Till innehåll på sidan

Behandling av personuppgifter

Riksdagsförvaltningen behandlar personuppgifter på denna webbplats. Behandlingen av personuppgifter är laglig eftersom den sker för att utföra en uppgift av allmänt intresse (art. 6.1 e dataskyddsförordningen).

Offentlighetsprincipen

Riksdagsförvaltningen är en myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till Riksdagsförvaltningen blir allmänna handlingar. Alla har rätt att ta del av en allmän handling.

Allmänna handlingar

Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen

EU:s dataskyddsförordning, GDPR, reglerar hur personuppgifter får behandlas inom EU. I samband med att dataskyddsförordningen började gälla infördes även en lag som kompletterar dataskyddsförordningen. I den lagen, dataskyddslagen, förtydligas det bland annat under vilka förutsättningar vissa personuppgifter får behandlas.

Dataskyddslagen och dataskyddsförordningen får inte tillämpas om de går emot bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Personuppgiftsansvar

Riksdagsförvaltningen är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats.

Insamling av personuppgifter på webbplatsen

Riksdagsförvaltningen samlar in personuppgifter på denna webbplats. Insamling av personuppgifter sker för följande syften:

 • prenumeration på nyhetsbrev
 • anmälan till kurser
 • elektronisk begäran av allmän handling
 • boka besök
 • beställa trycksaker
 • ansökan om resebidrag
 • svara på inbjudan till särskilda evenemang
 • svara på enkäter
 • ansökan lediga jobb
 • ansökan om pressackreditering
 • ansökan om lånekort till Riksdagsbiblioteket
 • överklagan av val till Valprövningsnämnden

Information om i vilket syfte Riksdagsförvaltningen samlar in personupppgifterna samt hur länge de sparas lämnas i anslutning till de formulär på webbplatsen där uppgifterna samlas in.

Loggning av IP-adress

För att få en bild av hur besökare använder webbplatsen loggar Riksdagsförvaltningen IP-adressen ihop med vilken resurs som besökaren använder när de besöker vår webbplats. Loggarna sparas på våra egna servrar.

Dina rättigheter

Information om dina personuppgifter

Du kan begära information om vilka personuppgifter om dig som Riksdagsförvaltningen behandlar.

Rättelse

Riksdagsförvaltningen kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller komplettera personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga.

Radering

Du kan begära att Riksdagsförvaltningen ska radera dina personuppgifter. Du kan också begära att Riksdagsförvaltningen ska upphöra med att behandla dina personuppgifter.

En begäran om radering leder inte alltid till att Riksdagsförvaltningen tar bort dina personuppgifter. Riksdagsförvaltningen kan avslå en begäran om radering på den grunden att personuppgifterna är nödvändiga för ändamålet med behandlingen. En annan inskränkning av rätten till radering är kravet att allmänna handlingar ska bevaras. För att ta bort personuppgifter i en allmän handling krävs ett gallringsbeslut som tillåter att handlingen tas bort.

Begäran om information, rättelse eller radering

Vänd dig till Riksdagsförvaltningens registrator om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig som Riksdagsförvaltningen behandlar. Du kan även vända dig till registrator med en begäran om rättelse, radering eller att behandlingen av dina personuppgifter ska upphöra.

Riksdagsförvaltningens registrator

Växeln: 08-786 40 00
E-post: registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se
Postadress: Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Dataskyddsombud

Riksdagsförvaltningen har ett dataskyddsombud vars roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom myndigheten genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

Kontaktuppgifter till Riksdagsförvaltningens dataskyddsombud

 • Växel: 08-786 40 00
 • E-post: dataskyddsombud@riksdagen.se

Postadress

Dataskyddsombud
Sveriges riksdag
100 12 Stockholm

IMY har tillsyn över behandling av personuppgifter

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har tillsyn över Riksdagsförvaltningens behandling av personuppgifter. Du kan vända dig till IMY om du har klagomål på Riksdagsförvaltningens behandling av personuppgifter.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Om artikeln

Publicerad