga grunden är utförande av uppgift av allmänt intresse. Loggarna sparas på våra egna servrar i ett års tid. 

Behandling av personuppgifter som inte inhämtats från de registrerade

Riksdagsförvaltningen behandlar i vissa fall personuppgifter som inte inhämtats av de registrerade. Detta sker för följande ändamål:

 • handläggning av ärenden
 • utredningsverksamhet

Den rättsliga grunden för denna hantering är myndighetsutövning eller utförande av uppgift av allmänt intresse. Den behandling av personuppgifter som krävs enligt offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagstiftningen och förvaltningslagen för en korrekt hantering av myndighetens allmänna handlingar anses ske med stöd av allmänt intresse.

Så länge sparas dina personuppgifter

Vid insamling av personuppgifter på webbplatsen lämnas information om i vilket syfte Riksdagsförvaltningen samlar in personuppgifterna samt hur länge de sparas i anslutning till de formulär där uppgifterna samlas in.

Av arkivlagstiftningen följer att myndigheten ska bevara allmänna handlingar. Riksdagsförvaltningen bevarar därför allmänna handlingar och gallrar allmänna handlingar i enlighet med gällande gallringsföreskrifter och gallringsbeslut.

Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge som de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.

Känsliga personuppgifter

Ibland skickas känsliga personuppgifter in till myndigheten. Om dessa hör till ett ärende behandlas de för att ärendet ska kunna handläggas. 

Vilka som kan ta del av personuppgifterna

De medarbetare på Riksdagsförvaltningen som kommer att ta del av uppgifterna behöver det för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Allmänna handlingar kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till journalister och enskilda som begär det.

Riksdagsförvaltningen använder sig i vissa fall av personuppgiftsbiträden, t.ex. för olika it-tjänster och it-system. 

Dina rättigheter

Information om dina personuppgifter

Du kan begära information om vilka personuppgifter om dig som Riksdagsförvaltningen behandlar. Du har rätt att få en kopia av personuppgifterna (ett så kallat registerutdrag) och viss information om behandlingen.

Rättelse

Riksdagsförvaltningen kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller komplettera personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga.

Radering

Du kan begära att Riksdagsförvaltningen ska radera dina personuppgifter. Du kan också begära att Riksdagsförvaltningen ska upphöra med att behandla dina personuppgifter.

En begäran om radering leder inte alltid till att Riksdagsförvaltningen tar bort dina personuppgifter. Riksdagsförvaltningen kan avslå en begäran om radering på den grunden att personuppgifterna är nödvändiga för ändamålet med behandlingen. En annan inskränkning av rätten till radering är kravet att allmänna handlingar ska bevaras. För att ta bort personuppgifter i en allmän handling kan det krävas ett gallringsbeslut som tillåter att handlingen tas bort.

Invändning

I vissa fall har du rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling. Rätten att invända gäller bland annat när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Om du invänder mot en behandling får Riksdagsförvaltningen endast fortsätta att behandla uppgifterna om Riksdagsförvaltningen kan visa att det finns tvingande berättigade skäl till att fortsätta att behandla uppgifterna.

Begränsning

Du har i vissa fall möjlighet att kräva att Riksdagsförvaltningen begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Begränsning kan ske under vissa förutsättningar, bland annat om personuppgifterna inte är korrekta eller inte längre är nödvändiga för ändamålen.

Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa endast får behandlas för vissa syften.

Kontaktuppgifter

Vänd dig till Riksdagsförvaltningens registrator om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig som Riksdagsförvaltningen behandlar, eller för begäran om rättelse, radering, invändning eller begränsning av personuppgifter.

Riksdagsförvaltningens registrator

Växeln: 08-786 40 00
E-post: registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se
Postadress: Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Dataskyddsombud

Riksdagsförvaltningen har ett dataskyddsombud vars roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom myndigheten genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

Kontaktuppgifter till Riksdagsförvaltningens dataskyddsombud

Växel: 08-786 40 00
E-post: dataskyddsombud@riksdagen.se

Postadress

Dataskyddsombud
Sveriges riksdag
100 12 Stockholm

IMY har tillsyn över behandling av personuppgifter

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har tillsyn över Riksdagsförvaltningens behandling av personuppgifter. Du kan vända dig till IMY om du har klagomål på Riksdagsförvaltningens behandling av personuppgifter.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Om sidan

Publicerad